ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 19.10.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV BFZ schválil návrh ŠTK na usporiadanie Pohára BFZ 2018/19. ŠTK na svojom zasadnutí vyžrebovala 1.kolo pohára, do ktorého budú zaradené mužstvá 5. a 6.ligy. Mužstvá 4.ligy budú zaradené do 2.kola, mužstvá 3.ligy budú nasadené až v treťom kole.

1.kolo: hrá sa na 1 stretnutie, termín: 18.11.2018 (2 mužstvá 5. a 6.ligy)

2.kolo: hrá sa na 1 stretnutie, termín: 3.3.2019 (víťaz 1.kola + 3 mužstvá 4.ligy)

3.kolo (štvrťfinále): hrá sa na 1 stretnutie, termín: 10.4.2019 (2 víťazi 2.kola + 6 mužstiev 3.ligy)

semifinále: na 2 stretnutia doma – vonku, termín 8.5.2019, odveta 22.5.2019 (víťazi stretnutí 3.kola)

finále – neutrálne ihrisko, termín: 5.6.2019 (víťazi semifinálového kola)

Pohár BFZ:

1.kolo 18.11.2018 o 13:30 FK Mariathal – FK Studienka

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

13.kolo Pezinok – Slovan 28.10. o 10:30 hod.

15.kolo Rovinka – Tomášov 10.11. o 13:30 hod.

S4BA:

15.kolo Jakubov – K.Ves 10.11. o 13:30 hod., Čunovo – Cajla 10.11. o 13:30

MD3R:

8.kolo Pezinok – Senec 19.10. o 15:30 hod.

9.kolo Pezinok – Častá 28.10. o 15:00 hod.

11.kolo Domino – Stupava 28.10. 14:00 hod.

12.kolo NMŠK – Jarovce 4.11. o 9:00 hod.

13.kolo Ružinov – Domino 10.11. o 11:00 hod.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 90: Martin Juráček 1344163 (FC Slovan Častá, MD3R B), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 15.10.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 91: Nikola Nikolič  1407346 (ŠK Lozorno, S3BA), od 14.10.2018.

U.č. 92: Patrik Šušla  1301133 (MŠK Senec, SD3R),  od 15.10.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:   

U.č. 93:  Patrik Sopata 1251722 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA), od 14.10.2018.

U.č. 94:  Branislav Hulák 1160634 (PŠC Pezinok, S3BA), od 14.10.2018.

U.č. 95:  Andrej Mravec 1253727 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 15.10.2018.

U.č. 96:  Martin Petrík 1229776 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 15.10.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 97: Boris Hujbert 1159482, vedúci družstva a asistent trénera 1,  PSČ Pezinok-SZRL. Berie na vedomie stanovisko k U.č.87 a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP,  od 7.10.2018.

U.č. 98: Lukáš Katrenčík – vedúci družstva, FKM Karlova Ves BA, S4BA. Vykázaný z TZ v stretnutí FKM Karlova VesŠK Závod, odohrané dňa 13.10.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubá urážka ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie VD na 3 týždne – zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky od 14.10.2018  a finančnú pokutu 30.-€ , podľa čl. 48/1c,2b DP.

U.č. 99: Michal Jakubec 1258356 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie uznesenie DK SFZ za neoprávnený štart v stretnutí 11. kola S3BA            FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Báhoň, podľa čl. 53/1 DP a ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b, od 15.10.2018.

U.č.100: Marek Rendek 1058163, VM (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 11. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Báhoň, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky,  podľa čl. 53/3b, 16/2 a 19/1 DP, od 15.10.2018.

U.č.101: Vladimír Bertok 1335904, T (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 11. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Báhoň, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac s podmienečným odkladom a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2018,  podľa čl. 53/3b DP, od 15.10.2018.

U.č.102: Martin Juraško 1188112, K (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 11. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Báhoň, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac,  podľa čl. 53/3b a 16/2 DP, od 15.10.2018.

U.č.103: Za umožnenie štartu hráča  Michala Jakubca 1258356 počas pozastavenia výkonu športu, ktoré bolo uvedené v ÚS SFZ č.15 zo dňa 12.10.2018/U338 v stretnutí FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Báhoň, S3BA, odstupuje klub FK Slovan Most pri Bratislave na doriešenie ŠTK BFZ, v zmysle Súťažného poriadku futbalu.

U.č.104: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 11. kola TJ Záhoran Jakubov – OŠK Slovenský Grob.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.10.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

  KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci– 2.12., 9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/alebo www.futbalbfz.sk rubrika ŠTK/KM.  Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku zaslať do 31. 10. 2018 na adresu pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

c/ Oznam pre FK – ZHL prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že ZHL v kategórii prípraviek organizujú len ObFZ Bratislava mesto a ObFZ Bratislava vidiek. Je potrebné, aby ste sledovali US uvedených ObFZ, resp. kontaktovali predsedov komisie mládeže Adam Somoláni ( ObFZ BA mesto – 0948 427546 ), Ivan Konečný ( ObFZ BA vidiek – 0914 173242 )

d/ Oznam pre FK – kategória prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že v súvislosti s jesennými školskými prázdninami, ktoré budú od 31.10.2018 – do 4.11.2018 je možnosť odohrať stretnutia, ktoré sa majú hrať v čase jesenných prázdnin v náhradnom termíne 10.11. resp.11.11.2018. Vzájomné dohody je potrebné zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk v termíne do 24.10. do 14.00 hod. Dohody nebudú spoplatnené.

e/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB1

    8.kolo: Miloslavov – Šamorín, ŠT 25.10. o 16.30 hod.

f/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC1

8.kolo: Vanory – NMŠK 1922, NE 21.10. o 9.30 hod.

8.kolo: Miloslavov – Šamorín, UT 23.10. o 16.30 hod.

g/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

10.kolo: Gajary – Sv.Jur, NE 11.11. o 10.00 hod.

h/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMA3

9.kolo: Lokomotíva D.N.Ves – Domino C, SO 27.10. o 9.00 hod.

10.kolo: Rača B – Rusovce, UT 30.10. o 10.00 hod.

i/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T4

skupina A

T4: FC Petržalka – NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina B

T4: NMŠK 1922, NE 21.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina C

T4: MFK Z.Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

skupina E

T4: ŠK Žolík Malacky, NE 21.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina F

T4: FK Karpaty Limbach, SO 20.10. od 14.00 hod. – 2 ihriská

skupina G

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

skupina H

FC ŠTK 1914 Šamorín, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina I

ŠK Tomášov, SO 20.10. od 14.30 hod. – 2 ihriská

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať  vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ). Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali  na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci,  môže prostredníctvom osoby s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok,    strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

I. Harajbič, P. Budáč – HU a vedúci družstva nemá byť tá istá osoba.

Ospravedlnenia: Laciňák 23.-27.10.; Martiška od 27.10. do konca jesennej časti; Vašš 30.10.-13.11.; Triskal 1.-3.11.; Olša 27.10.; Lazar 3.-4.11.; Slezák 4.11.; Vnuk 27.10.; Banič 3.-4.11.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v termíne 20.10.2019 – 23.02.2019.

Zoznam prijatých na školenie :  ABSOLON K., ARNOLD P., BABIRÁT R., BACHO P., BOHUŠ P., CINTULA M., ČINTALA R., DUBOVAN L., GIERTLI D., HUŇADY F., KADLEČÍK M., KLANICA A., KOHÚT R., LIPTÁK A., MAJTÁN T. MAROŠI M. MIKULÁŠEK V., MRVA J., NOGA Ľ., NUNHARDT D., PETRUŠOVÁ A., REJŽEK M., SNOPEK M., ŠIMKOVIČ M., ŠIMONČIČ M., ŠMÁRIK L., ŠPIRIAK J., ŠTEFFEK N., ŠTURDÍK D., ULEHLA M., URBAN J. URDA M., VADOVIČ M., VALÁŠKOVÁ E., VULIN D.  (35).

Oznamuje trénerom, že v termíne 22.10.2018 organizuje TÚ SFZ v Senci Praktický seminár trénerov mládeže SFZ na tému „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A, UEFA EYA a UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Počet miest je obmedzený na 110. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória
Október:
20.-21.10.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 1.- 2. blok
23.10.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 BA (dievčatá) BFZ WU13
23.-24.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Púchov) kluby U12
26.10.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 3. blok
29.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI