ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 11.05.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 29.kolo Rača – Pezinok 3.6. o 10,30 hod.
 • 30.kolo Tomášov – Rača 10.6. o 17,30 hod.

MD3R:

 • 3.kolo Pusté Úľany – FKP 12.5.2018 o 10,00 hod.
 • 7.kolo FKP – Pusté Úľany 2.6.2018 o 11,30 hod.

Nariaďuje odohrať (SP čl.70/4):

SD3R

 • 21.kolo NMŠK – Ružinov 16.5. o 17,30 hod.

Kontumuje:

SD3R

 • kolo I.Petržalka – NMŠK 5:0 podľa SP čl.11/3 a čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).
 • SZRL 20.kolo Senec – Šenkvice 3:0 podľa SP čl.11/2 a čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7). Prípad odstupuje na DK.

Odhlásenie družstva zo súťaže:

SD3R

 • ŠK Šenkvice – na základe podania cez ISSF zo dňa 4.5.2018 sa odhlasuje zo súťaže. Družstvá vyžrebované s týmto družstvom budú mať v príslušnom kole voľno. Klubu ŠK Šenkvice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 600,- €. Toto družstvo sa považuje za zostupujúce v zmysle SP čl. 12.4.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Mathias Lembakoali (2002) č. rp. 1356328 – dorast / muži platnosť lekárskej prehliadky od 25.4.2018 do 24.4.2019

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.271: Miroslav Mifkovič 1304427 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 7.05.2018.

U.č.272: Richard Rubín 1303710 (PŠC Pezinok, SD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 9.05.2018 do 8.06.2018.

U.č.273: Andrej Minarovič 1202233 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera zozadu kolíkmi na lýtko. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 10.05.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.274: Ladislav Mikita  1351288 (FK Vajnory, S3BA),  od 6.05.2018.

U.č.275: Adam Sninčák  1252255 (SDM Domino, S4BA),  od 6.05.2018.

U.č.276: Benedikt Malinovský  1327016 (FK Záhorská Ves, MD3R),  od 6.05.2018.

U.č.277: Jakub Kujovič  1294170 (TJ Slovan Viničné, S4BA),  od 9.05.2018.

U.č.278: Juraj Plško  1321001 (PŠC Pezinok, SD3R),  od 9.05.2018.

U.č.279: Michal Kralovič  1303745 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R),  od 9.05.2018.

U.č.280: Peter Halmeš  1259722 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 10.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.281: Viktor Gašpar 1249585 (ŠK Tomašov, S3BA), od 7.05.2018.

U.č.282: Adam Janovíček 1241630 (ŠK Tomašov, S3BA), od 7.05.2018.

U.č.283: Jakub Pisarčík 1297887 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), od 9.05.2018.

U.č.284: Ivan Kosterec 1297459 (PŠC Pezinok, SD3R), od 9.05.2018.

U.č.285: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 10.05.2018.

U.č.286: Henrich Blaško 1256523 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 10.05.2018.

U.č.287: Lukáš Hyll 1175040 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 10.05.2018.

U.č.288: Peter Kogler 1234780 (MFK Rusovce, S4BA), od 10.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.289: Michal Riziky 1208715 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 10.05.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.290: Ernest Mészáros 1177100 – vedúci družstva PŠC Pezinok, SD3R. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok, odohrané dňa 8.05.2018, za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami    na 2 mesiace  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1c,2b a čl. 4 DP, od 9.05.2018. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.291: FC Petržalka, S3BA. Na základe Zápisu rozhodcu a Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov hostí – použitie pyrotechniky pred koncom stretnutia     24. kola ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka, podľa čl. 58/1b, 58/3 a čl.12/6 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.292: Dominik Gajvola 1292109 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R) Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.293: PŠC Pezinok, S3BA. Berie na vedomie žiadosť o zrušenie ŽK pre Jakuba Pavúka. DK oznamuje klubu, že nemôže robiť zmeny v Zápise o stretnutí. Podanie treba adresovať na KRaD.

U.č.294: Martin Hajnala, rozhodca. DK berie na vedomie omyl rozhodcu pri udelení ŽK pre Jakuba Pavúka. Prípad dorieši KRaD v spolupráci s rozhodcom Martinom Hajnalom.

U.č.295: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. DK berie na vedomie vyjadrenie k U.č.269 a prijaté opatrenia nepovažuje za dostatočné. Za HNS diváka – urážlivé pokrikovanie na rozhodcov a na ich príslušnosť, ukladá klubu finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 58/1a,1g a čl.3 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.05.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.                                     Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet  k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA3 – 13.kolo: Vrakuňa – Jarovce, ŠT 24.5. o 17.30 hod. ( dohrávka )

PMA3 – 15.kolo: Scorpions – Jarovce, ŠT 31.5. o 17.30 hod. (Scorpions poplatok 20.- €)

PMA3 – 16.kolo: Scorpions – Vrakuňa, UT 29.5. o 17.00 hod.

PRMA – 18.kolo: Jakubov – Stupava, SO 5.5. o 15.30 hod. ( Stupava poplatok 20,- € )

PRMA – 25.kolo: Vysoká – Rohožník, ŠT 24.5. o 18.00 hod.

PRMA – 22.kolo: Rohožník – Stupava, PI 1.6. o 16.00 hod. ( HP Sološnica )

PRMA – 19.kolo: Gajary – Rohožník, SO 12.5. o 11.00 hod. ( Rohožník poplatok 20,- € )

PRMA – 20.kolo: V.Leváre – Gajary, PI 18.5. o 17.30 hod. ( V.Leváre poplatok 20,- € )

PRSC – 18.kolo: Kalinkovo – Bernolákovo, UT 8.5. o 10.00 hod.( Bernolákovo poplatok 20,- € )

PMA1, PMB1, PMC1 – 19.kolo: Malacky – Šamorín, PO 14.5. PMA1, PMB1 o 17.00 hod. PMC1 o 18.15 hod.   (Malacky poplatok 20,- €).

PRPK – 25.kolo: Limbach – Modra, ST 6.6. o 18.00 hod.

PMB1 – 21.kolo: Vrakuňa – NMŠK 1922, ŠT 24.5. o 17.30 hod. ( Vrakuňa poplatok 20,- €)

PMC2 – 17.kolo: Kalinkovo – Závod, ŠT 31.5. o 18.00 hod. ( Závod poplatok 20,- € )

c/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 7. ročníka Školského pohára SFZ 2017/2018, ktoré sa uskutoční v dňoch 15.5. 2018 /utorok/ – kategória dievčat /narod. 1.1.2005 a mladšie/ a dňa 16.5.2018 /streda/ – kategória chlapci /narod. 1.1.2005 a mladší/ v areále  NMŠK 1922 Bratislava. Krajského kola sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Kategória dievčat – Cambridge International School, Gymn. Metodova , ZŠ  Kalinčiakova , ZŠ BISB Dolinského, ZŠ Vývojová Rusovce, ZŠ  Sološnica, ZŠ Častá, ZŠ Most pri Bratislave. Kategória chlapcov – ZŠ  Vazovova, Súkr. ZŠ Bajkalská, ZŠ Za kasárnou, SŠ Tilgnerova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Školská  Stupava, ZŠ  Kupeckého Pezinok, ZŠ Tajovského Senec. Krajské kolá v oboch kategóriách začínajú o 9,10 hod. a finále je na programe o 13,20 hod. Víťazné družstvá ZŠ postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 6. 2018 na štadióne NTC Poprad.

 Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky úspešne absolvovali všetci rozhodcovia, ktorí sa ich zúčastnili, s výnimkou P. Piatku. Náhradný termín bol určený na 6.6.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda.

Pozýva na zasadnutie dňa 18.5 o 16.00 rozhodcov, ktorí boli nahlásení na absolvovanie seminára na získanie licencie „P“: D. Bláhu, D. Dujavu, R. Henčeka, M. Choreňa, F. Malárika, D. Olšu, D. Štofika a L. Tománka.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Valko – neuvedené meno a dátum narodenia vedúceho družstva hostí; Malárik – neuvedený výsledok konfrontácie, resp. či sa uskutočnila; Hegedüs – prestávka v mládežníckych stretnutiach je povinná (nemôže pri nej byť uvedený číselný údaj 0).

Ospravedlnenia: Ježík 1.-3.6. (do 12.00), 8.-22.6., 4.-15.7., 27.7.-24.8.; Szakáll 26.5.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov :

 • V NTC Senec v termíne 17.05.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Senec. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

30.04.2018 – pre klubových trénerov z okresu Senec

12.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : D. Barkol, D. Moravec, M. Tvrdý, P. Szabo, B. Szalay, J. Szucs, M. Tholt, N. Nagy, T. Švarda, Ľ. Trudič, M. Kostolanský, M. Terlanda, Š. Rajkovics, P. Duhaj, J. Valacsay, P. Galamboš, T. Ravasz, T. Kallay, S. Bohmerová, L. Fehér, E. Valášková, M. Borza (22).

 • Na FTVŠ UK v termíne 23.05.2018 (streda) určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.05.2018.

Prihlásení tréneri : D. Moravec, N. Šteffek, B. Honz, F. Huňady, D. Ščibrány, D. Barkol, P. Huk, S. Jánoš, H. Šusták, A. Matúš, M. Borza, M. Kmotorka, M. Gubov, J. Šišjak, Š. Rajkovics, P. Duhaj, J. Valacsay, P. Zboniak, T. Ravasz, M. Tomka, R. Sekot, M. Krička, A. Lépes, R. Varadin, R. Boris, A. Kurilla, P. Bohuš, V. Kozubík, P. Szabo, p. Miklošovič (29).

 • V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : J. Ferenčák, M. Ulehla, R. Babirát, A. Hýll, V. Novák, V. Kozubík, M. Havran, M. Pokorný (8).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)

na medzinárodný turnaj do Belehradu v termíne 11.05. – 13.05.2018.

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (7) : Boris SÚKENIK, Tibor MARICS, Diomýz ALEX, Martin MIŠOVIČ, Tomáš KACHNIČ, Mário SAUER, Sebastián NAGY

FK Inter Bratislava (4) : Adam KLIMEK, Sebastián POLÁK, Max HARCEG, Patrik ĎURICA

FKM Karlova Ves (3) : Samuel ZÁHUMENSKÝ, Rastislav VAVRÍČEK, Adam FRAŇO

MŠK Senec (2) : Tibor MESZÁROŠ, Viliam DOVALOVSKÝ

FC Petržalka (1) : Samuel TÓTH

ŠK Svätý Jur (1) : Patrik VOLF

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Peter GABURA, Marián FENDEK

FK Inter Bratislava (1) : Juraj HRIC

FC ŠTK Šamorín (1) : Ladislav BOTLÓ

MŠK Isk. Petržalka (1) : Matúš KOLLÁR

RT :

Hlavný tréner : Michal KOVÁČ

As. trénera : Mikuláš MARCI

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a cestovný PAS!

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 11.05.2018 o 08:00 hod. na parkovisku pred ZOO v Bratislave. Ukončenie zrazu bude 13.05.2018 vo večerných hodinách na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

 

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
 Máj:
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (dievčatá)
16.05.2018 Školský pohár SFZ, KK – NMŠK 1922 (chlapci)
17.05.2018 Seminár trénerov BFZ – NTC Senec Tréneri BFZ
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
23.05.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Zakoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI