ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 15.06.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje,. Že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.06.2018 schválil o.i:

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,predložené predsedom ŠTK BFZ

Povinnosť pre FK TIPOS III.ligy BFZ prihlásiť sa do nového ročníka Slovnaft Cupu 2018/2019

Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

 1,TIPOS III.liga seniori 650€

 2, IV.liga BFZ 450€

Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do    24.6.2018 do 24:00 hod. formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme

Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov výhradne bankovým prevodom na číslo účtu BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, var.symbol: 222 do :30.6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu adresy trvalého bydliska:

Ivan Kružliak – predseda KRaD BFZ Pekná cesta 3, 831 06 Bratislava

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

 • email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • FK sa môžu prihlasovať do Slovnaft cupu 2018/19, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Pre FK TIPOS III.ligy BFZ je účasť v Slovnaft cupe povinná

Schvaľuje postupujúce, zostupujúce družstvá a konečné umiestnenia družstiev po skončení súť. ročníka 2017/18, v zmysle SP čl.23/e,f a spoužitím čl.18 a 19:

S3BA:

 • víťaz a postup do II.ligy SFZ – FC Petržalka
 • zostup do IV.ligy (S4BA) – ŠK Svätý Jur

S4BA:

 • víťaz a postup do III.ligy (S3BA) – FC Malacky, MFK Rusovce
 • zostup do ObFZ Ba-mesto (S5M) – MŠK Kráľová pri Senci

SD3R:

 • víťaz a postup do II.LSDZ – SDM Domino
 • zostup do SD4V – ŠK Šenkvice

MD3R:

 • víťaz súťaže – SDM Domino

SZRL:

 • víťaz súťaže – ŠK Bernolákovo
 • zostup do ObFZ Ba-mesto – MŠK Iskra Petržalka

MZRL:

 • víťaz – ŠK Šenkvice
 • zostup do ObFZ Ba-mesto – MŠK Iskra Petržalka (na základe zostupu SZRL)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.359: Dávid Bobček 1302710 (MFK Rusovce, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou mimo PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1.s.s. od 11.6.2018, podľa čl. 45/1,2a.

U.č.360: Filip Rašlík 1305665 (FK Rača Bratislava, MD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres vo vlastnom PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1.s.s. od 11.6.2018, podľa čl. 46/1a,2.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.361: Matej Ježovič  1175291 (MŠK Kráľová pri Senci, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.362: Mario Malina  1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA),  od 11.06.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.363: Radim Diviš  1318932 (ŠK Lozorno, FO, S3BA),  od 10.06.2018.

U.č.364: Kevin Absolon  1271188 (SDM Domino BA, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.365: Roman Jakubec  1224775 (SDM Domino BA, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.366: Juraj Mrva  1188222 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.367: Tomáš Vallner  1234588 (FK Lamač BA, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.368: Mário Čermák  1207027 (TJ Veľké Leváre, S4BA),  od 11.06.2018.

U.č.369: Samuel Ján Matejčík  1297302 (MŠK Senec, SD3R),  od 11.06.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.370: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Klub nezaslal vyjadrenie k U.č.355.     DK za porušenie povinnosti organizátora – vstup nezúčastnenej osoby na HP počas stretnutia NMŠK 1922 Bratislava – PŠC Pezinok  ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava pokutu 20.-€, podľa čl. 57 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.371: PŠC Pezinok, MD3R. Klub nezaslal vyjadrenie k U.č.356. DK za HNS priaznivca klubu – vniknutie nezúčastneného diváka na hraciu plochu počas stretnutia NMŠK 1922 Bratislava – – PŠC Pezinok, ukladá klubu PŠC Pezinok pokutu  20.-€, podľa čl. 58 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€

U.č.372: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.357. DK berie na vedomie technické problémy s časomierou a ukladá klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves  disciplinárnu sankciu – Pokarhanie, podľa čl.11 DP. Za prerokovanie zaplatí klub  10.-€.

U.č.373: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 30. kola  FC Petržalka – Lokomotíva Devínska Nová Ves.

U.č.374: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U.č.375: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné:    III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.06.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/ KM  BFZ oznamuje FK, že termín podania prihlášok do súťaží kategórie prípravky BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 je od 11.6.2018 do 30.6.2018 do 24:00 hod. len formou elektronickej prihlášky v ISSF systéme. Presné názvy súťaží sú v súčasnom platnom RS BFZ, prípadné bližšie informácie: Pavel Príkopa  – mob. 0903 718455, Ivan Konečný – mob. 0914 173242.

b/ kontumácie stretnutí

PMA1 – 26.kolo: PŠC Pezinok – FC Malacky 3 : 0 k ( SP 82/b ). FC Malacky poriadková pokuta 50,- €.

PMA2 – 21.kolo: NMŠK 1922 Bratislava B – FK Dúbravka 0 : 3 k ( SP 82/f v náväznosti na SP čl.47/2)

PMB2 – 20.kolo: FK Dúbravka – SDM Domino Bratislava B 3 : 0 k ( SP 82/f v náväznosti na SP čl.47/2)

c/ víťazi jednotlivých súťaží prípraviek BFZ:

kategória U11 – PMA1: FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

kategória U10 – PMB1: MŠK Senec

kategória U9 – PMC1: ŠK Vrakuňa Bratislava

kategória U11 – PMA2: MŠK Iskra Petržalka

kategória U10 – PMB 2: FK Inter Bratislava B

kategória U11 – PMA3: FK Scorpions Bratislava

kategória U11 – PRMA: OŠK Láb

kategória U11 – PRPK: FC Slovan Modra

kategória U11 – PRSC: ŠK Tomášov

kategória U9 – PMC2: SFC Kalinkovo

kategória U8 – PMD: sk. A – ŠK Slovan Bratislava

sk.B – FKP Dúbravka Bratislava

sk.C – SFC Kalinkovo

sk.D – TJ Záhoran Jakubov

sk.E – MŠK Senec

Víťazom jednotlivých súťaží prípraviek BFZ srdečne blahoželáme

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018. Miesto, čas začiatku a program seminára budú oznámené pozvaným účastníkom v krátkom čase.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Piatka, M VolekR. Henček – chýbajú mená vedúcich družstiev v stretnutiach družstiev mládeže. Upozorňuje rozhodcov, že ak vykonáva funkciu vedúceho družstva hráč (náhradník), je ich povinnosťou uviesť túto skutočnosť v zázname rozhodcu.

Komisia ženského futbalu

Informuje, že Slovensko bolo zaradené do pilotného projektu UEFA  „Regional Development and Competition“ na podporu regionálneho rozvoja ženského futbalu. Po oficiálnom stretnutí so zástupcami regiónov Slovenska dňa 12.6.2018 sa všetci zúčastnení presunuli na ihrisko FC Petržalka Bratislava, kde sa aj členovia UEFA pre tento projekt  – Emma Sykes  (ENG) – UEFA Women´s Football Development Manager, Carolina Morace (ITA) a Roger Meichtry (SUI)  zúčastnili predvádzacieho tréningu výberu dievčat BFZ WU14 a WU13.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko (11).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan (13).

 Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na medzinárodný turnaj „V 4 Regional cup 2018“ v termíne 15.- 17.06.2018 v Győri

Hráči:

FKM Karlova Ves (1) : KOUŘIL Kamil

FC Petržalka (4) : TRAJTER Marek, BOTH Matúš, VLNA Matúš, MAAS Michal

SDM Domino BA (3) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, POLNIŠ Martin

FK Lamač (1) :  HUDEC Michal

ŠK Svätý Jur (1) : GABURA Samuel, BORDÁČ Dávid

ŠK Bernolákovo (1) : RICHTÁRIK Jakub

ŠK Slovan BA (5) :  SAUER Leo, MARCELLI Nino, SVOBODA Michal, HIPP Alex, REHUŠ Milan

MŠK Senec (2) : LIPKA Marián, ŠIMUN Matej

FK Rača (1) : VLČÁK Viktor

Náhradníci:

FC Petržalka (1) : HRIEŠIK Hugo

FK Rača (1) : TAUFER Adam

FK Inter BA (2) : KOVÁR Karol, BLAHUŠIAK Matej

FKM Karlova Ves (1) : BPOLÁK David

SDM Domino BA (1) : DETVAN Damián

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri:  Rudolf ŠKROBÁK, Michal SPIŠIAK

Vedúci: Alexander TELEKY

Masér: Marián MAREŠ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2006)

na Letný futbalový kemp SFZ 2018 v Stupave

Hráči:

MŠK Iskra Petržalka (2) : NEUPAUER Samuel, JEHLÁR Denis

FK Rača (2) : FABŠO Matej, ALMAŠI Viliam

MFK Záh. Bystrica  (1) : ĎURICA Matej

FK Slovan Ivanka (2) : ŠAULIČ Michal,  NAGY Matúš

FA Lafranconi  (1) : SMREČANSKÝ Timotej

ŠK Šenkvice (1) : MORAVČÍK Matúš

PŠC Pezinok (2) : CZINEGE Leoš, BASÁR Marek

FK Vajnory  (3) : UHLÁR Martin, MEŠKO Michal, KUCHTA Juraj

MŠK Senec (2) : BADINSKÝ Patrik,  PALDAN Adam

ŠKO Miloslavov (1) : KUBKA Oliver

NMŠK  1922 BA  (2) : JURIŠTA Tomáš,  FARKAŠ Lukáš

FKP Dúbravka  (1) : VYDARENÝ Artur

FC Ružinov  (1) : LIPKA Dávid

ŠK Vrakuňa  (2) : CZAJA Daniel Adam, ŠVEC Alex

ŠK Žolík Malacky (2) : MIKULECKÝ Juraj, FRÜHAUF Simon

Náhradníci:

FK Rača (3) : VERČINSKÝ Ivan, JANCA Andrej, REŽNY Samuel

FK Vajnory (2) : DENIS Filip, KEMENÍK Jakub

OFK Dun. Lužná (1) : BAZELIDES Sebastián

FK Lok. Dev. N. Ves (1) : HALASZ Adam

CFK Pezinok – Cajla (1) : JAŠŠO Lukáš

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ, Maroš SKOVAJSA

Trén. brankárov : Tomáš PAŽITKA

Masér : Marián MAREŠ

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 25.06.2018 o 9:00 hod. pred rekreačným strediskom – hotel Park, Stupava. (Adresa: Nová 265/93, 900 31 Stupava). Predpokladané ukončenie zrazu je v sobotu 30.6.2018 o 11:00 hod. v Stupave na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031 resp. mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)

na Letný futbalový kemp SFZ 2018 v Stupave

Hráči:

FK Rača  (3) : KNAP Matúš, VLČÁK Viktor, HUDÁK Šimon

MŠK Senec (3) : LIPKA Marián,  REISENBUCHLER Samuel, ŠIMUN Matej

ŠK Žolík Malacky (3) : NOVÁK Nicolas, SLANINKA Timotej, ŠAUŠA Jakub

ŠK Svätý Jur (3) : BORDÁČ Dávid, GABURA Samuel, HARGAŠ Martin

FK Lokomotíva DNV  (1) : KANIANSKY Lukáš

PŠC Pezinok (1) : KRAVARČÍK Tobias

NMŠK 1922 BA (2) : FRATRIČ Peter, BALÁŽIK Jerguš

FK Ivanka p. Dunaji (1) : KADNÁR Richard

FK Lamač (1) :  HUDEC Michal

FK Dúbravka (1) : VALENTIN Erik

MFK Záh. Bystrica (1) : DRUZHKOV Ivan

MŠK Iskra Petržalka (1) : ZEMAN Lukáš

ŠK Bernolákovo (1) :  RICHTÁRIK Jakub

FK Vajnory  (1) : MALOVEC Lukáš

MFK Druž. Blatné (1) : FUKAS Matej

ŠK Vrakuňa (1) : DRLIČIAK Jakub

Náhradníci:

FK Rača  (1) : MIKUŠ Michal

MFK Druž. Blatné (1) : VARGA Karol

ŠK Svätý Jur (1) : SABO Alexander

ŠK Žolík Malacky (1) : HOFFER Tobias

PSČ Pezinok (2) : KRASŇANSKÝ Filip, MARKOVIČ Denis

FK Lok. Devínska Nová Ves (1) :  HANZEL Arťom

FK Studienka (1) : DURČÁK Niko

FK Ivanka pri Dun. (2) :  MELIORIS Nicolas, SVOBODA Michal

FKP Dúbravka (2) : ŽÁK Hugo, ŠKEREŇ Partik

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Mikuláš MARCI, Marek PORVAZNÍK

Trén. brankárov : Tomáš PAŽITKA

Masér :  Marián MAREŠ

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 25.06.2018 o 9:00 hod. pred rekreačným strediskom – hotel Park, Stupava. (Adresa: Nová 265/93, 900 31 Stupava). Predpokladané ukončenie zrazu je v sobotu 30.6.2018 o 11:00 hod. v Stupave na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031 resp. mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Jún:
15.-17.06.2018 MT – Györ (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI