ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 09.08.2019

Sekretariát                  

Sekretariát BFZ oznamuje FK TIPOS III. a IV.ligy BFZ pre súťažný ročník 2019/2020, že oficiálne lopty si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ u  sekretára BFZ p. Pavla Príkopu tel: 0903 718455 spolu aj s  identifikačnými kartami pre členov realizačného tímu v súťažiach 3. a 4 liga seniorov. 

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje, že je k dispozícii brožúrka Rozpis súťaží BFZ r. 2019/2020. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú zdarma 1 ks a môžu si ich vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť ROZPIS BFZ, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v termíne 5-20.8.2019 čerpá riadnu dovolenku.V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa tel: 0903 718 455, email: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 07.08.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 003/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu VV BFZ zo dňa 19.07.2019.

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ OK BFZ konanie začaté na základe podaného odvolania    z a s t a v u j e.

OK BFZ nie je orgánom príslušným na konanie o opravnom prostriedku podanom voči rozhdonutiu VV BFZ (čl. 49 ods. 7 v spojení s čl. 54 ods. 1 Stanov BFZ).

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK 004/2019

OdvolanieFCZohor voči zaradeniu družstva seniorov FC Zohor do VI. Ligy (S6V).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ OK BFZ konanie začaté na základe podaného odvolania    z a s t a v u j e.

OK BFZ nie je orgánom príslušným na prejednanie predmetnej veci (čl. 49 ods. 7 v spojení s čl. 54 ods. 1 Stanov BFZ).

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • FK nemusia mať na stretnutí plastové RP, neodovzdávajú do kabíny rozhodcov nič. Každý hráč však musí mať schválený a platný RP v ISSF s aktuálnou fotografiou, nie staršou ako dva roky. Konfrontácia hráčov sa robí podľa súpisky zo zápasu, kde sú fotografie hráčov, dátumy narodenia a registračné čísla.
 • PŠC Pezinok (U19) hrací deň a čas od 31.8.: NE 9:00
 • PŠC Pezinok (U17) hrací deň a čas od 31.8.: SO 9:00

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 5. kolo Most – Malacky 7.9. o 10:00

U19:

 1. kolo Inter – Petržalka 27.8. o 13:30
 2. kolo Inter – Ružinov 8.9. o 11:30
 3. kolo Inter – NMŠK 11.9. o 15:00
 4. kolo Inter – Zohor 13.10. o 10:00
 5. kolo Inter – Ivanka 27.10. o 10:00
 6. kolo Inter – Rača 3.11. o 10:00

U17:

 1. kolo Dúbravka – Kalinkovo 28.8. o 15:00
 2. kolo NMŠK – D. Lužná 25.8. o 10:00
 3. kolo Svätý Jur – D. Lužná 7.9. o 16:30
 4. kolo Rusovce – Dúbravka 14.9. o 12:00

12.kolo IMAS – Kalinkovo 19.10. o 9:00 (Stupava)

U15 / U13: 1.kolo Svätý Jur – Pezinok 29.8. 9:00 / 11:00

Zamieta:

U17:10.kolo Kalinkovo – Dúbravka žiadosť o zmenu termínu stretnutia. Dohoda je neodôvodnená (RS čl.3.4) a UHČ z hľadiska viditeľnosti o 17:00 nemožné (max. 16:00).

Disciplinárna  komisia

U.č. 13: Marek Čermák 1314989 (OFK Mokrý Háj – disciplinárna sankcia udelená v klube PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U.č.308/2017-2018 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (3 mesiace a 1 týždeň)od 09.08.2019 a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 14: FK Dúbravka, S4BA. Na základe odstúpenia sekretariátu BFZ v US č. 5, začína disciplinárne konanie voči klubu za nerešpektovanie žiadosti o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA v zmysle prijatých rozhodnutí VV BFZ a žiada klub FK Dúbravka Bratislava o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska v termíne do 13.08.2019.

U.č. 15: NMŠK 1922 Bratislava, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava DS Upozornenie.

U.č. 16: ŠK Lozorno, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Lozorno DS Upozornenie.

U.č. 17: FC Zohor, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FC Zohor DS Upozornenie.

U.č. 18: FK Rača, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Rača DS Upozornenie.

U.č. 19:FK Ivanka pri Dunaji, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Ivanka pri Dunaji DS Upozornenie.

U.č. 20: TJ Jarovce, MD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu TJ Jarovce DS Upozornenie.

U.č. 21: FK Inter Bratislava, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Inter Bratislava za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FK Inter Bratislava o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019.

U.č. 22: FC Petržalka, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC Petržalka za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC Petržalka o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 23: FC Ružinov, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC Ružinov za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC Ružinov o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 24: FK Slovan Most pri Bratislave, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FK Slovan Most pri Bratislave o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 25: MFK Rusovce, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Rusovce za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub MFK Rusovce o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 26: SFC Kalinkovo, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči SFC Kalinkovo za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub SFC Kalinkovo o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 27: FC IMAS, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC IMAS za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC IMAS o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 28: ŠK Šenkvice, SZRL. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči ŠK Šenkvice za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub ŠK Šenkvice o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                                                             

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK – novelizovaný SP SFZ

   KM BFZ upozorňuje FK, že k novelizovanému SP SFZ, ktorý platí od 18.6.2019, bola vydaná aj dôvodová správa, kde sa k článku SP SFZ 28/ odsek 12 upravuje štart hráčky, patriacej do kategórie U12. Hráčka patriaca do tejto kategórie môže štartovať aj v kategórii prípravka len za družstvo prípravky vekovej úrovne U11, nesmie štartovať vo vekovej úrovni U10.

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. 2019 nahlásili termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja) na mail:   pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

T3: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

sk.B – T2: FKP Dúbravka , SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Dúbravka. SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo „A“, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKM Stupava „B“, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka „B“, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lokomotíva D.N.Ves „B“, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo „ B“, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ zmeny ( dohody FK ). resp. kolízie stretnutí

PMA1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky. NE 29.9. o 12.30 hod.

PMB1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky, NE 29.9. o 13.45 hod.

PMC1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky, NE 29.9. o 15.00 hod.

PRMA – 1.kolo: Láb – Jakubov, SO 7.9. o 11.00 hod. ( HP Láb )

PRMA – 8.kolo: Jakubov – Láb, NE 19.4. o 11.00 hod. ( HP Jakubov )

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj, SO 5.10. o 10.00 hod.

PRPK – 7.kolo: Vištuk – Báhoň, SO 19.10. o 10.00 hod.

PRPK – 1.kolo: Chorvátsky Grob – Kráľova, SO 7.9. o 10.30 hod. ( HP Ch.Grob )

PRPK – 4.kolo: Chorvátsky Grob – Limbach, SO 28.9. o 11.00 hod.

PRPK – 6.kolo: Chorvátsky Grob – Tomášov B, SO 12.10. o 11.00 hod.

PRPK – 10.kolo: Kráľova – Chorvátsky Grob, NE 5.4. o 9.30 hod. ( HP Kráľova )

PMC2 – 9.kolo: Zálesie – Chorvátsky Grob, ŠT 26.9. o 17.30 hod.

PMC2 – 8.kolo: Chorvátsky Grob – ŠK Vrakuňa „B“. NE 27.10. o 10.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 na 3.9.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a program budú poslané mailom.

Oprava údajov v adresári: Pavlík R. – rpvp7172@gmail.com (mail); Vnuk – 0903 511 183 (mobil).

Ospravedlnenia: Triskal 17.-18.8.; Szakáll 24.-25.8.; Tanglmayer 29.8.-1.9.; Orlíková 23.8.-1.9., 7.-8.9.; Kakaščik 23.-25.8.; Vnuk 29.8.-2.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Termín školenia : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).
 2. Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019, 

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 29.11.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 01.10.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 19.10.2019 sobota 09:00 – 14:00 Bratislava
B4 05.11.2019 utorok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.11.2019 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:            Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:       100,- EUR (poplatok je nevratný!)
(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,                                                          prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 05.09.2019,                            

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2005)
na Regionálny turnaj Memoriál Gejzu Princa 10-14.8.2019, Košice

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (10): Ivan HORVÁT, Alex HIPP, Michal SVOBODA, Jaroslav ŠALKOVIČ, Milan Šimon REHUŠ,Marek BOŽIK, Dominik LENDEL, Maximilián MARKO, Nino MARCELLI, Andy MASARYK

FC Petržalka (5): Matúš BOTH, Timotej SLÚKA, Marek GULA, Matúš VLNA, Július JELÍNEK

SDM Domino (2):Ivan KOSTOLNÝ, Martin POLNIŠ

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

FC Stadlau (1): Jakub SABO

FC Zbrojovka Brno (1): Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

FC Petržalka (3): Stanislav TARABA, Samuel GABURA, Dávid BORDÁČ

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Zoran IVANICS

FK Inter Bratislava (2): Henrich Gabriel TÓTH, Matúš RATICA

SDM Domino (1): Max TOKOŠ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 10.08.2019 o 15:00 hod. – Štadión NMŠK Bratislava (Tomášiková 12444, Bratislava) . Ukončenie zrazu bude v stredu 14.8.2019 cca o 19:00 hod. na štadióne Pasienky. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0905 160 663

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
August:
10.08.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 (NMŠK) BFZ U15
11 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI