ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 21.09.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Upozorňuje:

 • FK, že sú povinné nahrávať videozáznam zo stretnutia v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia: “V súťažiach dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času vykonaného minimálne jednou kamerou z pozície najmenej 2 m nad úrovňou stredovej čiary. Záznam musí byť vyhotovený videokamerou (filmovou kamerou) upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu, zapríčinenému výpadkom el. prúdu, tzn. kamera musí byť zabezpečená náhradným el. zdrojom (batériou). Musí zachytávať hru, prípade mimoriadne udalosti a musí byť vykonaný až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna. Tento spôsob záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej prestávke, tak aj po skončení stretnutia.”
 • FK a všetky DO, že do zápisu o stretnutí môžu družstvá uviesť len 18 hráčov.

Žiada:

 • ŠK Sv.Jur (S4BA) o zaslanie písomného stanoviska, z akého dôvodu sa začalo stretnutie 7.kola S4BA Záhoran Jakubov – ŠK Svätý Jur po čakacej dobe a z akého dôvodu si nesplnili povinnosť v zmysle SP čl.68/9. Vyjadrenie zaslať do 26.9. cez podanie na komisiu.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • kolo Ivanka – Báhoň 29.9. o 16:00 hod.
 • kolo Lozorno – Dev.Nová Ves 13.10. o 15:30 hod.

SD3R:

 • kolo Ivanka – NMŠK 27.7. o 16:30 hod.

MD3R:

 • kolo Petržalka – Stupava 26.9. o 15:30 hod.
 • a 12.kolo Senec – Sv.Jur v obrátenom poradí, t.j. 5.kolo 29.9. o 11:30 hod. na ihrisku Sv.Jur a 12.kolo 6.4.2019 o 14:00 hod. na ihrisku v Igrame.
 • a 17.kolo FC Stupava – FK Dúbravka v obrátenom poradí, t.j. 8.kolo 7.10. o 10:00 hod. na ihrisku v Dúbravke a 17.kolo 14.4.2019 o 10:00 hod. na ihrisku v Stupave.
 • kolo Jarovce – Stupava 11.11. o 11:00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 7.kolo Šamorín – Rusovce 29.9. o 10:00 / 12:00 hod.

Odstupuje na DK za nenahratie videozáznamu zo stretnutia, do 48 hodín, v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia:

 • S3BA: Malacky – len 17.minút 1.polčasu (4.kolo), Báhoň- len 39.minút 2.polčasu (5.kolo), Malacky- len 1.polčas (6.kolo)
 • S4BA: Kalinkovo, Sl.Grob, Senec – len 42.minút (6.kolo), Jakubov, Viničné – len 1.polčas (7.kolo)

Odstupuje na KRaD:

 • Rozhodcu Juraja Valka a delegáta stretnutia Jozefa Slezáka za nedostatočný popis oneskoreného začiatku stretnutia 7.kola Jakubov – Sv.Jur.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 53: Stanislav Škuta 1220221 (FC Rohožník, S3BA), vylúčený za HNS k delegovanej osobe po stretnutí  ( hrubá urážka), podľa čl.48/1c. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.09.2018.

U.č. 54: Ivan Hamala 1174048 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS –zabránenie gólu zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2018.

U.č. 55: Viktor Uhlár 1304901 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS k delegovanej osobe – dožadovanie sa ŽK pre súpera a zahnanie rukou pred R na znak nesúhlasu s rozhodnutím R. KR BFZ zaslala písomné vyjadrenie, že ČK nebola udelená správne, v zmysle PF. DK na základe písomného uznesenia KR, v stretnutí 5. kola SD3R NMŠK 1922 Bratislava – TJ Rovinka zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl.78/5 DP od 20.09.2018.

U.č. 56: Dominik Hlinčík 1329166 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MD3R B), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 57: Lukáš Žilavý  1285862 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 17.09.2018.

U.č. 58: Štefan Kovárik  1149224 (FC Malacky, S3BA),  od 17.09.2018.

U.č. 59: Marek Močko  1326183 (PŠC Pezinok, MD3R B),  od 17.09.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 60: ŠK Tomašov, S3BA. Berie na vedomie stanovisko a prijaté opatrenie k U.č.50  – vniknutie diváka do TZ hostí a pokus o napadnutie VD Miroslava Bachoru, ktorému zabránila US, počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Báhoň, odohratého dňa 09.09.2018 a podľa čl.57/1c, ukladá DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2 a 12 DP.

U.č. 61: Miroslav Bachora – vedúci družstva, ŠK Báhoň, S3BA. Berie na vedomie stanovisko k U.č.51 – vulgárny pokrik voči divákovi, počas stretnutia ŠK Tomašov – ŠK Báhoň, odohratého dňa 9.9.2018 a podľa čl. 11 DP ukladá DS –Pokarhanie.

U.č. 62: Ernest Mészáros – hlavný usporiadateľ PŠC Pezinok. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie, ako sa vykázaný člen RT MFK Rusoviec p. Peter Golej dostal do kabíny rozhodcov po stretnutí PŠC Pezinok – MFK Rusovce, čo je prípustné len so súhlasom HU. Písomné vyjadrenie doručí na DK BFZ v termíne do 26.09.2018.

U.č. 63: Peter Golej – vedúci družstva MFK Rusovce, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS – vyhrážanie voči AR1 z lavičky náhradníkov, počas stretnutia 7. kola S3BA PŠC Pezinok – MFK Rusovce a zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 27.09.2018 o 16,00 v sídle BFZ, vo veci obvinenia AR1 z prevzatia úplatku v kabíne rozhodcov. Podľa čl. 76/3  DP, má pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK, podľa čl. 17,19/1 DP, zakazuje menovanému vstup do kabíny rozhodcov, šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a do priestorov extra sedenia.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.09.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Touto cestou žiadame sekretariáty Obl. FZ BA-M a BA-V, aby zozbierali z FK vlastné podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ na základe výzvy na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ a zosumarizované poslali na MK BFZ v termíne do 10.októbra 2018 na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

 a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718 455, Ivan Konečný – 0914 173 242.

   b/ zmena poradia stretnutí – súťaž PMA3

5.kolo: Čuňovo – Domino C, NE 30.9. o 11.00 hod. ( HP Čuňovo )

12.kolo: Domino C – Čuňovo, NE 14.4. o 13.00 hod. ( HP Mamateyova 4 Petržalka )

c/ predohrávka stretnutia – súťaž PRPK

10.kolo: Viničné – Dubová, UT 9.10. o 17.30 hod.

d/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T2 ( 22.9. resp.23.9. )

skupina A

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina B

T2: FK Rača Bratislava, SO 29.9. ( zmena termínu ) od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská ( HP Borinka )

skupina D

T2: FC Rohožník, SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina E

T2: OŠK Plavecký Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina F

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 14.30 hod. – 2 ihriská

skupina G

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina H

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

skupina I

T2: MŠK Senec, SO 22.9. od 14.00 hod. – 2 ihriská ( HP Reca )

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný Členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať  vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ). Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali  na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby    s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok, strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok: 4.10.2018 (štadión Mladá garda). Pozvaní rozhodcovia: M. Bohun, D. Dujava, D. Olša, E. Bogdáň, M. Farkaš, K. Kakaščik, M. Polák, A. Vanek a Š. Vasilenko.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Hegedüs, Hudy, Srna – funkcie HU a vedúceho družstva nemá vykonávať tá istá osoba;

Hrazdira – popis priestupku vylúčeného hráča nezodpovedal udelenému trestu;

Polák – nedostatočný popis pri overovaní identity hráča v ISSF;

Samko – vedúci družstva musí byť v zápise uvedený;

Bogdáň – nesprávne uvedený (zamenený) názov klubu v zázname rozhodcu;

Tománek – maximálny počet náhradníkov je 7 (na LN ich môže byť 6);

Straka – nedostatočný popis pri štarte hráčov vo vyššej vekovej kategórii.

Ospravedlnenia: Klúčik – od 14.9.; Polakovič 6.-9.10., 29.10.-1.11.; Truchlý 28.-29.9.; Jablonický 4.-7.10.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislava (termín 20.10.2019 – 23.02.2019). Dokumenty k prijatiu na školenie je potrebné zaslať do 12.10.2018.

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave (termín 22.09. – 14.12.2018).

Zoznam prijatých na školenie : ÁGH Zoltán, ANDRAŠÍK Pavol, BAČA Róbert, BAĎURÍK Lukáš, BALÁŽ Marián, BARBORA Peter, BÁRTA Matej, BERZEDI Juraj, BODINGER Roman, CSEREPKAI Samuel, DZVONÍK Michal, FEKETE Michal, FERENČAK Tomas, FIĽAK Tomáš, GAJDOŠÍK Peter, GAŽI Juraj, GVORA Anton, HABURAJ Matej, HARSÁNYI Tomáš, HODÁL Jakub, HUML Dávid, JIŘÍČEK Ján, JURTA Martin, KASAL Patrik, KOVÁCS Róbert, KRIŽAN Daniel Gianmarco, LACA Ladislav, METES Dominik, MIKÓCZY František, MINÁRIK Pavol, MÚČKA Juraj, PECUCHA Marek, POLAKOVIČ Pavol, PÚTEC Erik, STRAKOŠ Jakub, VASKO Anton, VAŠKO Patrik (37).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum

Akcia

Kategória

September:
22.09.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 1. blok
26.-27.09.2018 RT – WU14 Dun. Lužná, Viničné (dievčatá) BFZ WU14
Október:
02.10.2018 MT – Turnaj 3 družstiev (Dun. Streda) BFZ U13, U14
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
08.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 2. blok
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
November:
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
09.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4. blok
10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI