ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 ZO DŇA 14.07.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 30.7.2017 o 17:30 hod. V Tišnove.

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí o. i. schválil:

 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

 • Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

 • Oficiálnu loptu pre súťažné stretnutia III. a IV. ligy na súťažný ročník 2017/2018 ADIDAS Torfabrik OMB. Lopty zabezpečí BFZ a každý FK III. a IV. ligy je povinný si lopty vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v termíne 31.7 – 4.8.2017 po dohode s vedúcim sekretárom BFZ. Pre každé družstvo je 5 ks lôpt, 2 ks dostane každý FK zdarma a 3 ks v cene 75€/ks t. j spolu 225€ si zaplatí pri odbere.

Adidas torfabrik

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Všetky FK môžu požiadať o preloženie stretnutia 1.kola SC cupu, ktoré musí byť odohrané do 3.8.2017. 2.kolo sa uskutoční 9.8.2017.

 • Žiada FK: FKM Karlova Ves, CFK Pezinok- Cajla (oba S4BA), aby si dohodli s predsedom ŠTK kontrolu infraštruktúry štadióna v zmysle smernice BFZ. V opačnom prípade nebudú môcť hrať stretnutia na domácom ihrisku.

 • Žiada všetky FK S3BA a S4BA, aby si skontrolovali splnenie podmienok účasti v rámci infraštruktúry štadiónov, odstránili nedostatky do 1.kola, a priebežne nahlasovali akúkoľvek zmenu (opravu, vybudovanie….) na adresu ŠTK. podmienky infraštruktúry sú zverejnené na stránke BFZ.

 • Na futbalnete sú kompletne vyžrebované súťaže: S3BA, S4BA a SD3R. Žiadame FK o kontrolu v týchto troch súťažiach a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na emailovú adresu ŠTK.

 • Súťaž MD3R bude rozdelená do dvoch skupín po 9 účastníkov, ktorí v základnej časti odohrajú medzi sebou stretnutia systémom doma-vonku.

  • Po odohratí základnej časti (18 kôl), družstvá umiestnené na 1.-5.mieste z každej skupiny postúpia do skupiny o “titul” a odohrajú nadstavbovú časť o víťaza súťaže a to systémom doma-vonku, ale len so súpermi z druhej skupiny. Body získané v základnej časti si prenesú, ale len s družstvami, ktoré postúpia do nadstavbovej časti. Celkovo družstvá odohrajú 26 kôl – t.j. základná časť a nadstavbová časť.

  • FK umiestnené po základnej časti na 6.-9.mieste z každej skupiny sa spoja do skupiny o umiestnenie, v ktorej odohrajú so súpermi z druhej skupiny stretnutia systémom doma-vonku. Body získané v základnej časti si prenesú, ale len s družstvami, ktoré zostanú v skupine o umiestnenie. Celkovo družstvá odohrajú 24 kôl.

Schválené zmeny:

 • Slovnaft cup 1.kolo:

  • SFC Kalinkovo – Sl.Most pri Ba 2.8.2017 o 17,30 hod.

  • ŠFK Jablonec – CFK Cajla-Pezinok 29.7.2017 o 17,00 hod.

  • FC Petržalka, družstvo – FK Lamač Ba 2.8.2017 o 17,30 hod.

  • MFK Rusovce – ŠK Sv.Jur 23.7.2017 o 17,30 hod.

  • FC Malacky – ŠK Závod 23.7.2017 o 17,00 hod

  • NMŠK 1922 Ba – ŠK Tomášov 23.7.2017 o 17,00 hod.

Disciplinárna komisia

U.č.  1: Milan Miloševič /1371103/  (ŠK Tomašov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk/oznamy/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.8. do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfér.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Názvy a kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

súťaže trojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA1

kategória U10 – Prípravka PMB1

kategória U9 – Prípravka PMC1

súťaže dvojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA2

kategória U10 – Prípravka PMA2

samostatné súťaže pre kategóriu U11:

kategória U11 – Prípravka PMA3 / družstvá Bratislava-mesto /

kategória U11 – Prípravka PRMA / družstvá okresu Malacky /

kategória U11 – Prípravka PRPK / družstvá okresu Pezinok /

kategória U11 – Prípravka PRSC / družstvá okresu Senec /

Nové vytvorené súťaže od súťažného ročníka 2017/2018:

kategória U9 – Prípravka PMC2 / súťaž je pre FK, ktoré mali doteraz v súťažiach jedno družstvo prípravky, resp. nemali žiadne družstvo prípravky

kategória U8 – Prípravka PMD / pre všetky FK – bude sa hrať turnajovým spôsobom.

Upozornenie pre FK: všetci hráči, ktorí budú štartovať v súťažiach prípraviek musia byť zaregistrovaní ( platný RP, resp. vo vyžiadaní, ich totožnosť musí byť overiteľná v ISSF )

Štart ( ročníky narodenia ) hráčov/hráčok v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2017/2018:

kategória staršia prípravka U11 – chlapci roč. 2007 a mladší, dievčatá roč. 2006 a mladšie

kategória staršia prípravka U10 – chlapci roč.2008 a mladší, dievčatá roč.2007 a mladšie

kategória mladšia prípravka U9 – chlapci roč.2009 a mladší, dievčatá roč.2008 a mladšie

kategória mladšia prípravka U8 – chlapci roč.2010 a mladší, dievčatá roč.2009 a mladšie

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov schválené VV BFZ dňa 10.7.2017:

Rozhodcovia S3BA: Bláha David, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA: Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA: Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA: Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017 v Dome športu. Pozvánka s programom seminára bude jeho účastníkom poslaná v krátkom čase. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník. Ak túto podmienku budú spĺňať potvrdenia rozhodcov nahlásených na postup z oboch ObFZ, akceptuje ich.

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby do 31.7. prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2017.

Ospravedlnenia: Laciňák 22.7.-6.8.; Harajbič 18.-29.7.; Parilák 23.-30.7., 19.-20.8.; Hudy 19.-31.7.; Martiška 15.-16.7., 19.-31.7.; Ježík 21.7.-5.8., 11.-18.8., 25.-27.8. (do 12.00); Kachnič 8.-20.8.; Polakovič 29.-30.7.; Vašš 12.-28.7.; Beňo 14.7.-31.8.; Mydlárik 2.-31.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, , B. Szalay, Csaba Gábriš (20).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek (10).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                               Akcia                                                   Kategória

Júl:

18.07.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                      U17 BFZ

20.07.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                      U17 BFZ

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 (Južná Morava)           U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)              U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior –               amatér BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                                    U14 BFZ

25.-27.09.2017 MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)                   U15 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)       U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI