ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 ZO DŇA 3.02.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti je možné uzatvárať denne od 9:00 do 17:00 v termíne do 16.2.2017 po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 222: Jakub Hollý /1142380/ (FK Lamač Bratislava, S4BA),  vylúčený v pohári BFZ za  HNS k delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia nepodmienečne, podľa DP čl.48/1b, 2a od 13.11.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky. / 10.-€/

U. č. 223: FK Inter Bratislava – S3BA. DK vzala na vedomie písomný podnet klubu bez prijatia ďalších opatrení, nakoľko neboli zistené a uvedené nové okolnosti a dôkazy prípadu.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/

Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

b/ KM BFZ oznamuje, že program stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke futbalbfz.sk a na futbalnete BFZ.

c/Program ZHL BFZ starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Bratislava – Mlynská dolina

Program posledného 7. kola (5. 2. 2017 – nedeľa): 9.00 Domino „B“ – Iskra Petržalka, 10.00 Ivanka p/D. – NMŠK 1922 žiačky, 11.00 FKP Dúbravka „B“ – ŠK Vrakuňa, 12.00 ŠK Tomášov – Žolík Malacky, 13.00 FKP Dúbravka „A“ – Šam./Hamuliakovo, 14.00 FK Lamač – ŠK Šenkvice, 15.00 FK Scorpion – NMŠK 1922, 16.00 ŠK N. Dedinka – SDM Domino „A“. 

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

Program 6. kola / 4.2. 2017 – sobota/ :

9,00 NMŠK 1922 „B“  FK Limbach, 

9.50 FK Blatné  Iskra Petržalka „B“

10.40 ŠK Bernolákovo  MŠK Kráľová p/S., 

11.30 semifinále: FK Rača  NMŠK 1922 „A“, 

12.20 semifinále: PFA Šamorín  ŠK Žolík Malacky, 

13.10 ŠK Vrakuňa TJ Čunovo, 

14.00 FK Ivanka p/D.  Slovan Modra,

14.50 FK Lamač  ŠK Šenkvice, 

15.40 semifinále: Iskra Petržalka „A“  SDM Domino, 

16.30 semifinále: ŠK Nová Dedinka  SFC Kalinkovo.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017. Pozvánky na semináre s programom a ďalšími informáciami boli poslané mailom.

Ospravedlnenia: Ralbovský 4.-5.2., 18.-19.2.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ: Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský (4).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, P. Johancsik, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica (13).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa  24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na
kontrolný zraz vo štvrtok16.02.2017 o 17:00 hod. na štadióne FC Petržalka Akadémia, M. C. Sklodowskej 1, 85104 Bratislava.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Marián FENDEK MŠK Iskra Petržalka

Adam TITKA MŠK Iskra Petržalka Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves

Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves Krištof HORVÁTH FKM Karlova Ves

Samuel SRPOŇ FKM Karlova Ves Adam FRAŇO FKM Karlova Ves

Oliver LEDNÁR FKM Karlova Ves Patrick VEIDINGER FKM Karlova Ves

Adam KLIMEK FK Inter Bratislava Sebastián POLÁK FK Inter Bratislava

Filip TARANA FK Inter Bratislava Matthew Godfred AIDI FK Inter Bratislava

Tibor MÉSZÁROS MŠK Senec Oliver BARKOL MŠK Senec

Michal POLČÁK MŠK Senec Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Alex RUSŇÁK NMŠK 1922

Benjamín CHOBOT MFK Rusovce Peter GABURA FK Rača

Goran PILINSKÝ FK Rača Alan KUBASKÝ MFK Záhorská B.

Náhradníci:

Dávid ŠMILŇÁK SDM Domino Jozef LORENZ SDM Domino

Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky Oliver VAJDA FKM Karlova Ves

Andrej TULLALA FK Inter Bratislava Marko TRUSINA FK Rača

Alex DIONÝZ ŠK Vrakuňa

RT :

Vedúci tréner: Michl KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termoprádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 16.02.2017 o 16:30 hod. na štadióne FCP Akadémia. Predpokladané ukončenie je plánované cca. o 18:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                  Akcia                                               Kategória

Február:

04.02.2017 Seminár trénerov BFZ – Dom športu           tréneri BFZ

04.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (6.kolo)   U13 kluby

05.02.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo)     U15 kluby

11.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (7.kolo)    U13 kluby

16.02.2017 TZ/TC – UT Petržalka                                     U13 BFZ

18.02.2017 Finále ZHL BFZ – hala Dom športu             U13 + U15 kluby

27.-28.2.2017 MT ZsFZ – Dunajská Streda                 U13 BFZ mimo UTM

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                            U12-13 BA mes.

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                          U12-13 BA mes.

03.04.2017 TZ/TC – Stúpava                                       U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U13 BFZ

18.04.2017 PZ – Družobné stretnutie JmKFS – BFZ (V.Pavlovice) U13 a U14 BFZ

19.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka                 U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                           U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                     U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                          U12-13 BA mes.

22.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U12-13 BA vid.

24.05.2017  PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS ( D.Lužná)  U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                        U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U13 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                          U12-13 BA mes.

05.06.2017 TZ/TC – Stúpava                                      U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tabor                              U12, U13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI