ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 07.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

FK sa budú môcť prihlasovať do súťaží riadených BFZ od 10.6. do 30.6. do 23:59.

Začiatok súťaží BFZ je stanovený na: muži 10.-11.8., dorast a žiaci 24.-25.8.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.394: Štefan Varenits  1213919 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.06.2019.

U.č.395: Benedikt Malinovský  1327016 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za opakované udretie súpera päsťou do tváre v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.49/2b DP, od 2.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky.

U.č.396: Sergey Danyukov  1418569 (FK Inter Bratislava B, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 3.06.2019.

U.č.397: Christian Volník  1304148 (ŠK Bernolákovo, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera       v súboji o loptu na zemi do hlavy, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 3.06.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.398: Milan Jevtič  1416020  (ŠK Tomašov, S3BA) , od 2.06.2019.

U.č.399: Jakub Vida  1298125  (FC Rohožník, S3BA) , od 2.06.2019.

U.č.400: Tibor Chlebo  1103825  (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 3.06.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.401: Viktor Kálmán  1249581 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.402: Milan Milovanovič 1416723 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.403: Lukáš Bukovinský 1307415 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.404: Juraj Senaši 1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.405: Tomáš Krucký 1138458 (TJ Rovinka, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.406: Tomáš Jarab 1304966 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), od 2.06.2019.

U.č.407: Matej Tábora 1198980 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 3.06.2019.

U.č.408: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.409: Kristián Molnár 1303008 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.410: Robert Fráz 1301698 (FC Rohožník, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.411: Anis Kouhen 1327711 (TJ Rovinka, SD3R), od 3.06.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.412: FC Rohožník, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenie k HNS divákov na tribúne  (nadávky, urážlivé výroky na delegované osoby, divákov súpera a vhodenie plastového pohára s tekutinou smerom k hráčovi súpera) počas stretnutia 29. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Tomašov, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 11.06.2019.

U.č.413: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a predvoláva p. Jána Slobodu – HU a organizátora stretnutia na svoje zasadnutie dňa 13.06.2019 o 16,00 pre nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b DP. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie menovanému, podľa čl. 16 a 43/1, 2a  DP od 3.6.2019, až do rozhodnutia DK. Zasadnutie DK sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici.

U.č.414: Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R).  Menovaný sa dostavil na zasadnutie v sprievode prezidenta klubu p. Martina Méryho. Podali vyjadrenie k U.č.391, poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 17/1 a 65 DP,  od 31.05.2019. / 5.-€./

U.č.415: FK Inter Bratislava B, SD3R. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.392 a ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 12 a 64 DP. / 5.-€./

U.č.416: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.393 za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa  v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL,    NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2  a ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, /súťaž SZRL/ + 20.-€ /súťaž MZRL/ , spolu 40.-€. / 5.-€./

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T8

Sk.A: T8 – FK Inter, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T8 – SDM Domino, NE 9.6. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T8 – MFK Záhorská Bystrica, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T8 – ŠK Lozorno, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T8 – ŠK Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T8 – FK Karpaty Limbach, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T8 – ŠK Atletiko Zálesie, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: T8 – OFK Dunajská Lužná, SO 8.6. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk. I:  T8 – MŠK Senec, SO 9.6. od 9.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na  emailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky absolvovali v náhradnom termíne P. Cvengroš (nevyhovel), D. Dujava (vyhovel) a Ľ. Čižmár (nevyhovel).

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Oznamuje predbežný termín konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019. Miesto konania bude spresnené. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Berie na vedomie oznámenie M. Martišku o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ z osobných a pracovných dôvodov. Menovanému ďakuje za seriózny prístup k plneniu povinností a pozitívny príspevok pre futbal v rámci oblastného a regionálneho zväzu.

Ospravedlnenia: Pati Nagy 13.-24.6.; Hudy 13.6.-21.7.; Kakaščik 11.-13.6., 28.6.-9.7.; Triskal od 4.6.; Lauer 14.-30.6.; Sabela 20.6.-30.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na prípravný zápas 11.6.2019 o 16:00

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

FK Inter Bratislava (3): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Filip ONDRUŠ,

SDM Domino (1) : Samuel BUZA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Samuel ŠKRINIAR, Benjamín SALAJ, Simon HUŽOVIČ

ŠKO Miloslavov (1): Kristián HUSKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 11.06.2019 o 15:00 hod. na akadémií ŠK Slovan Bratislava– Telocvičná, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 17:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)

na prípravný zápas 11.6.2019 o 16:00

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, Martin ŠULÍK

FC Petržalka (4) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (3): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Kerim ELEZI

SDM Domino  (2) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): David JENČO, Miroslav MARČÍK

SDM Domino (2): Tomáš SMOLEC, Martin MURGAŠ

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

FK Rača (1): Matej FABŠO

FC Petržalka (1): Matúš MRAVEC

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 11.06.2019 o 13:30 hod. na akadémií ŠK Slovan Bratislava– Telocvičná, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Jún:
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Drieňová) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
21.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14 – mimo FA
September:
03.09.2019 KZ – BFZ U14 (TJ) BFZ U14
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
19.09.2019 KZ – BFZ U13 – 2007 (TJ) BFZ U13 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI