ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 ZO DŇA 07.07.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 30.7.2017 o 17:30 hod. V Tišnove.

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Pohár SFZ – SLOVNAFT CUP2017/2018: Žrebovanie 1-3.kola sa uskutoční 11.7.2017 o 13:00 hod. V sídle SFZ ,1. kolo sa uskutoční 22-23.7.2017.
 • FK si môžu skontrolovať zaevidovanie prihlášok na portáli bfz.futbalnet.sk v jednotlivých súťažiach. O konečnom zaradení družstiev do súťaží rozhodne VV BFZ na zasadnutí dňa 10.7.2017.
  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017
  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017
  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na 27.8.2017 (zmena)

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk/oznamy/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.8. do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfér.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy .

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ súťaže BFZ – prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že prihlášky do súťaží prípraviek je možné podávať v termíne  od 23.6.2017 do 7.7.2017 /piatok/ do 24,00 hod. V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje:

 • presný názov FK / tak ako ste vedený v ISSF /
 • presný názov súťaže do ktorej prihlasujete družstvo / družstvá
 • hrací deň a čas
 • požiadavky ( hody, obecné slávnosti a pod. )

b/ názvy a kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

súťaže trojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA1

kategória U10 – Prípravka PMB1

kategória U9 – Prípravka PMC1

súťaže dvojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA2

kategória U10 – Prípravka PMA2

samostatné súťaže pre kategóriu U11:

kategória U11 – Prípravka PMA3 / družstvá Bratislava-mesto /

kategória U11 – Prípravka PRMA / družstvá okresu Malacky /

kategória U11 – Prípravka PRPK / družstvá okresu Pezinok /

kategória U11 – Prípravka PRSC / družstvá okresu Senec /

Nové vytvorené súťaže od súťažného ročníka 2017/2018:

kategória U9 – Prípravka PMC2 / súťaž je pre FK, ktoré mali doteraz v súťažiach jedno družstvo prípravky, resp. nemali žiadne družstvo prípravky

kategória U8 – Prípravka PMD / pre všetky FK – bude sa hrať turnajovým spôsobom 

Upozornenie pre FK: všetci hráči, ktorí budú štartovať v súťažiach prípraviek musia byť zaregistrovaní ( platný RP, resp. vo vyžiadaní, ich totožnosť musí byť overiteľná v ISSF )

Štart ( ročníky narodenia ) hráčov/hráčok v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2017/2018:

kategória staršia prípravka U11 – chlapci roč. 2007 a mladší, dievčatá roč. 2006 a mladšie

kategória staršia prípravka U10 – chlapci roč.2008 a mladší, dievčatá roč.2007 a mladšie

kategória mladšia prípravka U9 – chlapci roč.2009 a mladší, dievčatá roč.2008 a mladšie

kategória mladšia prípravka U8 – chlapci roč.2010 a mladší, dievčatá roč.2009 a mladšie

KM BFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK BFZ ako aj zástupcami FK ( tréneri ) bol vypracovaný metodický materiál zmeny hracieho systému pod názvom „ Model súťaží starších a mladších prípraviek“ pre región BFZ. Uvedený metodický materiál podlieha schváleniu VV BFZ, ktorý sa uskutoční 10.7.2017. Po schválení bude metodický materiál zverejnený na stránke BFZ ako aj ObFZ BA-mesto a BA-vidiek. V prípade nejasností ohľadne podávania prihlášok, resp. akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať p. Pavla Príkopu – 0903 718455 , príp. p.Ivana Konečného – 0914 173 242.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017 v Dome športu. Pozvánka a program seminára bude jeho účastníkom poslaná v krátkom čase. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník. Ak túto podmienku budú spĺňať potvrdenia rozhodcov nahlásených na postup z oboch ObFZ, akceptuje ich.

Ospravedlnenia: Henček 15.-24.7.; Martiš 12.-22.7.; Ľupták 10.7.-25.8. (s výnimkou účasti na seminári).

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, , B. Szalay (19).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko (9).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                          Akcia                                       Kategória

Júl:

18.07.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                             U17 BFZ

20.07.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                             U17 BFZ

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 (Južná Morava)  U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)     U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica         senior – amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                  U14 BFZ

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)  U15 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI