ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 29.03.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U.č.218: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 24.03.2019. 

U.č.219: Šimon Chalány 1249103 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou nohami vpred v súboji o loptu. Došlo ku zraneniu súpera, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.45/1 a 2b DP, od 25.03.2019. 

 Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U.č.220: Richard Hulák  1175034 (PŠC Pezinok, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.221: Martin Slovák  1301083 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 25.03.2019. 

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:    

U.č.222: Michal Dzvoník  1262935 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.223: Peter Kogler  1234780 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.224: Veljko Ilič  1407347 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.225: Attila Pinte  1239966 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.226: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.227: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 24.03.2019. 

U.č.228: Michal Čambal  1156570 (MŠK Senec, S4BA), od 23.03.2019. 

 Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U.č.229: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Vykázaný z lavičky v stretnutí ŠK Lozorno, FO, – FK Rača Bratislava,  odohrané dňa 24.03.2019 za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami  na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 25.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

Športovo – technická  komisia 

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

ŠK Slovan Bratislava B (S3BA) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať na hlavnej ploche na Pasienkoch. 

Schvaľuje zmeny: 

TIPOS III.liga: 

20.kolo Slovan B – Tomášov 6.4. o 15:30 

22.kolo Slovan B – Báhoň 17.4. o 16:30, Rovinka – Lozorno 19.4. o 13:00 

26.kolo Slovan B – Ivanka 11.5. o 15:30 

S4BA: 

22.kolo Limbach – Pezinok-Cajla 19.4. o 10:30, Kalinkovo – K.Ves 19.4. o 11:00 

MD3R:  

17.kolo Stupava – Dúbravka 13.4. o 11:30 

Matrika 

  Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPPt.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.  

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už len do 31.3. 2019 do 24,00 hod., keď je potrebný súhlas hráča a materského klubu k schváleniu žiadosti o prestup hráča s obmedzením. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.                          

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.   

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. 

Upozorňujeme FK,  

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.  

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. 

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy. 

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia 

     20.kolo: FKP Dúbravka – MŠK Iskra, ST 24.4. o 17.00 hod. ( súbežne PMA1, PMB1 ) 

b/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracích časov FKM Stupava  

11.kolo: FKM Stupava – FC Stupava, NE 7.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2) 

20.kolo: FKM Stupava – SDM Domino B, ST 1.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 ) 

14.kolo: FKM Stupava – MŠK Senec B, NE 5.5. o 15.00 hod. (súbežne PMA2, PMB2). Stretnutia sa odohrajú na UT FK Stupava. 

c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia ) 

    11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod. 

    19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod. 

d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava 

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne: 

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/  

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

e/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )  

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava 

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. (súbežne)                                                                              

g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8 

    Termíny turnajov 

    T5: 27. – 28.4.2019 

    T6: 11. – 12.5.2019 

    T7: 25. – 26.5.2019 

    T8:  8. – 9.6.2019 

     Skupina A:  

     FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6. 

     Skupina B:  

     FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6. 

     Skupina C:  

     FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6. 

     Skupina D 

     FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6. 

     Skupina E: 

     TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6. 

     Skupina F: 

     PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6. 

     Skupina G: 

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.  ŠK Atletiko Zálesie – 8.6. 

     Skupina H: 

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6. 

    Skupina I: 

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6. 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Vzhľadom na termínovú kolíziu určuje nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutíT. Srna a R. Tanglmayer – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov; P. Hegedüs – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP; J. Valko – podrobný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP, ale bez informácie, či boli zistené skutočnosti oznámené aj zástupcovi družstva súpera; M. Ďurčo – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča vo vzťahu k zraneniu protihráča.  

OspravedlneniaTanglmayer 26.-30.4.; Triskal od 1.4. nedelegovať v sobotu popoludní; Krčová 6.-14.4.; Budáč od 1.4. do konca súťažného ročníka; Líška 13.-14.4. 

Trénersko – metodická komisia 

Úsek mládeže: 

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16 (nar. po 1.1.2003)  
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 13:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Denis MICHALOVIČ, Filip VAŇO, Šimon REXA 

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Marco DANIEL 

ŠK Bernolákovo (3) : Dávid ĎUGEL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN 

SDM Domino Bratislava (2) : Matej KOSTÚR, Matúš PRUŽINEC 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ 

 Náhradníci : 

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Andrej ŠIMEK 

ŠK Bernolákovo (1): Marco GÁL 

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK 

RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 11:45 hodna štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská LužnáUkončenie zrazu bude cca o 15:30 hodna mieste zrazuPrípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804. 

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)  
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 11:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (8) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA, Oliver FANDEL 

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ 

SDM Domino Bratislava (3) : Martin NOVOTNÝ, Jakub OLEJKA, Samuel BLAŽEK 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip RÁCZ, Michal MATTA 

 Náhradníci : 

FC Petržalka (1) : Dominik MARKOVIČ 

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL 

FKM Karlova Ves (1): Peter ČEKAŇÁK 

FK Rača Bratislava (1): Nikolaj FRAJBERG 

 RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 09:45 hodna štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská LužnáUkončenie zrazu bude cca o 13:30 hodna mieste zrazuPrípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804. 

  Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019          

Dátum   Akcia   Kategória  
Apríl:     
02.04.2019  PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)  U16,U17 – mimo FA 
03.04.2019  KZ WU13 (FC Petržalka)  BFZ WU13 
08.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
09.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
10.04.2019  TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)  OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby 
11.04.2019  KZ BFZ U14 (NMŠK)  BFZ U14 
17.04.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka)  BFZ WU14 
23.04.2019  KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)  BFZ U14 
27.04.2019  PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky)  BFZ U13 
27.04 – 01.05.2019  RT – U14 Senec a okolie  BFZ U14 
29.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
29.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
Máj:     
10. – 12.05.2019  MT – Trofej Belehrad  BFZ U14 
20.05.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
21.05.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
22.05.2019  MT – Triangel (Pezinok)  U13, U14 – mimo FA 
27.05.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka)  BFZ WU14 
Jún:     
04. – 06.06.2019  MT – ZsFZ (Dun. Streda)  BFZ U14 – mimo FA 
04.06.2019  KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)  BFZ U12,BFZ U13 
11.06.2019  PZ – ŠK Slovan Bratislava  BFZ U12, BFZ U13 
24. – 28.6.2019  Letný športový tábor (chlapci) – Stupava  U12, U13-mimo FA, ÚTM 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI