ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 ZO DŇA 11.08.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK III. a IV ligy BFZ na povinnosť registrácie videotechnika prostredníctvom my.spotrnet.online. Všetky potrebné informácie boli zaslané elektronickou poštou zástupcom FK dňa 10.7.2017

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

 https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • ŠTK žiada všetky FK, aby si nahrali do ISSF členov US – hl.usporiadateľ, vedúceho družstva, lekára/zdravotníka, hlásateľa a videotechnika.

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať nasledovné počty hráčov:

  • 3 hráčov – II. liga, SC, SuP a I. LSD (U19)

  • 4 hráčov – I. LMD a/b (U17 a U16)

  • 5 hráčov – S3BA, S4BA, SD3R, súťaže st. žiakov SFZ, I. liga ženy, SlP ženy

  • 6 hráčov – II.LSaMDZsFZ, vo všetkých prípravných stretnutiach

  • 7 hráčov/k – SZRL, II. liga ženy, I. liga juniorky

  • neobmedzene – ml.žiaci a prípravky

 • S3BA FC Malacky zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: dres – šedý, trenírky – čierne, štulpne – čierne

 • S3BA TJ Rovinka: ŠTK berie na vedomie zaslanie fotodokumentácie o výmene brán a doplnení krytých sedadiel pre divákov.

 • S3BA FK Sl.Most pri Ba: ŠTK berie na vedomie zaslanie fotodokumentácie o postavení dvoch nových tribún.

 • S4BA K.Ves – schvaľuje ihrisko FC Zohor pre domáce stretnutia s podmienkou opravy brány do 16.8.2017.

 • SD3R MŠK Senec – schvaľuje zmenu ihriska pre domáce stretnutia, ktoré sa budú hrať na ihrisku v Igrame.

 • ŠTK akceptuje oneskorené začiatky stretnutí 1.kola TJ Rovinka – ŠK Báhoň, FC Petržalka – ŠK Bernolákovo.

Upozorňuje:

 • CFK Pezinok – Cajla (S4BA) na správne vyhotovovanie videozáznamu v zmysle RS (kamera na statíve).

 • TJ Viničné (S4BA) na povinnosť mať 15” monitor v zmysle SP čl. Ostatné ustanovenia, odsek 4.

Odstupuje na riešenie DK:

 • TJ Veľké Leváre (S4BA) a hráča Mareka Malíka (1242304) za štart v stretnutí 1.kola TJ V.Leváre – FKM K.Ves, hráč nepredložil do 48 hodím RP riadiacemu orgánu a nový RP bol vyžiadaný 7.8.2017, čo bolo 1 deň po stretnutí.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • MD3R 2.kolo NMŠK 1922 Ba – FKP Dúbravka Ba 27.8.2017 o 10,00 hod. – zmena hracieho času

Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:

 • Patrik Strezenický (1306708), Adrian Babčan (1306539) – OŠK Sl.Grob / ŠK Šenkvice (U15)

 • Erik Bratek (1323977) – ŠK Báhoň / ŠK Šenkvice (U15)

 • Marek Gatyáš (1328483) – FC Slovan Modra / ŠK Šenkvice (U15)

 • Adrián Gura (1307019) – FC Slovan Vištuk / ŠK Šenkvice (U13)

 • Alex Švec (1365210) – TJ FC Kátlovce / ŠK Vrakuňa (U13)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Michal Polák (2000) č. rp. 1340265 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 16.3.2017 do 15.3.2018

 • Ján Procháska (1999) č.rp. 1297907 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 4.8.2017 do 3.8.2018

Hráči nehrajúci na RP v zmysle SP čl.43/3:

 • 1.kolo S3BA

  • TJ Rovinka – Dávid Remža – RP predložený

  • Lok.Dev.Nová Ves – Roman Konečný, Viktor Kudláček – RP predložené, Aleksandar Miličevič – RP vo vyžiadaní od 5.8.2017

  • FK Slovan Most pri Ba – Zdeněk Wilmann, Daniel Jurč – RP predložené

  • FK Rača Ba – Dominik Golian – RP vo vyžiadaní od 4.8.2017

  • PŠC Pezinok – Daniel Vanta – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017

  • FC Petržalka – Valentín Majerčák, Peter Sopúch, Patrik Kavoň, František Lády, Maroš Pilát, Ladislav Horváth – RP vo vyžiadaní od 1.8.2017

  • OFK D.Lužná – Samuel Deák – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017

 • 1.kolo S4BA

  • ŠK Vrakuňa – Miroslav Koller – RP vo vyžiadaní od 5.8.2017

  • FK Karpaty Limbach – Andrej Čechovič, Peter Šuba – RP predložené, Martin Juran – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017

  • OŠK Sl.Grob – Juraj Kadlečík – RP vo vyžiadaní od 4.8.2017

  • MŠK Kráľová pri Senci – Jaroslav Šúplata – RP vo vyžiadaní od 6.8.2017

  • TJ Veľké Leváre – Kristián Molnár – RP vo vyžiadaní od 3.8.2017

  • FKM Karlova Ves – Giulio Chiabra – RP vo vyžiadaní od 2.8.2017

Odstupuje na KRaD:

 • Rozhodcu Rastislava Hádeka a DZ Alexandra Marczella (S4BA Domino – Vrakuňa) za neuvedenie dôvodu, že ZoS bol vytvorený po stretnutí.

 • Rozhodcu Petra Budáča a DZ Jozefa Slezáka (S4BA Kalinkovo – Limbach) – za neuvedenie dôvodu, že ZoS bol vytvorený po stretnutí.

 • DZ Miroslava Trúchleho (S4BA TJ Viničné – MFK Rusovce) za neuvedenie v správe DS, že nebolo mu umožnené pozrieť si situáciu na monitore v zmysle RS.

 • Rozhodcu Mariána Fischera (S4BA TJ V.Leváre – FKM K.Ves) za 1.) disproporciu dôvodu oneskoreného začiatku stretnutia uvedeného v zázname rozhodcu s porovnaním s históriou uzavretia zápisu. 2.) za pripustenie hráča Mareka Malíka k stretnutiu bez RP s odôvodnením, že je vo vyžiadaní, čo 6.8.2017 nebola pravda.

Disciplinárna komisia

U.č.  6: Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017. /10.-€/

U.č. 7: Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 3 dni od 11.8.2017, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o transfer amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o transfer amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena poradia stretnutí – súťaž PRPK

4.kolo: Sv.Jur – Sl.Grob, SO 23.9.2017 o 9.00 hod. / ihr.Sv.Jur /

17.kolo: Sl.Grob – Sv.Jur, SO 28.4.2018 o 10.00 hod. / ihr. Sl.Grob /

b/ zmena poradia stretnutí – súťaž PRSC

1.kolo: Tomašov A – Kráľova, NE 3.9.2017 o 9.00 hod. / ihr. Tomašov /

14.kolo: Kráľova – Tomašov A, SO 8.4.2018 o 9.30 hod. / ihr. Kráľova /

c/ zmena hracích časov CFK Pezinok – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

PMA1: SO – 11.00 hod., vložené kolá / utorky / – 16.00 hod.

PMB1: SO – 12.15 hod., vložené kolá / utorky / – 17.15 hod.

PMC1: SO – 13.30 hod., vložené kolá / utorky / – 18.30 hod.

d/ zmena hracieho času – súťaž PMC2

SFC Kalinkovo: sobota 10.15 hod. / kolízia hracieho času s MZM /

e/ úprava hracích dní a časov stretntí TJ Záhoran Jakubov – súťaž PRMA

1.kolo: Jakubov – Rohožník, SO 2.9.2017 o 15.00 hod.

2.kolo: Jakubov – Lozorno, SO 9.9.2017 o 15.00 hod.

4.kolo: Jakubov – Borinka, NE 24.9.2017 o 14.00 hod.

6.kolo: Jakubov – Kostolište, NE 8.10.2017 o 13.30 hod.

8.kolo: Jakubov – Sološnica, NE 22.10. o 13.00 hod.

10.kolo: Jakubov – Gajary, NE 5.11.2017 o 11.30 hod.

f/ oznam – súťaže prípraviek BFZ

Oznamujeme Vám, že vygenerovanie stretnutí a úprava hracích dní a časov podľa zaslaných požiadaviek FK bola zverejnená v ISSF a na Futbalnete. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali hracie dni a časy na futbalnete a požiadali o prípadnú zmenu KM BFZ. Ak tak neurobia, stretnutie im bude nariadené odohrať v rámci UHČ pre dané obdobie. Týka sa to všetkých súťaží prípraviek BFZ okrem súťaže prípraviek PMD – U8, ktoré sa bude hrať turnajovým spôsobom a bude zverejnená cez stránku BFZ. Propozície súťaže PMD budú zaslané zúčastneným družstvám, ktoré sú prihlásené do súťaže prípraviek PMD.

Súťaž prípraviek PMD – kategória U8 narod. od 1.1. 2010 a mladší ( počet družstiev 20 )

Počet skupín: 5 / A , B, C, D, E – po 4 účastníkov /

Skupina A

 1. ŠK Slovan Bratislava
 2. FK Inter Bratislava
 3. FC Petržalka A
 4. FKM Karlová Ves

Skupina B

 1. FK Rača Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. FKP Dúbravka Bratislava
 4. FC Petržalka B

Skupina C

 1. TJ Rovinka
 2. SFC Kalinkovo
 3. FC ŠTK 1914 Šamorín
 4. OFK Dunajská Lužná

Skupina D

 1. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 2. TJ Záhoran Jakubov
 3. FC Rohožník
 4. FKM Stupava

Skupina E

 1. ŠK Bernolákovo
 2. FK Karpaty Limbach
 3. OŠK Chorvátsky Grob
 4. MŠK Senec

Súťaž PMD sa bude hrať turnajovým spôsobom – 4 turnaje na jeseň 2017 a 4 turnaje na jar 2018

1.turnaj: 9. – 10.9.2017 2.turnaj: 23.-24.9.2017

3.turnaj: 7.-8.10.2017 4.turnaj: 21.-22.10.2017

Všetky informácie ohľadne súťaže PMD ( U-8 ) budú zverejnené na stránke BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018: 14.9.2017. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané; zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Upozorňuje viacerých rozhodcov ( v 1. kole Hádek, Ruc, Hajnala), že kontrola identity hráčov nastupujúcich bez RP sa musí diať s vedomím zástupcu (kaitána) súpera a táto skutočnosť musí byť uvedená v zápise (RS, časť 5.3, bod 5).

Pripomína náhradný termín seminára pre rozhodcov a delegátov, ktorí sa nezúčastnili seminára v riadnom termíne: 11.8.2017 o 16.30 v zasadačke BFZ. Pozvaní sú rozhodcovia D. Dujava, M. Kardelis a J. Laciňák a delegát V. Ondrušek.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.8. o 18.00 D. Olšu a 18.8. M. Hrazdiru a na základe podnetu ŠTK R. Hádeka, P. Budáča, M. Fischera, A. Marczella, J. Slezáka a M. Truchlého.

Ospravedlnenia: Martiš 29.8.-2.9.; Kašper 23.8.-3.9.; Martiška 19.8.; Ježík 19.8.; Strapek 19.-20.8. a trvale počas pracovných dní; Matejová 20.8. predpoludním, 27.-30.8.; Kalmár 13.8.; Henček 19.8. (po 16.00), 26.8. (po 16.00); Gaži do prihlásenia; Vašš 1.9. a 2.9. (predpoludním),Truchly 19.8.2017 a 26.8.2017 a Pavlik R. 25.8.-3.9.2017.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje klubom I. a II. žiackej ligy, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2006), aby sa písomne prihlásili do 04.09.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Turnaj sa uskutoční v III kolách: Základné kolo : Termín 13.09.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov), Krajské kolo : Termín 03.10.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá so štatútom Akadémie a ÚTM + 1 najlepšie družstvá so základného kola), Celoslovenské finále : Termín 24.-25.10. 2017 v Nemšovej (určený pre víťazov krajských kôl).

Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1). Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom Akadémie a ÚTM majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : September – december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, , B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch, C. Janoško (23).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Predbežný termín školenia : Október 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita (12).

Oznamuje trénerom, že dňa 07.08.2017 vo Zvolene organizuje Technický úsek SFZ Seminár trénerov SFZ – SR U21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 04.08.2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz v utorok 15.08.2017 o 8:15 hod. v Ivanke pri Dunaji.

BRANKÁRI :

Samuel HAPL (ŠK Slovan BA)                       Stanislav MATELEHA (FK Inter BA)

Daren BUČÁK (FC Petržalka)

OBRANCOVIA :

Richard HEČKO (ŠK Slovan BA)                  Filip ZÁMEČNÍK (ŠK Slovan BA)

Marek MYDLA (ŠK Slovan BA)                   Maxim BODNÁR (ŠK Slovan BA)

Matej NEMEC (FK Inter BA)                        Lukáš HOLKA (FKM Karlova Ves)

Richard LICHNER (FKM Karlova Ves)      Adam ŠIŠKA (FC Petržalka)

STREDOVÍ HRÁČI :

Boris STRUHÁR (FK Inter BA)                   Peter DORNAI (FK Inter BA)

Adam CHRUPKA (FK Inter BA)                Tobias ČONGRÁDY (ŠK Slovan BA)

Lukáš SEČANSKÝ (ŠK Slovan BA)           Rudolf BOŽIK (ŠK Slovan BA)

Viktor SLIACKY (ŠK Slovan BA)             Jakub KAZIMÍR (ŠK Slovan BA)

Sebastián ČERVIENKA (FC Petržalka)

ÚTOČNÍCI :

William VESELÍK (ŠK Slovan BA)         Matúš Tobias VICIAN (ŠK Slovan BA)

Róbert SZITAS (FC Petržalka)

Náhradníci:

Filip ZÁVODSKÝ (FKM Karlova Ves)      Peter KRUTIL (FKM Karlova Ves)

Jakub HUDEC (ŠK Slovan BA)                Timotej MURCKO (ŠK Slovan BA)

Dávid PACKA (FC Petržalka)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 15.08.2017 o 8:15 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 9:00 – 10:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 11:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

„Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera”.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                              Akcia                                                        Kategória

August:

10.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U15 BFZ

15.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U15 BFZ

17.08.2017 ZS školenia UEFA Grassroots C (OT č. 2)                     BFZ

19.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U15 BFZ

20.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)                    U15 BFZ

24.08.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                            U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

29.08.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U14 BFZ

30.08.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                           U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

September:

04.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                            U12,13,14 OblFZ BA mesto

04.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U12,13,14 OblFZ BA vidiek

05.-06.09.2017 MT – PPT SFZ (Púchov)                                         U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

05.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                           WU14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica                              senior – amatér BFZ

12.09.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                             U14 BFZ

13.09.2017 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)   U12 kluby

17.-20.09.2017 RT – Senec a okolie                                                 U14 BFZ

25.09.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                           U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017 TZ/TC – Stupava                                                           U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017 MT – Moravia Danubia cup 2017 (Južná Morava)                U15 BFZ

Október:

03.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                           U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                            U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                           U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava                                                            U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)     U12 kluby

November:

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)                                         kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu)                                         kluby FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu)                                 U13 BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu)                                     U12 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI