ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 24.08.2018

Sekretariát BFZ

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 25.8-2.9.2018 čerpá riadnu dovolenku. V čase neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na oboch webových stránkach ( www.futbalbfz.sk www.bfz.futbalnet.sk ) je zverejnený nový rozpis súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré štartovali v predkole a 1.kole súťaže SLOVNAFT Cup 2018/2019, že im poštou bola zaslaná faktúra za výkon delegovaných osôb, vystavená sekretariátom BFZ. Poplatky za výkon delegovaných osôb v týchto stretnutiach nie sú generované cez ISSF systém. Splatnosť faktúry je 31.8.2018 a prosíme o dodržanie dátumu splatnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Odhlásenie družstiev Lok. DNV (SZRL+MZRL) zo súťaží. Lok.DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá pokuta v zmysle RS čl.3.6.
 • Odhlásenie družstiev OFK D.Lužná (SZRL+MZRL) zo súťaží. D.Lužnej bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá pokuta v zmysle RS čl.3.6.
 • Doplnenie súťaží SZRL+MZRL družstvami MFK Rusovce, schválené VV BFZ. Hrací deň a čas SO 9:30+11:30 hod.
 • Uzávierka prihlášok do Pohára BFZ je 29.8. do 23:59. Prvé kolo je naplánované na 12.9. Ak bude málo družstiev, kolá budú tomu prispôsobené.

Nariaďuje odohrať (SP čl.37/1):

 • kolo Senec – Závod 12.9. o 16:30

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

 • kolo Senec – K.Ves 8.9. o 16:30

SD3R:

 • kolo Pezinok – NMŠK 29.8. o 9:00

Zamieta:

 • Žiadosť PŠC Pezinok (SD3R) odohrať stretnutie 1.kola v náhradnom termíne (RS čl.3.4)

Odstupuje na DK:

 • FK Vajnory (S3BA) za nepoužitie IPRT preukazov na viditeľnom mieste počas stretnutia.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Rastislav Nowak (2002) č.rp. 1305447 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 13.8.2018 do 12.8.2019

Patrik Šill (2000) č.rp. 1292603 – dorast / seniori platnosť lekárskej prehliadky od 14.8.2018 do 13.8.2019

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČKDisciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.  6: Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/1b DP, od 20.08.2018.

U.č.  7: Oleksandr Belykh 1370606 (FK Lamač BA, S3BA), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/1b DP, od 19.08.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:.

U.č.  8: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a zápisu rozhodcu začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinnosti organizátora stretnutia, za HNS divákov počas a po stretnutí  medzi družstvami  FC Malacky – ŠK Báhoň, odohraného dňa 19.8.2018. DK predvoláva zástupcu klubu a hlavného usporiadateľa p. Ufrlu Juraja na svoje zasadnutie dňa 30.08.2018 o 16,30 hod.

U.č.  9: Miroslav Kéry – tréner FC Malacky. DK na základe správy delegáta stretnutia, za úmyselné opustenie TZ a vbehnutie do hracej plochy v 90 minúte stretnutia medzi družstvami  FC Malacky – ŠK Báhoň, odohraného dňa 19.8.2018, ukladá menovanému DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U.č.10: ŠK Lozorno, FO. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči trénerovi klubu Rudolfovi Rehákovi a vedúcemu družstva Ľubošovi Bačekovi za nedôstojný prístup k povinnému noseniu IPRT. DK žiada klub , trénera a vedúceho družstva o doručenie písomného vyjadrenia k nedostatku v termíne do 29.08.2018.

U.č. 11: FKM Karlova Ves, S4BA. Na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za nezabezpečenie stretnutia 1. kola,  v zmysle RS (neoznačená časť US, bez rozhlasu, bez časomiery, bez vyznačenia technickej zóny a nezabezpečenie vhodného miesta pre DS). DK žiada klub o doručenie písomného vyjadrenia a stanoviska v termíne do 29.08.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.08.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

POZVÁNKA – PROJEKT MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018

kategória – mladší žiaci a žiačky

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom Dajme spolu gól. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2018-19 v regióne BFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy žiačok.

Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14.

Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2018-19, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl (mladší žiaci). Kluby so štatútom Čakateľ majú odporúčané sa do projektu zapojiť a budú zaradené v projekte spolu s ostatnými družstvami z 2. a 3. žiackych líg do turnajov základných kôl vo svojich krajoch.

Kluby 2. a 3. ligy žiakov – BFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 5.9.2018 elektronicky (sken) na email: michal.kovac@futbalsfz.sk
Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť poslať vyplnenú záväznú prihlášku príslušnému RTM do 5.9. 2018.

Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu:

Kluby 1. a 2. ligy žiačok môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 12.9.2018 elektronicky (sken) na email: miriama.matulova@futbalsfz.sk

V prílohách na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií: Propozície MCHL 2018-ml.žiaci, Propozície MCHL 2018-žiačky, Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018”.

 a/ Oznam pre FK

  KM BFZ oznamuje FK, že v súťažnom ročníku 2018/2019 môžu v súťažiach prípraviek štartovať hráčky (dievčatá) staršie o jednu vekovú kategóriu ako je daná kategória súťaže.

  b/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia,žiadosť bude automaticky zamietnutá.

  c/ súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 / štvrtok – 14.00 hod./ zaslali riadiacemu orgánu súťaží  prípraviek súpisky týchto družstiev:

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9:  PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo, meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP.

Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

 d/ evidencia súpisiek

FK Rača: PMA1, PMA3 – zaevidovaná 2.8.

e/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA ( kolízia )

13.kolo: Kostolište – Veľké Leváre, UT 11.9. o 18.00 hod.

f/ zmena poradia stretnutí – súťaž PRPK

2.kolo: Svätý Jur – Báhoň, SO 8.9. o 9.00 hod. ( HP Svätý Jur )

15.kolo: Báhoň – Svätý Jur, SO 13.4.2019 o 10.30 hod. ( HP Báhoň )

g/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRPK

1.kolo: Svätý Jur – Dubová, ST 5.9. o 18.30 hod.

h/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A , NE 9.9. od 9.00 hod. – 2 ihriska

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Drieňová ul. )

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina B

T1: SDM Domino, NE 9.9. od 13.00 hod. – 2 ihriská

T2: FK Rača, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: NMŠK 1922 Bratislava – NE 21.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP – FK Borinka )

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Žáhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

T2: OŠK Pl.Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Záhoran Kostolište, NE 7.10. od 11.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T6: TJ Záhoran Kostolište, SO 11.5.2019 od 11.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, NE 9.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T5: PŠC Pezinok – termín zatiaľ nenahlásený

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20.10. od 10.00 – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

T7: SFC Kalinkovo, SO 25.5. od 10.00 hod. – 2 ihriská

 Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov – SO 20.10. od 14.30 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka: 4.9.2018. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 24.8. R. Tanglmayera.

Pozýva na zasadnutie dňa 31.8. o 16.00 M. Martišku, D. Olšu, T. Straku, K. Samka, J. Triskala, K. Beňa, Ľ. Mydlárika a Ľ. Udvardyho (absolvovanie náhradného termínu letného seminára rozhodcov a delegátov).

Ospravedlnenia: Vasilenko 31.8., 4.9. (v rámci dlhodobého ospravedlnenia); Laciňák 7.-9.9.; Slezák 1.9.; Brody st. 31.8.-8.9.; Mydlárik 25.-30.8.; Truchlý 7.-8.9.; Páchnik 1.-2.9., 8.-9.9.; Vnuk 2.-4.9., 9.-11.9.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák, D. Šturdík, J. Urban (21).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti, R. Kovács, F. Mikóczy, M. Haburaj, S. Matejčík, L. Žilavý, V. Kočí, P. Minárik, M. Haburaj, S. Matejčík, P. Gajdošík, V. Kočí, M. Janžo, L. Žilavý, S. Cserepkai, S. Matejčík, E. Pútec, T. Harsányi, A. Rečka, S. Strakoš, M. Lenčéš (45).

Akcie výberov mládeže BFZ

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz dňa 27.08.2018 (pondelok) o 14:15 hod. na ihrisku PŠC Pezinok.

Hráči:

FK Ivanka pri Dunaji (3) : NAGY Matúš, ŠAULIČ Michal, ROLLER Roman

MŠK Iskra Petržalka (1) : JEHLÁR Denis

MFK Vajnory (3) : MEŠKO Michal, KUCHTA Juraj, FILIP Denis 

MŠK Senec (2) : KROCHMÁL Tomáš, SZALAI Roman

MFK Záhorská Bystrica (1) : ĎURICA Matej

FK Mládeže Dev. N. V. (2) : MACHOVICH Alexander, KRIČKA Hugo

TJ Malinovo (1) : KALACS Filip

ŠK Žolík Malacky (1) : MIKULECKÝ Juraj

ŠK Vrakuňa (1) : POLÁK Adam

FC Rohožník (1) : TÓTH Filip

NMŠK 1922 BA (2) : LAUERMAN Andrej, JURISŤA Tomáš

ŠKO Miloslavov (1) : KUBKA Oliver

PŠC Pezinok (3) : CZINEGE Leo, MOLNÁR Martin, TERLANDA Marek

OFK Dun. Lužná (1) : BAZELIDES Sebastián

FK Rača (2) : ALMÁŠI Viliam, FABŠO Matej

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri: Miroslav TERLANDA, Anton DANIEL

Vedúci mužstva: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 27.08.2018 o 14:15 hod. na štadióne PŠC Pezinok, kde hráči absolvujú tréning o 15:00 hod. Ukončenie zrazu bude cca o 16:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 27.08.2018 (pondelok) o 13:30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 v Bratislave.

Hráči:

FK Ivanka pri Dunaji (2) : KADNÁR Richard, SVOBODA Michal

MŠK Iskra Petržalka (1) : ZEMAN Lukáš 

MFK Vajnory (1) : MALOVEC Lukáš

MŠK Senec (4) : REISENBUCHLER Samuel, KOVÁČ Nicolas, JANKURA Lukáš, CSÉMY Richard 

MFK Záhorská Bystrica (2) : MORÁVEK Tomáš, PROKOP Samuel

ŠK Šenkvice (1) : BILČÍK Marcel

FKP Dúbravka (3) : UČEN Martin, BRIESTENSKÝ Samuel, KANIANSKÝ Lukáš

TJ Zahoran Jakubov (1) : SLANINKA Timotej

ŠK Vrakuňa (1) : DRLIČIAK Jakub

FC Malacky (1) : ŠAUŠA Jakub

NMŠK 1922 BA (2) : BALÁŽIK Jerguš, FRATRIČ Peter 

PŠC Pezinok (2) : MARKOVIČ Denis, KRAVARČÍK Tobias

FK Rača (2) : KNAP Matúš, VLČÁK Viktor, HUDÁK Šimon, MIKUŠ Michal

ŠK Svätý Jur (1) : HARGAŠ Martin 

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri: Mikuláš MARCI, Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 27.08.2018 o 13:30 hod. na štadióne NMŠK 1922 v Bratislave, kde hráči absolvujú tréning o 14:00 hod. Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 29.08.2018 (streda) o 08:45 hod. v Bratislave na ihrisku SDM Domino BA .

Hráči:

SDM Domino BA (4) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, POLNIŠ Martin, LORENC Anton

FKM Karlova Ves (2) : HUDEC Michal, KROUŘIL Kamil

MŠK Senec (1) : LIPKA Marián

FC Petržalka (4) : GULA Marek, KONDELA Pavol, KOVÁR Karol, JELÍNEK Július

FK Inter BA (3) : KOVÁR Karol, JELÍNEK Július, BLAHUŠIAK Matej

ŠK Slovan BA (13) : BALKO Tomáš, BORDÁČ Dávid, REHUŠ Milan, MARKO Maximilián, HORVÁTH Ivan, BOŽIK Marek, SVOBODA Michal, LENDEL Dominik, HIPP Alex, ŠALKOVIČ Jaroslav, MARUŠIN Tomáš , SLOVÁK Richard, MARCELLI Nino

PŠC Pezinok (1) : RICHTÁRIK Jakub

Náhradníci:

FC Petržalka (3) : TRAJTER Marek, VLNA Matúš, BOTH Matúš

FKM Karlová Ves (2) : LEHOTA Šimon, MATIAŠKO Michal

FK Inter BA (1) : KOVÁR Martin

MŠK Secen (1) : CSÉMY Richard

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondre PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 29.08.2018 o 08:45 hod. na štadióne SDM Domino v Bratislave, kde hráči absolvujú tréning (o 09:30 hod.) a PZ proti FK Inter BA U15 (o 14:00 hod.). Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
August:
27.08.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
27.08.2018 TZ/TC –  Pezinok (chlapci) BFZ U13  (mimo Akadémie a ÚTM)
29.08.2018 TZ/TC –  SDM Domino BA (chlapci) BFZ U14
September:
04.-05.09.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
18.09.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI