ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 26.04.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.301: Stanislav Škuta  1220221 (FC Rohožník, S3BA), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do hlavy v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 20.04.2019.

U.č.302: Matej Matula  1304416 (ŠK Bernolákovo, SD3R), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do nohy v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 21.04.2019.

U.č.303: Miroslav Mifkovič 1304427 (FC Zohor, SD3R), vylúčený po 2ŽK. Po vylúčení sa správal HNS k R – urážlivý výrok a následne opľul brankára súpera. Podľa čl. 37/3, 47/1b a 48/1c DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.47/2b a 48/2b DP, od 21.04.2019.

U.č.304: Branislav Brečka 1324935 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R A).  Po skončení stretnutia na HP sa správal HNS k R – urážlivý výrok a následne tlieskal pred rozhodcom. Podľa čl. 48/1b,c DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu   na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 21.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.305: Štefan Varenits  1213919 (MFK Rusovce, S3BA), od 22.04.2019.

U.č.306: Jaroslav Tomiš  1157105 (ŠK Závod, S4BA), od 20.04.2019.

U.č.307: Tomáš Zajíček  1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 20.04.2019.

U.č.308: Samuel Mifkovič  1305413 (FC Zohor, SD3R), od 21.04.2019.

U.č.309: Lukáš Valjent  1325692 (TJ Rovinka, SD3R), od 22.04.2019.

U.č.310: Michal Šafárik  1304033 (Lok. Devínska Nová Ves, MD3R), od 19.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.311: Valentín Majerčák 1258300 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 22.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.312: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe podnetu SFC Kalinkovo a vlastných zistení za nedostatočnú US v stretnutí 21. kola CFK Pezinok-Cajla – SFC Kalinkovo ( nezabezpečený bezpečný odchod hráčov H z HP do kabíny) ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.313: SFC Kalinkovo, S4BA. Berie na vedomie odpoveď klubu k písomnému vyjadreniu CFK Pezinok-Cajla v ISSF. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.314: Martin Juraško 1188112 ( FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.253 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Výzvu FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku (stačí emailom) na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok a SFC Kalinkovo.

Schvaľuje zmeny:

MD3R:

1.kolo FC Ružinov – ŠK Sv.Jur 1.5. o 11:00

Kontumuje:

MD3R 14.kolo Malinovo – Šenkvice 0:3 podľa SP čl. 11/3, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). TJ Malinovo bude v zmysle RS čl.3.5 do zbernej mesačnej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

Žiada:

TJ Čunovo ( S4BA) o zaslanie kópie dokladu o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec do termínu 30.04.2019.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti je možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

     14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, NE 5.5. o 10.15 hod.

b/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia

15.kolo: Kalinkovo – PŠC Pezinok, NE 12.5. PMA1 – 10.00, PMB1 – 11.30 hod.

c/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T5 – jarná časť 2019 :

Sk.A: FKM K.Ves – NE 28.4. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: FK Rača – SO 27.4. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: FKP Dúbravka – SO 27.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: FK Sološnica – SO 27.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: TJ Jakubov – NE 28.4. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: PŠC Pezinok – NE 28.4. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: FK Ivanka – SO 27.4. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: FK ŠTK Šamorín – SO 27.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: FC Petržalka – SO 27.4. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali  výsledkový servis ( výsledky, polčasové výsledky a strelcov gólov ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

d/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

V období od 25.4. – 7.5.2019 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme okresné kolá 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat I.stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2008 a mladší. Okresných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Termíny okresných kôl:

BA I – 6.5.2019 ihrisko NMŠK 1922

BA II – 30.4.2019 FK Inter Drieňová ul.

BA III – 3.5.2019 NMŠK 1922

BA IV – 7.5.2019 FKM Karlova Ves

BA V – 29.4. 2019 UT Iskra Petržalka

Malacky – 26.4.2019 TJ Jakubov

Pezinok – 30.4.2019 PŠC Pezinok

Senec – 25.4.2019 SFC Kalinkovo

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch:

Martinkovič – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Lomňančík – chýba vyjadrenie k umožneniu štartu hráča, ktorému systém uvádzal možné disciplinárne previnenie;

Kakaščik – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému bola udelená ČK po 2. ŽK;

Tománek – nesprávny popis priestupku hráča H pri udelení jeho 1. ŽK;

Kožuch – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu videotechnika;

Pavlíková – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP.

Ospravedlnenia: Krčová 4.-5.5.; Cvengroš od 1.5. do prihlásenia; Laciňák nedelegovať v pracovných dňoch do konca súťažného ročníka; Darlea 8.-14.5.; Farkaš R. 27.4., 1.5., 11.5., 31.5.-9.6.; Truchlý 3.-4.5.; Perašín 4.-9.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Regionálny turnaj U14, Senec a okolie, 27.4-1.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁTH, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Tomáš BALKO, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Michal KMEŤ

FC Petržalka (3) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Dominik ZENTKO

SDM Domino Bratislava (3) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

FK Inter Bratislava (1) : Matej BLAHUŠIAK

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

FC Zbrojovka Brno (1) : Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (1): Nino MARCELLI

FC Petržalka (3) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Stanislav TARABA

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Matúš ORSZÁGH

FK Inter Bratislava (1): Matúš RATICA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 27.04.2019 o 09:15 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, 902 01 Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 12:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI