ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 ZO DŇA 25.11.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje nové telefónne číslo na BFZ: 02/ 4319 1398

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.1.2017 o 19:00 hod. sa uskutoční 3.reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka 2016. Vstupenky na ples je možné si objednať u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu. Cena jednej vstupenky je 50€.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ, že im elektronickou poštou bude v pondelok 28.11.2016 zaslaný anketový lístok pre hlasovanie jedenástky roka 2016. Vyplnený anketový lístok s pečiatkou FK a podpisom štatutárneho zástupcu FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 20.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Uprednostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

Disciplinárna komisia:

U.č. 213: PŠC Pezinok, S3BA. Doručené DVD zo stretnutia 14. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje klubu PŠC Pezinok pokutu 20.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

U.č. 214: ŠK Báhoň, S3BA. Doručené DVD zo stretnutia 14. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje klubu ŠK Báhoň pokutu 20.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

U.č. 215: FC Petržalka akadémia, S4BA. Doručené DVD zo stretnutia 12. a 14. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje FC Petržalka akadémia pokutu 20.-€ + 20.-€, spolu 40.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

U.č. 216: TJ Slovan Viničné, S4BA. Doručené DVD zo stretnutia 15. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje klubu TJ Slovan Viničné pokutu 20.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

U.č. 217: FK Karpaty Limbach, S4BA. Doručené DVD zo stretnutia 15. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje klubu FK Karpaty Limbach pokutu 20.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

U.č. 218: SFC Kalinkovo, S4BA. Doručené DVD zo stretnutia 15. kola po stanovenom termíne. Na základe porušenia RS, DK udeľuje klubu SFC Kalinkovo pokutu 20.-€, za nedodržanie termínu doručenia, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry./10.-€/

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Odvolacia komisia:

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 21. 11. 2016 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu toto rozhodnutie:

Odvolanie FC Rohožník, podľa čl. 59, ods. 15, písm. b) stanov SFZ zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ víťazí po jesennej časťi súťaží prípraviek

PMA1: víťaz jesennej časti – ŠK Slovan Bratislava

PMB1: víťaz jesennej časti – FK Inter Bratislava

PMC : víťaz jesennej časti – ŠK Vrakuňa Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA1, PMB1, PMC: 16.kolo25.3.2017

PMA2: víťaz jesennej časti – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

PMB2: víťaz jesennej časti – FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA2, PMB2: 14.kolo25.3.2017

PMA3: víťaz jesennej časti – TJ Jarovce Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaže PMA3: 11.kolo1.4.2017

PRMA: víťaz jesennej časti – OŠK Láb

Začiatok jarnej časti súťaže PRMA: 14.kolo25.3.2017

PRPK: víťaz jesennej časti – CFK Pezinok-Cajla

Začiatok jarnej časti súťaže PRPK: 16.kolo25.3.2017

PRSC: víťaz jesennej časti – ŠK Tomášov

Začiatok jarnej časti súťaže PRSC: 18.kolo25.3.2017

b/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSKpre sezónu 2016/2017.

Vekové kategórie 

starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

Termíny :

st. žiaci4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/,

ml. žiaci10.12., 17.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/. Finálová časť ZHL BFZ st. a ml. žiakov sa bude hrať 18. 2 2017 /sobota/ v hale Domu Športu v Bratislave.

Zaradené družstvá 

Starší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM DominoA a B, 5. NMŠK 1922, 6. FK Hamul.-Šamorín, 7. ŠK N. Dedinka, 8. Iskra Petržalka, 9. FK Scorpions, 10. ŠK Šenkvice, 11. ŠK Vrakuňa, 12. FKP DúbravkaAaB, 14. FK Lamač, 15. ŠK Tomášov, 16. NMŠK 1922žiačky.

Mladší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM Domino, 4. NMŠK 1920A a B, 6. FK Rača, 7. Iskra PetržalkaA a B, 9. MŠK Kráľová p. S., 10. FK Limbach, 11. SFC Kalinkovo, 12. ŠK N. Dedinka, 13. PFA Šamorín, 14. ŠK Šenkvice, 15. TJ Čunovo, 16. Slovan Modra, 17. ŠK Vrakuňa, 18. FK Lamač, 19. ŠK Bernolákovo, 20. FK Blatné.

Propozície ZHL BFZ boli zaslané e-mailom na prihlásené FK a ich vedúcich družstiev. Oznamujeme, že nie je potrebné vypisovať súpisku, pred každým stretnutím bude k dispozícii zápis o stretnutí, ktorý bude potrebné vyplniť a spolu s RP hráčov odovzdať rozhodcovi stretnutia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a potvrdený termín doškoľovacieho seminára delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

Oznamuje klubom, že 26.11.2016 a 27.11.2016 organizuje 1. kolo halovej sezóny mládeže SFZ. Projekt HSM SFZ chlapcov je určený pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže a Grassroots, ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2016-17. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu starších žiakov U15 a mladších žiakov U13.

1. kolo turnaja sa uskutoční v Dome športu (Junácka 6, 832 80 Bratislava):

– Termín 26.11.2016 určený pre družstvá mladších žiakov U13 (nar. po 1.1.2004)

– Termín 27.11.2016 určený pre družstvá starších žiakov U15 (nar. po 1.1.2002)

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak, J. Murár, M. Moravčík, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík (24).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na KZ v stredu 29.11.2016 o 13:00 hod. v Športovej hale Dom športu Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK I. Petržalka Marián FENDEK MŠK I. Petržalka

Dionýz ALEX FK Inter Bratislava Adam KESZÖCZE FK Rača

Goran PILINSKÝ FK Rača Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves

Samuel SRPOŇ FKM K. Ves Samuel ZAHUMENSKÝ FKM K. Ves

Alex RUSŇAK NMŠK 1922 Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

Tibor MESZÁROŠ MŠK Senec Samuel BENKO ŠK Slovan BA

Mário SAUER ŠK Slovan BA Tibor MARICS ŠK Slovan BA

Tomáš KACHNIČ ŠK Slovan BA Boris SÚKENNÍK ŠK Slovan BA

Matej RIZNIČ ŠK Slovan BA Kristian PAULECH ŠK Slovan BA

Jozef HALCIN ŠK Slovan BA Peter JURITKA ŠK Slovan BA

Artur ZÁHON ŠK Slovan BA Andrej MIKOLÁŠ ŠK Slovan BA

Ján MURGAS ŠK Slovan BA Oliver ŠUTO ŠK Slovan BA

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: halovky, športová mikina, tričko, dlhé termoprádlo (vrch), štulpne, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23.11.2016 o 12:30 hod. v Športovej hale Dom športu, Junácka 6,

832 80 Bratislava,. Predpokladané ukončenie je plánované cca. o 15:20 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                         Akcia                              Kategória

November:

26.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U13

27.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U15

29.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala)      U13 BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS) BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI