ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 22.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ vyzýva FK Mariathal Bratislava k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 612€, ktorej splatnosť bola 11.02.2019

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Semifinále ZT mužov: 24.2. o 11:00 / 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Finále ZT mužov: 3.3. o 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Finále ZT dorastu: 10.3. o 10:00 na ihrisku I.Petržalka (Budatínska)

Dohrávky 2.kola – dorast:

27.2. o 9:00 Rusovce – NMŠK

27.2. o 11:00 Žolík Malacky – Šamorín

27.2. o 13:00 I.Petržalka – Zohor

OV odkladá: 6.kolo – dorast: NMŠK – Zohor

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.190: Dávid Kozmér  1275469 (FK Veľká Mača), od 17.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

     17.kolo: Vinosady – Vištuk, NE 28.4. o 10.00 hod.

18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 15.5. o 18.00 hod.

19.kolo: Vištuk – Grinava, NE 12.5. o 13.00 hod.

23.kolo: Vištuk – Limbach, ŠT 6.6. o 17.30 hod.

  b/  zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk.A )

12.kolo: Záhoran Jakubov – ŠK Svätý Jur, NE 14.4. o 10.00 hod.

 c/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:   8. –   9.6.2019

Skupina A:

FC Petržalka A -11.5.

Žiadame uvedené FK – FKM Karlová Ves, ŠK Slovan A, FK Inter, aby v termíne

do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina B:

FK Rača, NMŠK 1922, SDM Domino, ŠK Slovan B

Žiadame uvedené FK, aby v termíne do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina C:

Lokomotíva D.N.Ves, FKP Dúbravka, MFK Z.Bystrica, FKM Stupava

Žiadame uvedené FK, aby v termíne do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4.,FC Rohožník – 11.5.,ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,  Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5.

Žiadame  uvedené FK – ŠK Bernolákovo, Atletiko Zálesie, aby v termíne do 28.2..

zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina H:

SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.

Žiadame uvedené FK – TJ Rovinka, FK STK Šamorín, aby v termíne do 28.2.

zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina I:

FC Petržalka B  – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Szakáll 10.3., 16.-17.3., 23.-24.3.; Vasilenko k dispozícii od 9.3.; Pavlík R. 25.2.-4.3.; Beňo do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Úsek analýzy stretnutí

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží seniori III. a IV. ligy na povinnosť predložiť zmeny na trénerských pozíciach (tréner s platnou trénerskou  minimálne UEFA B licenciou zaevidovanou v systéme ISSF) v priebehu zimného prípravného obdobia.

Predloženie zmeny trénera (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk a samisa1956@gmail.com najneskôr do 28.2.2019.

Prípadnú stratu IPRT je potrebné okamžite nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže. V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvo viesť len kvalifikovaní tréneri s IPRT.

Zoznam – súčasný stav :

III. liga

MFK Rusovce – Michal Salenka

Devínska Nová Ves – Jozef Balog

ŠK Tomášov – Maroš Jakim

ŠK Báhoň – Štefan Maťaš

OFK D. Lužná – Karol Brezík

FK Slovan Ivanka p. Dunaji – Ľubomír Paraska

PSČ Pezinok – Daniel Federl

FK Slovan Most p. Bratislave – Vladimír Bertok

FK Rača – Lukáš Luknár

ŠK Lozorno – Rudolf Rehák

ŠK Bernolákovo – Dušan Barkol

ŠK Rohožník – Marián Tóth

TJ Rovinka – Ján Murár

FC Malacky – Štefan Horný

FK Vajnory – Karol Stromšík

ŠK Slovan Bratislava „B“ – Ján Kozák

IV.Liga

SFC Kalinkovo – Emil Baláž

FK Karpaty Limbach – Miroslav Chvíla

OŠK S. Grob – František Gyenes

FK Lamač – Jozef Pšenek

ŠK Závod – Jaroslav Rusňák

CFK Pezinok – Cajla – Milan Riman

FKM Karlova Ves – Ľubomír Martinka

SDM Domino – Igor Horváth

TJ Záhoran Jakubov – Jaroslav Ferenčák

TJ Čunovo – Peter Cerovský

TJ Záhoran Kostolište – Vladimír Kožuch

TJ Slovan Viničné – Pavel Galamboš

ŠK Vrakuňa – Richard Varadín

ŠK Svätý Jur – Štefan Maťaš

MŠK Senec – Andrej Štelár

TJ Veľké Leváre – Tibor Horváth

Úsek vzdelávania trénerov

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň

čas

B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019

Dátum

Akcia

Kategória

Február:
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (1. skupina)
08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (2. skupina)
24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (3. skupina)
29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (4. skupina)

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Marec:
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI