ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 ZO DŇA 15.12.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ oznamuje, že elektronickou poštou boli zástupcom III. a IV.ligy BFZ zaslané anketové lístky k hlasovaniu o najlepšej jedenástke roka 2017. Termín doručenia vyplneného anketového lístka na sekretariát BFZ je 20.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že IV. reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka za rok 2017 sa uskutoční dňa 19.1.2018 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava. Cena vstupného je 50€ na osobu a vstupenky si bude možné zakúpiť na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( 0903/ 718 450) po 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že v zimnom registračnom období žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením začína dňom 1. januára  2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy.Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ZADÁVAJTE SI DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI  FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”      

Vekové kategórie :

starší žiaci : ročník 2003 a mladší, mladší žiaci : ročník 2005 a mladší.                                                                                                                                                                                                        Miesto konania: st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.                                                      Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                                                                                                                                             

KM BFZ oznamuje, že výsledky ZHL BFZ ml. a st. žiakov budú zverejnené na stránke www.futbalbfz.sk a na bfz.futbalnet.sk. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program 3. kola mladších žiakov – 16.12. 2017  telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

08,30 h PFA ŠTK Šamorín FK Rača
09,15 h NMŠK 1922 „B“ MFK Záhorská Bystrica
10,00 h ŠK Svätý Jur ŠK Šenkvice
10,45 h FK Ivanka p/D.  ŠK Žolík Malacky
11,30 h NMŠK 1922 „A“ FK v Sološnici
12,15 h MFK Rusovce FK Vajnory
13,00 h ŠK Vrakuňa FK Lamač
13,45 h TJ Malinovo FK Blatné
14,30 h MŠK Iskra Petržalka TJ Čunovo
15,15 h MŠK Kráľová p/Senci FKP Dúbravka „B“
16,00 h OFK Dunajská Lužná MŠK Senec
16,45 h FKP Dúbravka „A“ FC Slovan Modra

Program 3. kola starších  žiakov – 17.12. 2017 športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

09,00 h MŠK Iskra Petržalka SFC Kalinkovo
10,00 h Lokomotíva Dev. N. Ves TJ Jarovce
11,00 h ŠK Šenkvice FK Rača
12,00 h FKP Dúbravka „B“ ŠK Nová Dedinka
13,00 h ŠK Žolík Malacky FKP Dúbravka „A“
14,00 h FK Slovan Ivanka p/D. FK Lamač
15,00 h OFK Dunajská Lužná MFK Rusovce

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Szakáll do 2.3.2018.

Ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom, svojim kolegom a ďalším funkcionárom za spoluprácu a aktivitu v jesennej časti súťažného ročníka a v uplynulom funkčnom období komisie. Súčasne želá celej futbalovej obci zastrešenej Bratislavským futbalovým zväzom pekné Vianoce v rodinnom kruhu a veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2018.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 03.02.2018 (sobota) v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 20.01.2018 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : R. Varadin, M. Porvazník, V. Měšťan, S. Janovický, F. Gyenes, P. Cerovský, E. Baláž, M. Tóth, P. Huk, P. Kotvas, M. Petriľák, J. Mrva, D. Richnavský (12).

TMK BFZ oznamuje, že v jarnej časti (začiatok marec – apríl) organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (7-8 dní – v štyroch blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Prihlásení : P. Solanka, A. Görföl (2).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

December:

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória

Január:

4.-5.01.2018 školenie UEFA B licencie (ZS) BFZ

25.-27.01.2018 Finále HSM SFZ –  chlapci (Púchov) kluby U13, U15

27.01.2018 MT – Attract Kerobaj cup 2018 BFZ U11

Február:

02.-03.02.2018 Finále HSM SFZ – dievčatá (Púchov) kluby

10.02.2018 Finále ZHL BFZ – MŽ U13 a SŽ U15 (Dom športu) kluby BFZ

Apríl:

28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI