ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 28.09.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Upozorňuje:

Do zápisu o stretnutí je možné napísať len 18 hráčov (11+7), v zmysle RS čl.2/5/b!!!

 • Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

10.kolo D.Lužná – Ivanka 7.10. o 15:30 hod.

15.kolo Vajnory – Rusovce 10.11. o 13:30 hod.

SD3R:

8.kolo Senec – Ivanka 7.10. o 9:00 hod.

 • Odstupuje na DK:

Sv.Jur (S4BA) za nereagovanie na výzvu ŠTK v ÚS z 21.9.

 • Odstupuje na KRaD:

R a AR pp. R.Henčeka a L.Lauera za umožnenie vystriedania 6-tich hráčov v stretnutí SD3R 6.kolo Bernolákovo – Ivanka

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 64: Juraj Krasňanský 1222541 (TJ Slovan Viničné, S4BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 65: Jakub Hronec  1218617 (PŠC Pezinok, S3BA), od 23.09.2018.

U.č. 66: Viktor Miklós  1345004 (FK Rača Bratislava, S3BA),  od 24.09.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.  67: Ľubomír Chovanko 1239704 (OFK Dunajská Lužná, S3BA),od 23.09.2018

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 68: FK Vajnory, S3BA. Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 8. kola FK Vajnory – FK Rača.

U.č. 69: Peter Golej – vedúci družstva MFK Rusovce, S3BA. Berie na vedomie  vyjadrenie menovaného na zasadnutí DK a pokračuje v šetrení prípadu.

U.č. 70: Na základe odstúpenia ŠTK, v US č.12, zo dňa 21.09.2018, kde sú podrobne rozpísané nenahraté stretnutia, DK začína disciplinárne konanie voči klubom: FC Malacky, ŠK Báhoň, SFC Kalinkovo, OŠK Slovenský Grob, MŠK Senec, TJ Záhoran Jakubov a TJ Slovan Viničné a žiada kluby o podrobné stanovisko za nenahratie videozáznamu zo stretnutia do 48 hodín, v zmysle RS v termíne do 3.10.2018. Klub FC Malacky sa písomne vyjadril, ale DK žiada o doplnenie vyjadrenia k nenahratým stretnutiam.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.10.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Touto cestou žiadame Obl. FZ BA-M a BA-V, aby zozbierali z FK vlastné podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ na základe výzvy na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ a zosumarizované poslali na MK BFZ v termíne do 10.októbra 2018 na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2018.                        

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať

cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná

ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Staršížiaci– 2.12.,9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ nájdete na  stránke http://bfz.futbalnet.sk/, alebo  www.futbalbfz.sk/ŠTK/KM/.  Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku zaslať do 31. 10. 2018 na adresu pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

c/ dohrávky stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PRPK – 4.kolo: Vištuk – Vinosady, ST 26.9. o 17.00 hod.

PMC2 – 4.kolo: Ch.Grob – MŠK Iskra B, SO 20.10. o 13.30 hod.

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB1

5.kolo: Ivanka – Rovinka, UT 2.10. o 17.00 hod.

e/ zmena hracieho času stretnutia – súťaž PMA1

5.kolo: Ivanka – Rovinka, SO 29.9. o 9.45 hod.

f/ zmena hracieho času – súťaž PMA1

ŠK Vrakuňa ( domáce stretnutia ) – SO 10.15 hod.

g/ odhlásenie družstva zo súťaže – súťaž PMB1 ( skupina A )

Dňa 25.9. sa zo súťaže odhlásilo družstvo ŠK Vrakuňa, jeho dosiahnuté výsledky

sú anulované, družstvá budú mať voľný žreb. ŠK Vrakuňa poplatok 200 Euro.

h/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T2 ( nepriaznivé počasie )

skupina A

T2: FK Inter Bratislava , NE 28.10. – FK Inter nahlási čas a ihrisko

skupina B

T2: FK Rača Bratislava, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T2: FKM Stupava – nahlásiť náhradný termín

skupina D

T2: FC Rohožník, SO 29.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať  vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred prvým stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ).

Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok, strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok: 4.10.2018 (štadión Mladá garda). Pozvaní rozhodcovia: M. Bohun, D. Olša, E. Bogdáň, M. Farkaš, K. Kakaščik, M. Polák, A. Vanek a Š. Vasilenko.

Ospravedlnenia: Budáč 6.-7.10.; Volek – nedelegovať počas stried do konca jesennej časti; Kakaščik 8.-22.10.; Dujava 4.10; Ralbovský 10.-16.10.; Hegedüs 14.10.; Pinček 5.-7.10.; Farkaš R. 6.-12.10., 19.-21.10.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislava (termín 20.10.2019 – 23.02.2019). Dokumenty k prijatiu na školenie je potrebné zaslať do 12.10.2018.

Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

Zoznam prijatých na školenie : A. Petrušová, V. Mikulášek (2).

 Oznamuje trénerom, že v termíne 22.10.2018 organizuje TÚ SFZ v Senci Praktický seminár trénerov mládeže SFZ na tému „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A, UEFA EYA a UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Počet miest je obmedzený na 60. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)

na turnaj troch regiónov v Dunajskej Strede v termíne 02.10.2018.

Hráči :

FK Ivanka pri Dunaji (1) : Matúš NAGY

MŠK Iskra Petržalka (1) : JEHLÁR Denis

MFK Vajnory (1) : KUCHTA Juraj

MŠK Senec (1) : PENZIVIATER Samuel

MFK Záhorská Bystrica (1) : ĎURICA Matej

ŠKO Miloslavov (1) : KUBKA Oliver

NMŠK 1922 BA (1) : JURISŤA Tomáš

PŠC Pezinok (2) : REŽNÝ Samuel, MOLNÁR Martin

FK Rača (1) : ALMÁŠI Viliam

FK Inter BA (3) : PETRÁNYI Simon , GRAMBLIČKA Timon , GBELSKÝ Mário

FC Petržalka (2) : Nino ŽIGA, Patrik VLČEK

SDM Domino BA (3) : Jakub SLÁVIK, Vladimír KOIŠ, Martin MURGAŠ 

Náhradníci:

OFK Dun. Lužná (1) : BAZELIDES Sebastián

FK Mládeže Dev. N. V. (1) : MACHOVICH Alexander

FK Slov. Ivanka pri Dunaji (1) : ROLLER Roman 

ŠK Vrakuňa (1) : POLÁK Adam

FKM Karlova Ves (1) : GEJDOŠ Martin 

MŠK Senec (1) : KOŠALKO Juraj 

ŠK Šenkvice (1) : MORAVČÍK Matúš

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Eduard VILČINSKÝ, Patrik SZABO

Lekár: Marián MAREŠ

 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na turnaj troch regiónov v Dunajskej Strede v termíne 02.10.2018.

Hráči :

ŠK Šenkvice (1) : BILČÍK Marcel

TJ Záhoran Jakubov (1) : SLANINKA Timotej

MŠK Senec (2) : KOVÁČ Nicolas, CSÉMY Richard

FC Stupava (1) : DRUZHKOV Ivan

FKM Karlova Ves (2) : KOUŘIL Kamil, NOVÁK Nicolas

PŠC Pezinok (1) : RICHTÁRIK Jakub

FK Inter BA (4) : KOVÁR Karol, BLAHUŠIAK Matej, KOVÁR Martin, RATICA Matúš

FC Petržalka (3) : BOTH Matúš, GABURA Samuel, ZENTKO Dominik

SDM Domino BA (3) : KAROVIČ Matúš, LORENC Anton, KUSYN Branislav

Náhradníci:

FC Petržalka (1) : Maťúš VLNA

FK Slov. Ivanka p. Dunaji (1) : Michal SVOBODA

FK Inter BA (1) : Martin MIKITA

ŠK Svätý Jur (1) : Martin HARGAŠ

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri:  Walter RISCHER, Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
Október:
02.10.2018 MT – Turnaj 3 družstiev (Dun. Streda) BFZ U13, U14
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
08.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
08.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 2. blok
09.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
09.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
16.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU14
17.10.2018 PZ – Druž. stretnutie s JmkFS  (Dun. Lužná) (chlapci) BFZ U14, U13
20.-21.10.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 1.- 2. blok
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Púchov) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
29.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI