ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 ZO DŇA 08.09.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ.

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 8-10.9.2017 odohrá výber BFZ seniorov- amatérov v Tatranskej Lomnici kvalifikačný turnaj na Region cup 2018. Nominácia výberu BFZ seniorov – amatérov je zverejnená na webe BFZ. FK, ktorých hráči budú nominovaní do výberu, budú mať svoje majstrovské stretnutia odložené.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

 • Odkladá stretnutia 7.kola S3BA, v zmysle RS čl.3.4 odsek 5, Petržalka – Tomášov, Most – Rača, DNV – Lozorno, Bernolákovo – D.Lužná, Rohožník – Báhoň. Dotknuté FK sa môžu dohodnúť na novom termíne, ktorý musí schváliť ŠTK, ak sa nedohodnú termín odohrania určí ŠTK v zmysle SP čl.37.

 • Schvaľuje FKM Karlova Ves (S4BA) štadión v Zohore pre domáce stretnutia.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 4.kolo FC Rohožník – Lok.DNV 20.9.2017 o 16,30 hod., prerušené v 30.min. pre nespôsobilosť HP. Dohráva sa len neodohraná časť. t.j. 60 min. v zmysle RS 3.5.

 • S4BA 7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – SDM Domino v pôvodnom termíne 10.9.2017, ale o 13,00 hod.

 • SD3R 7.kolo SDM Domino – Sl.Ivanka pri Dunaji 24.9.2017 o 16,00 hod.

 • SD3R 9.kolo SDM Domino – MŠK I.Petržalka 8.10.2017 o 13,00 hod.

 • SD3R 11.kolo SDM Domino – NMŠK 1922 Ba 22.10.2017 o 15,00 hod.

 • MD3R 7.kolo FC Petržalka – FK Z.Ves 24.9.2017 o 16,00 hod.

 • MD3R 7.kolo SDM Domino – OFK Pusté Úľany 23.9.2017 o 16,00 hod. FK SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl3.4. vo výške 30,- €.

Kontumuje:.

 • SZRL 4.kolo Lok. DNV – ŠK Šenkvice v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matúš Slovinský (2001) č.rp. 1304260 – dorast / muži – platnosť lek. prehliadky od 31.8.2017 do 30.8.2018

 • Richard Holec (2000) č.rp. 1299276 – dorast / muži – platnosť lek. prehliadky od 9.8.2017 do 8.8.2018

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 51: Ivan Droxel  1100658 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1, DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 4.9.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 52: FC Petržalka, S3BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.42 a rozhodla, že za opakované HNS divákov ( vulgárne a urážlivé pokriky na rozhodcov a zapálené svetlice po stretnutí) počas a po stretnutí 4. kola lll. ligy medzi OFK Dunajská Lužná –  FC Petržalka, ukladá klubu FC Petržalka disciplinárnu sankciu Pokutu  50.-€, podľa  čl.58/1a,b, 3 a čl. 12 DP. / 10.-€/.

U.č. 53: TJ Veľké Leváre, S4BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.43 a rozhodla, že za uvedenie trénera Tibora Horvátha do ZoS bez jeho súhlasu, ktorý je trénerom ŠK Lozorno v stretnutí 3. kola TJ Veľké Leváre – FK Karpaty Limbach, ukladá klubu TJ Veľké Leváre disciplinárnu sankciu Pokutu  100.-€, podľa  čl.64/1e, 4 a čl. 12 DP. / 10.-€/.

U.č. 54: Tibor Horváth 1021005 – tréner ŠK Lozorno, FO. Doručené písomné stanovisko k U.č.44, ktoré DK berie na vedomie.

U.č. 55: ŠK Slovan Bratislava B, S3BABerie na vedomie stanovisko klubu a prijaté opatrenia k U.č.46 a rozhodla, že za nevyvesenie zástavy BFZ v stretnutí 3. kola ŠK Slovan Bratislava B – ŠK Tomašov, ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava B disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. / 10.-€/

U.č. 56: FK Vajnory, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.45/ k nezabezpečeniu zdravotnej služby a nedôstojnému vyveseniu zástavy BFZ v stretnutí 3. kola FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná, dňa 20.8.2017, ukladá klubu FK Vajnory disciplinárnu sankciu – Pokarhanie, podľa čl.11 DP. Za prerokovanie zaplatí klub   10.-€.

U.č. 57: FC Petržalka, S3BA. DK na základe odstúpenia ŠTK  začína disciplinárne konanie voči klubu za neuvedenie hlásateľa a video technika v ZoS 5. kola medzi družstvami FC Petržalka – ŠK Lozorno FO, dňa 30.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 13.09.2017.

U.č. 58: OŠK Slovenský Grob, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK  začína disciplinárne konanie voči klubu za neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP/4 a RS čl. 5.9.1 v  4. kole medzi družstvami OŠK Slovenský Grob – SFC Kalinkovo, dňa 27.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu  SP a RS v termíne do 13.09.2017.

U.č. 59: MFK Rusovce, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK  začína disciplinárne konanie voči klubu za neuvedenie zdravotníka a hlásateľa v ZoS 4. kola medzi družstvami MFK Rusovce – MŠK Králová pri Senci, dňa 27.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 13.09.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V ČLÁNKU 37 RaPP                                                                                   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_28_6_2017 )
ISSF automaticky podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: „Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.“
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek.

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na Komisiu mládeže BFZ.

Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

Nariadenie KM – povinné funkcie pre zápis o stretnutí

KM žiada FK, aby si do 11.9. nahrali do ISSF vedúceho družstva, hlavného usporiadateľa, zdravotníka/maséra.

Upozornenie pre FK – členské príspevky

KM upozorňuje FK, že všetci hráči , tréneri a asistenti trénerov uvedení v zápise o stretnutí musia mať vygenerované členské príspevky pre sezónu 2017/2018.

Upozornenie pre FK –  RS čl.5.9 zápisy o stretnutí

KM upozorňuje FK na dodržiavanie RS čl.5.9 zápisy o stretnutí, v prípade chýbajúceho delegovaného rozhodcu je pre všetky súťaže prípraviek zapnutý režim / rozhodca laik /. Postup je zverejnený v RS čl.5.9

a/ dodatočná zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PRMA

1.kolo: FK Studienka – FK v Sološnici, ŠT 14.9. o 18.00 hod. FK Studienka poplatok  20,- €.

b/ dodatočné zmeny termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PRPK

1.kolo: ŠK Šenkvice – FK Karpaty Limbach, ŠT 14.9. o 18.00 hod. FK Karpaty Limbach poplatok 20,- €.

3.kolo: GFC Grinava – OFC 014 Vinosady, NE 17.9. o 10.30 hod. GFC Grinava  poplatok 20,- €

c/ zmena termínu stretnutia, dohoda FK – súťaž PRSC

4.kolo: OŠK Chorvátsky Grob – FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, SO 23.9. o 11.00 hod.

d/ hráči  TJ Malinovo štartujúci bez RP – súťaž PRSC

TJ Malinovo: Adam Árpa, Jakub Kobela, Niccolo Boeris, Jacopo Boeris, Matúš Lazovský, Wiliam Bennett, Tibor Gyuszu, Michal Herman, Mário Mihálik – RP hráčov sú vo vyžiadaní.

e/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMA2

2.kolo: Miloslavov – Domino B, UT 12.9. o 17.00 hod. SDM Domino Bratislava poplatok 20,- €

f/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMB2

2.kolo: Miloslavov – Domino B, UT 12.9. o 18.00 hod. SDM Domino Bratislava poplatok 20,- €

g/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMC2

1.kolo: FK Inter – Závod, ŠT 28.9. o 17.30 hod. FK Inter Bratislava poplatok 20,- €.

h/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMA1, PMB1, PMC1

3.kolo: Senec – Lafranconi, SO 16.9. PMA1 o 10.30 h., PMB1 o 12,00 h., PMC1 o 13,00 h. FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava poplatok 20,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutočnia 14.9.2017 na štadióne Mladá garda v čase od 16.30 do 19.30. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané; zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Piatka a L. Lomňančík – neuvedený žiadny údaj o hlavnom usporiadateľovi;

J. Strapek – neuvedený žiadny údaj o videotechnikovi a hlásateľovi;

P. Hegedüs – ak hráč štartuje bez RP, pretože je požiadané o vydanie nového, je nutné uviesť aj príslušný dátum;

R. Tanglmayer – neuvádza vlastné zistenie oprávnenosti štartu hráča, ktorý v čase stretnutia nemal 18 rokov;

T. Srna – chýba zdôvodnenie odohratia stretnutia na vedľajšej HP;

Ľ. Čižmár, T. Ralbovský a L. Sabela – neuvedený údaj o vedúcich družstiev starších resp. mladších žiakov (v prípade mládežníckych družstiev je zvlášť nutné uviesť, kto túto funkciu vykonával a to isté platí, ak nemohol byť do zápisu uvedený lekár resp. zdravotník).

Pozýva na zasadnutie dňa 8.9. M. Kalmára, T. Srnu, D. Kožucha, L. Lomňančíka a A. Baniča.

Ospravedlnenia: Ruc 14.-15.9.; Budáč 2.9.; Henček 29.9.-2.10.; 7.-8.10. (predpoludním); Laciňaá 21.-24.9.; Pati Nagy 11.-15.9.; Kramár 4.-7.10., 9.-18.10; Truchlý 15.-16.9.; Páchnik 15.-17.9., 23.-24.9.

Trénersko-metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ a KŽF BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách žiačok U14 (nar. po 1.1.2004), aby sa písomne prihlásili do 15.09.2017 na adresu: orlicky.martin@gmail.comProjekt je určený pre futbalové kluby, ktoré pôsobia v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ. Pre prihlásenie klubu nie je podmienkou zaradenie družstva žiačok do majstrovských súťaží. Pravidlá pre súťaž dievčat sú totožné ako pri súťaži chlapcov.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v štyroch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v piatich blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podrobné informácie o jednotlivých školeniach a o spôsobe prihlásenia sa sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

Školenie trénerov UEFA B licencie  (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Školenie sa uskutoční v piatich blokoch :

·        1. Blok :           28.-29.09.2017    (štvrtok – piatok) – 2 dni

·        2. Blok :           20.-22.10.2017    (piatok – nedeľa) – 3 dni

·        3. Blok :           01.-02.11.2017    (streda – štvrtok) – 2 dni

·        4. Blok :           16.-18-11.2017    (štvrtok – sobota) – 3 dni

·        5. Blok :           04.-05.12.2017    (pondelok – utorok) – 2. dni

·        ZS  –              04.01.2018 a 09.01.2018  

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch, J. Reffek, P. Šmilňák, F. Kiss, M. Tesárik, D. Tóth, T. Kučera (27).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie  (predbežná cena 100,- eur). Termín zaslania prilášky je do 24.09.2017.

TERMÍN ŠKOLENIA :    Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch

·   1. Blok :           05.-06.10.2017    (štvrtok-piatok) – 2 dni

·   2. Blok : 26.-27.10.2017 (štvrtok-piatok) – 2 dni                                                              

·   3. Blok :           10.11.2017    (piatok) – 1 deň

·   4. Blok :           19.-20.11.2017    (nedeľa – pondelok) – 2 dni

·    ZS :                 13.-15.12.2017

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová, M. Tokoš, J. Mesároš, P. Michalovič, L. Višváder, P. Uhrinec, V. Novák, P. Arnold, P. Kinder, R. Vaš, D. Huml, V. Juščák, E. Fulmek, P. Jaborek, A. Chvíla, D. Giertli (32).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov U14 (nar. 1.1. 2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Viktor KOCIÁN  FK Rača  Adam TITKA MŠK Iskra Petržalka  Viktor DROZD FK Rača   Michal HARGAŠ NMŠK 1922 BA  Juraj ŠTIBRÁNY  FK Rača  Filip DIDEK  MFK Záh. Bystrica  Dominik GAÁL   FK Rača  Peter RIGO ŠK Vrakuňa  Samuel TÓTH  MŠK Iskra Petržalka  Juraj MESÁROŠ  ŠK Vrakuňa, Dennis POŽGAY  MFK Záh. Bystrica  Raphael POKORNÝ  FKP Dúbravka

Náhradníci:

Jakub FEGYVERE  MFK Rusovce   Matej SMATANA       FK Rača   Matúš KOLLÁR  MŠK Iskra Petržalka  Janko HLPKA  MŠK Iskra Petržalka  Radovan GAJDOŠ MŠK Iskra Petržalka

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer Tréner : Mikuláš Marci  Tréner brankárov: Tomáš Pažitka  Vedúci výberov : Adam Somoláni 

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Mikuláš Marci – 0918 373 737. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov U13 (nar. 1.1. 2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Martin UČEŇ FKP Dúbravka Timur IVAK FKP Dúbravka Michal HUDEC FK Lamač Hugo ŽÁK FKP Dúbravka Branislav BRIDZIK FK VW Lok. DNV Matúš KNAP FK Rača  Lukáš KANIANSKY FK VW Lok. DNV Adam TAUFER FK Rača Arťom HANZEL FK VW Lok. DNV Filip PIAČEK Záhorská Bystrica Jakub DRLIČIAK  ŠK Vrakuňa  Samuel PROKOP  Záhorská Bystrica

Náhradníci:

Filip POLÁK FK Lamač Peter FRATRIČ NMŠK BA Jerguš BALÁŽIK NMŠK BA Lukáš ZEMAN Iskra Petržalka

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer Tréner : Ján Hullman Tréner brankárov:  Tomáš Pažitka Vedúci výberov : Adam Somoláni 

Zraz nominovaných hráčov je 25.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. J. Hullman – 0907 594 669. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera

N O M I N Á C I A

hráčov U12 (nar. 1.1. 2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 25.9.2017 o 17:00 na FŠ NMŠK 1922 Bratislava

Hráči:

Denis JEHLÁR  MŠK Iskra Petržalka Michal MEŠKO FK Vajnory Alex ŠVEC  ŠK Vrakuňa BA Jakub FUSEK MŠK Iskra Petržalka Samuel BODICS TJ Čuňovo Šimon OBERNAUER FK Rača BA                      Tomáš JURIŠTA NMŠK 1992 BA Adam POLÁK   ŠK Vrakuňa BA Matej FABŠO FK Rača BA Artur VYDARENÝ FKP Dúbravka BA Lukáš FARKAŠ NMŠK 1922 BA Matej ĎURICA  ŠK Záho. Bystrica

Náhradníci:

Ivan VERČINSKÝ FK Rača BA  Dávid KALMÁR ŠK Vrakuňa BA Viliam ALMÁŠI  FK Rača BA Jonáš DUBINA MŠK Iskra Petržalka Dominik HUBAY MFK Rusovce  Samuel REŽNÝ  FK Rača BA

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer Tréner : Anton Daniel  Tréner brankárov: Tomáš Pažitka  Vedúci výberov : Adam Somoláni                         

Zraz nominovaných hráčov je 29.9.2017 o 16:15 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. A. Daniel – 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017         

Dátum                              Akcia                                             Kategória

September:

04.09.2017          TZ/TC – NMŠK Bratislava      U12 a13 OblFZ BA mesto

04.09.2017          TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12 a 13 OblFZ BA vidiek

05.-06.09.2017   MT – PPT SFZ (Púchov)        U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

05.09.2017         TZ/TC – NMŠK Bratislava       WU14 BFZ

07.09.2017        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji         U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica      senior – amatér  BFZ

12.09.2017         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U14 BFZ

16.-20.09.2017   RT – Senec a okolie                 U14 BFZ

19.09.2017         TZ/TC – ŠK Slovan Bratislava   U15 BFZ

20.-21.09.2017   RT – Dun. Lužná                       WU14 BFZ

25.09.2017          TZ/TC – NMŠK Bratislava  U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017            TZ/TC – Stupava                 U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017      MT Moravia – Danubia cup 2017 (Južná Morava) U15 BFZ

Október:

03.10.2017  MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka) U12 kluby

09.10.2017        TZ/TC – NMŠK Bratislava    U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji      U12,13,14 OblFZ BA vidiek

11.10.2017       PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Dun. Lužná) U14, U13 BFZ

23.10.2017          TZ/TC – NMŠK Bratislava    U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017          TZ/TC – Stupava                      U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017    MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)   U12 kluby

 

November:

08.11.2017            PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

25.11.2017            HT – HSM SFZ  (Dom športu)        kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017            HT – HSM SFZ  (Dom športu)       kluby FA + ÚTM U15

 

December:

09.12.2017           HT – Bratislava Cup  (Dom športu)     U13 BFZ

16.12.2017          HT – Victory Cup  (Dom športu)         U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI