ÚRADNÁ SPRÁVA Č.45 ZO DŇA 24.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.366: Patrik Vacho  1306056 (ŠK Šenkvice, MD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou do hrude v prerušenej hre, podľa 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 20.05.2019.

U.č.367: Tomáš Mifkovič  1325562 (TJ Jarovce, MD3R), vylúčený za udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v neprerušenej hre, bez úmyslu hrať s loptou, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 20.05.2019.

U.č.368: Filip Piroha  138530 (FC Stupava, MD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe – kritika, podľa 48/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.48/2a DP,     od 20.05.2019.

U.č.369: Alexander Kovtun  1321006 (FK Rača, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.370: Juraj Krasňanský  1222541  (TJ Slovan Viničné, S4BA) , od 20.05.2019.

U.č.371: Marek Jajcaj  1201739  (TJ Slovan Viničné, S4BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 20.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.372: Adam Dunda  1258983 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 20.05.2019.

U.č.373: Adam Jamrich  1293536 (FC Rohožník, S3BA), od 20.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.374: Adam Šlehofer 1288525 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 20.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.375: Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Na základe Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika a nadávka na rozhodcu, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 4. kola MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 28.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon tímového manažéra, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP od 20.5.2019, až do rozhodnutia DK.

U.č.376: Peter Tóth 1066696 (asistent trénera FC Stupava, MD3R). Na základe Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika a nadávka na rozhodcu, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 4. kola MD3R FC Stupava – ŠK Svätý Jur, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 28.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon asistenta trénera, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP od 20.5.2019, až do rozhodnutia DK.

U.č.377: Richard Zošš 1320374 ( FK Rača, S3BA).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 24.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. / 10.-€./

U.č.378: Lukáš Valjent 1325692 ( TJ Rovinka, SD3R).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) od 24.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. / 5.-€./

U.č.379: ŠK Šenkvice. Berie na vedomie sťažnosť prostredníctvom ISSF na rozhodcu a nesprávne udelenie ČK a ŽK a oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6./ 5.-€./.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

30.kolo Závod – Kostolište 8.6. o 17:30

Odstupuje na DK:

FK Inter Bratislava „B“ (SD3R) za nerešpektovanie výzvy ŠTK v ÚS zo dňa 17.5. a neoprávnené čerpanie čakacej doby od začiatku stretnutia v zmysle SP čl.68.

NMŠK 1922 BA (SZRL/MZRL) za nezabezpečenie HÚ v stretnutiach 23.kola v zmysle RS čl.2.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

  b/ súťaže PRMA, PRPK – oznam pre FK

 Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019 nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola prípraviek PRMA a PRPK nasledovne:

PRMA – 24.kolo: ST 5.6. o 18.00 hod.

PRPK – 24.kolo: ŠT 6.6. o 18.00 hod.

Zmeny sú už v ISSF upravené

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkami

PMC1 – 18.kolo: Rovinka – Šamorín, PI 31.5. o 17.15 hod. FC ŠTK Šamorín poplatok 20,- €

PMB1 – 17.kolo: Šamorín – Kalinkovo, ŠT 30.5. o 17.00 hod. SFC Kalinkovo poplatok 20,- €

PMC2 – 17.kolo: Sv.Jur – Gajary, SO 25.5. o 17.00 hod. ŠK Svätý Jur poplatok 20.-€

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1, PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ŠT 6.6. o 17.00 hod. ( súbežne )

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ŠT 6.6. o 18.00 hod.

PRSC – 13.kolo: Kráľová – Ch.Grob, ST 29.5. o 17.30 hod.

PRSC – 13.kolo: N.Dedinka – Danubia, ST 29.5. o 17.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T7

Sk. A: T7 – FKM K.Ves, NE 26.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T7 – ŠK Slovan Bratislava B , odohrané 23.5.

Sk.C: T7 – Lokomotíva D.N.Ves, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T7 – ŠK Plavecký Mikuláš, NE 26.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T7 – ŠK Plavecký Štvrtok, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T7 – TJ Doľany, SO 25.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T7 – ŠK Bernolákovo, SO 25.5. od 8.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk. H: T7 – SFC Kalinkovo, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: T7 – ŠK Tomášov, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na emailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk. Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Ježík – nesprávna kvalifikácia priestupku vylúčeného hráča; nesprávny popis priestupku napomenutého hráča;

Tománek – popis priestupku vylúčeného hráča nie je v súlade s PF;

Tománek – pri popise okolností zranenia hráča nie je uvedený fakt, že súper sa dopustil zakázanej hry s udelením OT-ŽK;

Polák – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Lauer – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Š. Vasilenko – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D (v 2 stretnutiach);

Valko – v zápise nie je uvedený žiadny lekár (zdravotník).

Ospravedlnenia: 1.6.; Ježík zrušenie ospravedlnenia 25.-26.5.; Truchlý 31.5.-1.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz 4.6.2019 o 14:00 na Pasienkoch

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FK Inter Bratislava (6): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Benjamín SALAJ, Filip ONDRUŠ, Jakub KARUL, Šimon HUŽOVIČ

SDM Domino (4) : Karim BEN RHOUMA, Tomáš BRNA, Lukáš KOVÁČ, Samuel BUZA

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

ŠKO Miloslavova (1): Kristián HUSKA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

NMŠK Bratislava (1): Lukáš ĎURÁK

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Samuel ŠKRINIAR, Adam KOZÁR

MŠK Senec (1): Martin KNOŠKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
ŠK Tomášov (1): Oliver KOZICS

TJ Jarovce Bratislava (1): Martin VAŠÍČEK

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

MFK Záhorská Bystrica (1): Tomáš HORÁK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o 13:30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava– Pasienky, vedľa OC Polus. Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz 3.6.2019 o 17:00 v Petržalke

Hráči:

FK Inter Bratislava (8): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, David JENČO, Martin ŠULÍK, Miroslav MARČÍK

FC Petržalka (5) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Patrik KAJABA, Juraj LISOŇ

SDM Domino  (5) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ, Tomáš SMOLEC, Samuel KOŠŤÁL

FKM Karlova Ves (4): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Luce FLANNERY, Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

FK Rača (1): Matej FABŠO

Náhradníci:

FC Petržalka(3): Filip VAVRO, Matúš MRAVEC, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 03.06.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C.Sklodowskej 1, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 na mieste zrau. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Máj:
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
28.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U13 (FC Petržalka) BFZ U13
04.06.2019 KZ BZF 12 (ŠK Slovan) BFZ U12
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI