Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č. 4 zo dňa 7.4.2014

Zápisnica č. 4
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 7. apríla 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Kružliak, Ferik, Lônčík, Trnovský, Farbula, Badinský, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Paška
Hostia: p. Andrej Sabovčík – konateľ spoločnosti Svet českého piva

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“
4. informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr
5. finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15
6. podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014
7. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
8. informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ)
9. príprava RS 2014/2015 (v zmysle návrhu na uznesenie LPK pripraviť tlačivo pre FK na vyplnenie legislatívnych údajov o právnej forme klubu – Stanovy, štatutár klubu, rok založenia, IČO, DIČ, právna subjektivita, kontakt, počet mládežníckych družstiev v regióne v súť. r. 2014/2015 (MRB, 4.ligy)
10. schvaľovanie členov LPK
11. schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
12. informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce
13. príprava publikácie a historiografie BFZ
14. predloženie súpisu majetku športového skladu
15. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“ – p. Sabovčík
Uzn. 4/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom projekte „Svet českého piva“
Uzn. 4/2
VV BFZ ukladá sekretariátu BFZ zorganizovať stretnutia na úrovni MRB, S4A a S4B
Termín: do konca apríla 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr – p. Trnovský
Uzn. 4/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhradách zberných faktúr a ukladá predsedovi EK predložiť informáciu DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/4
VV BFZ berie na vedomie žiadosť ŠK SFM Senec a nesúhlasí. Trvá na článku 5.2.5 Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15-p. Trnovský
Uzn. 4/5
VV BFZ berie schvaľuje podklady k družobnému stretnutiu v Lozorne dňa 29.04.2014 medzi BFZ a JmFZ, pripravené p. Novákom – predsedom TMK s pripomienkou – výška odmeny pre lekára je 30,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014 – p. Trnovský
Uzn. 4/6
VV BFZ schvaľuje návrh podkladov na akcie, pripravované TMK a KM v I. polroku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
Uzn. 4/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanej reorganizácii súťaží v rámci regiónu, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ Zodpovedný: p. Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
Uzn. 4/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 medzi BFZ a JmFZ dňa 20.-21.06.2014 (termín bude upresnený) v mieste víťaza Pohára BFZ v roku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015

Bod 10 – schvaľovanie členov LPK
Uzn. 4/9
VV BFZ schvaľuje členov do Legislatívno – právnej komisie – pp. Ladislava Križana a Miroslava Hliváka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 0

Bod 11 – schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 4/10
VV BFZ schvaľuje vytvorenie Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/11
VV BFZ schvaľuje za predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ p. Dušana Chvíľu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/12
VV BFZ ukladá predsedovi komisie pre p. Chvíľovi predložiť na nasledujúce zasadnutie VV BFZ návrhy členov do Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce – p. Kružliak
Uzn. 4/13
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KRaD p. Kružliaka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 13 – príprava publikácie a historiografie BFZ – p. Jánošík
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu BFZ

Bod 14 – predloženie súpisu majetku športového skladu – p. Baxa
Uzn. 4/14
VV BFZ berie na vedomie informáciu o súpise majetku športového skladu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/15
VV BFZ ukladá vypracovať návrh na vyradenie nepotrebného športového materiálu
Zodpovedný: p. Baxa termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne
Uzn. 4/16
VV BFZ poveruje predsedu BFZ a predsedu ObFZ Ba – mesto rokovať s primátorom Magistrátu Bratislavy a so starostom MČ Ružinov o možnej dotácii pre FK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/17
VV BFZ schvaľuje dotácie na oblastné futbalové zväzy vo výške 2000,-€.Tieto peniaze budú použité na podporu mládežníckych turnajov. Oblastné futbalové zväzy sú povinné predložiť VV BFZ zúčtovanie dotácie za kalendárny rok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Termín nasledujúceho zasadnutia je 12.05.2014
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 3 zo dňa 24.3.2014

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 24. marca 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kružliak, Lônčík, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Ferik

Program :
1. otvorenie
2. schválenie programu
3. návrh kandidátov za predsedov komisií SFZ a členov do komisií SFZ za BFZ (menovaní musia dať potvrdenie o súhlase s kandidatúrou)
4. návrh na schválenie ocenení v rámci SFZ pre pp. Otta Kremmera – 70 rokov, Miloša Straku – 80 rokov
5. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík

Bod 2 – Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – návrh kandidátov za predsedov komisií SFZ a členov do komisií SFZ za BFZ
Uzn. 3/1
VV BFZ súhlasí s návrhom kandidátov do komisií SFZ za BFZ:
Revízna komisia – Eugen Cirák – člen
Disciplinárna komisia – 1. Róbert Dadykin, 2. Miroslav Jablonický – členovia
Odvolacia komisia – Ladislav Polka – člen
Odvolací orgán licenčného konania – Boris Kordoš – člen
Komisia delegátov – František Košičár – predseda, Vladimír Ondrušek – člen
Komisia futsalu – Martin Mlynarovič – predseda, Marcel Laurinský – člen
Komisia pre štadióny a ihriská – Ladislav Lipták – predseda, Jozef Chocholouš – člen
Legislatívno – právna komisia – Jozef Malich – predseda, Miroslav Bobák a Jozef Čorba – členovia
Licenčná komisia – Dušan Huňady – člen
Komisia partnerov – Boris Šimonič – člen
Matričná komisia – Branislav Straka – člen
Športovo – technická komisia – 1. Ján Šuniar, 2. Miroslav Richtárik – členovia
Zmierovacia komisia – Rudolf Janček a Ján Čapkovič – členovia
Komisia rozhodcov – Ľubomír Udvardy – člen za región BFZ
Roman Csabay – návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh na schválenie ocenení v rámci SFZ
Uzn. 3/2
VV BFZ schválil návrh na ocenenie zlatým odznakom SFZ pre pp. Otta Kremmera – 70 rokov, Miloša Straku – 80 rokov a Kazimíra Gajdoša – 80 rokov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – rôzne
Uzn. 3/3
VV BFZ schválil odmenu pre p. Jozefa Pavlíka za prípravu zápasov do ISSF v období 15 týždňov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 3/4
VV BFZ súhlasí s pridelením mobilného telefónu p. Štefanovi Ľuptákovi, len na účely obsadzovania mládežníckych súťaží v rámci BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 3/5
VV BFZ nesúhlasí s návrhom SFZ na zjednotenie podmienok odmeňovania v súťažných kategóriach ženského futbalu a zotrváva na odmenách uvedených v RS BFZ pre súťažný ročník 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Termín nasledujúceho zasadnutia je 07.04.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 2 zo dňa 10.3.2014

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  10. marca 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Ferik, Kružliak, Lônčík, Badinský, Farbula, Ščibranyová
Ospravedlnení: pp. Baxa, Medveď

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov, prípraviek + príprava mládežníckych družobných stretnutí s JmFZ
 4. vyhodnotenie ZT seniorov 2014, príprava Aktívu BFZ, schválenie termínov Superpohára – 2014
 5. schválenie členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ a ObFZ
 6. návrh na zrušenie Uzn.35/5 a schválenie čl. 2.1 Videozáznam RS 2013/2014
 7. schválenie predsedu LPK BFZ
 8. schvaľovanie členov jednotlivých komisií BFZ
 9. návrh zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ
 10. návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
 11. návrh zástupcu BFZ do DK SFZ
 12. príprava zasadnutia VV BFZ a predsedov komisií a zamestnancov
 13. návrh  DK BFZ na udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť.ročníka 2013/2014
 14. príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
 15. vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ
 16. predloženie súpisu majetku športového skladu
 17. návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Mariána Horského
 18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 1/1 – úloha trvá (predseda BFZ predloží úlohu na nasledujúcom zasadnutí VV SFZ)

Bod 3 – vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov, prípraviek
Predložil p. Konečný
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZHL starších a mladších žiakov a prípraviek BFZ

Bod 4 – vyhodnotenie ZT seniorov 2014, príprava Aktívu BFZ, schválenie termínov  Superpohára – víťazi 2013 a 2014, pasportizácia ihrísk
Predložil p. Farbula
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZT seniorov 2014

VV BFZ berie na vedomie informáciu, že Aktív BFZ pred jarnou časťou súť. ročníka 2013/2014 sa konať nebude

Uzn. 2/1
VV BFZ schvaľuje predbežný termín Superpohára víťazov 2014 na 21.06.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ a ObFZ
Predložil p. Farbula
Uzn. 2/2
VV BFZ schvaľuje členov pracovnej skupiny k reorganizácii súťaží v rámci BFZ, za ObFZ Ba – mesto pp. Michala Vlčeka a Pavla Šuniara a za ObFZ Ba – vidiek pp. Štefana Hilku a Mariána Vašša.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6návrh na zrušenie Uzn.35/5 a schválenie čl. 2.1 Videozáznam RS 2013/2014
Predložil p. Farbula
Uzn. 2/3
VV BFZ ruší Uzn. 35/5 a schvaľuje návrh predsedu ŠTK dodržať v RS čl. 2.1 – vytvorenie videozáznamu v stretnutiach S4A a S4B s okamžitou platnosťou.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7schválenie predsedu LPK BFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/4
VV BFZ schvaľuje za predsedu LPK BFZ p. prof. Jána Ciráka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie členov jednotlivých komisií BFZ

Uzn. 2/5
VV BFZ schvaľuje členov jednotlivých odborných komisií

Disciplinárna komisia
Predložil Miroslav Bóc – predseda

Adrián Darlea – podpredseda
Peter Mazanec
Ľubomír Fojtík
Štefan Konkoly
Anton Herhonek
Imrich Košťál
Lukáš Tománek
Peter Chudina
Baltazár Dubeň

Športovo – technická komisia
Predložil Ján Farbula – predseda

Martin Hajnala – podpredseda ŠTK BFZ – referent MZRL
Monika Vargová – referent MRB
Marián Vašš – referent S4A
Michal Múčka – referent S4B
Anton Greguš – referent SD3R
Ľubomír Mydlárik – referent MD3R
Ladislav Dovrtil – referent SZRL

Komisia rozhodcov a delegátov
Predložil Ivan Kružliak – predseda

Ján Fašung – úsek delegátov, podpredseda KRaD BFZ
Jozef Keller– technický úsek , podpredseda KRaD BFZ
Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ
Pavol Páchnik – školský a pravidlový úsek
Ivan Kružliak ml. – úsek Talent – Mentor
Michal Smolák  – súťažný úsek (seniori)
Juraj Pinček  – súťažný úsek (mládež)
Jozef Pavlík  – obsadzovací úsek
Peter Bóllo – organizačný úsek                                             

Trénersko – metodická komisia
Predložil Michal Salenka – predseda

Rudolf Novák – podpredseda TMK – vedúci reprezentačného úseku
Dušan Jacko – vedúci úseku analýzy súťaží
Ivan Kolembus – úsek analýzy súťaží
Vladimír Gála – reprezentačný úsek, úsek analýzy súťaží
Martin Hasprun – vzdelávací úsek
Milan Gabura – úsek analýzy súťaží
Vojtech Varadin – úsek analýzy súťaží, vzdelávací úsek
Alexandra Števaňáková – úsek analýzy súťaží
Peter Kopúň  – vzdelávací úsek, futsal
Branislav Petrovič – úsek pre ženský futbal
Justin Javorek – čestný člen
Igor Bôbik – reprezentačný úsek – prizývaný na TMK

Komisia mládeže
Predložil Ivan Konečný – predseda

Pavel Príkopa – zástupca predsedu
Dušan Noga
Martin Hrmo
Marianna Orlíková
Stanislav Ondruš
Dušan Černay

Komisia ženského futbalu
Predložil Ivan Georgiev – predseda

Martin Orlický
Peter Horváth
Roman Jasovský
Petra Chudá

Matričná komisia
Predložil Branislav Straka – predseda

Pavel Príkopa – tajomník
Alexander Berkovič
Emil Stranianek

Ekonomická komisia
Predložil Ondrej Trnovský – predseda

Dušan Chvíla
Mikuláš Tarči

Legislatívno – právna komisia
Návrh členov na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Cirák

Tlačový hovorca BFZ – Radovan Pavlík
Manažér komunikácie PR BFZ – Milan Valko

Pracovná skupina na prípravu Kroniky BFZ
Predložil Mikuláš Bojko – predseda

Štefan Chovanec
Vladimír Wänke
Peter Špilák
Jozef Kšiňan

Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Odvolacia komisia – členovia schválení Konferenciou BFZ dňa 31.01.2014
Predložil Kamil Somoláni  – predseda

Marek Špaček
Marián Dobrovský

Revízna komisia – členovia schválení Konferenciou BFZ dňa 31.01.2014
Predložil Dušan Badinský  – predseda

Radovan Pavlík
Kamil Kyselica

Bod 9 – návrh zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/6
VV BFZ schvaľuje za zástupcu BFZ do komisie R a D SFZ p. Ľubomíra Udvardyho
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – návrh zástupcu BFZ za VV SFZ ako člena komisie R a D SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Návrh bol stiahnutý

Bod 11 – návrh zástupcu BFZ do DK SFZ
Predkladá – p. Jánošík
Uzn. 2/7
VV BFZ schvaľuje za zástupcu BFZ do DK SFZ p. Róberta Dadykina
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – príprava zasadnutia VV BFZ, predsedov komisií a zamestnancov
VV BFZ berie na vedomie pripravované stretnutie – 17.03.2014 o 17,00 hod.

Bod 13 – návrh  DK BFZ na udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť.ročníka 2013/2014
Predložil – p. Bóc
Uzn. 2/8
VV BFZ neschvaľuje udelenie amnestie za ŽK v jesennej časti súť. ročníka 2013/2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
VV BFZ berie na vedomie prípravu Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017

Bod 15 – vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára delegátov a rozhodcov BFZ predloženého p. Kružliakom

Bod 16 – predloženie súpisu majetku športového skladu
Presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 17 – návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Mariána Horského
Uzn. 2/9
VV BFZ schválil návrh na ocenenie zlatým odznakom SFZ pre p. Mariána Horského
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 18 – rôzne

 • odstúpenie žiadosti FK Rača
  Uzn. 2/10
  VV BFZ berie na vedomie a dáva za úlohu predsedovi BFZ doriešiť žiadosť na SFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • žiadosť o finančný príspevok Rača CUP 2014
  Zostáva v platnosti Uzn. 24/4 zo dňa 04.12.2012, ktoré ruší Uzn. 13/9 – odsúhlasenie dotácii pre kluby na mládežnícke turnaje
 • Termín nasledujúceho zasadnutia je 07.04.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 1 zo dňa 17.02.2014

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 17. februára 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Ferik, Kružliak, Lônčík, Badinský, Trnovský, Ščibranyová

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. predkladanie materiálu na rokovanie VV BFZ + predkladanie uznesenia k danému bodu
4. Konferencia BFZ – uznesenie, zápisnica, úlohy – prestupový poriadok, strategický plán, príprava konferencie – reorganizácia súťaže v rámci regiónu (2015/16)
5. schvaľovanie gestorov pre jednotlivé komisie
6. schvaľovanie predsedov komisií – ŠTK, EK, LPK,KM, MK, TMK a KŽF
7. informácia o plnení Uzn. …. o zberných a zálohových faktúrach – p. Trnovský
8. schvaľovanie odmeny za vykonávanie účtovných prác spoločnosti Prozuma
9. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené

Bod 3 – VV BFZ súhlasí s povinnosťou každého člena VV BFZ pri predkladaní materiálu na rokovanie VV BFZ pripraviť zároveň aj písomný návrh uznesenia k danému materiálu

Bod 4
Uzn. 1/1
VV BFZ sa zaoberal diskusným príspevkom p. Branislava Straku a poveril predsedu BFZ predložiť príspevok na Konferenciu SFZ dňa 21.02.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 1/2
VV BFZ schválil p. Farbulu za predsedu prípravného výboru k reorganizáciám súťaží v rámci BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016. Do 28.02.2014 predložiť návrh dvoch členov za každú oblasť – odporúča sa predseda ŠTK + 1 člen
Zodpovední: pp. Medveď – člen VV BFZ + členovia komisie
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – zrušené

Bod 6
Uzn. 1/3
VV BFZ schválil predsedov odborných komisií: 
ŠTK – p. Farbula
EK – p. Trnovský
TMK – p. Salenka
KM – p. Konečný
MK – p. Straka
KŽF – p. Georgiev
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 1/4
VV BFZ ukladá novým predsedom odborných komisií predložiť návrh na jednotlivých členov komisií do 28.02.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 1/5
VV BFZ schvaľuje dlžníkov vyúčtovacích faktúr za R a D jeseň 2013 a zberných faktúr po obdobie 12/2013 odstúpiť na riešenie DK BFZ a prehľad dlžníkov zverejniť na webovej stránke BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8
Uzn 1/6
VV BFZ schvaľuje výšku platby za služby účtovnej spoločnosti PROZUMA s.r.o. v sume 5 550,- eur za obdobie 1.1.-31.12.2014. V uvedenej sume je odmena aj za vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rôzne

 • informácie o ZT seniorov
 • informácie o finále ZHL starších a mladších žiakov, ktoré sa uskutoční 22.02.2014 v telocvični Domu športu na Junáckej ul.
 • informácia o pripravovanom Megaturnaji „Okres Senec a jeho priatelia“
 • informácia o zápase medzi víťazmi pohára BFZ a JmFZ TJ Rovinka – FK Veselí na Morave (predpokladaný termín 08.05.2014 na ihrisku TJ Rovinka)
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou p. Konečného ohľadne ŠK Žolík Malacky
 • informácia o 2% z daní
 • Uzn. 1/7
  VV BFZ schválil úhradu FA za tlač Metodického listu a odmenu p. Salenkovi za zostavenie a lektorovanie Metodického listu podľa priloženého materiálu TMK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 1/8
  VV BFZ schválil p. Mikuláša Bojka ako vedúceho pracovnej skupiny ohľadom spracovania histórie a Kroniky BFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 1/9
  VV BFZ schválil návrh na ocenenie cenou fair-play Mudr. Ivana Chodáka pre p. Jozefa Čapkoviča a p. Justína Javoreka.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ predložiť vyúčtovanie za turnaj Attract Kerobaj
  zodpovedný: p. Príkopa
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ pripraviť súpis materiálu v sklade
  zodpovedný: p. Hupka
 • Termíny nasledujúcich zasadnutí sú: 10.03.2014, 07.04.2014, 12.05.2014 a 09.06.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Uznesenie z Konferencie BFZ zo dňa 31.1.2014

Uznesenie-z-VK-BFZ-31.1.2014_1-z-2Uznesenie-z-VK-BFZ-31.1.2014_2-z-2

 

Uznesenie z konferencie BFZ konanej 31-1-2014

Zápisnica č. 39 zo dňa 7.1.2014

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 07. januára 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Matlák, Ščibranyová
Ospravedlnený: p. Kružliak
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Konferencie BFZ – pp. Matlák, Križan
4. informácia o plnení Uzn. …. o zberných a zálohových faktúrach
5. príprava rozpočtu na rok 2014 – p. Trnovský
6. návrhy na ocenenie jednotlivých členov, jubilantov v rámci BFZ na udelenie odznakov SFZ
7. riešenie dotácii pre kluby ObFZ Ba-mesto, príprava projektu na Magistrát, mestskú časť Ružinov
8. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené

Bod 3 – informácie o príprave Konferencie BFZ poskytol p. Matlák – je potrebné dať na webovú stránku Volebný poriadok
Uzn. 39/1
VV BFZ schválil Volebný poriadok na Konferenciu BFZ vypracovaný RK.

VV BFZ súhlasí s programom na Konferenciu BFZ, ktorý vypracoval p. Trnovský.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 39/2
VV BFZ súhlasí s návrhom ekonomickej komisie odstúpiť disciplinárnej komisii dlžníkov za neuhradené zberné faktúry za poplatky a pokuty a vyúčtovacie za rozhodcov a delegátov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5
Uzn. 39/3
VV BFZ schvaľuje: rozpočet BFZ na rok 2014 s pripomienkou do príjmu zaradiť celú zostávajúcu dotáciu zo SFZ.
VV BFZ ukladá: použité finančné prostriedky musia byť zúčtované v zmysle schválených stredísk a položiek a k účtovným dokladom musia byť priložené údaje – názov a dátum akcie, počet osôb a pod.
Jednotlivé akcie musia byť finančne ( rozpočet – čerpanie) vyhodnotené.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ súhlasí s predloženým návrhom na ocenenie SFZ jednotlivých členov v rámci BFZ

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie riešenie dotácii pre kluby ObFZ Bratislava – mesto

Bod 8 – rôzne

 • Uzn 39/4
  VV BFZ schválil dotáciu na poháre na 17.ročník turnaja rozhodcov
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • informácia o neprevzatých oceneniach na 11-tke roka 2013 – ocenenia pre R a D budú odovzdané na seminári, ocenenia pre funkcionárov prevezmú zástupcovia klubov
 • Uzn. 39/5
  VV BFZ schválil kandidátov na Konferenciu BFZ za predsedov komisii:
  KRaD – p. Ivan Kružliak
  DK – p. Miroslav Bóc
  RK – p. Dušan Badinský
  OK – bude doplnený
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 39/6
  VV BFZ schválil rozpočet na turnaj Attract Kerobaj CUP 2014 predložený p. Príkopom.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo dňa 4.12.2013

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  04. decembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Farbula

Program :

 1. otvorenie
 2. kontrola uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 4. príprava halového turnaja organizovaného BFZ a zimného turnaja seniorov
 5. príprava 11-tky roka 2013
 6. informácia o úhradách zálohových FA za rozhodcov + príprava rozpočtu na rok 2014 – p. Trnovský
 7. informácia zo zasadnutia VV SFZ
 8. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 37/2 trvá. Zodpovedný p. Trnovský

Bod 3
Uzn. 38/1
VV BFZ stanovil na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2013 dátum volebnej konferencie BFZ na deň 31.januára 2014 o 17.00 hod v Dome športu, Junácka 6 Bratislava.
Návrhy kandidátov na volené funkcie ( v zmysle stanov BFZ ) je možné predkladať v termíne do 20. januára 2014 do 12.00 hod na sekretariát BFZ. Návrhy doručené po stanovenom termíne a čase nebudú akceptované.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 38/2
VV BFZ ukladá RK doručiť na sekretariát BFZ a členom VV BFZ návrh Volebného poriadku.
Termín: do 31.12.2013
Zodpovedný: p. Matlák
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 38/3
VV BFZ schválil návrh predsedu BFZ – predsedajúcim Konferencie BFZ bude p. Vladimír Medveď.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 1

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Farbulu o príprave ZT seniorov na rok 2014

Bod 5 – VV BFZ berie na vedomie prípravu slávnostného vyhodnotenia 11-tky roka 2013

Bod 6pripraviť rozpočet na turnaj Attract Kerobaj – zodpovedný pp. Príkopa, Konečný

Bod 7 – informácia zo zasadnutia VV SFZ – p. Jánošík

Bod 8 – rôzne

 • informácia zo stretnutia s primátorom
 • informácia zo stretnutia BFZ + zástupcovia FK v Lozorne
 • informácia o nákupe lekárničiek pre FK
 • príprava stretnutia so starostami okresov Malacky a Pezinok

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 07.01.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 zo dňa 12.11.2013

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. novembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Konečný

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
4. Regionálny ženský futbal
5. náklady na nové kancelárske priestory BFZ + dohodári
6. príprava halových turnajov organizovaných BFZ – pp. Konečný, Príkopa
7. príprava dlhodobých zimných turnajov – seniori, dorast – p. Farbula
8. príprava stretnutia so zástupcami klubov – pp. Jánošík, Baxa, Suchý
9. informácia o zakúpení lekárničiek pre FK
10. správa zo stretnutia so starostami mestských častí BA + príprava stretnutí so starostami okresu Malacky, Senec, Pezinok
11. vyhodnotenie družobného stretnutia medzi JmFZ a BFZ – 16.10.2013 Veľké Pavlovice – pp. Kružliak a Paška
12. 11-tka roka 2013 – termín – pp. Paška, Kukľa
13. informácia o úhradách zálohových FA za rozhodcov
14. informácia zo zasadnutia VV SFZ
15. koncoročné odmeny pre komisie BFZ
16. odmeny pre zamestnancov BFZ
17. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 5 schválený:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
K Uzn. 36/2
Po stretnutí so zástupcami klubov hrajúcich II.dorasteneckú ligu, zástupcov TMK a komisie mládeže dňa 12.11.2013 s vedením BFZ, bolo prijaté spoločné rozhodnutie na zotrvaní v súčasnom modele súťaže. Hlavným dôvodom je vyššia úroveň a náročnosť súťaže, ktorú v súčasnosti v rámci regiónu nevieme zabezpečiť.

Bod 3
O zvolaní Konferencie BFZ informovať futbalové hnutie v BFZ na webe BFZ
Termín: ihneď Zodpovedný: Jánošík, Ščibranyová

Spracovať pre jej úspešný a bezproblémový priebeh harmonogram postupných krokov najmä vrátane termínov Konferencií ObFZ, v záujme toho nahlásiť na BFZ termíny ich konania a pripraviť následne materiál na rokovanie VV BFZ 3.12.2013
Termín a zodpovední: do 22.11.2012 do 12.00 hod. predsedovia ObFZ – termíny konferencií oboch ObFZ, do 30.11.2013 do 12.00 hod. následne Križan a Matlák, 30.11.2013 poobede rozposlať členom VV BFZ

Pravidelne na zasadnutiach VV BFZ do konania Konferencie venovať pozornosť príprave Konferencie BFZ, zaoberať sa jej technickým zabezpečením, obsahom i personálnou prípravou.
Termín: do konania Konferencie        Zodpovední: Jánošík, ostatní členovia VV BFZ , Ščibranyová, profesionálny aparát ObFZ, Križan, Matlák

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie list p. Georgieva – predsedu KŽF a bude sa tým zaoberať v rozpočte BFZ

Bod 5
Uzn. 37/1
VV BFZ súhlasí s predloženým materiálom predsedom EK p. Trnovským – náklady súvisiace so zmenou sídla BFZ a náklady súvisiace so súťažami
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 37/2
VV BFZ ukladá jednotlivým pracovníkom BFZ, regionálnemu trénerovi BFZ a predsedom jednotlivých komisií vypracovať rozpočty v zmysle prílohy a písomne ich predložiť EK BFZ.
Termín: 25. 11. 2013

Bod 6
Uzn. 37/3
VV BFZ súhlasí s účasťou výberu BFZ na medzinárodnom halovom turnaji v Šenkviciach v dňoch 30.11.2013 a 01.12.2013 a so štartovným vkladom 50,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

P. Konečný informoval VV BFZ o pripravovanej ZHL prípraviek v Malackách, ktorá začína 08.12.2013 a o ZHL starších a mladších žiakov a ukladá predsedovi KM predložiť rozpočet na tieto turnaje.

Uzn. 37/4
VV BFZ súhlasí s dotáciou na ZHL prípraviek „Malina“ vo výške 150,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o pripravovanom ZT seniorov BFZ.

Bod 8 – stretnutie so zástupcami klubov sa bude konať 28.11.2013 18,00 hod. v Lozorne.

Bod 9 – VV BFZ na základe výberového konania rozhodol o nákupe lekárničiek pre FK zo spoločnosti DEMI sport z dotácie BSK

Bod 10 – informácie zo stretnutia starostov mestských častí Bratislava poskytol p. Jánošík

Bod 11 – družobné stretnutie JmFZ – BFZ zo dňa 16.10.2013 vo Veľkých Pavloviciach vyhodnotili pp. Paška a Kružliak

Bod 12 – slávnostné vyhodnotenie 11-tky roka 2013 sa bude konať 11.12.2013 v kultúrnom dome na Vajnorskej ul. v Bratislave

Bod 13 – informácie o úhradách zálohových FA za rozhodcov pripravil p. Trnovský

Bod 14 – informácia zo zasadnutia VV SFZ – p. Jánošík

Bod 15
Uzn. 37/5
VV BFZ súhlasí s odmenami pre komisie a to: ŠTK, DK, KRaD a TMK vo výške po 70,-€, MK, KM, EK, LK a PK vo výške po 30,-€.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16
Uzn. 37/6
VV BFZ schválil celoročné odmeny zamestnancom BFZ:
Darina Ščibranyová – 100% platu
Rudolf Novák – 380,-€/netto
Pavel Príkopa – 350,-€/netto
Jozef Pavlík – 350,-€/netto
Rudolf Hupka – 350,-€/netto
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – rôzne

 • VV BFZ sa zaoberal so žiadosťou ŠK Žolík Malacky
 • VV BFZ súhlasí s dotáciami z príspevku z BSK na pripravované turnaje – Ba CUP (800,-), Victory CUP (500,-), Vidiek CUP (500,-)
 • VV BFZ berie na vedomie „Výklad a zjednotenie znenia pravidiel futbalu a súťažného poriadku SFZ“ vypracovaný p. Páchnikom
 • Uzn. 37/7
  VV BFZ schvaľuje zakúpený notebook pre TMK odovzdať KM
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 03.12.2013.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 zo dňa 8.10.2013

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. októbra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Kyselica

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. registrácia Stanov BFZ – p. Križan
4. správa zo stretnutia predsedov DK v Banskej Bystrici – p. Bóc
5. príprava halových turnajov organizovaných BFZ – pp. Konečný, Príkopa
6. príprava dlhodobých zimných turnajov – seniori, dorast – p. Farbula
7. reorganizácia súťaží SFZ, BFZ – p. Farbula
8. príprava stretnutia so zástupcami klubov – pp. Jánošík, Baxa, Suchý
9. zmluva BSK – lekárničky – p. Kukľa
10. príprava stretnutí so starostami okresu Malacky, Senec, Pezinok a Bratislava
11. družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ
12. 11-tka roka 2012 – termín – pp. Paška, Kukľa
13. návrh na doplnenie členov do Komisie ženského futbalu a do KM
14. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 5 schválený:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – úloha trvá
Uzn. 36/1
VV BFZ berie na vedomie a víta iniciatívu a návrh predsedu LPK BFZ Ladislava Križana, ktorej hlavným cieľom je podpis zmlúv o spolupráci v roku 2014 medzi BFZ resp. OBFZ-mesto a OBFZ- vidiek a mestami a obcami nachádzajúcimi sa v rámci BSK, a v ktorých sídlia členovia BFZ. 
Podstatou zmúv by bolo systémové poskytnutie dotácií resp. systémová úhrada nákladov mestami resp. obcami podľa sídla klubu s cieľom, aby v dlhodobých súťažiach organizovaných BFZ resp. OBFZ- mesto a OBFZ- vidiek náklady na rozhodcov súťažných stretnutí detí a mládeže futbalovým klubom- členom BFZ pre aktuálne zvýšené náklady, ktoré môžu paralyzovať súťaže z dôvodu aktuálnych zmien v oblastí daní a odvodov, pomohla uhradiť príslušná obec alebo mesto cez tzv. transparentný účet. 
VV BFZ dáva mandát predsedovi LPK BFZ Ladislavovi Križanovi, aby v spolupráci s predsedom EK BFZ Ondrejom Trnoským pripravil návrh projektu a rokovali spolu so predsedami BFZ, OBFZ- mesto a OBFZ- vidiek s orgánmi dotknutých miest a obcí. 
Termín: príprava projektu do konca októbra, rokovania následne priebežne

Bod 4 – správu zo stretnutia predsedov alebo zástupcov DK ohľadne nového Disciplinárneho poriadku predniesol p. Bóc

Bod 5 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Uzn. 36/2
VV BFZ poveril členov VV BFZ pp. Pašku a Kukľu pripraviť návrh, ako by mala vyzerať II.liga dorasteneckej súťaže
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 36/3
VV BFZ poveril predsedu ŠTK BFZ pripraviť materiál k reorganizácii súťaží.
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – stretnutie so zástupcami klubov je stanovené na 25.11.2013. Miesto bude dodatočne určené.

Bod 9
Uzn. 36/4
VV BFZ súhlasí s predloženým návrhom na nákup lekárničiek pre FK, vypracovaný p. Kukľom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržal sa: 3

Návrh nebol prijatý.
Je potrebné vypracovať nový návrh.
Zodpovedný: sekretariát BFZ, termín: hlasovanie elektronickou formou 21.10.2013.

Bod 10 – stretnutia sú plánované v mesiaci november 2013.

Bod 11 – družobné stretnutie JmFZ – BFZ bude 16.10.2013 vo Veľkých Pavloviciach

Bod 12 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 13
Uzn. 36/5
VV BFZ schválil návrh za nového člena do Komisie ženského futbalu BFZ p. Petra Horvátha.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 36/6
VV BFZ schválil návrh za nových členov do Komisie mládeže BFZ p. Martina Hrma a sl. Mariannu Orlíkovú.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – rôzne

 • termín volebnej Konferencie BFZ schválený 31.01.2014
 • Konferencia SFZ je stanovená na 21.02.2014.
  VV BFZ potvrdil navrhnutých delegátov na Konferenciu SFZ dňa 21.02.2014 – pp. Baxu, Suchého, Lônčíka (za ObFZ Ba – mesto), Farbulu (za ObFZ Ba – vidiek)
 • Uzn. 36/7
  VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov BFZ pre súť. ročník 2013/2014: Stanislav Polomský
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 36/8
  VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov BFZ pre súť. ročník 2013/2014: Giuseppe Lipari
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 36/9
  VV BFZ súhlasí s návrhom KRaD na udelenie výnimky pre Róberta Tanušku.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
 • Uzn. 36/10
  VV BFZ súhlasí s návrhom KRaD na vyradenie rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov BFZ:
  Vladimír Bilčík
  Ľubomír Čižmár
  Marek Dávid
  Adrián Krč
  KRaD BFZ na základe nesplnenia stanovenej podmienky navrhla vyradiť menovaných rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov BFZ a preradiť ich do príslušných ObFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • náklady na nové kancelárske priestory BFZ – nasledujúce zasadnutie VV BFZ
 • informácia o podpísanej zmluve o prenájme kancelárskych priestorov
 • zálohové FA, zberné FA, trénerské licencie – nasledujúce zasadnutie VV BFZ
 • informácia o zakúpení darčekových predmetov
 • zakúpenie notebookov pre komisie – DK, ŠTK, KRaD a TMK

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.11.2013.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 zo dňa 5.9.2013

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 05. septembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Konečný, Georgiev

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. akcie ženského futbalu – p. Georgiev
4. turnaj neregistrovaných žiakov ročník 2001 – p. Konečný
5. družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ
6. doplnenie delegátov na nomin. listinu R a D pre súť.ročn. 2013/2014 – p. Kružliak
7. návrh predsedu komisie delegátov SFZ p. Košičára
8. výsledky hlasovania per rollam ohľadom zmeny čl. 2.1 RS
9. zmluva BSK – lekárničky – p. Kukľa
10. rôzne
Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – predseda KŽF informoval o pripravovaných akciách – „Kontrolný zraz U13 dievčat“ a „Festival for Girls“. Finančné zabezpečenie je zo SFZ.

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KM p. Konečného a poveruje predsedu KM ďalším jednaním
Bod 5 – berie na vedomie návrh družobných dvojstretnutí medzi Juhomoravským FZ a BFZ, vypracovaný p. Novákom

Uzn. 35/1
VV BFZ schvaľuje spoluprácu BFZ a JmFZ o vzájomnej výmene rozhodcov a asistentov rozhodcov v majstrovských stretnutiach najvyšších súťaží dospelých BFZ a JmFZ.
Nakoľko BFZ a JmFZ majú rozdielne výšky náhrad a odmien R a AR, úhrady R a AR, ktorí budú rozhodovať jednotlivé majstrovské stretnutia, bude vykonávať každý regionálny futbalový zväz samostatne a to tak, ako keby rozhodovali majstrovské stretnutia vo svojom regióne.
Náklady za vyplatené odmeny a ostatné náhrady R a AR budú fakturované FK, ktorým rozhodcovské činnosti vykonávali rozhodcovia z JmFZ.
Účtovné doklady vystaví sekretariát BFZ a správnosť potvrdí príslušný rozhodca a predseda komisia R a D BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – Uzn. 35/2
VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny delegátov BFZ pre súť. ročník 2013/2014:
Ján Šuniar, Marián Elefant, Ivan Sochor a Pavol Páchnik.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 35/3
VV BFZ schválil predložený KRaD BFZ návrh na zaradenie rozhodcov, ktorí nesplnili alebo nevykonali fyzické previerky dňa 3.9.2013.
Kočický Igor- pre súťaž MRB ako R ( limit 2400m- zabehol 2370m )
Pinček Juraj – pre súťaž S4A,S4B ako R ( neabsolvoval FP – výnimka do skončenia jesennej časti súťažného ročníka 2013-2014
Křivan Martin pre súťaž S4A,S4B ako R ( limit 2600m- zabehol 2580m)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 53/4
VV BFZ schválil návrh predsedu KD SFZ na ustanovenie člena KD SFZ p. Vladimíra Ondrušeka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8
Uzn. 35/5
VV BFZ berie na vedomie výsledok hlasovania per rollam ohľadom zmeny č. 2.1 RS
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 1

Bod 9 – VV BFZ berie na vedomie správu p. Kukľu ohľadom nákupu lekárničiek pre FK

Bod 10 – rôzne

 • predseda BFZ poskytol informácie zo zasadnutia VV SFZ
 • VV BFZ berie na vedomie list FA Bratislava a postupuje ho Matričnej komisii
 • Uzn. 35/6
  VV BFZ schváli dotáciu pre ObFZ Ba – mesto za Turnaj 5 miest vo výške 360,- eur.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 35/7
  VV BFZ schválil odmenu pre p. Jozefa Pavlíka za prípravu zápasov do ISSF vo výške 80,-/brutto v období 15 týždňov za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1
 • Uzn. 35/8
  VV BFZ schválil pre záujemcov inzerovania reklamy na webovej stránke BFZ v hornej časti 500,- eur/ rok a v dolnej časti 300,- eur/rok.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 35/9
  VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie BFZ vypracovať zoznam externých firiem a pracovníkov na dohodu, ktorých BFZ vypláca (okrem R a D a realizačných tímov)
  Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 34 zo dňa 5.8.2013

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  05. augusta 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Príkopa
Hostia: pp. Farbula, Bóc, Trnovský, Križan

Program :

 1. otvorenie
 2. kontrola uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 4. Rozpis súťaží 2013/2014 – p. Farbula
 5. Družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ /seniori, mládež/
 6. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – informoval p. Jánošík

Bod 3 – p. Križan informoval o príprave Konferencie BFZ
ObFZ Bratislava – mesto zaslalo pripomienky, ktorých časť bola do návrhu Stanov BFZ zahrnutá. VV BFZ poveril p. Križana viesť Konferenciu BFZ.

Bod 4 – p. Farbula informoval, že výtlačky Rozpisu súťaží pre súť.ročník 2013/2014 budú najneskôr do 09.08.2013 na sekretariáte BFZ
Uzn. 34/1
VV BFZ schválil dodanie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 na každý FK v počte 2 kusy a pre členov VV BFZ, členov odborných komisií BFZ po 1 kuse zdarma.
Rozpis súťaží bol schválený VV BFZ v cene 5,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Rozpis súťaží 2013/2014 je možné si zakúpiť na sekretariáte BFZ.

Bod 5 – Družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ sú stanovené pre U13 a U14 na 18.09.2013 vo Viničnom, pre U15 24.09.2013 vo Veľkých Pavloviciach. Víťazi Pohára FZ seniorov TJ Rovinka (BFZ) – FK Veselí na Moravě (Juhomoravský FZ) majú plánované stretnutie na  21.-22.09.2013 v Rovinke po vyjadrení Juhomoravského FZ.

Bod 6 – rôzne

 • predseda KRaD predložil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny delegátov BFZ – Ján Šuniar a Marián Elefant.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 3                proti: 0                        zdržal sa: 4
  Návrh nebol schválený.
 • VV BFZ prejednal žiadosť o hosťovanie študenta VŠ Vladimíra Ďuriša a poveril Matriku BFZ postupovať podľa platného Prestupového poriadku
 • Informácia o predaji lístkov na zápas „21“ Slovensko – Taliansko za 4,-eurá a 8,- eur
 • poháre FAIR PLAY v súťažiach MRB pre FK Rača, S4A pre FK Vajnory a S4B pre PŠC Pezinok budú odovzdané na Aktíve BFZ
 • Uzn. 34/2
  VV BFZ nariadil predsedovi ŠTK zverejniť oznam na webovú stránku BFZ a do ÚS pre FK ohľadom  uhrádzania zberných a zálohových faktúr. Ak FK neuhradí zbernú faktúru Podľa SP, čl. 99 bod c s nadväznosťou na čl. 103 do jej splatnosti, alebo zálohovú faktúru podľa RS BFZ, čl. 5.2.5, bude mať automaticky družstvo seniorov zastavenú pretekársku aj matričnú činnosť až do pripísania dlžnej sumy na účet SFZ alebo BFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • Uzn. 34/3
  VV BFZ poveruje predsedu ŠTK vypracovať materiál ohľadom postupov a zostupov v rámci reorganizácie súťaží seniorov od súť.ročníka 2014/2015
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 •  Uzn. 34/4
  VV BFZ poveril predsedu Ekonomickej komisie BFZ odovzdať predsedovi ŠTK a DK zoznam FK, ktorých úhrady za zberné aj zálohové faktúry neboli pripísané na účet BFZ alebo SFZ v termíne splatnosti.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • VV BFZ poveril predsedu BFZ o vyžiadanie Zápisnice z Konferencie ZsFZ, konanej dňa 21.07.2013 do nasledujúceho zasadnutia VV BFZ
 • VV BFZ poveril predsedu BFZ o vyžiadanie Zápisnice z Konferencie ZsFZ, konanej dňa 21.07.2013 do nasledujúceho zasadnutia VV BFZ
 • VV BFZ schválil ocenenie a plakety pre FK Jablonové pri príležitosti 60.výročia FK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0
 • Uzn. 34/5
  VV BFZ schválil návrh členov ŠTK, predložený p. Farbulom.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 5                proti: 0                       zdržal sa: 1
 • P. Kukľa predložil návrh za člena ŠTK BFZ p. Antona Greguša
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 2                proti: 3                        zdržal sa: 1
  a návrh za člena DK BFZ p. Petra Chudinu
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 2                proti: 3                        zdržal sa: 1
  Návrhy neboli prijaté.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.09.2013 (v pondelok) o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 

Zápisnica č. 33 zo dňa 18.7.2013

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 18. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Farbula, Kyselica, Križan, Špaček, Konečný, Novák

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. schválenie členov KM
4. spolupráca s Juhomoravským FZ
5. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
6. návrh nominačných listín R a D pre súť.ročn. 2013/2014 – p. Kružliak
7. stanovisko OK k jednotlivým odvolaniam (Jablonec, ŠKP, Lozorno, Tomášov)
8. zaradenie FK do súťaží
9. schválenie Rozpisu súťaží 2013/2014
10. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 8 schválený:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3Uzn. 33/1
VV BFZ schválil navrhnutých členov do KM BFZ pp. Pavla Príkopu a Dušana Nogu. Zástupca za ObFZ Ba – mesto bude doplnený dodatočne.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ. Je potrebné pripraviť rozpočet na družobné stretnutie BFZ – Juhomoravský FZ.
Zodpovedný: p. Novák

Bod 5 – termín Konferencie BFZ je stanovený na 08.08.2013 o 16,00 hod. s jediným bodom programu – schválenie Stanov BFZ

Bod 6Uzn. 33/2
VV BFZ schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 predložený predsedom KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 2

Uzn. 33/3
VV BFZ schválil zloženie KRaD BFZ predložené predsedom KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 Uzn. 33/4
VV BFZ berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 33/5
VV BFZ odstupuje na riešenie DK BFZ tie FK, ktoré v jarnej časti súťažného ročníka porušili článok 5.2.5 RS pre súť. ročník 2012/2013 (ŠKP Inter Dúbravka, ŠK FO Malacky a FA Bratislava)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

VV BFZ žiada RK prešetriť prípad FA Bratislava.

Bod 8Uzn. 33/6
VV BFZ schválil zaradenie 17 družstiev v súťaži MRB pre súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 7      proti: 1      zdržal sa: 0

Uzn. 33/7
VV BFZ schválil návrh zaradenia prihlásených družstiev FK do súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 predložený predsedom ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 33/8
VV BFZ súhlasí so zverejňovaním výsledkov v súťaži prípraviek v ISSF a uzatváraní zápisov o stretnutí delegovanými rozhodcami.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 4      proti: 1      zdržal sa: 2

Bod 9Uzn. 33/9
VV BFZ schválil návrh Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2013/2014 predložený predsedom ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – rôzne

 • Uzn. 33/10
  VV BFZ schválil prenájom ihriska na finále Pohára BFZ vo výške 100,- € a V.I.P. vo výške 50,-€
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ poveruje p. Kukľu prípravou návrhu na nákup lekárničiek pre všetky FK.
  Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.08.2013 (v pondelok) o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 32 zo dňa 9.7.2013

Zápisnica č. 32
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukľa, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Farbula, Kyselica, Križan, Špaček

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. zápis Revíznej komisie
4. zaradenie družstiev do súťaží
5. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – VV BFZ akceptoval pripomienky Revíznej komisie k prijatým Uzneseniam VV BFZ odstupuje uvedené prípady Odvolacej komisii.
Uzn. 32/1
VV BFZ ruší Uznesenia 31/1, 31/7, 31/8 a 31/9 na základe podnetu Revíznej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – na základe prijatia Uznesenia 32/1 presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Bod 5 – žiadosť FK Šamorín – Hamuliakovo odstupuje VV BFZ do kompetencie ObFZ Bratislava – vidiek.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude vo štvrtok – dňa 18.07.2013 od 17,00 hod.

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 31 zo dňa 2.7.2013

Zápisnica č. 31
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  02. júla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová

Hostia: pp. Farbula, Bóc, pp. Nagy a Lakatoš z ŠK Tomášov, zástupcovia FK Šamorín – Hamuliakovo a zástupcovia ŠTK Šamorín

Program :

 1. otvorenie
 2. FK Šamorín – Hamuliakovo – nový subjekt v regióne BFZ
 3. ŠTK Šamorín – žiadosť o zaradenie družstiev do súťaží
 4. ŠK Tomášov – vyjadrenie ku kontumácii (hostia)
 5. informácie z Konferencie ZsFZ
 6. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 7. návrh na nového predsedu KM – p. Paška
 8. príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 (zaradenie FK do súťaží) – p. Farbula, p.Baxa
 9. súťaže prípraviek – ocenenia, tabuľky
 10. nominačné listiny na súťažný ročník 2013/2014
 11. informácie o neuhradených zál. faktúrach + zberné faktúry – p.Farbula
 12. schválenie ocenení pre jubilujúce kluby (DNV, Vajnory)
 13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5                proti: 0             zdržal sa: 0

Bod 2 – bola prejednaná žiadosť o zaradenie FK Šamorín – Hamuliakovo v kategórii dorast, žiaci a prípravky do BFZ

Bod 3 – bola prejednaná žiadosť o zaradenie ŠTK Šamorín v kategórii  žiaci a prípravky do BFZ.

VV BFZ rozhodne o ďalšom postupe po 8.7.2013 podľa prihlášok do súťaží

Bod 4 – Uzn. 31/1
VV BFZ prešetril list ku kontumácii zápasu stretnutia 25.kola S4A ŠK Tomášov – FK BCT Bratislava, ktorý ŠTK skontumovala v prospech FK BCT a rozhodol, že výsledok dosiahnutý na ihrisku (6:5 v prospech ŠK Tomášov) ponecháva v platnosti.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 5               proti: 2                       zdržal sa: 0

Bod 5 – informácie z Konferencie ZsFZ poskytol p. Jánošík

Bod 6 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 7 – Uzn. 31/2
VV BFZ schválil za predsedu Komisie mládeže BFZ p. Ivana Konečného.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – Návrh Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 poslať členom VV BFZ mailom
Termín: do 15.07.2013                                   zodpovedný: p. Farbula

Bod 9 – riadenie súťaže prípraviek zostáva v kompetencii KM BFZ

Bod 10 – Uzn. 31/3
VV BFZ berie na vedomie správu a návrh predsedu KRaD a odsúhlasenie presúva na zasadnutie VV BFZ dňa 18.07.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Uzn. 31/4
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o neuhradených zálohových faktúrach za rozhodcov a delegátov a odstupuje ŠK FO Malacky na DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – Uzn. 31/5
VV BFZ schválil ocenenie Lokomotíve DNV pri príležitosti 90. výročia organizovaného futbalu a ocenenie pre FK Vajnory pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7               proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

 •   Uzn. 31/6
  VV BFZ berie na vedomie žiadosť o udelenie výnimky p. Vladimíra Randu  a trvá na svojom rozhodnutí zo dňa 08.01.2013 Uzn. 25/4
 • Uzn. 31/7
  VV BFZ berie na vedomie odvolanie ŠKP Inter Dúbravka a odvolanie zamieta.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 5               proti: 1                       zdržal sa: 1
 • Uzn. 31/8
  VV BFZ berie na vedomie odvolanie ŠFK Prenaks Jablonec a potvrdzuje rozhodnutie ŠTK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 4               proti: 0                       zdržal sa: 3
 • VV BFZ berie na vedomie list ŠK Danubia a prípad odstupuje na Matričnú komisiu
 • Uzn. 31/9
  VV BFZ berie na vedomie list ŠK Lozorno a potvrdil stanovisko DK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:     za: 6               proti: 0                       zdržal sa: 1
 • zaradenie do súťaže LP Domino – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

  Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 18.07.2013 o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 30 zo dňa 4.6.2013

Zápisnica č. 30
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. júna 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Trnovský

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. návrh na nového predsedu KM – p. Paška
4. príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 (tlač) – p. Farbula, p.Baxa
5. schválenie novej Prihlášky do súťaže – p. Farbula, Medveď, Križan
6. súťaže prípraviek – rozmery ihrísk, ocenenia, tabuľky
7. správa zo stretnutia ohľadom prestupového a matričného poriadku – p.Ferik
8. odovzdávanie pohárov víťazom jednotlivých súťaží v regióne – členovia VV BFZ
9. schválenie miesta na finále Pohára BFZ
10. informácie o nových priestoroch pre BFZ – p. Jánošík
11. informácie o neuhradených zál. faktúrach + zberné faktúry – pp.Farbula, Medveď
12. schválenie ocenení pre jubilujúce kluby (V.Leváre, Jakubov)
13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV BFZ privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a riadne splnené.

Bod 3 – Uzn. 30/1
VV BFZ poveril p. Pašku pripraviť návrh kandidátov na predsedu Komisie mládeže na júlové zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Uzn. 30/2
VV BFZ poveril predsedu ŠTK BFZ v súčinnosti s predsedami ŠTK oblastí prípravou organizácie dorasteneckých súťaží (starší, mladší) pre súťažný ročník 2013/2014 a nasledujúce obdobie.
Zodpovedný: p. Farbula termín: júlové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Uzn. 30/3
VV BFZ na svojom zasadnutí rozhodol o termíne odovzdania Prihlášky do súťaže pre súť.ročník 2013/2014 a to 28.06.2013 do 14,00 hod.
Prihláška musí byť opečiatkovaná FK, podpísaná dvomi štatutármi a musí byť priložený doklad o úhrade štartovného. Štartovné zostáva nezmenené – MRB 600,-€ a 4.ligy 400,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 7 – pripomienky k Prestupovému a matričnému poriadku je potrebné zaslať najneskôr do 23.06.2013 p. Ferikovi

Bod 8 – víťazom jednotlivých kategórii v súťažnom ročníku 2012/2013 odovzdajú poháre:
MRB – FK Rača – 09.06.2013 10,30 hod. – pp. Jánošík, Suchý
S4A – FK Slovan Most pri Bratislave – odovzdaný – p. Paška, p. Ščibranyová
S4B – ŠK Báhoň – 09.06.2013 14,30 hod. – pp. Baxa, Farbula
SD3R – FKM Karlova Ves – 12.06.2013 17,00 hod. – p. J. Pavlík
MD3R – FKM Karlova Ves – 12.06.2013 17,00 hod. – p. J. Pavlík
SZRL – ŠK Žolík Malacky – 11.06.2013 18,00 hod. – p. Ferik
MZRL – Lokomotíva D.N. Ves – 08.06.2013 10,30 hod. – p. Ščibranyová
LmzSFZ U13 – FC Petržalka 1898 – 06.06.2013 16,00 hod. – pp. P.Šuniar, A.Somoláni
LmzSFZ U12 – ŠK Slovan Bratislava – 06.06.2013 17,30 hod. – pp. P. Šuniar, A.Somoláni

Bod 9 – Uzn. 30/4
VV BFZ schválil ihrisko na odohratie finále Pohára BFZ – v TJ Rovinka dňa 19.06.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave nových kancelárskych priestorov pre BFZ od 01.07.2013

Bod 11 – Uzn. 30/5
VV BFZ berie na vedomie informácie o neuhradených zálohových faktúrach za rozhodcov a delegátov a prijal sankcie, ktoré boli schválené podľa Rozpisu súťaží čl. 5.2.5
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 30/6
VV BFZ sa zaoberal nenastúpením FA Bratislava na zápas v súťažiach SZRL a MZRL a odstupuje danú vec na DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – Uzn. 30/7
VV BFZ schválil ocenenie TJ Veľké Leváre pri príležitosti 100. výročia založenia klubu a ocenenie pre FK Jakubov pri príležitosti 70. výročia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie žiadosť ŠK Pl. Štvrtok a postupuje ju KRaD
 • VV BFZ berie na vedomie dohodu ŠK Pl. Štvrtok a súhlasí
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ súhlasí s pozvaním hostí na Konferenciu BFZ a to: pp. Služanič, Horský, zástupcovia SFZ, VVBFZ a predsedovia odborných komisií
 • Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 02.07.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 29 zo dňa 9.5.2013

Zápisnica č. 29
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. mája 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Tarči
Ospravedlnení: pp. Medveď, Kukla

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. čerpanie rozpočtu za rok 2012 – p. Tarči
4. schválenie nariadenia výmeny starých registračných preukazov za nové
5. riešenie problematiky KM
6. príprava a termín Rady BFZ
7. schvaľovanie realizačných tímov dievčat
8. novelizácia Prihlášky do súťaže + príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 – p. Farbula
9. príprava Konferencie BFZ
10. informácia zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ – p. Kružliak
11. informácie zo spoločného stretnutia predsedu ŠTK BFZ so zástupcami ŠTK iných regiónov – p. Farbula
12. finále Pohára BFZ (miesto)
13. návrh na nominačnú listinu R a D
14. návrh na voľbu člena KR SFZ (p.Csabay)
15. informácie o nových priestoroch pre BFZ – p. Baxa
16. informácia o možnosti zakúpenia lekárničiek a športových potrieb – p. Kukla
17. správa delegáta – zasielanie na kluby
18. informácie zo spoločného stretnutia štatutárov BFZ, sekretárov a p. Letka – p. Suchý
19. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3Uzn. 29/1
VV BFZ schválil predložené čerpanie rozpočtu za rok 2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Uzn. 29/2
VV BFZ rozhodol, že od 01.07.2013 musia mať všetky FK v regióne BFZ nové plastové registračné preukazy od seniorov až po prípravky.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 5 – Uzn. 29/3
VV BFZ na svojom zasadnutí navrhol odvolať z funkcie predsedu Komisie mládeže p. Benčiča.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 29/4
VV BFZ poveril p. Pašku pripraviť návrh členov Komisie mládeže na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie termín zasadnutia Rady BFZ dňa 05.06.2013 a Konferencie BFZ na 18.06.2013

Bod 7 – predseda KŽF p. Georgiev predložil na schválenie pripravený návrh v štyroch bodoch.
Uzn. 29/5
VV BFZ schválil bod č.1 – realizačné tímy družstiev výberu BFZ dievčat U15 a U13.
bod č.2 – súhlas s účasťou výberu dievčat BFZ U15 na finálovom turnaji regiónov v Dunajskej Lužnej
bod č.3 – schválil p. Branislav Petrovič ako zástupcu trénerov ženského futbalu v TMK BFZ
bod č.4 – VV BFZ neschvaľuje, je potrebné ho zdôvodniť.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – termín odovzdania Prihlášky do súťaží je 28.06.2013
Uzn. 29/6
VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu na zabezpečenie organizácie súťaží so Západoslovenským krajom.
Zodpovední: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – stretnutie ohľadne pripomienok k Stanovám BFZ bude 27.05.2013
Uzn. 29/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave a termíne Konferencie BFZ dňa 18.06.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie informáciu zo spoločného stretnutia predsedu ŠTK BFZ so zástupcami ŠTK iných regiónov

Bod 12 – Uzn. 29/8
VV BFZ schváli termín finále Pohára BFZ na 19.06.2013. Miesto zatiaľ neurčené – termín do 30.05.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – VV BFZ berie na vedomie žiadosť p. Romana Csabaya o zaradenie na nominačnú listinu do funkcie delegáta BFZ

Uzn. 29/9
VV BFZ schválil predložený návrh KRaD BFZ rozhodcov a delegátov na licenciu P.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – Uzn. 29/10
Podľa Stanov SFZ bol p. Csabay riadne zvolený za člena KR SFZ.

Bod 15 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o stretnutí ohľadne nových kancelárskych priestorov pre BFZ od 01.07.2013

Bod 16 – VV BFZ berie na vedomie predložený návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z dotácie BSK pripravený p. Kuklom

VV BFZ ukladá predsedom ObFZ predložiť návrh na nákup športových potrieb pre kluby BFZ.
Termín: do 31.05.2013 zodpovední: pp. Baxa, Suchý

Bod 17 – Uzn. 29/11
VV BFZ poveruje predsedu BFZ, aby rozhodol o bode č.3 a č.4 z VV SFZ zo dňa 12.03.2013
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ zodpovedný: p. Jánošík

Bod 18 – o spoločnom stretnutí štatutárov BFZ, sekretárov a p. Letka informoval p. Suchý

Bod 19 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie sťažnosť FK Rohožník a sťažnosť postupuje KRaD
 • VV BFZ berie na vedomie list ŠK Igram a stotožňuje sa s rozhodnutím ŠTK, ktorá výsledok spomínaného zápasu ponechala v platnosti
 • Uzn. 29/12
 • VV BFZ schválil dotáciu vo výške 2000,- eur na 15.ročník medzinárodného turnaja „Okres Senec a jeho priatelia“ z finančných prostriedkov BSK a ZSE
 • VV BFZ berie na vedomie mail p. Straku z MFK Rusovce a postupuje na KRaD
 • VV BFZ berie ne vedomie mail p. Petroviča a prípad postupuje na riešenie ObFZ Bratislava – vidiek, nakoľko súťaž spadá do ich kompetencie
 • VV BFZ berie na vedomie list FK Inter adresovaný SFZ a BFZ ohľadne ÚTM
 • VV BFZ berie na vedomie sťažnosť p. Manika a zaoberal sa nesprávnym riešením ŠTK

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 28 zo dňa 9.4.2013

Zápisnica č. 28
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. apríla 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Richtárik, Trnovský
Ospravedlnení: pp.

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. činnosť KM
4. schválenie dohrávok a náhradných termínov + novelizácia Prihlášky do súťaže + príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 – p. Farbula
5. novelizácia Stanov, Prihlášky do súťaže, termín Konferencie BFZ – p. Križan
6. pasportizácia ihrísk – p. Richtárik
7. návrh nákladov pre R, domáci a hosťujúci klub pri neodohratom zápase – p. Trnovský
8. informácia o neuhradených vyúčtovacích a zálohových faktúrach – p. Trnovský
9. pridelenie notebookov pre komisie
10. vytvorenie komisie BFZ pre medzinárodné vzťahy
11. informácia zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ
12. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3 – Uzn. 28/1
VV BFZ schválil štatút KM s úpravami.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 4 – VV berie na vedomie správu p. Farbulu
Na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ predložiť návrh Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2013/2014 – zodpovedný p. Farbula

Bod 5 – VV BFZ poveril p. Križana pripraviť novelizáciu Stanov BFZ – termín do 21.04.2013 a dodatok k zmluve s bSK – termín do 14.04.2013
Uzn. 28/2
VV BFZ berie na vedomie informácie o mailovej komunikácii s p. Káčerom, stanovisko k FKM Karlova Ves a stanovil termín konania Konferencie BFZ na 13.06.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Pasportizačnej komisie a ukladá dopracovať a zaslať výsledný materiál.
Zodpovedný: p. Richtárik termín: do 30.06.2013

Bod 7 – Uzn. 28/3
VV BFZ súhlasí, že v prípade neodohratia stretnutia si delegované osoby, (rozhodcovia a delegát) ktoré sa dostavili môžu účtovať len cestovné vo výške cestovného dopravného prostriedku (MHD, SAD, ZSR)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 8 – Uzn. 28/4
VV BFZ ukladá sekretariátu BFZ vyzvať FK, aby predložili originál doklad o dni úhrady III.zálohovej faktúry.

Uzn. 28/5
VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie vyzvať listom FK (ŠK Slovan Bratislava), ktorý neuhradil 3.zálohovú faktúru s termínom úhrady do 30.04.2013.

Uzn. 28/6
VV BFZ ukladá predsedovi Ekonomickej komisie vyzvať FK ( ŠK FO Malacky, FA Bratislava a FC Petržalka 1898) na okamžitú úhradu III. zálohovej faktúry. Upozorniť ich na odstúpenie na riešenie DK. Oznámiť FK, ktoré neuhradili III. zálohovú faktúru DK BFZ na disciplinárne konanie v zmysle Rozpisu súťaží BFZ 2012/2013 č. 5.2.5 a taktiež okamžité zastavenie pretekárskej činnosti od 23.03.2013 s odrátaním bodov za každé majstrovské stretnutie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 9 – Uzn. 28/7
VV BFZ schválil zakúpenie 4 ks notebookov pre komisie ŠTK, DK, KR a D a TMK po 1 kuse.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ prerokoval návrh a nesúhlasí so zriadením komisie pre medzinárodné vzťahy.

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o spolupráci s Juhomoravským FZ a poveril predsedu KR a D k sprostredkovaniu stretnutia so zástupcami Juhomoravského kraja.
Zodpovedný: p. Kružliak

Bod 12 – rôzne

 • Uzn. 28/8
  VV BFZ odsúhlasil povinnosť pre všetky FK BFZ zabezpečiť technické prostriedky pre vytvorenie a uzatvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF v seniorských súťažiach ihneď, v mieste konania stretnutia – povinnosť vytvorenia nominácii hráčov (ISSF manažéri) a schválenia a uzatvorenia nominácii a celkového Zápisu o stretnutí (R stretnutia) v termíne od 17.05.2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0
 • vyzvať funkcionárov FK mailom, aby si prišli prevziať ocenenia pre svojich ocenených funkcionárov za rok 2012
 • Uzn. 28/9
  VV BFZ schválil odmenu vo výške 150,- €/brutto p. Rozinekovi za obnovu a úpravu webovej stránky BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 4       proti: 0       zdržal sa: 2
 • Uzn. 28/10
  VV BFZ poveril člena VV p. Kuklu vypracovaním návrhu použitia finančných prostriedkov a dotácie z BSK. Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 6       proti: 0       zdržal sa: 0
 • za ZT BFZ odovzdajú poháre Fair play
  FK Rača – p. Kružliak
  FC Zohor – p. Paška
  TJ Veľké Leváre – p. Ferik
  putovný pohár pre FK Stupava – p. Baxa
  Termín: do 30.04.2013
 • vyzvať FK mailom, aby si vyzdvihli lopty a rozlišovačky
  zodpovední: p. Hupka a p. Pavlík
 • VV BFZ berie na vedomie list p. Jakima z Tomášova a postupuje ho na DK
 • VV BFZ berie na vedomie mail od p. Obšitníka a požiadá o vyjadrenie TMK
 • VV BFZ berie na vedomie list od p. Froncovej a požiadal ObFZ Bratislava – vidiek o prešetrenie a stanovisko
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.05.2013

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 

Zápisnica č. 27 zo dňa 14.3.2013

Zápisnica č. 27
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 14. marca 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Novák, Kolembus, Hasprún, Trnovský, Mravec z ŠKP Inter Dúbravka
Ospravedlnení: pp. Baxa, Suchý, Ferik

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. činnosť výberov BFZ, činnosť TMK – p. Novák (realizačný tím – počet ľudí na kontrolné zrazy, výstroj pre realizačný tím)
4. predstavenstvo ŠKP Inter Dúbravka – p. Mravec
5. pasportizácia ihrísk – p. Richtárik
6. schválenie pripomienkovaného bodu – dohodári do rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
7. vyhodnotenie ZT seniorov a príprava jarnej časti 2012/2013
8. novelizácia prihlášky do súťaže – p. Farbula
9. informácia o neuhradených faktúrach + poplatky za odhlásenie mužstiev zo súťaže
10. vyhodnotenie seminára delegátov a seminára rozhodcov – p. Kružliak
11. príprava Konferencie BFZ
12. informácie o ISSF a povinnosť FK mať počítačovú techniku pre seniorov
13. informácia o stave rozdelenia lôpt a rozlišovacích viest
14. dodatok zmluvy s BSK – použitie finančných prostriedkov na rok 2013
15. nové kancelárske priestory BFZ a ObFZ
16. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 4:
za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3 – Uzn. 27/1
VV BFZ schvaľuje Projekt prípravy výberov BFZ spolu s ostatných materiálmi – Úlohy a činnosť členov RT; Povinnosti hráča výberu BFZ;
– za člena TMK BFZ za ženský futbal Branislava Petroviča
– návrh projektov „Lietajúci tréneri“ a „Fair – play“ a dorieši ich financovanie do
apríla 2013, a to prostredníctvom možných sponzorov /VÚC, Poštová banka,
Západoslovenské energetické závody, …), tak, aby sa dostali do praxe od sezóny 2013-14
– úpravu náhrad členov realizačného tímu z 20,- eur na 25,- eur.
Pri dnešnom vyplácaní 20,- (26,56) eur je to v čistom cca 14,16 eura, ktoré dostane člen RT za celý deň, pričom si musí zobrať dovolenku, má v tom aj telefóny a auto.
Pri vyplácaní 25,- (33,20) eur je to v čistom cca 18,08 eura za celý deň, odbornej činnosti, dozor a nákladmi spojenými s celou organizáciou zrazu. V niektorých prípadoch, turnaje, sústredenia aj 24 hodín zodpovednosti.
Uvedené zvýšenie počas akcií v rámci prípravy výberov BFZ bude kryté z dotácii SFZ a zvýšenie v rámci priamych akcií výberov BFZ bude kryté z rozpočtu BFZ, čo predstavuje na rok 2013 cca 606,- eur

Uzn. 27/2
VV BFZ berie na vedomie zloženie TMK BFZ pre ďalšie obdobie 2012-13, námety k rozvoju ženského futbalu; informáciu o zvýšení poplatkov za doškoľovacie a školiace semináre trénerov futbalu – v súvislosti s povinnosťou odvodov za DoPČ (odhad je 20-25%)
Uzn. 27/3
VV BFZ ukladá TMK spracovať návrh koncepcie družobných stretnutí s Juhomoravským krajom a spracovať návrh na vytvorenie sekcie pre medzinárodný styk a komunikáciu.
Zodpovedný: p. Novák T : do 30.3.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 27/4
VV BFZ ukladá gestorovi KM doriešiť činnosť komisie mládeže a na najbližšom zasadnutí predložiť informácie o činnosti a súčinnosti KM a TMK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – VV BFZ trvá na Uzn. 26/7

Bod 5 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – Uzn. 27/5
VV BFZ schválil pripomienkovaný bod k Rozpočtu 2013 – Návrh odmien a ostatných náhrad pre rozhodcov a delegátov, vypracovaný a predložený p. Trnovským.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – vyhodnotenie ZT BFZ seniorov predniesol p. Medveď

Bod 8 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 9 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 10 – p. Kružliak informoval o doškoľovacom seminári delegátov, ktorý sa konal 16.-17. 2. 2013 v Senci
Ďalej informoval o seminári rozhodcov z víkendu 2.-3.3.2013, kde sa zúčastnilo 55 rozhodcov zo 63.
Predsezónnych opravných fyzických previerok za jeseň 2012 sa zúčastnili štyria rozhodcovia, z toho uspeli dvaja.

Bod 11 – Uzn. 27/6
VV BFZ ukladá Legislatívnej komisii novelizáciu Stanov do 31.03.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácie o ponuke notebookov a tabletov pre FK sú na verejnej stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom

Bod 13 – VV BFZ berie na vedomie ospravedlnenie konateľa spoločnosti SUDI, za neskoré dodanie rozlišovacích viest

Bod 14 – použitie finančných prostriedkov z BSK na rok 2013 – predpokladaný nákup lekárničiek, športových potrieb (nosidiel…), spoluúčasť na turnajoch Bratislava CUP, Victory CUP, Vidiek CUP, finále Pohára BFZ, slávnostné vyhlásenie 11-tky roka 2013

Uzn. 27/7
VV BFZ ukladá Legislatívnej komisii vypracovať Dodatok k zmluve s BSK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – príprava nových kancelárskych priestorov BFZ – predpokladaný termín júl 2013.

Bod 16 – rôzne

 • medzinárodná spolupráca R a výmena R BFZ (napr. Maďarsko…) – pripraviť návrh p. Kružliak
 • zmena termínu splatnosti zálohových faktúr – 22.03.2013
 • Uzn. 27/8

VV BFZ schválil úpravu Rozpisu súťaží pre súť. ročník 2012/2013 v bode 9.2.3 pre kategóriu dorast – bod 1 sa nahrádza nasledovným znením – „víťazi skupín staršieho dorastu postupujú priamo do SD3R“
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 •  VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal návrhom presunúť celé súťažné kolo z 1.mája 2013 na 12.6.2013

Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 1      proti: 3      zdržal sa: 1

 • Uzn. 27/9

VV BFZ ruší odmeňovanie za zber výsledkov na jar 2012/2013 a presúva uvedenú čiastku odmeny na prácu delegovanie v systéme ISSF pre p. Jozefa Pavlíka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 27/10

VV BFZ schváli KRaD navrhnutých rozhodcov pp. Martina Moravca a Tomáša Marettu na nominačné listiny rozhodcov BFZ pre súťaže S4A a S4B.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 27/11

VV BFZ schválil návrh KRaD – Povolenie na činnosť delegáta pôsobiaceho vo funkcii rozhodcu iba v žiackych súťažiach.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ schválil Darine Ščibranyovej za fakturáciu rozhodcovských nákladov pre kluby navýšenie o 20,- €/netto mesačne.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • neprevzaté ocenenia za rok 2012 – vyzvať funkcionárov FK, aby si to vyzdvihli a odovzdali
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou p. Abrmana a postúpil prípad na doriešenie predsedovi KRaD BFZ
 • informácie z VV SFZ a Konferencie SFZ predniesol p. Jánošík
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.04.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 26 zo dňa 12.2.2013

Zápisnica č. 26
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. februára 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Lônčík, Križan
Ospravedlnení: pp. Suchý, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. predseda FA Bratislava – p. Grendár
4. informácie predsedu Legislatívno-právnej komisie – p. Križan
5. informácie zo stretnutia koordinátorov Poštovej banky – p. Lônčík
6. schválenie rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
7. dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 + zberné faktúry – p. Trnovský
8. reorganizácia súťaže od súťažného ročníka 2014/2015 – stanovisko VV BFZ
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – zasadnutia sa zúčastnili štatutárni zástupcovia klubu FA Bratislava pp. Ružička a Berzedi. Doručia písomnú žiadosť na VV BFZ na prešetrenie kontumácie zápasu SZRL FA Bratislava – ŠKP Inter Bratislava a vyjadrenie Odvolacej komisie.

Bod 4 – je potrebné vypracovať nový návrh Stanov BFZ
– pripraviť novú prihlášku do súťaže – zodpovedný p. Križan

Bod 5 – informácie zo stretnutia s predstaviteľmi Poštovej banky predniesol p. Lônčík. Informoval o možných projektoch Poštovej banky.
Príprava projektov na aktivity BFZ – zodpovední: pp. Lônčík, Paška a Trnovský

Bod 6 – Uzn. 26/1
VV BFZ schválil rozpočet na rok 2013 s pripomienkou.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 26/2
VV BFZ schválil návrh formulára rozpočtu akcií na rok 2013 s účinnosťou od 12.02.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 8
Uzn. 26/3
VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal navrhovanou reorganizáciou seniorskych súťaží SFZ ( 2. A 3.liga) a dáva podporné stanovisko.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rôzne

 • Uzn. 26/4
  VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal podnetom sekretariátu BFZ o neuhradenom štartovnom za ZHL žiakov. Týmto odstupuje ŠKP Inter Bratislava na riešenie DK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 26/5
  VV BFZ súhlasí s odovzdaním ocenenia za BFZ pre p. Gajdu – bývalého starostu Závodu.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • požiadavka DK – zabezpečiť pre komisiu notebook – v riešení
 • Informácie o seminári delegátov 16.-17.2.2013 predniesol p. Kružliak
 • Uzn. 26/6
  VV BFZ schválil p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v komisii RaD SFZ
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal problematikou financovania a organizácie mládežníckeho futbalu v rámci BFZ a prijal uznesenie, ktoré na základe SP čl. 24 dopĺňa Rozpis m.s. vo futbale pre súť. ročník 2012-2013. Jedná sa o doplnenie Rozpisu v článku 9.2.1 – v odstavci d) poslednou vetou v nasledovnom znení:
  Uzn. 26/7
  V prípade odhlásenia sa, alebo vylúčenia jedného z družstiev tvoriacich dvojičku v súťaži (na základe uplatnenia SP čl. 108), budú výsledky tohto družstva v príslušnej súťaži anulované (príslušné družstvo sa nemôže už do súťaže v danom súťažnom ročníku vrátiť) a súčasne sa obidve družstvá tvoriace dvojičku považujú za zostupujúce družstvá.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • predbežný termín aktívu BFZ je stanovený na 07.03.2013
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.03.2013

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 25 zo dňa 8.1.2013

Zápisnica č. 25
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. januára 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová, Príkopa
Hostia: pp. Trnovský, Farbula, Križan, Hlivák

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. prenájom kancelárií – p. Kliment
4. odvolenie Záhorská Ves – p. Juhász
5. sťažnosť rodiča z FA Bratislava – p. Kňaze
6. návrh na schválenie nového predsedu legislatívno – právnej komisie
7. ZT BFZ – p. Farbula
8. príprava rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
9. dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 + zberné faktúry – p. Trnovský
10. návrh na schválenie delegáta do súťaží SFZ
11. návrh na schválenie členov do pracovnej skupiny licenčného systému mládeže SFZ
12. zmluva BSK – BFZ – rozdelenie lôpt podľa počtu mládežníckych družstiev
13. Poštová banka – projekty 2013
14. Konferencia SFZ – návrh na schválenie delegátov
15. správa o činnosti KRaD jesenná časť – p. Kružliak
16. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV BFZ privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 8:
za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – VV BFZ poveruje predsedu BFZ, 2 podpredsedov a p. Trnovského pripraviť ponuku na prenájom nových kancelárskych priestorov.
Termín: na februárové zasadnutie VV BFZ

Bod 4 – neprerokované, nedostavil sa p. Juhász

Bod 5 – neprerokované, nedostavil sa p. Kňaze

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie správu p. Farbulu o pripravenosti ZT BFZ vrátane rozpočtu a štartovného vo výške 490,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 25/1
VV BFZ schválil zloženie Legislatívno – právnej komisie BFZ: predseda p. Ladislav Križan, podpredseda p. Miroslav Hlivák a členovia pp. Marián Dobrovský a Ján Ščurý.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – samostatné zasadnutie ohľadne rozpočtu na rok 2013 bude 22.01.2013

Bod 9 – p. Trnovský vypracuje nový návrh na odmeny pre rozhodcov a delegátov a informáciu pošle všetkým členom VV BFZ
Termín: do 13.01.2013

Uzn. 25/2
VV BFZ prijal a schválil predložený návrh na schválenie zvýšenia odmeny účtovnej spoločnosti PROZUMA s.r.o. s platnosťou od 01.01.2013 do 31.12.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ schválil návrh zloženia členov KRaD, predložený p. Kružliakom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

VV BFZ schválil kandidáta na delegáta pozorovateľa rozhodcov do SFZ p. Romana Csabaya.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 5      proti: 2      zdržal sa: 1

Bod 11 – VV BFZ navrhol za členov do pracovnej skupiny licenčného systému mládeže SFZ pp. Pavla Kuklu a Antona Benčiča.

Bod 12 – na základe zmluvy medzi BSK a BFZ bolo zakúpených 779 ks lôpt a 520 ks rozlišovacích viest, ktoré budú podľa počtu mládežníckych družstiev rozdelené FK
Zodpovední: pp. Kukla, Hupka, Príkopa

Uzn. 25/3
VV BFZ nariadil informovať FK prostredníctvom webovej stránky BFZ o rozdelení lôpt a rozlišovacích viest

Bod 13 – preložené na februárové zasadnutie VV BFZ

Bod 14 – VV BFZ potvrdil navrhnutých delegátov na Konferenciu SFZ dňa 22.02.2013 – pp. Baxa, Suchý, Vlček (za ObFZ Ba – mesto), Farbula (za ObFZ Ba – vidiek)

Bod 15 – VV BFZ zobral na vedomie správu o činnosti KRaD za jesennú časť 2012/2013
Uzn. 25/4
VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie KRaD o uplatnení návrhu vekových limitov rozhodcov a delegátov BFZ zo dňa 25.05.2012 pre ďalšie obdobie ( od súť. ročn. 2012/2013)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie list p. Vladimíra Randu a ponúka mu aktívnu činnosť po jarnej časti v štruktúrach ObFZ Ba – mesto alebo ObFZ Ba – vidiek.

KRaD zabezpečuje pre delegátov BFZ školenie licencie „A“ v Senci, v dňoch 16.-17.2.2013, ktoré organizuje SFZ a majú možnosť zúčastniť sa ho aj delegáti ObFZ a rozhodcovia, ktorí končia s aktívnou rozhodcovskou činnosťou a majú záujem pokračovať vo funkcii delegáta a aj ostatní záujemcovia.
Zodpovedný referenti: p. Kružliak, Páchnik, Minárik

Uzn. 25/5
VV BFZ berie na vedomie informácie o školení licencii „A“ predložené p. Kružliakom.

Bod 16 – rôzne

 • zberné faktúry pre FK
  Uzn. 25/6
  VV BFZ schvaľuje zavedenie systému zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené BFZ od 09.01.2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ schválil predložený rozpočet p. Príkopom na turnaj ATTRACT KEROBAJ 2013
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • neprevzaté ocenenia pre jubilantov budú odovzdané predsedom príslušných FK
 • BFZ je zaregistrovaný v registri prijímateľov na získanie 2 % z daní
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.02.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 24 zo dňa 4.12.2012

Zápisnica č.24
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. decembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 7 členov VV BFZ, hlasovacie právo po schválení Radou BFZ majú všetci členovia VV BFZ.
Hostia: pp. Trnovský, Jajcay

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava novelizácie Stanov BFZ na základe schválenia nových Stanov SFZ Konferenciou SFZ – p. Jajcay
4. príprava rozpočtu na rok 2013 – p. Trnovský
5. Dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 – pp. Trnovský
6. odvolenie Záhorská Ves – stanovisko Odvolacej komisie
7. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.

Bod 3 – VV BFZ berie na vedomie abdikáciu predsedu Legislatívnej komisie p. Štefana Jajcaya

Bod 4 – VV zobral na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2013.
Uzn. 24/1
VV BFZ ukladá:
1. EK BFZ dopracovať položky rozpočtu s účtovnou spoločnosťou.
2. Pracovníkom sekretariátu BFZ a predsedom jednotlivých komisií BFZ predložiť finančné požiadavky na rozpočet na rok 2013 spracované podľa predložených nákladových a príjmových položiek rozpočtu do 18.12.2012 vrátane.
3. EK BFZ predložiť návrh rozpočtu BFZ na rok 2013 členom VV BFZ mailovou poštou do 21.12.2012
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Trnovský

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie stanovisko Odvolacej komisie

Bod 7 – rôzne

 • informácia z turnaja Bratislava CUP
 • na nasledujúce zasadnutie VV BFZ predložiť návrh zloženia KRaD – zodpovedný p. Kružliak
 • informácie o pripravovanom slávnostnom vyhlásení ankety 11-tka roka 2012
 • VV BFZ schválil odmeny zamestnancom BFZ:

Darina Ščibranyová – 100% platu – hlasovalo za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Rudolf Novák – 380,-€/netto – hlasovalo za: 4      proti: 0      zdržali sa: 3
Pavel Príkopa – 300,-€/netto – hlasovalo za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Jozef Pavlík – 350,-€/netto – hlasovalo za: 5      proti: 0      zdržali sa: 2
Rudolf Hupka – 300,-€/netto – hlasovalo za: 5      proti: 0      zdržali sa: 2
Martin Palkovič – 100,-€/netto – hlasovalo za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schválil príspevok pre jednotlivé komisie podľa Uzn. 8/10
 • pripraviť rozpis klubov podľa počtu mládežníckych družstiev na prerozdelenie lôpt a rozlišovacích viest – zodpovední: pp. Kukla a Farbula
 • Uzn. 24/2

VV BFZ vyjadril podporu k žiadosti ŠK SFM Senec adresovanú Úradu vlády.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 24/3

VV BFZ na svojom zasadnutí dáva podnet na DK BFZ voči štatutárovi FA Bratislava za zverejnený článok na webovej stránke FA Bratislava zo dňa 30.11.2012 (Posledné odvolanie FA Bratislava)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 24/4

VV BFZ ruší Uzn. 13/9 s platnosťou od 04.12.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 08.01.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 23 zo dňa 13.11.2012

Zápisnica č.23
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 13. novembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 8 členov VV BFZ, hlasovacie právo má z týchto zúčastnených 6 členov. Páni Kružliak a Ferik, ktorí pôsobia vo VV BFZ budú mať hlasovacie právo po schválení Radou BFZ.
Hostia: pp. Trnovský, Jajcay, Príkopa, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava novelizácie Stanov BFZ na základe schválenia nových Stanov SFZ Konferenciou SFZ – p. Jajcay
4. zimná halová liga žiakov – p. Príkopa
5. zimný turnaj seniori – p. Farbula
6. Poštová banka – projekt 11-tka roka – p. Lônčík
7. návrh VV BFZ na schválenie nového člena VV BFZ a predsedu KRaD na Radu BFZ
8. príprava rozpočtu na rok 2013 + PROZUMA mesačné platby – p. Trnovský
9. Dohody o prac. činnosti od 01.01.2013 – pp. Trnovský, Medveď
10. plnenie Zmluvy medzi BSK a BFZ – rozlišovacie vesty, lopty – p. Kukla
11. príprava stretnutia predsedov klubov a vedenia BFZ (19.11.2012 Ivanka p. Dunaji)
12. príprava Rady BFZ (26.11.2012)
13. informácia zo stretnutí so starostovskými obcami Pezinok, Malacky, Senec
14. informácie z VV SFZ
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované.
Uzn. 23/1
VV BFZ schvaľuje doplnok k Rozpisu súťaží BFZ 2012/2013 s účinnosťou od 01.01.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 3 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 4
Uzn. 23/2
VV BFZ súhlasí so zaradením družstiev do ZHL starších a mladších žiakov BFZ súť.ročn. 2012/2013, ktoré vypracoval a predložil p.Príkopa. V kategórii mladších žiakov je zaradených 16 družstiev a v kategórii starších žiakov je zaradených 24 družstiev.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula

Bod 6 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Lônčík

Bod 7
Uzn. 23/3
VV BFZ schválil návrh na funkciu predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka a na funkciu člena VV BFZ (nový zástupca ObFZ Ba – vidiek po abdikácii p. Polakoviča) p. Jaroslava Ferika. Tento návrh VV BFZ bude predložený na schválenie Rade BFZ v súlade s platnými Stanovami BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh mesačných platieb účtovníckej spoločnosti PROZUMA presunuté na januárové zasadnutie VV BFZ.
Uzn. 23/4
VV BFZ nariaďuje predložiť podklady k rozpočtu na rok 2013 do 25.11.2012.
Zodpovední: predsedovia komisií, sekretári BFZ a ObFZ a p. Trnovský

Bod 9 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovední: pp. Trnovský a Medveď

Bod 10
Uzn. 23/5
VV BFZ schválil predložený návrh p. Kuklom na výber dodávateľa pre nákup rozlišovacích viest a futbalových lôpt pre mládež + 2 futbalové lopty na každý FK, ktorý nemá mládežnícke družstvo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – stretnutie predsedov klubov a vedenia BFZ sa uskutoční 19.11.2012 v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji
Zodpovedný za organizáciu: sekretár BFZ

Bod 12 – odsúhlasenie termínu a miesta konania Rady BFZ (26.11.2012 o 17,00 hod. v priestoroch BFU v miestnosti č. 6.33)

Bod 13 – informácie zo stretnutí so starostovskými obcami Pezinok, Malacky a Senec poskytol p. Jánošík

Bod 14 – informácie zo zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 15 – rôzne

 • príprava 11-tky roka 2012 (11.12.2012) – zodpovední pp. Paška, Ferik a Ščibranyová
 • príprava turnaja Bratislava CUP – zodpovedný p. Novák
 • žiadosť od FA Bratislava – preplatenie pohárov na turnaj organizovaný dňa 08.09.2012

Uzn. 23/6
VV BFZ schválil žiadosť FA Bratislava o spätné preplatenie pohárov na turnaj konaný 08.09.2012 v sume 50,-€.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou FA Bratislava o náhradný termín svojho stretnutia v súťaži PMA 11.kolo a na základe stanoviska KM ( zjavná org. chyba zo strany FA Bratislava, nesúhlas súpera, nevhodné poveternostné podmienky,…) potvrdil jej rozhodnutie zverejnené v ÚS.
 • VV BFZ sa zaoberal žiadosťou FA Bratislava o podporu mládežníckych medzinárodných turnajov ZIMA 2012/2013 – FA Bratislava je povinná dodať podklady v zmysle platného Uzn. 13/9 pre poskytovanie podpory
 • Uzn. 23/7

VV BFZ schválil odmenu pre Milana Lônčíka za doterajšie zasadnutia konané mimo Bratislavy v rámci Projektov s Poštovou bankou vo výške 400,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 23/8

VV BFZ schválil predložený návrh rozpočtu pre školenie na licenciu trénera IV.C p. Novákom
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ súhlasí s kúpou daru pre prezidenta SFZ p. Kováčika k životnému jubileu
 • VV BFZ sa zaoberal odvolaním TJ Moravský Svätý Ján a stanovisko Matriky SFZ bude TJ zaslané poštou
 • VV BFZ sa zaoberal odvolaním voči rozhodnutiu DK BFZ od FK Záhorská Ves a rozhodol odvolanie postúpiť Odvolacej komisii
 • VV BFZ zasadne 04.12.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 22 zo dňa 9.10.2012

Zápisnica č.22
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Kukla, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Na zasadnutí VV BFZ sa zúčastnilo 7 členov VV BFZ, hlasovacie právo má z týchto zúčastnených 5 členov. Páni Kružliak a Ferik, ktorí pôsobia vo VV BFZ budú mať hlasovacie právo po schválení Radou BFZ.
Ospravednený: p. Medveď
Hostia: pp. Trnovský, Lônčík, Novák, Príkopa, Farbula, Letko

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. TMK – kontrola licenčných preukazov z pohľadu Rozpisu súťaží – Novák
4. zimná halová liga žiakov – p. Príkopa
5. zimný turnaj seniori – p. Farbula
6. Poštová banka – projekt – p. Lônčík
7. čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2012 – p. Trnovský
8. platby poplatkov na faktúru po mesiacoch (ISSF) – p. Letko
9. zmluva BSK – BFZ – čerpanie finančných prostriedkov
10. informácia z Konferencie SFZ
11. rôzne
Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3TMK BFZ navrhuje VV BFZ schváliť dodatočne doplnok k RS BFZ 2012/2013 s účinnosťou od 1.7.2012 v tomto znení :
Tréner môže pôsobiť v jednom súťažnom ročníku súčasne a byť uvedený na súpiske družstva, družstiev :
A/ maximálne v dvoch rôznych kluboch a viesť spolu maximálne len dve družstvá v súťažiach
a aj to len v dvoch vekových kategóriách, ale len o dve kategórie vyššie („obkategóriu“).
Príklad – môže viesť súčasne seniorov a žiakov; dorast a prípravku; seniorov a prípravku
B/ v jednom klube môže viesť maximálne dve družstvá – ak je vedený u seniorov, môže byť aj u druhého družstva, ale o dve kategórie nižšie, alebo v jednej kategórii môže viesť dve družstvá
Príklad – môže viesť súčasne seniorov a jedno družstvo žiakov, dorast a družstvo prípravky,
starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5       proti: 0      zdržal sa: 0

TMK navrhuje VV BFZ umožniť členom návštevy futbalových stretnutí, v rámci výkonu svojich funkcií, a to vo všetkých stupňoch súťaží formou voľných vstupov (preukazy, permanentky, …)
zodpovedný: p. Ferik termín: na ďalšie zasadnutie VV BFZ

TMK navrhuje VV BFZ a ŠTK zvážiť terajšie termíny začiatkov mládežníckych súťaží, a začínať súťaže až koncom augusta, prípadne začiatkom septembra, nakoľko veľa detí je v polovici augusta ešte na prázdninách, dovolenkách s rodičmi a pod. A to aj s prípadným neskorším ukončením súťaží v jarnom období (škola končí takmer na konci júna), príp. vsunutím jedného, dvoch kôl na utorky / stredy.
Zodpovedný: p. Farbula termín: na ďalšie zasadnutie VV BFZ

VV BFZ súhlasí so žiadosťou TMK, aby na svoje rokovanie aj rokovania VV ObFZ Bratislava – mesto a vidiek zaradili aj bod „Systém výberov a ich činnosť“, pričom by bolo vhodné zaoberať sa závermi z koordinačnej porady z 31.7.12. Ide najmä o vytváranie podmienok na činnosť výberov, ako aj odmeňovania členov RT.

Bod 4
Uzn. 22/1
VV BFZ súhlasí s prenájmom telocviční na ZHL starších a mladších žiakov BFZ súť.ročn. 2012/2013 v Mlynskej doline a Na Pántoch so štartovným vkladom 80,- eur na družstvo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – predložený návrh – „propozície zimného turnaja BFZ“ – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula

Bod 6 – na základe plnenia podmienok finančného príspevku z Poštovej banky je potrebné v súťažiach MRB a IV. ligy umiestniť reklamné bannery Poštovej banky 2 kusy na klub a zabezpečiť prehranie reklamného spotu pred začiatkom a v polčasovej prestávke majstrovských stretnutí.

Uzn. 22/2
VV BFZ súhlasí s financovaním čiastkového projektu „Regionálny futbal“ pre jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 pre prípravky, mladších a starších žiakov za rozhodcov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012

Bod 8 – informácie o pripravovaných platbách na faktúru cez ISSF. Kluby budú informované vopred

Bod 9 – zmluva medzi BSK a BFZ – rozlišovacie tréningové vesty pre mládež – 520 kusov, nákup lôpt pre kluby pre mládežnícke družstvá
Pripraviť cenovú kalkuláciu na ďalšie zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Kukla

Bod 10 – informácie z Konferencie SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 11 – rôzne

 • Uzn. 22/3

VV BFZ schválil členov Odvolacej komisie v zložení: Marek Špaček – predseda, Mário Roszbeck – člen a Anton Hájek – člen.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • list od FA Bratislava – odvolanie

Uzn. 22/4
VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie ŠTK a súhlasí s jeho rozhodnutím.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ schválil cestovné pre Milana Lônčíka na zasadnutia v rámci Projektov s Poštovou bankou mimo Bratislavy.
 • VV BFZ súhlasí s úhradou nájomného za všetky kancelárie (BFZ, ObFZ Bratislava – mesto, ObFZ Bratislava – vidiek)
 • naplánované stretnutie predsedov klubov, vedenia BFZ, starostov obcí, zástupcami BSK a zástupcom Poštovej banky bude 22.11.2012 v Ivanke pri Dunaji
 • zasadnutie Rady BFZ je naplánované na november 2012
 • slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním ocenení, spojené s 11-tkou roka bude v decembri 2012
 • VV BFZ zasadne 13.11.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 21 zo dňa 4.9.2012

Zápisnica č.21

zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. septembra 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukla, Ferik, Kružliak, Trnovský, Príkopa
Ospravednení: p. Suchý
Hostia: pp. Radovan Pavlík, Branislav Straka, Ladislav Dovrtil, Richard Savčinský

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. hráči, rozhodcovia – otázky klubov – p. Straka (Rusovce a p. Dovrtil Iskra Petržalka)
4. hovorca BFZ – p. Pavlík
5. TMK – kontrola licenčných preukazov z pohľadu Rozpisu súťaží
6. Poštová banka – p. Lônčík
7. čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2012 – p. Trnovský
8. návrh ObFZ Bratislava – vidiek na nového člena VV BFZ za p. Polakoviča
9. informácia zo stretnutia ohľadne Konferencie SFZ
10. schválenie nového predsedu Odvolacej komisie
11. žiadosť – p. Šmidovič
12. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 20/1 – predseda Odvolacej komisie p. Somoláni sa vzdal funkcie.

Bod 3 – pp. Straka a Dovrtil predložili niekoľko pripomienok ohľadne prestupov hráčov do zahraničia, zlúčenia klubov a elektronického vypĺňania zápisu. Predložili podnet na riešenie prestupu hráčov do Rakúska na SFZ prostredníctvom VV BFZ.

Bod 4 – p. Radovan Pavlík predložil návrh na zverejnenie počtu hráčov v súťažiach BFZ.

Bod 5 – preložené na ďalšie zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – Správa o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“ z Poštovej banky písomne spracovaná a predložená p. Lônčíkom
Uzn. 21/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu o plnení Projektov „Regionálny futbal“ v I.polroku 2012

Uzn. 21/2
Návrh projektu „mládež – jesenná časť“ VV BFZ navrhol ponechať na prerokovanie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ za prítomnosti p. Lônčíka.

Uzn. 21/3
VV BFZ schvaľuje Návrh na realizáciu dohodnutých podmienok projektu „Regionálny futbal“ a Návrh na doplnenie povinností delegátov stretnutí v MRB a v IV.lige

Bod 7 – čerpanie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012 – preložené na najbližšie rokovanie VV BFZ na lepšie oboznámenie sa s čerpaním rozpočtu.
Zodpovedný: p. Trnovský

Bod 8 – za nového člena VV BFZ za p. Polakoviča ObFZ Bratislava – vidiek bol navrhnutý p. Jaroslav Ferik

Bod 9 – informácie zo stretnutia ohľadne Konferencie SFZ podal p. Jánošík –

Bod 10
Uzn. 21/4
VV BFZ akceptuje abdikáciu p. Somolániho v súlade s normami a do funkcie nového predsedu Odvolacej komisie navrhol a schválil p. Mareka Špačeka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie žiadosť p. Šmidoviča a trvá na pôvodnom uznesení.

Bod 12 – rôzne

 • Uzn. 21/5

VV BFZ navrhol a schválil p. Ferika za gestora MK BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Návrh na akciu „11.-tka roka“ predložil p. Paška. Osloviť agentúru na usporiadanie akcie – zodpovedný p. Jánošík
 • Uzn. 21/6

VV BFZ spresňuje Uzn.8/9 a opätovne potvrdzuje schválenie príspevku na kompenzáciu nákladov prevádzky mobilného telefónu predsedovi ŠTK v hodnote 20,-€ x 3 mesiace na jesennú časť a 20,-€ x 3 mesiace na jarnú časť 2012/2013
ü nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.10.2012 o 16,30 hod.

 • Uzn. 21/7 (doplnené 16.10.2012)

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal odvolaním TJ Slavoj FO, Moravský Svätý Ján a rozhodol, že v danej veci je potrebné vyžiadať stanovisko Matriky SFZ.

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 20 zo dňa 31.7.2012

Zápisnica č.20
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 31. júla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Lônčík, Farbula, Ščibranyová
Ospravednení: pp. Suchý

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. návrh na riešenie p. Somolániho, predsedu Odvolacej komisie
4. Poštová banka – p. Lônčík (prípravka, mladší žiaci – jar a jeseň 2012)
– Turnaje, zverejnenie na webe (uviesť do Zápisnice)
– Senec a jeho priatelia
5. Rozpis súťaží 2012/2013
6. príprava Aktívu ŠTK
7. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 4      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3
Uzn. 20/1
VV BFZ poveruje predsedu BFZ vyzvať p. Somolániho, predsedu Odvolacej komisie k vyjadreniu pre ďalšie pôsobenie v štruktúrach BFZ v súlade s platnými Stanovami BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za:6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 20/2
VV BFZ nariaďuje koordinátorovi Poštovej banky v spolupráci s EMK vypracovať podklady pre kalkuláciu nákladov na jarnú a jesennú časť rozhodcov v súťažiach prípraviek, mladších a starších žiakov.
Zodpovední: pp. Lônčík a Trnovský Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 20/3
Za Projekt Poštová banka „ 7. ročník futbalového turnaja mladších žiakov ku dňu Ústavy“ v DNV s podporou 500,-€ hlasovalo z počtu prítomných 6:
za: 1      proti: 4      zdržal sa: 1
Uznesenie nebolo prijaté.

Uzn. 20/4
Na turnaj „ 7. ročník futbalového turnaja mladších žiakov ku dňu Ústavy“ v DNV VV BFZ schválil dotáciu podľa Uzn. 13/9 zo dňa 06.03.2012
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0
Uzn. 20/5
VV BFZ poveruje predsedu BFZ pozvať na Aktív BFZ 9.8.2012 predstaviteľov Poštovej banky.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5
Uzn. 20/6
VV BFZ súhlasí s priamym postupom víťazov jednotlivých skupín dorasteneckých súťaží ObFZ Bratislava mesto a vidiek.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 2      proti: 4      zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 6 – Aktív BFZ + potvrdzovanie súpisiek bude dňa 09.08.2012
Uzn. 20/7
VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa p. Polakoviča ako gestora ŠTK a schválil p. Medveďa za gestora ŠTK a zároveň ruší jeho poverenie ako gestora pre MK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 7 – rôzne

 • Uzn. 20/8

Do potvrdenia Rady BFZ VV BFZ poveruje výkonom funkcie predsedu KRaD p. Ivana Kružliaka st.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6       proti: 0      zdržal sa: 0

 • návrh DK o odpustení trestu

Uzn. 20/9
VV BFZ schvaľuje odpustenie trestu zastavením pretekárskej činnosti na 1 m. nepodm. po udelení 4 ŽK v poslednom majstrovskom stretnutí súťažného ročníka 2011/2012. Ide o hráčov:
Peter Škrabák       ŠK Bernolákovo
Ján Spodniak      FC Ružinov
Jaroslav Zváč      ŠK Pl.Štvrtok
Nemonja Paunovič      ŠKP Dúbravka
Radovan Bachor      BCT Bratislava
Peter Kviečinský      Hrubý Šúr
Marek Grgáč      Baník Pezinok
Michal Križan      Budmerice
Juraj Martinák      Viničné
Peter Horňák      Záhoran Jakubov
Martin Minarovič      OŠK Slovenský Grob
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 20/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za sklad p. Hupkovi vo výške 100,-€/brutto mesačne od 01.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie list od p. Berkoviča. Návrhy nominačných listín rozhodcov, delegátov a zásady pre ich vytvorenie pre súťažný ročník 2012/2013 boli schválené na zasadnutí VV BFZ 03.07.2012 Uzn. 18/3
 • Uzn. 20/11

VV BFZ schvaľuje administrátora webovej stránky a ISSF pre BFZ p. Vladimíra Medveďa od 01.08.2012 s odmenou 300,-€/brutto mesačne.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • Uzn. 20/12

VV BFZ schválil p. Palkoviča na zber a nahlasovanie výsledkov pre súťaže BFZ s odmenou 30,-€/brutto za kolo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

 • VV BFZ zaväzuje predsedov odborných komisií odovzdať návrh činnosti jednotlivých komisií
 • VV BFZ berie na vedomie predloženú abdikáciu na post člena VV BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Polakoviča
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 04.09.2012 o 16,30 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 19 zo dňa 18.7.2012

Zápisnica č.19
zo mimoriadneho zasadnutia VV BFZ zo dňa 18. júla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kukľa, Matlák, Farbula, Ščibranyová
Ospravednení: pp. Hriňák, Suchý, Polakovič

Program :
1. otvorenie
2. Rozpis súťaží – aktualizácia
3. zaradenie družstiev do súťaží
4. Rada BFZ – 14.08.2012 (projekt BSK – sídlo BFZ)
5. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.

Bod 2
Uzn. 19/1
VV BFZ schválil predložený návrh textovej časti Rozpisu súťaží s vykonanými úpravami pre súťažný ročník 2012/2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3
Uzn. 19/2
Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie VV BFZ ruší svoje Uzn. 18/5 zo dňa 03.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 19/3
VV BFZ navrhol predsedovi BFZ zvolať zasadnutie Rady BFZ dňa 14.08.2012 o 17,00 hod. ohľadom Projektu BSK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 31.07.2012
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 18 zo dňa 3.7.2012

Zápisnica č.18
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 03. júla 2012 v Dunajskej Lužnej

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Ščibranyová
Hostia: pp. Bóc, Farbula, Javorek, Lônčík, Richtárik, Jajcay, Georgiev, Kudzbel, Tarči

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
4. správcovia súťaží a tajomníci všetkých odborných komisií – ISSF
5. vyhodnotenie R a D v súťaži jarnej časti 2011/2012 a schválenie návrhov R a D z ObFZ do regiónu
6. vyhodnotenie činnosti jar 2011/2012 – jednotliví predsedovia komisií (vízia na jesennú časť 2012/2013)
7. stav čerpania finančných prostriedkov za I.štvrťrok 2012
8. informácia o prihláškach a úhrade štartovného ročník súť. ročn. 2012/2013
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a k Uzn.16/1 bol navrhnutý a schválený p. Radovan Pavlík, hovorca BFZ a k Uzn. 16/4 boli Radou BFZ schválení delegáti Konferencie SFZ a náhradníci pp. Ľubomír Kocourek a Róbert Vajda.

Bod 3
Uzn. 18/1
VV BFZ zobral na vedomie informáciu predsedu BFZ o prijatom uznesení VV SFZ k zmene názvu jednotlivých súťaží. Konštatuje, že predmetné uznesenie bolo prijaté v čase, keď sú už tesne pred tlačou jednotlivé rozpisy súťaží a podľa platných noriem takéto rozhodnutie má prijať Rada SFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – je potrebné určiť správcov súťaží a tajomníkov komisií – ŠTK, DK a MK

Bod 5
Uzn. 18/2
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov a delegátov BFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 18/3
VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2012/2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – vyhodnotenie činností jednotlivých komisií – jarná časť 2011/2012
· predseda LK – p. Jajcay
· predseda TMK – p. Javorek informoval o trénerských kurzoch III. a IV.triedy
· predseda DK – p.Bóc poskytol informácie o disciplinárnych opatreniach, trestoch
· predseda PK – p. Richtárik predloží správu na augustovom zasadnutí VV BFZ
· za EK – p.Tarči uviedol, že vyhodnotenie činnosti predloží p. Trnovský na augustovom zasadnutí VV BFZ
· predseda KŽF – p. Georgiev informoval o turnajoch, zrazoch a prípravných zápasoch dievčat
· podpredseda MK – p. Kudzbel uviedol, že vyhodnotenie predloží na augustovom zasadnutí VV BFZ p. Príkopa
· predseda ŠTK – p. Farbula predloží písomné vyhodnotenie na augustovom zasadnutí VV BFZ. Cena FAIR PLAY v súťažiach MRB, S4A, S4B bude odovzdaná na aktíve BFZ.
Na tomto zasadnutí predseda ŠTK oznámil postupy, zostupy a zaradenie po skončení súťažného ročníka 2011/2012:
z MRB do III.LZ zaradené družstvo: LP DOMINO
– vypadávajúci z MRB: MŠK Iskra Petržalka
– postupujúci do MRB pre ročník 2012/2013:
FK Inter Bratislava, FC Rohožník
– vypadávajúci z S4A:
TJ Jarovce
– vypadávajúci z S4B:
GFC Grinava
– postupujúci do S4A:
FK Lamač Bratislava, LP Domino Bratislava „B“, ŠK Igram
– postupujúci do S4B:
TJ Záhoran Kostolište
z SD3R do II.LS/M/DZ zaradené družstvo FC Ružinov
– vypadávajúci z SD3R:
Lokomotíva Devínska Nová Ves, GFC Grinava
– postupujúci do SD3R:
MŠK Iskra Petržalka, Slovan Ivanka pri Dunaji
– postupujúci z SZRL a MZRL do I.LS/M/ŽZ :
FK Inter Bratislava
Zaradené družstvo z SZRL,MZRL do I.LS/M/ŽZ: FKM Karlová Ves
– vypadávajúci z SZRL,MZRL:
Tatran Stupava, MŠK Králová pri Senci, ČSFA Malacky
– postupujúci do SZRL,MZRL:
ŠK Vrakuňa, ŠK Lozorno
Uzn. 18/4
VV BFZ súhlasí s postupujúcimi a zostupujúcimi mužstvami pre súťažný ročník 2012/2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 5      proti: 1      zdržali sa: 2

Bod 7 – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ bude predložený stav čerpania finančných prostriedkov za I. polrok 2012 – zodpovedný p. Trnovský

Bod 8 – predseda ŠTK predložil informáciu, že pri kontrole prihlášok a následnom zaraďovaní mužstiev do súťaží zistili skutočnosť, že ŠK Danubia nemá uvedené žiadne mládežnícke družstvo, čo je jednou z podmienok zaradenia seniorov do súťaže S4A.

Uzn. 18/5
VV BFZ súhlasí so zaradením ŠK Danubia do S4A po dodatočnom prihlásení mládežníckeho družstva do súťaže súť.ročníka 2012/2013, ktoré avizovalo po 22.06.2012 (25.06.2012)
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 4      proti: 4      zdržal sa: 0
(v prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu BFZ)

Na základe tohto hlasovania, VV BFZ rozhodol o nezaradení ŠK Danubia do súťaže S4A

Bod 15 – rôzne

 • termín nasledujúceho zasadnutia VV BFZ je 07.08.2012
 • termín aktívu BFZ – 09.08.2012
 • sklad – p. Hádek na základe súpisky odovzdá sklad p. Hupkovi do 15.07.2012
 • žiadosť ObFZ Bratislava – mesto o dotáciu vo výške 500,-€ na turnaj 5-tich miest v Ľubľane

Uzn. 18/6
VV BFZ súhlasí s dotáciou vo výške 500,-€ pre ObFZ Bratislava – mesto na turnaj 5-tich miest.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 • žiadosť o príspevok na turnaj prípraviek FK Cepit Vajnory

Uzn. 18/7
VV BFZ súhlasí so zakúpením pohárov na turnaj prípraviek pre FK Cepit Vajnory
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

 • Uzn. 18/8

VV BFZ odsúhlasil predajnú cenu za odznaky pre rozhodcov vo výške 2,50€ za kus
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 0

 • Žiadosti od FC Petržalka 1898 a ŠK Slovan Bratislava o preradenie žiackych družstiev U12 a U13 do súťaží ZsFZ

Uzn. 18/9
VV BFZ súhlasí so zaradením FC Petržalka 1898 a ŠK Slovan Bratislava do súťaží ZsFZ s podmienkou účasti týchto družstiev aj v súťaži BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie list od TJ Dubová, poslaný mailom 03.07.2012 a trvá na svojom rozhodnutí o zaradení PŠC Pezinok do súťaže S4B podľa Súťažného poriadku čl. 108 bod 3.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 17 zo dňa 25.6.2012

Zápisnica č.17
z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ zo dňa 25. júna 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Polakovič
Hostia: pp. Lônčík, Farbula, Jajcay, Richtárik

Program :
1. otvorenie
2. zaradenie LP Domina do III.LZ
3. prihláška PŠC Pezinok do súťaží BFZ
4. zaradenie družstiev starších žiakov
5. list od MŠK Iskra Petržalka

Bod 1 – všetkých prítomných na mimoriadnom zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.

Bod 2 – VV BFZ dal za úlohu predsedovi BFZ postupovať na zasadnutí VV SFZ v zmysle noriem a žiadať o zaradenie LP Domina do III.LZ

Bod 3 – PŠC Pezinok podal prihlášku do súťaže III.ligy SFZ, ktorú po uzavretí prihlášok na SFZ odvolal a podal prihlášku do súťaží BFZ.
Uzn. 17/1
Na základe návrhu ŠTK v zmysle Súťažného poriadku čl. 108 ods. 3, VV BFZ potvrdil návrh ŠTK o zaradení mužstva PŠC Pezinok podľa územnosprávneho členenia (Pezinok – Malacky) do IV. ligy skupiny B (S4B).
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
Hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4
Uzn. 17/2
VV BFZ schválil zaradenie družstiev starších žiakov FK Inter Bratislava a FKM Karlova Ves do republikovej mládežníckej súťaže I.LSŽ (skupina západ) pre súťažný ročník 2012/2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

Bod 5 – VV BFZ vzal na vedomie list MŠK Iskra Petržalka (zo dňa – bez dátumu) doručeného na sekretariát BFZ 21.06.2012, v ktorom upozorňujú na porušenie futbalových noriem.
DK riešila porušenie noriem a vyniesla verdikt uverejnený v ÚS č. 13, zo dňa 30.09.2011 pod U.č.98.
VV BFZ skonštatoval, že orgány BFZ postupovali v súlade s platnými normami a jeho rozhodnutie potvrdila aj Rada BFZ a následne Konferencia BFZ.
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 16 zo dňa 12.6.2012

Zápisnica č.16
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. júna 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Príkopa
Hostia: pp. Lônčík, Benčič, Farbula, Trnovský, Radovan Pavlík

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. propagácia súťaží BFZ – p. Pavlík
4. Poštová banka – p. Lônčík
5. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
6. informácia z VV SFZ a Rady SFZ
7. Pohár BFZ – schválenie odmien pre víťazov + prenájom ihriska
8. turnaj Senec a jeho priatelia – odovzdávanie ocenení
9. schválenie delegátov na Konferenciu SFZ, konanej 28.09.2012
10. schválenie plakiet a strieborného odznaku SFZ
11. informácia zo stretnutí VV BFZ a zástupcov klubov
12. pracovné stretnutie VV BFZ, zást. klubov a klubových manažérov 14.6.2012
13. webová stránka (Valacsay)
14. príprava Rady BFZ – 19.6.2012
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 8:
za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3 – p. Pavlík (hovorca BFZ) predniesol návrh na vytvorenie funkcie hovorcu predsedov klubov, aby bol využitý priestor v médiách v bratislavskom kraji. Je potrebné pripraviť návrh na hovorcu a zistiť výšku odmeny.
Uzn. 16/1
VV BFZ schválil vytvorenie funkcie hovorcu BFZ.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Koordinátor Poštovej banky p. Lônčík podal informácie o projektoch medzi BFZ a Poštovou bankou.
VV BFZ berie na vedomie informáciu od p. Lônčíka a súhlasí s tým, že po uzavretí dokumentácie medzi SFZ, BFZ a Poštovou bankou budú informácie o spolupráci uverejnené na webovej stránke BFZ.

Bod 5 – návrh Rozpisu súťaží pre ročník 2012/2012 predniesol p. Polakovič. Po doplnení a úprave bude textová časť predložená na schválenie na najbližšom zasadnutí VV BFZ.
Pripraviť termín finále Pohára BFZ 2013 – predpokladaný 15.6.2013 – zodpovedný p. Farbula

Bod 6 – p. Jánošík informoval prítomných o priebehu zasadnutia VV SFZ a Rady SFZ

Bod 7
Uzn. 16/2
VV BFZ schválil výšku odmien pre víťazov vo finále Pohára BFZ súťažného ročníka 2011/2012 vo výške
seniori: 300,-€ pre víťaza a 150,-€ pre finalistu
dorast: 150,-€ pre víťaza a 75,-€ pre finalistu
Pre ročník 2012/2013 VV BFZ schválil výšku odmeny vo finále Pohára BFZ pre
seniorov: 300,-€ pre víťaza a 150,-€ pre finalistu
dorast: 150,-€ pre víťaza a 75,-€ pre finalistu
Hlasovalo:      za: 6      proti: 2      zdržal sa: 0

Uzn. 16/3
VV BFZ schválil 100,-€ za prenájom ihriska PŠC Pezinok a občerstvenie do VIP na finále Pohára BFZ 2012.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – na turnaj Senec a jeho priatelia v dňoch 15. – 17.6.2012 pozval p. Jánošík všetkých členov VV BFZ na odovzdávanie pohárov pre zúčastnené družstvá.

Bod 9
Uzn. 16/4
VV BFZ schválil delegátov na Konferenciu SFZ – pp. Vlčeka, Suchého, Matláka, Baxu a Lônčíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ odsúhlasil odovzdanie plakiet k 90.-temu výročiu založenia klubu FK BCT, ŠK Lozorno a k 80.-temu výročiu OŠK Slovenský Grob.
K 90.-temu výročiu životného jubilea bola odsúhlasená plaketa pre p. Milana Lackoviča – dlhoročného funkcionára, delegáta a rozhodcu BFZ.

Bod 11 – v mesiacoch máj a jún 2012 boli zorganizované stretnutia všetkých zástupcov klubov a členov VV BFZ po okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky ohľadne ISSF (informačného systému), kde boli všetci zástupcovia klubov informovaní o zaregistrovaní klubových manažérov a o celom systéme.

Bod 12 – 14.6.2012 je naplánované záverečné stretnutie všetkých zástupcov klubov a klubových manažérov v Bratislave ohľadne ISSF.

Bod 13
Uzn. 16/5
VV BFZ schválil ukončenie spolupráce s p. Valacsayom – spravovateľom webovej stránky BFZ k 31.07.2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – termín zasadnutia Rady BFZ je 19.06.2012

Bod 15 – rôzne

 • termín nasledujúceho zasadnutia VV BFZ je 03.07.2012
 • zápas Poľsko – Slovensko v Klagenfurte hodnotené veľmi pozitívne
 • stav čerpania finančných prostriedkov za I. štvrťrok 2012 – na najbližšie zasadnutie VV BFZ – zodpovedný p. Trnovský
 • čerpanie rozpočtu BFZ za I. polrok 2012 – na zasadnutie VV BFZ v auguste 2012 – zodpovedný p. Trnovský
 • žiadosť o príspevok na zápas medzi rozhodcami BFZ a ObFZ Bratislava – mesto na ihrisku Lamač – príspevok vo výške 50,-€ poskytne KRaD BFZ zo svojho rozpočtu
 • pozvanie na kvalifikačný zápas SR – Ukrajina v NTC v Senci dňa 20.06.2012
 • predbežný termín aktívu BFZ – 09.08.2012
 • p. Farbula oznámil víťazov a zostupujúcich v súťažiach BFZ
 • Uzn. 16/6

VV BFZ schválil príspevok vo výške 500,-€ na novovybudované trávnaté ihrisko pre PŠC Pezinok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • p. Baxa informoval o turnaji o víťaza okresu v kategórii starších žiakov a o zápase o víťaza v kategórii seniorov za ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa bude konať 16.06.2012 v Budmericiach. Taktiež v Budmericiach bude 17.06.2012 baráž o postup do IV.ligy medzi Dubovou a Borinkou
 • pokuta FK Lamač – zistiť stav úhrady – zodpovedný p. Trnovský
 • cena Fair play v súťažiach MRB, S4A a S4B odovzdaná na aktíve BFZ
 • požiadavka od KRaD na mobilný telefón pre p. Smoláka – schválená
 • neuhradené pokuty a pohľadávky klubov jednotlivým komisiám – zodpovední predsedovia komisii BFZ – termín do najbližšieho zasadnutia VV BFZ
 • p. Hriňák informoval o seminári R a D, ktorý bude 08.08.2012
 • žiadosti o poháre na turnaje pre ŠK Svätý Jur a FK Jablonové odsúhlasené

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 15 zo dňa 15.5.2012

Zápisnica č.15
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 15. mája 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Lônčík, Benčič, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. ISSF
3. kontrola uznesení
4. informácia z VV SFZ
5. činnosť komisie mládeže – p. Benčič
6. Poštová banka – predloženie projektu – p. Lônčík
7. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013 – p. Farbula
8. schválenie členov odvolacej komisie
9. pohár BFZ – semifinále, finále
10. schválenie člena ŠTK (za p. Šmidoviča)
11. zálohové faktúry (do 15.5.2012)
12. odrátanie bodov za neskoré platby na web
13. informácie z pracovného stretnutia vedenia BFZ a ZsFZ v Budmericiach
14. príprava materiálu k oceneniu 11.-tka roka (najlepší strelci 2011/2012 všetky kategórie -BFZ, fair play 2011/2012, najlepší tréner seniori, mládež) – zodpovedný p. Paška
15. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 7:
za: 7      proti: 0       zdržalo sa: 0

Bod 2 – p. Letko informoval členov VV BFZ o novom informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), o spustení aktivácie prístupových kont pre klubových manažerov

Bod 3 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 4 – informácie za zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík

Bod 5 – predseda KM p. Benčič predložil návrhy na organizáciu súťaží mládeže a návrh na usporiadanie finálového turnaja prípraviek.
Uzn. 15/1
VV BFZ nariadil KM v spolupráci s TMK a regionálnym trénerom vypracovať optimalizovaný návrh na organizáciu súťaže žiakov a prípraviek.
zodpovedný: p. Benčič termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6
Uzn. 15/2
VV BFZ súhlasí, aby ŠK Vrakuňa bolo pridelených 500,- eur cez projekt Poštová banka na turnaj „Stop fajčeniu“
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 7 – VV BFZ sa zaoberal návrhom nového Rozpisu súťaží pre ročník 2012/2013.

Uzn. 15/3
VV BFZ odsúhlasil termín pre podanie prihlášok aj s platbou štartovného vkladu do 22.06.2012. V prípade, že nebude uhradené štartovné do termínu, prihláška do súťaže nebude platná.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 1      zdržal sa: 0

Uzn. 15/4
VV BFZ ukladá Ekonomickej komisii predložiť na nasledujúce zasadnutie VV BFZ podklady k Rozpisu súťaží k bodu 5 – hospodárske náležitosti.

Okrem iného je potrebné do Rozpisu súťaží vložiť, že v prípade, ak je rozhodca delegovaný v slovenských súťažiach, je potrebné, aby dodržiaval cestovné podľa náležitostí SFZ.

Uzn. 15/5
VV BFZ poveruje TMK pripraviť návrh k Rozpisu súťaží k bodu 12.2 (ohľadne trénera)
Bod 8do Odvolacej komisie za členov boli VV BFZ schválení – Mgr. Marek Špaček a Anton Hájek.
Hlasovalo:      za: 8       proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – pohár BFZ
Štvrťfinále – 23.5.2012
Semifinále – 30.5.2012

VV BFZ rozhodol a schválil, že finále pohára BFZ sa odohrá 16.6.2012 na ihrisku PSČ Pezinok. Seniori o 17,00 hod. a dorast o 14,30 hod.
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10novým členom ŠTK bol menovaný p. Radovan Pavlík.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 11 – je potrebné pripraviť termíny zálohových faktúr na súť. ročník 2012/2013
Zodpovední: p. Trnovský a Ščibranyová

Bod 12 – odrátanie bodov za neskoré platby zálohových faktúr za rozhodcov bude zverejnené na webovej stránke BFZ v tabuľke a body budú príslušným klubom po skončení súťaže odpočítané.

Bod 13 – p. Jánošík informoval o pracovnom stretnutí vedenia BFZ a ZsFZ, ktoré sa konalo v Budmericiach

Bod 14 – príprava materiálu k oceneniu 11.-tka roka
Zodpovedný: p. Paška

Bod 15 – rôzne

 • na zápas Poľsko – Slovensko do Klagenfurtu zo SFZ poskytnutých 50 vstupeniek, autobus zabezpečí BFZ
 • zjednotiť názvy klubov v Rozpise súťaží
 • reklamy do Rozpisu súťaží 2012/2013
 • TJ Čunovo – žiadosť o výnimku zo splnenia podmienok pre súťaž S4A

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal žiadosťou od TJ Čunovo a na základe rozhodnutia Rady BFZ zo zasadnutia dňa 09.02.2012
„Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ-
MRB 2 mládežnícke družstvá
IV.liga 1 mládežnícke družstvo, bez výnimiek od sezóny 2012/2013“ – žiadosť zamietol.

 • žiadosť KŽF BFZ – schválenie odmien pre členov realizačného tímu regionálneho výberu žiačok U15

VV BFZ schválil odmeny pre realizačný tím regionálneho výberu žiačok U15 vo výške, akú má schválenú TMK pre kategóriu žiakov U15
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Alexandra Matláka pri príležitosti životného jubilea

hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 • oceňovanie jubilantov – slávnostná Rada BFZ

Uzn. 15/6
VV BFZ schválil plaketu p. Huckovi z Karlovej Vsi k 80.-temu výročiu životného jubilea
Hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schválil prípravu podkladov pre nákup propagačného materiálu
 • informácia o termínoch zasadnutia Rady SFZ – 7.6.2012 Nitra, Hodnotiaca konferencia SFZ – 28.9.2012
 • príprava plánovaných stretnutí VV BFZ so zástupcami klubov BA,PK,MA,SC
 • VV BFZ schválil prípravu webovej stránky pre súťažný ročník 2012/2013
 • sklad

Uzn. 15/7
VV BFZ rozhodol o ukončení spolupráce s p. Rastislavom Hádekom vo funkcii skladníka.
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 1

 • VV BFZ schválil sumu 100,-€ KRaD na pracovný obed s Bavorským futbalovým zväzom
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.06.2012, zasadnutie Rady BFZ 19.06.2012
 • žiadosť FK Inter

Uzn. 15/8
VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal žiadosťou od FK Inter o finančný príspevok na nákup techniky na údržbu a kosenie areálu.
Hlasovalo:      za:0      proti: 5      zdržali sa: 3
Finančný príspevok FK Inter nebol odsúhlasený.
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 14 zo dňa 10.4.2012

Zápisnica č.14
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 10. apríla 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Polakovič, Ščibranyová
Hostia: pp. Lônčík, Golej, Farbula

Program :
1. otvorenie
2. sťažnosť – p. Golej
3. kontrola uznesení
4. schválenie členov ŠTK
5. Poštová banka
6. kompetencie komisií (TMK – KM – Novák)
7. príprava Rozpisu súťaží ročník 2012/2013
8. návrh členov odvolacej komisie
9. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo:
za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – VV BFZ sa zaoberal sťažnosťou p. Goleja, ktorý sa zasadnutia zúčastnil a odpoveď po zasadnutí KRaD, kam sú pozvaní aj rozhodcovia a delegát mu bude poslaná poštou

Bod 3 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 4 – nový predseda ŠTK p. Farbula predložil VV BFZ zoznam členov svojej komisie.

Uzn. 14/1
VV BFZ schválil komisiu ŠTK bez p. Šmidoviča. Jedného člena doplní predseda ŠTK do ďalšieho zasadnutia VV BFZ.

Uzn. 14/2
VV BFZ navrhol p. Šmidoviča vylúčiť zo štruktúry delegátov BFZ.
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

Bod 5 – p. Lônčík, koordinátor Poštovej banky za BFZ poskytol informácie o realizácii Projektu „Regionálny futbal“, o možnom čerpaní pridelených prostriedkov.
Uzn. 14/3
VV BFZ berie na vedomie Informáciu o realizácii Projektu „Regionálny futbal“

Bod 6 – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Bod 7 – pripomienky a návrhy k Rozpisu súťaží je potrebné poslať do 30.4.2012

Bod 8
Uzn. 14/4
Za predsedu Odvolacej komisie bol navrhnutý JUDr. Kamil Somoláni a VV BFZ schválený
v  počte hlasov:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 1

Bod 9 – rôzne

 • nedostatky v kluboch zo správ delegátov budú po druhom opakovaní postúpené na Disciplinárnu komisiu
 • sťažnosť z FK Jablonové – je v riešení, rozhodcova a delegát sú pozvaní na KRaD – vyjadrenie pošleme poštou
 • na základe sťažností na FC Záhorská Ves VV BFZ rozhodol pozvať starostu Záhorskej Vsi a predsedu klubu na stretnutie                         zodpovedný: p. Jánošík
 • žiadosť TJ Družstevník Závod – nechválená, podľa uznesenia z Konferencie BFZ zo dňa 24.02.2012 neschválený návrh na zrušenie sankcií za neuhradenú zálohovú platbu za R a D v stanovenom termíne
 • VV BFZ schválil Darine Ščibranyovej na fakturáciu rozhodcovských nákladov pre kluby odmenu vo výške 200,- €/brutto v mesiacoch marec, apríl, máj a jún 2012

Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu turnaja 5.-tich družstiev

za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • 11.-tka roka, najlepší strelci 2011/2012 všetky kategórie -BFZ, fair play 2011/2012, najlepší tréner seniori, mládež                                 zodpovední: pp. Paška a Hriňák termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ
 • informácie za zasadnutia VV SFZ poskytol p. Jánošík
 • hromadné objednanie týždenníka MY, rozšírenie o okres Malacky a Bratislava – neaktuálne, málo objednávok
 • zmluva BFZ – BSK – v riešení, na podpise u Župana p. Freša
 • Uzn. 14/5

VV BFZ súhlasí s pridelením príspevku na novovybudované, trávnaté ihrisko vo výške 500,-€.
VV BFZ na svojom zasadnutí odsúhlasil dotáciu 500,-€ na novovybudované, trávnaté ihrisko pre ŠK Žolík Malacky a FA Bratislava.
Hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 13 zo dňa 6.3.2012

Zápisnica č.13
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 06. marca 2012 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Baxa, Hriňák, Medveď, Paška, Kukľa, Ščibranyová
Ospravedlnený: p. Polakovič
Hostia: pp. Šišolák a Stern z DIGI TV, Lônčík, Pavlovič, Šmidovič, Príkopa

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. Matrika – sťažnosť (Suchohrad – Malacky) – p. Baxa
4. priebežné hodnotenie ZT BFZ, príprava – semifinále, finále – p. Šmidovič
5. DIGI TV – prezentácia – p. Šišolák
6. vyhodnotenie zimnej halovej ligy žiakov – správa p. Príkopa
7. denník SME – pokrytie celého regiónu
8. Poštová banka – informácia – p. Lônčík
9. vyhodnotenie konferencie
10. vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov – p. Hriňák
11. aktív – 15.3.2012 o 17,00 hod. a podpisovanie súpisiek (7.3.2012)
12. sklad BFZ – p. Baxa
13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo:
za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a všetky boli riadne splnené

Bod 3 – dňa 15.2.2012 sa stretli zástupcovia klubov ŠK FO Malacky a ŠM Suchohrad, kde za prítomnosti tajomníka Matričnej komisie potvrdili svojimi podpismi, že hosťovanie hráča Branislava Knébla zostáva v platnosti do 30.9.2012.
Uzn. 13/1
VV BFZ navrhol p. Príkopovi pokarhanie a odstupuje vec na riešenie generálnemu sekretárovi SFZ.

Bod 4 – predseda ŠTK p. Šmidovič poskytol prítomným informácie o odohratých zápasoch ZT BFZ na všetkých štyroch ihriskách, o umiestnení družstiev a o počte žltých a červených kariet. Ďalej informoval, že semifinálové zápasy ako aj finále sa odohrá na ihrisku NTC v Senci.

Bod 5 – zástupcovia z DIGI TV informovali o plánovanom projekte pre kluby

Bod 6 – vyhodnotenie Zimnej halovej ligy BFZ mladších a starších žiakov poskytol p. Príkopa. Všetky výsledky boli zverejňované priebežne na webovej stránke BFZ.

Bod 7 – p. Jánošík informoval o rozšírení futbalového spravodaja – týždenníka „MY“ aj o okres Malacky a Bratislava mesto. Pre všetky FK je možnosť predplatiť si týždenník „MY“.

Bod 8 – koordinátor Poštovej banky p. Lônčík predniesol informácie o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“, kde informoval o základných ustanoveniach, ozrejmil niektoré zásady pre poskytovanie prostriedkov a podal návrh financovania čiastkového projektu.
Uzn. 13/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o Rámcovom projekte „Regionálny futbal“, schvaľuje Zásady pre poskytovanie prostriedkov z kvóty BFZ v znení s pripomienkami, akceptuje návrh čiastkového projektu s pridaním súťaží mladších žiakov a ukladá informovať o schválených projektoch a ich finančnom plnení.
Zodpovední: predseda BFZ a koordinátor BFZ
Termín: štvrťročne

Bod 9 – Konferencia bola vyhodnotená pozitívne, z pozvaných 69 delegátov sa zúčastnilo v priebehu Konferencie 54

Bod 10 – 3.- 4.3.2012 sa v Senci konal seminár rozhodcov a delegátov, ktorý bol zároveň aj nominačnou previerkou.
Uzn. 13/3
VV BFZ schválil navrhnutého Tomáša Trenčanského na postup do slovenských republikových súťaží. P. Príkopa – delegát BFZ bude na jarnú časť preradený do IV.ligy
Hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržalo sa: 0

Bod 11 – aktív BFZ sa bude konať 15.3.2012 o 17,00 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul.. Aktív povedie podpredseda VV BFZ p. Baxa

Bod 12 – sklad BFZ – p. Baxom bol predložený kompletný zoznam športovej výstroje v sklade BFZ
Bod 13 – rôzne

 • Uzn.13/4

Na zasadnutí VV BFZ sa vzdal funkcie predsedu ŠTK p. Šmidovič v zmysle článku 3. bod 6 novoprijatých Stanov BFZ.
Dňom 6.3.2012 sa novým predsedom ŠTK stal p. Ján Farbula
Hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržali sa: 2

 • Uzn.13/5

VV BFZ ruší uznesenie 5/3 zo dňa 22.8.2011 a schvaľuje pp. Medveďa a Pavlíka zodpovedných za zber výsledkov – 17,-€/kolo
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

 • Uzn. 13/6

FC Petržalka 1898 je povinná do 15.3.2012 uhradiť všetky podlžnosti voči BFZ, inak budú všetky mládežnícke družstvá vyradené zo súťaží BFZ

 • VV BFZ súhlasí, aby boli vykonávané platby za poplatky, pokuty úhradou cez IB
 • VV BFZ berie na vedomie prežrebovanie súťaže MD3R jarnej časti, vypracovaného p. Šmidovičom 

Za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • Predložený návrh rozpočtu TMK schválilo:

Za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • VV BFZ schaľuje za gestora KM p. Pašku a gestora DK p. Kukľu
 • Uzn. 13/7

VV BFZ zotrváva na stanovených sankciách za oneskorené platby za ZT BFZ podľa propozícií
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • Uzn. 13/8

Predsedovia všetkých odborných komisií sú povinní predložiť „Náplň práce činnosti komisií“
Termín: do 31.03.2012

 • Uzn. 13/9

VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 6.3.2012 odsúhlasil dotácie pre kluby, ktoré organizujú turnaje v žiackej kategórii nasledovne:
4 družstvá      –   4 ks poháre a diplomy
6 družstiev     –   6 ks pohárov a diplomy
8 družstiev     –   8 ks pohárov a diplomy
10 družstiev    –  10 ks pohárov a diplomy
Družstvá ktoré zaslali žiadosti pred týmto termínom a boli im schválené, dostanú finančnú náhradu 10 € za každého účastníka turnaja.
Hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržalo sa: 0

 • informácia zo sekretariátu BFZ o vrátení neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov rozhodcom za mesiac marec 2011- platby boli zo strany väčšiny rozhodcov vrátené. Nevrátené platby od rozhodcov sú v riešení.                              Zodpovedný: p. Baxa termín: 15.3.2012
 • VV BFZ stanovil termín najbližšieho zasadnutia VV BFZ na 10.4.2012

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV