ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 17.11.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bola elektronickou poštou zaslaná pozvánka na krst pamätnice BFZ, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava. Nahlásenie zástupcu FK je potrebné zaslať elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Jánovi Farbulovi do 20.11.2017. V prípade nenahlásenia zástupcu FK na túto akciu do stanoveného termínu budeme brať do úvahy, že sa z rôznych dôvodov nemôžete zúčastniť.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu. FK sa môžu prihlásiť prostredníctvom ISSF. Termín uzávierky prihlášok je 6.12.2017. Následne podľa počtu prihlásených budú FK rozdelené do skupín. Plánovaný začiatok je 15.1.2018. Bližšie informácie podá predseda ŠTK resp. vedúci sekretár.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.151: Miroslav Repiský 1177494 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie gólu tým, že úmyselne zahral loptu rukou na bránkovej čiare. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 13.11.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.152: Juraj Senáši 1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 12.11.2017.

U.č.153: Tomáš Pogač 1240106 (SFC Kalinkovo, S4BA),  od 12.11.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.154: Patrik Javorský 1201502 ŠK Lozorno, FO, S3BA. DK na základe Správy delegáta, stanoviska KRaD a vyjadrenia Patrika Javorského ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne od 6.11.2017, podľa čl. 45/1,2a DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.155: Miroslav Chvíla 1026377 – tréner družstva FK Karpaty Limbach, S4BA. DK na základe Správy rozhodcu a DS za HNS k rozhodcovi po stretnutí TJ Slovan Viničné – FK Karpaty Limbach, dňa 11.11.2017 ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Pozastavenie výkonu funkcie trénera a zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac s prerušením počas zimnej prestávky od 12.11.2017 a pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1c,2b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.156: TJ Čunovo, S4BA. DK pozýva štatutárneho zástupcu klubu na svoje zasadnutie dňa 23.11.2017 o 15,45 hod. ohľadom vysvetlenia technického problému pri nahrávaní videí zo svojich stretnutí.

U.č.157: Slovan Viničné, S4BA. Za nezabezpečenie nahratie 1. polčasu zo stretnutia 8. kola s TJ Čunovo na Futbalnet, ukladá pokutu vo výške 50.-€, v zmysle RS – Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.Poplatok za prerokovanie 10.-€.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.158: FK Karpaty Limbach, S4BA. Klub zaslal písomné stanovisko k nenahrávaniu stretnutia 15. kola s TJ Čunovom. DK ukladá klubu pokutu 100.-€ v zmysle RS – Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.159: FC Malacky, Prípravka PMB1. Dostavil sa na zasadnutie tréner prípravky p. Branislav Sedlák, tréner MŠK Senec zaslal písomné vyjadrenie. Boli predložené opatrenia klubu FC Malacky, ktoré KM a  DK berie na vedomie. KM v spolupráci s klubom pripraví nové opatrenia na bezproblémové zabezpečenie organizácie ďalších stretnutí prípraviek. DK upozornila zástupcu na porušenie povinností a na možné dôsledky a ukladá klubu FC Malacky Upozornenie.Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.160:  Dostavili sa zástupcovia FK Borinka, ohľadom vystavenia faktúr za hráčov u ktorých zanikla registrácia z dôvodu, že klub neprihlásil družstvo seniorov do súťaží BFZ, alebo ObFZBA-vidiek. FK Borinka zaslala list na sekretariát BFZ ohľadom nároku na odstupné. List bol odstúpený na SFZ, ktorý zatiaľ nezaslal svoje stanovisko k prípadu. Po obdržaní stanoviska, bude zo sekretariátu zaslaná odpoveď klubu FK Borinka.

 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom  30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ 

   OZNAM KM BFZ:

 Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny jednotlivých kôl

Starší žiaci– 3.12., 10.12., 17.12. 2017, 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2018 – 7 kôl /nedeľa/,

Mladší žiaci– 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 – 7 kôl /sobota/

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Termín prihlásenia do ZHL BFZ bol do 12.11. 2017 spolu so štartovným vkladom na družstvo v sume 100,- €. 

Prihlásené družstvá do ZHL BFZ 

Starši  žiaci: OFK Dun. Lužná, Lok. Dev. N. Ves, FK Rača, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka A a B, Slovan Ivanka p./Dunaji, ŠK Vrakuňa, ŠK Nová Dedinka, MFK Rusovce, Slovan Most pri BA, TJ Jarovce, ŠK Šenkvice, ŠK Žolík Malacky, SFC Kalinkovo.

Mladší žiaci:, OFK Dun. Lužná, ŠK Sv. Jur, FK Rača, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín, MFK Záh. Bystrica, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka A a B, Slovan Ivanka p./Dunaji, ŠK Vrakuňa, MŠK Kráľová p.Senci, FK v Sološnici, FK Vajnory, TJ Čunovo, FK Blatné, TJ Malinovo, MFK Rusovce, ŠK Šenkvice, NMŠK 1922 A a B, ŠK Žolík Malacky, MŠK Senec.

Propozície ZHL BFZ Vám budú zaslané na e-mailové adresy uvedené v záväznej prihláške do 21.11.2017  a uverejnené budú na stránke BFZ a futbalnete.

 Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: M. Hajnala – v zápise o stretnutí by malo byť vyjadrenie k tomu, že jedna osoba je uvedená v rôznych funkciách (napríklad HU aj tréner).

Ospravedlnenia: Olša 24.-26.11.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piatok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 15.11.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : M. Adámek, E. Baláž, T. Balga, A. Bíró, P. Brěčka, I. Buchel, Ľ. Caplaš, P. Cerovský, D. Černay, A. Chvíla, S. Dana, A. Daniel, J. Danko, P. Drgoňa, K. Dvoran, R. Fekete, S. Fišan, A. Greguš, Š. Gubrica, F. Gyenes, J. Halenár, M. Halmeš, O. Harton, P. Hofmeister, T. Horváth, F. Huňady, M. Jakubik, S. Junek, M. Kadlečík, J. Kadnár, M. Kapišovský, F. Kiss, I. Klas, M. Kočiš, R. Kohút, M. Koršepa, P. Kotvas, R. Kováč, V. Kozubík, M. Krička, M. Kuma, A. Kurilla, T. Lacko, J. Madleňák, J. Majoros, M. Marci, J. Marko, P. Máťuš, V. Melichárek, V. Měšťan, P. Miklošovič, J. Mišenko, J. Mrva, J. Mrva, J. Murár, P. Oleár, M. Olejník, S. Ondruš, V. Opálek, M. Orlický, R. Peterec, M. Petriľák, P. Plavník, J. Polák, M. Poliak, M. Povrazník, Ľ. Požgay, I. Pravda, J. Prokop, W. Rischer, M. Riško, Š. Rusnák, B. Sedlák, S. Sivák, O. Surmák, M. Szabó, J. Szucs, D. Ščibrány, L. Šmárik, Ľ. Šmehíl, T. Švarda, T. Tallo, M. Tesárik, M. Tholt, R. Török, M. Tóth, Ľ. Trudič, M. Tvarožek, J. Uhrin, R. Vajda, Š. Valent, P. Volf, V. Winkler, P. Wolák, P. Zboniak, L. Žiga  (96). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017  

Dátum                              Akcia                                                                   Kategória

November:

16.-18.11.2017           4. Blok školenia UEFA B licencie                            BFZ

19.-20.11.2017           4. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie          BFZ

24.11.2017                 Seminár trénerov BFZ                                              FTVŠ UK

25.11.2017                 HT – HSM SFZ  (Dom športu)                        kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017                 HT – HSM SFZ  (Dom športu)                        kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017           5. Blok školenia UEFA B licencie                            BFZ

09.12.2017                 HT – Bratislava Cup  (Dom športu)                          U13 BFZ

13.-15.12.2017           ZS –  školenia UEFA Grassroots C licencie              BFZ

16.12.2017                 HT – Victory Cup  (Dom športu)                              U12 OblFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI