ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 12.01.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na volebnej konferencii BFZ , konanej dňa 11.01.2018 v hoteli Bratislava boli zvolení a potvrdení do funkcií nasledovní funkcionári BFZ

Volené funkcie

Predseda BFZ – Juraj Jánošík

Člen VV BFZ, predseda KRaD BFZ – Ivan Kružliak st.

Predseda DK BFZ – Miroslav Bóc

Predseda RK BFZ – Dušan Badinský

Predseda OK BFZ – Marek Špaček

Potvrdenie do funkcie v zmysle návrhu ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Ing ľubomír Suchý

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Miroslav Baxa

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Milan Lônčík, Branko Kovačič

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Jaroslav Ferik, Dušan Paška

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Viktor Bugár

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Anton Herhonek

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Radovan Pavlík

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Kamil Kyselica

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – mesto

Delegát: Milan Lônčík

Náhradníci: Michal Vlček, Branko Kovačič

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – vidiek

Delegát : Kamil Kyselica

Náhradník : Dušan Paška

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do ZT seniorov a dorastu, že nenávratný štartovný vklad je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na účet BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do termínu 19.1.2017. Výška štartovného poplatku je:

 • Seniori 520 €
 • Dorast 205 €

Športovo – technická komisia

 • Oznamy

Vyžrebovanie ZT seniorov a dorastu je zverejnené na bfz.futbalnet.sk

1 kolo ZT seniorov začína 21.1.2018

1.kolo ZT dorastu začína 4.2.2018

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ začal dňom 1. januára 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2003 a mladší, mladší žiaci: ročník 2005 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny jednotlivých kôl:

st. žiaci 3.12., 10.12., 17.12. 2017, 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2018 – 7 kôl /nedeľa/,

ml. žiaci 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 – 7 kôl /sobota/

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke www.futbalbfz.sk a na bfz.futbalnet.sk. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program 4. kola mladších žiakov – 13.1. 2018 (/sobota/ – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

08,30 h FKP Dúbravka „A“ OFK Dunajská Lužná
09,15 h MŠK Senec NMŠK 1922 „B“
10,00 h FC Slovan Modra MFK Záhorská Bystrica
10,45 h FK Lamač FKP Dúbravka „B“
11,30 h ŠK Šenkvice MŠK Kráľová p/Senci
12,15 h ŠK Vrakuňa ŠK Svätý Jur
13,00 h FK v Sološnici FK Vajnory
13,45 h ŠK Žolík Malacky MFK Rusovce
14,30 h NMŠK 1922 „A“ FK Ivanka p/D. 
15,15 h TJ Čunovo FK Blatné
16,00 h FK Rača TJ Malinovo
16,45 h MŠK Iskra Petržalka PFA ŠTK Šamorín

Program 4. kola starších žiakov – 14.1. 2018 – /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

09,00 h FK Lamač OFK Dunajská Lužná
10,00 h FK Slovan Most p/BA MFK Rusovce
11,00 h ŠK Vrakuňa BA ŠK Žolík Malacky
12,00 h FKP Dúbravka „A“ FK Slovan Ivanka p/D.
13,00 h TJ Jarovce SFC Kalinkovo
14,00 h FK Rača FKP Dúbravka „B“
15,00 h ŠK Nová Dedinka MŠK Iskra Petržalka
16,00 h Lokomotíva Dev. N. Ves ŠK Šenkvice

Komisia rozhodcov a delegátov

Informácia o termíne konania zimných seminárov rozhodcov a delegátov BFZ bude poslaná mailom 15. resp. 16.1. a uverejnená v nasledujúcej ÚS.

Ospravedlnenia: Sabela do 9.3.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár na tému Inovatívne trendy rozcvičenia nešpecifickou formou a rozvoj silových schopností vo futbale, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 03.02.2018 (sobota) v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 24.01.2018 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV).

Prihlásení : R. Varadin, M. Porvazník, V. Měšťan, S. Janovický, F. Gyenes, P. Cerovský, E. Baláž, M. Tóth, P. Huk, P. Kotvas, M. Petriľák, J. Mrva, D. Richnavský, M. Koršepa, Š. Valent, J. Ferenčák, N. Nagy, F. Haňady, T. Kállay, J. Kovaľ, O. Bednár, M. Olejka, M. Terlanda, P. Zboniak, M. Kočiš, P. Volf (25).

TMK BFZ oznamuje, že v jarnej časti (začiatok marec – apríl) organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (7-8 dní – v štyroch blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Prihlásení : P. Solanka, A. Görföl, M. Kvaňovský, M. Caňo (4).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória

Január:

13.01.2018 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) U13 kluby

14.01.2018 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) U15 kluby

18.01.2018 Galavečer Grassroots futbalu – Senec amatérsky futbal

20.01.2018 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) U13 kluby

21.01.2018 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) U15 kluby

25.-27.01.2018 Finále HSM SFZ – chlapci (Púchov) kluby U13, U15

27.01.2018 MT – Attract Kerobaj cup 2018 BFZ U11

27.01.2018 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) U13 kluby

28.01.2018 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) U15 kluby

31.01.2018 ZS – UEFA Grassroots C licencie (op. termín) BFZ

Február:

01.02.2018 ZS – UEFA B licencie (op. termín) BFZ

02.-03.02.2018 Finále HSM SFZ – dievčatá (Púchov) kluby

03.02.2018 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) U13 kluby

04.02.2018 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) U15 kluby

10.02.2018 Finále ZHL BFZ – MŽ U13 a SŽ U15 (Dom športu) kluby BFZ

Apríl:

28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec BFZ U14

August:

11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu PrincaKošice BFZ U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI