Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský , Salenka, Bóc, Teleky, Marko, Filipko, Balog, Príkopa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

4, Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 – p. Jánošík

5, Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

6, Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK – p. Farbula

7, Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného

ročníka 2016/2017 – p. Kružliak, p. Bóc, p. Richtárik,

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 – p. Jánošík

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie výšky štartovného poplatku predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po vypracovaní rozpočtu oboch ZT navrhuje sumy:

510,- € seniori

190,- € dorast

Uznesenie 1/36

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k výške štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Seniori – 510,- €

Dorast – 190,- €

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017

Návrh plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík nasledovne :

Január 2017 – 16.1.2017

Február – 13.2.2017

Marec – 13.3.2017

Apríl – 10.4.2017

Máj – 9.5.2017

Jún – 12.6.2017

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017, predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK

Informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017

Vyhodnotenie práce odborných komisií predniesli predsedovia KRaD, ŠTK, DK, KM a TMK.

Richtárik ( ŠTK) – Všetky súťaže sú uzatvorené podľa tabuliek, zverejnených na webových stránkach

Bóc ( DK) – Predložil vyhodnotenie práce DK BFZ počas jesennej časti

Teleky ( KM) – Informoval o práci komisie počas jesennej časti, kde hlavnou náplňou práce je riadenie súťaží prípraviek, riadenie ZHL starších a mladších žiakov. Všetky stretnutia prípraviek boli za jesennú časť neboli z rôznych dôvodov odohraté a boli preložené na jar 2017. ZHL začala 3.12.2016 a potrvá do februára 2017.

Salenka, Kováč ( TMK) – Informovali o pravidelných zasadnutiach komisie každý druhý utorok v mesiaci. Počas jesennej časti TMK pripravila školenia trénerov EURO B a C licencie. p. Kováč informoval o jednotlivých výberoch BFZ od U13 až po U17.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ, prednesenú p. Jánošíkom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol pri príležitosti životného jubilea oceniť pamätnou plaketou BFZ nasledovných jubilantov na 3. reprezentačnom plese BFZ a zároveň VV BFZ navrhuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jozefa Kšiňana..

Ladislav Petráš – 70 rokov

Jozef Kšiňan – 90 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie:

Informáciu z Regions cup 2016 – Predniesol tréner výberu BFZ seniorov p. Marko

Informáciu z Bratislava cup 2016 – Predniesol regionálny tréner mládeže SFZ za BFZ p. Kováč

Informáciu k ZHL žiakov – Predniesol predseda KM BFZ p. Teleky

Informáciu o školeniach trénerov TMK BFZ,

Informáciu o príprave plesu BFZ a 11-ky roka 2016 – Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu z konferencie SFZ – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu zo zasadnutia VV RFZ v Tatranskej Lomnici – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu o príprave turnaja žiakov výberov regionálnych líg BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu o termíne kvalifikačného turnaja Regions cup 2017 – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík – Regions cup 2017, ktorý bude kvalifikačný sa uskutoční dňa 8 – 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici a organizátorom bude SsFZ.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ :

Listom poďakovať jednotlivým klubom za uvoľnenie hráčov do výberu BFZ seniorov.

V Bratislave 12.12.2016                                      Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                               Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI