ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 ZO DŇA 24.11.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že krst pamätnice BFZ sa uskutoční 24.11.2017 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu. FK sa môžu prihlásiť prostredníctvom ISSF. Termín uzávierky prihlášok je 6.12.2017. Následne podľa počtu prihlásených budú FK rozdelené do skupín. Plánovaný začiatok je 15.1.2018. Bližšie informácie podá predseda ŠTK resp. vedúci sekretár BFZ.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK v pohárovom stretnutí BFZ. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP, čl. 37/3 a 37/9 DP:

U.č.161: Andrej Farkaš 1173835 ( ŠK Nová Dedinka, S5A – Pohár BFZ), od 20.11.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.162: TJ Čunovo, S4BA. Dostavil sa zástupca klubu, objasnil technické problémy nahrávania riešené v spolupráci so SFZ. DK uzatvára disciplinárne konanie a ukladá klubu pokutu 50.-€ v zmysle RS a DP čl. 12. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/KM nariaďuje:

KM nariaďuje FC Malacky odohrať domáce stretnutia súťaží prípraviek PMA1, PMB1, PMC1 v jarnej časti súťažného ročníka v nasledovnom poradí: PMA1 – SO 9.30 hod., PMB1 – SO 10.45 hod., PMC1 – 11.30 hod.

b/ OZNAM KM BFZ:

Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší. 

Miesto konania

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny jednotlivých kôl:

st. žiaci  3.12., 10.12., 17.12. 2017, 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2018 – 7 kôl /nedeľa/,

ml. žiaci  25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 – 7 kôl /sobota/

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Zaradené družstvá do ZHL BFZ – st. žiaci: skup. A – 1. FK Rača, 2. Lok. Dev. N. Ves, 3. ŠK Šenkvice, 4. FKP Dúbravka B 5. MŠK Iskra Petržalka, 6. SFC Kalinkovo, 7. ŠK Nová Dedinka, 8. TJ Jarovce. Skup. B – 1. FKP Dúbravka A, 2. ŠK Vrakuňa, 3. ŠK Žolík Malacky, 4. Slovan Ivanka p./Dunaji, 5. OFK Dun. Lužná, 6. MFK Rusovce, 7. FK Lamač, 8. Slovan Most pri BA. Mladší žiaci: skup. A – 1. FK Rača, 2. MŠK Iskra Petržalka, 3. PFA ŠTK Šamorín, 4. TJ Malinovo, 5. FK Blatné, 6. TJ Čunovo. Skup. B – 1. MŠK Senec, 2. FKP Dúbravka A, 3. OFK Dun. Lužná, 4. NMŠK 1922 B, 5. MFK Záh. Bystrica, 6. Slovan Modra. Skup. C – 1. ŠK Šenkvice, 2. ŠK Vrakuňa, 3. ŠK Sv. Jur, 4. MŠK Kráľová p.Senci, 5. FKP Dúbravka B, 6. FK Lamač. Skup. D – 1. ŠK Žolík Malacky, 2. NMŠK 1922 A, 3. Slovan Ivanka p./Dunaji, MFK Rusovce, 5. FK Vajnory, 6.FK v Sološnici.

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL nahrávali cez ISSF.

Program 1. kola mladších  žiakov – 25.11. 2017 – Telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

8:30 h FK Rača Bratislava TJ Čunovo
9:15 h MŠK Iskra Petržalka FK Blatné
10:00 h PFA ŠTK Šamorín TJ Malinovo
10:45 h MŠK Senec FC Slovan Modra
11:30 h FKP Dúbravka „A“ MFK Záhorská Bystrica
12:15 h OFK D.Lužná NMŠK 1922 Bratislava „B“
13:00 h ŠK Vrakuňa FKP Dúbravka „B“
13:45 h ŠK Šenkvice FK Lamač
14:30 h ŠK Svätý Jur MŠK Králová pri Senci
15:15 h ŠK Žolík Malacky FK v Sološnici
16:00 h NMŠK 1922 Bratislava „A“ FK Vajnory
16:45 h FK Slovan Ivanka pri Dunaji MFK Rusovce

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Strapek 2.-3.12.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piatok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 15.11.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : M. Adámek, E. Baláž, T. Balga, A. Benčic, A. Bíró, P. Brěčka, I. Buchel, Ľ. Caplaš, P. Cerovský, J. Čavoj, D. Černay, A. Chvíla, S. Dana, A. Daniel, J. Danko, P. Drgoňa, K. Dvoran, R. Fekete, S. Fišan, A. Greguš, F. Gyenes, G. Gyurcsek, J. Halenár, M. Halmeš, O. Harton, P. Hofmeister, T. Horváth, F. Huňady, M. Jakubik, S. Jánoš, S. Junek, M. Kadlečík, J. Kadnár, M. Kapišovský, F. Kiss, I. Klas, M. Kočiš, R. Kohút, M. Koršepa, P. Kotvas, R. Kováč, V. Kozubík, M. Krička, M. Kuma, A. Kurilla, T. Lacko, J. Madleňák, J. Majoros, M. Marci, J. Marko, P. Máťuš, V. Melichárek, V. Měšťan, P. Miklošovič, J. Mišenko, J. Mrva, J. Mrva, J. Murár, D. Nunhardt, P. Oleár, M. Olejník, S. Ondruš, V. Opálek, M. Orlický, R. Peterec, M. Petriľák, P. Plavník, J. Polák, M. Poliak, M. Povrazník, Ľ. Požgay, I. Pravda, J. Prokop, M. Riško, Š. Rusnák, B. Sedlák, S. Sivák,, O. Surmák, M. Szabó, J. Szucs, D. Ščibrány, L. Šmárik, Ľ. Šmehíl, T. Švarda, T. Tallo, M. Tesárik, M. Tholt, R. Török, M. Tóth, Ľ. Trudič, M. Tvarožek, R. Vajda, Š. Valent, P. Volf, V. Winkler, P. Wolák, P. Zboniak, L. Žiga (98). Zoznam prihlásených trénerov je uzavretý.

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

TÚ SFZ oznamuje trénerom, že v dňoch 04.12. – 05.12.2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30.11.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a budú odoslané mailom registrovaným trénerom v ISSF. TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

November:

24.11.2017 Seminár trénerov BFZ FTVŠ UK

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI