ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 20.04.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom na nutnosť skontrolovania si stavu osobného konta v ISSF. Na základe informácie oddelenia IT SFZ bude od 25.5.2018 možné delegovať na stretnutia iba osoby s aktívnym stavom v ISSF systéme (s platnou licenciou, platným preukazom člena SFZ a zaplateným členským poplatkom). V prípade neaktívneho stavu je potrebné v čo najkratšom čase nahlásiť túto skutočnosť príslušnému matrikárovi (P. Likavský, J. Pavlík, R. Hupka), resp. sekretárovi BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým delegátom BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý úspešne absolvovali školenie o odbornej príprave delegáta zväzu v dňoch 3 – 4.3.2018 v Senci, že osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek podľa príslušnosti.

Sekretariát BFZ žiada FK TIPOS III. ligy BFZ ŠK Svätý Jur, PŠC Pezinok, FK Slovan Most pri Bratislave, FC Petržalka, FK Vajnory a ŠK Lozorno o zaslanie čestného prehlásenia k partnerovi súťaže TIPOS III. ligy BFZ do 24.4.2018. Tlačivo bolo zaslané štatutárnym zástupcom FK elektronickou poštou 6.4.2018.V prípade nedoručenia do stanoveného termínu budú menované FK odstúpené na doriešenie DK BFZ.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Vyzýva:

 • FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále pohára BFZ, nech zašlú prihlášku na email ŠTK: stk@futbalbfz.sk Termín uzávierky je 30.4.2018. ŠTK eviduje prihlášky PŠC Pezinok a D.Lužnej.
 • FK, futbaloví činovníci môžu svoje pripomienky do rozpisu súťaže na rok 2018/19 zasielať na email ŠTK: stk@futbalbfz.sk Termín uzávierky je 30.4.2018.

Upozorňuje:

 • TJ Čunovo (S4BA) na plnenie RS čl.9.7 (zberači lôpt).
 • Všetky FK (S3BA, S4BA), že v kabíne R počas majstrovského stretnutia nebudú žiadne iné predmety ako sú sitá, náhradné lopty a iné pomôcky pre futbal.

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

 • kolo Lamač – Kráľová pri Senci 5.5. o 11,00

Kontumuje:

S3BA:

 • kolo Rača – Vajnory 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.52/i (Matúš Kyjovský), ktorý si nesplnil povinnosť v zmysle čl.43/6

SD3R:

 • kolo Šenkvice – NMŠK 0:5 podľa SP čl.11/3 s použitím čl.52/c a 82/f (Tomáš Sandtner), ktorý nastúpil na stretnutie po 5.ŽK.

MD3R:

 • kolo Z.Ves – Petržalka 0:3 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/f, (Gabriel Zeman, Kevin Vrba a Mário Brutvan), ktorý si nesplnili povinnosť v zmysle čl.46/2 a RS čl.5.1. Prípad odstupuje na riešenie DK.

Odstupuje na DK:

 • Vajnory (S3BA) za neoprávnený štart hráča Matúša Kyjovského v stretnutí 20.kola.
 • Ves (MD3R) za neoprávnený štart hráčov (nepredloženie “ostaršenia” hráčov Gabriel Zeman, Kevin Vrba a Mário Brutvan) na výzvu ŠTK v zmysle RS čl.5.1.

Predvoláva:

Štatutárneho zástupcu FK Vajnory (S3BA) na zasadnutie ŠTK dňa 26.4. o 17,30 hod. v sídle BFZ. V zmysle SP čl.6 zakazuje FK Vajnory usporiadať stretnutie S3BA až do vyriešenia prípadu. Odôvodnenie: porušenie SP čl.56/a, b, p, ako aj nezabezpečenie riadneho odchodu DO do kabíny.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.218: Giuseppe Camelio 1360727 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 15.04.2018.

U.č.219: Patrik Zahustel 1291764 (MFK Rusovce, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že úmyselne zahral loptu rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 19.04.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.220: Mikuláš Rigo  1373324 (ŠK Vrakuňa Bratislava, SZRL),  od 20.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.221: Samuel Kňažek 1302314 (FK Rača BA, S3BA),  od 16.04.2018.

U.č.222: Erik Korbelič 1236002 (ŠK Báhoň, S3BA),  od 16.04.2018.

U.č.223: Matej Krištofík 1184659 (FK Sl. Ivanka pri Dunaji, S3BA),  od 16.04.2018.

U.č.224: Michal Janotík 1221410 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 16.04.2018.

U.č.225: Juraj Kovašich 1184009 (TJ Čunovo, S4BA),  od 16.04.2018.

U.č.226: Branislav Blahutiak 1065105 (MFK Rusovce, S4BA),  od 16.04.2018.

U.č.227: Christian Volník 1304148 (ŠK Bernolákovo, SZRL),  od 16.04.2018.

U.č.228: Dominik Švajdlenka 1140481 (ŠK Lozorno, FO, S3BA),  od 19.04.2018.

U.č.229: Michal Granec 1174005 (TJ Čunovo, S4BA),  od 19.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.230: Miroslav Báchora 1028482 – vedúci manažér ŠK Báhoň, S3BA. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň, odohrané dňa 15.04.2018, za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 4 týždne a finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 16.04.2018.Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.231: FK Vajnory, S3BA. Doručené vyjadrenie k HNS divákov po stretnutí 21. kola FK Vajnory – ŠK Tomašov, odohrané dňa 15.04.2018. Za neoprávnený vstup divákov na HP, atakovanie a obliatie pivom rozhodcu, ukladá klubu FK Vajnory disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300.-€ a zákaz uskutočnenia jedného stretnutia na štadióne FK Vajnory s podmienečným odkladom do 31.07.2018, v prípade opakovania sa HNS divákov, podľa čl.58/1a,d, 3 a čl.28 DP. Za prerokovanie zaplatí klub  10.-€.

U.č.232: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. DK na základe správy DS a foto dokumentácie zo stretnutia 21. kola ŠK Svätý Jur – ŠK Slovan Bratislava B za zapálenie pyrotechniky na konci stretnutia v sektore hostí ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava B disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub  10.-€.

U.č.233: FK Karpaty Limbach, S4BA. Nedoručené vyjadrenie k U.č.214. Za porušenie RS čl. 2 ( nedostatočný počet usporiadateľov) a RS čl. 9.7 2 ( neboli zberači lôpt) v stretnutí FK Karpaty Limbach – FC Kalinkovo ukladá klubu FK Karpaty Limbach disciplinárnu sankciu finančnú pokutu 50.-€. Za prerokovanie zaplatí klub  10.-€.

U.č.234: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Doručené vyjadrenie k U.č.215 berie na vedomie, ale podľa SP čl.46/2 tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie, ak nemá súhlasy k dispozícii pred stretnutím. Ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 5.-€.

U.č.235: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SD3R). Dostavil sa na zasadnutie, ohľadom jeho neoprávneného štartu po 5 ŽK. Previnilec k vzhľadom svojmu postaveniu v klube nevedel, že nastupuje neoprávnene, nakoľko štartuje v súťažiach mládeže. DK uvoľňuje menovanému činnosť dňom 20.04.2018. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.236: Marek Mifka – vedúci družstva (ŠK Šenkvice, SD3R). Podal vyjadrenie, ohľadom neoprávneného štartu hráča Tomáša Sandtnera. Za umožnenie neoprávneného štartu ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na 1 mesiac s podmienečným odkladom do 31.12.2018 a ukladá finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 53/3,4 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.237: Oprava mena na základe písomnej správy DS v U.č. 216 Ľubomír Martinka – FKM Karlova Ves – tréner  družstva.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.04.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.                                     Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ 

 a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet

   k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá

automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

a/ zmena termínu stretnutia

PMC2 – 15.kolo: FK Scorpions – Kalinkovo, ST 6.6. o 17.00 hod. ( FK Scorpions poplatok 20,- € )

PRMA – 16.kolo: Zohor – Sološnica, NE 22.4. o 12.30 hod. ( kolízia stretnutí )

PRMA – 17.kolo: Borinka – Jakubov, PI 27.4. o 18.00 hod. ( Borinka poplatok 20,- € )

PRMA – 23.kolo: V.Leváre – Vysoká, ŠT 26.4. o 18.00 hod. ( V.Leváre poplatok 20,- €)

PRMA – 26.kolo: Závod – V.Leváre, UT 8.5. o 17.00 hod.

PRMA – 18.kolo: Lozorno – Borinka, ŠT 3.5. o 18.00 hod. ( kolízia akcií )

PRPK – 16.kolo: Limbach – Báhoň, SO 21.4. o 10.30 hod. ( Limbach poplatok 20,- € )

PRPK – 18.kolo: Limbach – Sv.Jur, SO 5.5. o 10.30 hod. ( Sv.Jur poplatok 20,- € )

PRPK – 23.kolo: Sv.Jur – Grinava, UT 15.5. o 17.30 hod. ( Grinava poplatok 20,- € )

b/ zmena hracej plochy ( rekonštrukcia závlahy na FŠ Častá )

PRPK – 19.kolo: Častá – Modra, SO 12.5. o 11.30 hod. ( HP Modra )

PRPK – 24.kolo: Častá – Budmerice , UT 22.5. o 18.00 hod. ( HP Budmerice )

PRPK – 21.kolo: Častá – Šenkvice , NE 27.5. o 10.30 hod. ( HP Šenkvice )

e/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 13.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina A: organizátor FK Inter Bratislava – ihrisko Drieňová ul.

termín: nedeľa 13.5.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FC Petržalka

termín: sobota 26.5.2018 od 16.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FKM Karlova Ves

termín: sobota 9.6.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 13.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách

skupina B: organizátor FKP Dúbravka

termín: sobota 2.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FC Petržalka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor Lok. Dev. N. Ves

termín: sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor TJ Záhoran Jakubov

termín: sobota 12.5.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

 Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia 4.5.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s limitmi a programom behov bude poslaná mailom. Absolvovanie fyzických previerok je nutnou podmienkou zaradenia na nominačnú listinu rozhodcov BFZ v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť skontrolovania si stavu osobného konta v ISSF. Na základe informácie oddelenia IT SFZ bude v krátkom čase možné delegovať na stretnutia iba osoby s aktívnym stavom v ISSF (s platnou licenciou, platným preukazom člena SFZ a zaplateným členským poplatkom). V prípade neaktívneho stavu je potrebné v čo najkratšom čase nahlásiť túto skutočnosť príslušnému matrikárovi (P. Likavský, J. Pavlík, R. Hupka), resp. sekretárovi BFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Lomňančík – bez komentára k faktu, že videotechnik a masér družstva D je tá istá osoba;

Budáč – nedostatočný popis okolností vážneho zranenia hráča H v zázname rozhodcu, najmä faktu, či v súboji so súperovým hráčom boli porušené PF;

Vašš – neuvedené mená hlásateľa a videotechnika v stretnutí S3BA;

Krčová – zranenie hráča sa uvádza iba v prípade jeho nahlásenia príslušným funkcionárom družstva a v takom prípade v rubrike zranení hráči (v zázname R sa popisujú okolnosti zranenia).

Ospravedlnenia: Ralbovský 5.-6.5.; Hudy 27.4.-1.5.; Parilák 5.-8.5.; Piatka do 4.5.; Pavlík R. 27.4., 1.5., 5.5.; Darlea 18.4.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje v NTC Senec v termíne 17.05.2018 (štvrtok) Praktický seminár trénerov BFZ určený prioritne pre trénerov mládeže s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou z okresu Senec. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí.

Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

30.04.2018 – Pre klubových trénerov z okresu Senec

12.05.2018 – V prípade voľných miest ostatní tréneri

Zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Záväzná prihláška a program je zverejnený na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje trénerom, že v termíne 23.05.2018 (streda) organizuje na FTVŠ UK Seminár trénerov BFZ určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Podrobné informácie ohľadom programu budú zverejnené neskôr. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.05.2018 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Záväzná prihláška je zverejnená na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

 

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Apríl:

27.03.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 W13, W14
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 3. Blok
23.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji (chlapci) BFZ U14
24.-25.04.2018 RT – Dunajská Lužná (dievčatá) BFZ WU14
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie a JmkFS – Veľké Pavlovice (chlapci) BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Stupava), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
17.05.2018 Seminár trénerov BFZ – NTC Senec Tréneri BFZ
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia ZS
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
23.05.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.05.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI