ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 31.08.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na oboch webových stránkach ( www.futbalbfz.sk a www.bfz.futbalnet.sk ) je zverejnený nový rozpis súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré štartovali v predkole a 1.kole súťaže SLOVNAFT Cup 2018/2019, že im poštou bola zaslaná faktúra za výkon delegovaných osôb, vystavená sekretariátom BFZ. Poplatky za výkon delegovaných osôb v týchto stretnutiach nie sú generované cez ISSF systém. Splatnosť faktúry je 31.8.2018 a prosíme o dodržanie dátumu splatnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Uzávierka prihlášok do Pohára BFZ je predĺžená do 5.9. do 24:00. Prvé kolo je naplánované na 12.9.

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

 • kolo K.Ves – Sv. Jur v opačnom poradí t.j. 2.9. o 17:00 vo Sv. Juri a na jar v Zohore.

MD3R:

 • kolo Jarovce – NMŠK 2.9. o 13:30

Odstupuje na DK:

 • FK Lamač (S4BA), na základe správy DZ, za neumožnenie vzhliadnutia videozáznamu DZ v zmysle RS časť 2 – Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu ods. 2.
 • Leváre (S4BA) za nepoužitie IPRT preukazov na viditeľnom mieste počas stretnutia.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 12: Marko Vizváry 1258730 (TJ Rovinka, S3BA), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou zo zadu v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 27.08.2018.

U.č. 13: Milan Kovašich 1176237 (TJ Čunovo, S4BA), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.08.2018.

U.č. 14: Peter Suchár 1195038 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS –hrubá urážka R po stretnutí na HP, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.08.2018.

U.č. 15: Oliver Mana 1325558 (FK Inter BA, SD3R), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 26.08.2018.

U.č. 16: Jozef Balog 1322864 (Lok. Devínska Nová Ves, MD3R), vylúčený za HNS –urážlivý výrok na R na HP, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.08.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 17: Juraj Kovašich  1184009 (TJ Čunovo, S4BA),  od 26.08.2018.

U.č. 18: Milan Daniel  1173734 (TJ Veľké Leváre, S4BA),  od 27.08.2018.

U.č. 19: Tomáš Nagy  1198940 (ŠK Vrakuňa, S4BA),  od 27.08.2018.

U.č. 20: Adam Blanár  1304472 (NMŠK 1922 BA, SD3R),  od 26.08.2018.

U.č. 21: Mário Mikuška  1304432 (SDM Domino, MD3R),  od 26.08.2018.

U.č. 22: Peter Halmeš  1259722 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 30.08.2018.

U.č. 23: Roman Konečný  1282441 (ŠK Tomašov, S3BA),  od 30.08.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:.

U.č. 24: FC Malacky, S3BA. Sťažnosť na rozhodcu v stretnutí 2. kola FC Malacky – ŠK Báhoň. Na základe znenia čl. 85 SP a RS BFZ sa sťažnosť na výkon rozhodcov podáva riadiacemu zväzu, čím sa rozumie ŠTK BFZ a nie na DK BFZ. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 25: FC Malacky, S3BA – žiadosť o zmenu termínu predvolania z dôvodu dovolenky. DK vyhovuje žiadosti a predvoláva zástupcu klubu a hlavného usporiadateľa p. Ufrlu Juraja na svoje zasadnutie dňa 06.09.2018 o 16,30 hod.

U.č. 26: TJ Čunovo, S4BA – ospravedlnenie vylúčených hráčov a stanovisko klubu berie DK na vedomie.

U.č. 27: NMŠK 1922 Bratislava, SD3R. Žiadosť o vymazanie NS pre hráča Adama Blanára. Na základe znenia čl. 85 SP sa námietka na výkon rozhodcov a kvalifikáciu priestupkov podáva riadiacemu zväzu, čím sa rozumie ŠTK BFZ a nie na DK BFZ. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 28: Pavel Stolár – vedúci družstva TJ Veľké Leváre, S4BA. Žiadosť o preverenie výkonu rozhodcu v stretnutí 3. kola FKM Karlova Ves – TJ Veľké Leváre. Na základe znenia čl. 85 SP a RS BFZ sa námietka respektívne sťažnosť na výkon rozhodcov podáva riadiacemu zväzu, čím sa rozumie ŠTK BFZ a nie na DK BFZ. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 29: FKM Karlova Ves, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.11 a za nezabezpečenie stretnutia v zmysle RS ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/1 a čl.12 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 30: ŠK Lozorno, FO. DK berie na vedomie písomné vyjadrenia Rudolfa Reháka, Ľuboša Bačeka, klubu ŠK Lozorno, FO a za nedôstojný prístup k povinnému noseniu IPRT, ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 31: FK Vajnory. DK za nepoužitie IPRT na určenom mieste, ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 32: DK BFZ dôrazne upozorňuje kluby lll. A lV. ligy, že členovia realizačného tímu musia byť označený IPRT kartou, ktorú musia mať na viditeľnom mieste počas celého stretnutia, v zmysle RS. V prípade porušenia uvedeného nariadenia, počnúc 5. kolom, DK pristúpi prísnejším disciplinárnym sankciám, podľa disciplinárneho poriadku.

U.č. 33: Pavel Stolár 1052894 – vedúci družstva TJ Veľké Leváre, S4BA. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí FK Karpaty Limbach – TJ Veľké Leváre, odohrané dňa 26.08.2018, za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami    na 3 týždne  a finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 48/1c,2b a čl. 4 DP, od 27.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 34: Dušan Barkol 1030566 – tréner družstva ŠK Bernolákovo, S3BA. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí ŠK Bernolákovo – FK Rača BA, odohrané dňa 29.08.2018, za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami            na 3 týždne  a finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 48/1c,2b a čl. 4 DP, od 30.08.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 06.09.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

POZVÁNKA – PROJEKT MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018

kategória – mladší žiaci a žiačky

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom Dajme spolu gól. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2018-19 v regióne BFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy žiačok.

Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14.

Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2018-19, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl (mladší žiaci). Kluby so štatútom Čakateľ majú odporúčané sa do projektu zapojiť a budú zaradené v projekte spolu s ostatnými družstvami z 2. a 3. žiackych líg do turnajov základných kôl vo svojich krajoch.

Kluby 2. a 3. ligy žiakov – BFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 5.9.2018 elektronicky (sken) na email: michal.kovac@futbalsfz.sk
Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť poslať vyplnenú záväznú prihlášku príslušnému RTM do 5.9. 2018.

Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu:

Kluby 1. a 2. ligy žiačok môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 12.9.2018 elektronicky (sken) na email: miriama.matulova@futbalsfz.sk

V prílohách na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií: Propozície MCHL 2018-ml.žiaci, Propozície MCHL 2018-žiačky, Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018”.

 a/ Oznam pre FK

  KM BFZ oznamuje FK, že v súťažnom ročníku 2018/2019 môžu v súťažiach prípraviek štartovať hráčky (dievčatá) staršie o jednu vekovú kategóriu ako je daná kategória súťaže.

  b/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia, žiadosť bude automaticky zamietnutá.

c/ zmeny termínov stretnutí – súťaž PMC2 ( sk.A ) z dôvodu kolízií stretnutí

8.kolo: Sv.Jur – Závod, NE 21.10. o 14.00 hod.

17.kolo: Sv.Jur – Gajary, SO 25.5.2019 o 9.00 hod.

19.kolo: Sv.Jur – Jakubov, NE 9.6.2019 o 14.00 hod.

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRPK

9.kolo: Vištuk – Viničné, NE 28.10. o 10.00 hod.

e/ zmena termínov stretnutí – súťaž PRSC ( kolízia )

1.kolo: Danubia Hrubý Šúr – ŠTK Šamorín B, SO 1.9. o 9.30 hod.

3.kolo: Danubia Hrubý Šúr – D.Lužná, SO 15.9. o 9.30 hod.

f/ zmena hracieho dňa – 13.kolo súťaže PRMA, PRPK

Stretnutia 13.kola súťaží PRMA, PRPK sa odohrajú v utorok 11.9. o 18.30 hod.

Dôvod zmeny: 13.9. sa na štadióne TJ Záhoran Kostolište odohrá družobné stretnutie

rozhodcov ObFZ Bratislava vidiek – OFS Brno venkov

g/ zmena ihriska a hracieho dňa – súťaž PMC2 ( sk.A )

FKM Stupava: sobota 9.00 hod. HP – FK Borinka ( platí pre jesennú časť )

h/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC1 ( sk.A )

1.kolo: FK Rača – FA Lafranconi, SO 8.9. o 15.00 hod.

i/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk.B )

1.kolo: FC Stupava – Ch.Grob, SO 1.9. o 9.00 hod. ( HP Marianka )

j/ zmena hracieho času – súťaž PMC2 ( sk.A )

1.kolo: Jakubov – FKM Stupava, SO 1.9. o 14.30 hod.

k/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA

5.kolo: Jakubov – Rohožník, SO 29.9. o 14.30 hod.

k/ zmena termínu stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( sk.A )

1.kolo: FKP Dúbravka – Vrakuňa, ŠT 20.9. PMA1-16.30, PMB1, PMC1 – 17.30 hod.

l/ evidencia súpisiek

FK Rača: PMA1, PMA3 – zaevidovaná 2.8.

SDM Domino: PMA2, PMB2, U11 SFZ, U10 SFZ – zaevidovaná dňa 24.8.

FC ŠTK 1914 Šamorín: PMA1, PRSC – zaevidovaná dňa 27.8.

MŠK Senec : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2 – zaevidovaná dňa 30.8.

m/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T1 ( 8.9. resp.9.9. )

skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A , NE 9.9. od 9.00 hod. – 2 ihriska /Pasienky/

skupina B

T1: SDM Domino, NE 9.9. od 13.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 hod. – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, SO 8.9. od 14.30 hod. – 2 ihriská

skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 hod. – 1 ihrisko

skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019.

Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred prvým stretnutím v turnaji nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ).

Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji zaslali výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka: 4.9.2018. Pozvánky a rozpis behov s výkonnostnými limitmi boli poslané mailom.

Oprava Rozpisu súťaží (adresár, s.48): P. Vnuk (mobil) 0903 511 183.

Pozýva na zasadnutie dňa 31.8. o 16.00 M. Martišku, D. Olšu, T. Straku, K. Samka, J. Triskala, K. Beňa, Ľ. Mydlárika a Ľ. Udvardyho (absolvovanie náhradného termínu letného seminára rozhodcov a delegátov). Pozýva na zasadnutie dňa 31.8. o 17.30 J. Valka.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí: Piatka – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (pri podrazení sa musí uviesť intenzita, je nutné používať formuláciu „zmarenie jasnej gólovej príležitosti“); Triskal – z údajov uvedených v zázname rozhodcu nie je jasné, či hráč, ktorý štartoval vo vyššej vekovej kategórii, mal alebo nemal k dispozícii RP; Valko, Kardelis, Bláha – vedúci družstva musia byť v zápise uvedení; Sabela – vedúci družstva musí byť v zápise uvedený, popis „urážka súpera“ (podľa konkrétneho znenia mohlo ísť o hanlivý výrok) je sám o sebe dôvodom na udelenie ČK, nie je nešportovým správaním; Pati Nagy – hlavný usporiadateľ musí byť na stretnutí prítomný a uvedený v zápise (!!!)

Ospravedlnenia: Sabela 13.-20.9.; Hudy 8.-15.9.; Cvengroš 8.9.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať na e-mail adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Cena za školenie je podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur.

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimkovič, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek, P. Troják, R. Čintala, A. Klanica, L. Šmárik, P. Wolák, D. Šturdík, J. Urban, J. Mrva, D. Giertli (23).

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave (termín 22.09. – 14.12.2018).

Podrobné informácie ohľadom školení nájdete na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na turnaj regionálnych výberov PPT SFZ v termíne 4.-5.9.2018 v Poprade.

Hráči:

FK Ivanka pri Dunaji (2) : ŠAULIČ Michal, ROLLER Roman

MŠK Iskra Petržalka (1) : JEHLÁR Denis

MFK Vajnory (1) : KUCHTA Juraj

MŠK Senec (2) : PALDAN Adam, PENZIVIETER Samuel

MFK Záhorská Bystrica (1) : ĎURICA Matej

FK Mládeže Dev. N. V. (2) : MACHOVICH Alexander, KRIČKA Hugo

ŠKO Malinovo (1) : KUBKA Oliver

ŠK Žolík Malacky (1) : MIKULECKÝ Juraj

ŠK Vrakuňa (1) : POLÁK Adam

NMŠK 1922 BA (3) : LAUERMAN Andrej, JURISŤA Tomáš, FARKAŠ Lukáš

PŠC Pezinok (2) : CZINEGE Leo, MOLNÁR Martin

OFK Dun. Lužná (1) : BAZELIDES Sebastián

FK Rača (2) : ALMÁŠI Viliam, FABŠO Matej

Náhradníci:

FC Rohožník (1) : TÓTH Filip

TJ Malinovo (1) : KALACS Filip

PŠC Pezinok (1) : TERLANDA Marek

MŠK Senec (1) : KROCHMÁL Tomáš

ŠK Tomášov (1) : HORVÁTH Sebastián

FK Vajnory (1) : UHLÁR Martin

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri: Miroslav TERLANDA, Anton DANIEL

Vedúci mužstva: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.09.2018 o 06:50 hod. pred štadiónom ŠK Slovan Bratislva (od Polusu). Ukončenie zrazu bude 05.09.2018 cca o 20:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na turnaj regionálnych výberov PPT SFZ v termíne 4.-5.9.2018 v Poprade.

Hráči:

MFK Vajnory (1) : MALOVEC Lukáš

MŠK Senec (4) : REISENBUCHLER Samuel, KOVÁČ Nicolas,NAGY Tomáš, CSÉMY Richard

MFK Záhorská Bystrica (1) : DRUZHKOV Ivan

ŠK Šenkvice (1) : BILČÍK Marcel

FKP Dúbravka (2) : ŠKEREŇ Patrik, KANIANSKÝ Lukáš

TJ Zahoran Jakubov (1) : SLANINKA Timotej

ŠK Vrakuňa (1) : DRLIČIAK Jakub

ŠK Žolík Malacky (1) : ŠAUŠA Jakub

NMŠK 1922 BA (2) : BALÁŽIK Jerguš, FRATRIČ Peter

PŠC Pezinok (1) : KRAVARČÍK Tobias

FK Rača (2) : VLČÁK Viktor, HUDÁK Šimon

ŠK Svätý Jur (1) : HARGAŠ Martin

FKM Karlova Ves (2) : NOVÁK Nicolas, HUDEC Michal

Náhradníci:

PŠC Pezinok (1) : MARKOVIČ Denis

FK Rača (1) : MIKUŠ Michal

MFK Záhorská Bystrica (1) : MORAVEK Tomáš

MFK Druž. Blatné (1) : FUKAS Matej

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri: Mikuláš MARCI, Marek PORVAZNÍK

Vedúci mužstva: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.09.2018 o 06:50 hod. pred štadiónom ŠK Slovan Bratislva (od Polusu). Ukončenie zrazu bude 05.09.2018 cca o 20:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória
September:
04.-05.09.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
18.09.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
09.10.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
23.10.2018 TZ/TC – NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI