Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Zápisnica č. 49
zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( od bodu 6) Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Teleky, Somoláni, Orlický, Potuček

Ospravedlnení: Teleky, Orlický, Somoláni,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ – p. Farbula

6, Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017 – p. Farbula

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením do bodu 4 – schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ, Uznesenie 1/48 ( Príspevok pre bratov Čapkovičovcov) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 1/49

VV súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2018 v znení pripomienok p. Suchého, ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet o náklady pre ZT seniorov a dorastu a následne ukladá predsedovi BFZ predložiť rozpočet na schválenie riadnej konferencii BFZ dňa 11.01.2018

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na odsúhlasenie volebný poriadok riadnej konferencie BFZ , ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

Vedúci sekretár predložil na odsúhlasenie Rokovací poriadok riadnej konferencie BFZ.

Uznesenie 2/49

VV BFZ súhlasí s textom rokovacieho a volebného poriadku riadnej konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční 11.01.2018 v znení pripomienok a ukladá ho predložiť na rokovanie Konferencie BFZ.

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ

Návrh programu riadnej konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 3/49

VV BFZ súhlasí s návrhom programu konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložili VV BFZ hodnotiace správy o činnosti komisií za rok 2017.

VV BFZ berie na vedomie hodnotiace správy predsedov komisií BFZ v znení pripomienok .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý predložil Návrh na novelizáciu stanov BFZ a to tak po odbornej, ako aj organizačnej stránke.

Uznesenie 4/49

VV BFZ schvaľuje návrh podpredsedu BFZ na novelizáciu stanov BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval o uskutočnení aktu krstu pamätnice BFZ

Uznesenie 5/49

VV BFZ schvaľuje každému FK v pôsobnosti BFZ zdarma darovať 1 ks pamätnice BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval, že do 11.12.2017 môžu zástupcovia FK nahlásiť na sekretariát BFZ činovníkov, ktorý sa v roku 2017 dožili významného životného jubilea a ktorých nahlásili do dňa zasadnutia na sekretariát BFZ

Uznesenie 6/49

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov, ktorý boli nahlásení na sekretariát BFZ do termínu zasadnutia VV BFZ

Jubilanti 2017

Chrenko Ivan 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Ing. Dušan Spišiak 75 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Lazar Rudolf 65 rokov – Delegát BFZ

Omaník Jaroslav 60 rokov – TJ Rovinka

Straka Branislav 60 rokov – MFK Rusovce

Imrich Koláth 60 rokov – Senec p. Matlák

Vojtech Šimon 60 rokov – Senec p. Matlák

Kinčeš Pavol 50 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Miroslav Chvíla 50 rokov – FK Karpaty Limbach

Martin Cichra 50 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Čestný člen SFZ

Čapkovič Jozef 70 rokov – Čestný člen SFZ

Čapkovič Ján 70 rokov – Čestný člen SFZ

Strieborný odznak SFZ

Tauber Rudolf 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji strieborný odznak SFZ

Miroslav Holienka 60 rokov – Senec p. Matlák strieborný odznak SFZ

Bronzový odznak SFZ

Štefan Pilván 80 rokov – MFK Záhorská Bystrica bronzový odznak SFZ

Ľudovít Šindelár 80 rokov – Funkcionár ObFZ Bratislava – vidiek bronzový odznak SFZ

Ladislav Gróf 80 rokov – OFK Dunajská Lužná bronzový odznak SFZ

Milan Košík 70 rokov – GFC 1923 Grinava bronzový odznak SFZ

Predseda BFZ dal návrh na schválenie finančného príspevku na koncoročné posedenie členov TMK a členov RT výberov BFZ.

Uznesenie 7/49

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok 550,- € pre TMK BFZ, za účelom príspevku na koncoročné posedenie komisie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Príprava ZT seniorov a dorastu,

 • Príprava MHT Bratislava cup 2017

 • Informácia o priebehu ZHL starších a mladších žiakov,

 • Informácia o príprave plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka za rok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.01.2018 o 17:00 hod. v sídle zväzu, Súmračná 27, Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.11.2017           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 48
zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ – p. Badinský

5. Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

6. Rôzne

7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uznesenie 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2018 a ukladá predsedovi EK BFZ v spolupráci s vedúcim sekretárom BFZ dopracovať rozpočet BFZ na rok 2018.

Z: Vedúci sekretár BFZ a EK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na schválenie volebný poriadok riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

VV BFZ berie na vedomie návrh volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ a ukladá predsedovi RK BFZ dopracovať volebný poriadok, v znení pripomienok členov VV BFZ

Z: predseda RK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

 

K bodu 5 – Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý dal návrh o schválenie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov.

Uznesenie 1/48

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok v čiastke 1.000,- € na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Prípravu ZT seniorov a dorastu

 • Prípravu ZHL starších a mladších žiakov

 • MHT Bratislava cup 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 04.12.2017 o 17:00 hod. v Senci.

V Bratislave, dňa 13.11.2017                   

                                                             Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                              vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 47
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula, Trnovský

Pozvaný : Bališ

Ospravedlnení : Medveď, Kružliak, Badinský, Richtárik

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM – p. Bališ

4, Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka – p. Farbula

5, Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ – p. Trnovský

6, Informácia k príprave ZHL žiakov – p. Príkopa

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uzn. 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) , Uzn. 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ), Uzn. 4/46 – hodnotiaca správa výberu BFZ seniorov

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou k uzn. 4/46 – zaslať poďakovanie na všetky FK, ktorých hráči sa zúčastnili na príprave výberu BFZ seniorov na Regions cup 2017.

List FK Borinka – Vyjadrenie k stanovisku: Požiadať o odborné stanovisko SFZ a informovať FK Borinka o odstúpení listu na SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM

Informáciu k projektu Ži Svoj sen s rešpektom predniesol VV BFZ zástupca Európskej agentúry vzdelávania p. Bališ. Informoval o celkovom zámere a cieľoch projektu a možnej ponuky spolupráce medzi BFZ a Európskou agentúrou vzdelávania.

Uznesenie 1/47

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM. Poveruje predsedu BFZ vstúpiť do zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou Európska agentúra vzdelávania.

Z: Predseda BFZ                                                       T: Ihneď

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka

Návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov predložil vedúci sekretár p. Farbula. Meno Dušana Krchňáka je viac ako 50 rokov spojené s futbalom nielen v Bratislave a na Slovensku ale v celom svete.

Uznesenie 2/47

VV BFZ odporúča SFZ podať návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka.

Z: Vedúci sekretár                                 T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK BFZ o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 bez pripomienok. Ukladá pripraviť návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 a predložiť ho na zasadnutie VV BFZ .

Z: Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ               T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k príprave ZHL žiakov

Informáciu k príprave ZHL žiakov a predbežný rozpočet celej akcie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ZHL sa bude organizovať rovnakým spôsobom , ako po minulé roky.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov.

Uznesenie 3/47

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL žiakov vo výške 100 € na družstvo.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie :

 • Informáciu o príprave ZT seniorov a pohára BFZ

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 10.10.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 46
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Richtárik, Potuček

Pozvaní : Richtárik, Potuček

Ospravedlnení : Suchý, Kružliak

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Predstavenie nového predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka – p. Jánošík

7, Informácia k prerozdeleniu projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

8, Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá.

O problematike infraštruktúry informoval predseda ŠTK. Konštatoval, že FK postupne odstránili najzávažnejšie nedostatky. Najväčším nedostatkom zostáva štadión MŠK Iskra Petržalka, kde sú v rekonštrukcii šatne. Zástupcovia MŠK Iskra Petržalka informovali riadiaci orgán, že termín ukončenia bol naplánovaný na 31.8.2017, ale práce sa nestihli dokončiť a tak treba priebežne riešiť prekladanie ich domácich stretnutí.

Uznesenie 1/46

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o aktuálnom stave ihrísk a ukladá nariadenie, spočívajúce v neumožnení preloženia domácich stretnutí pre družstvá MŠK Iskra Petržalka v súťažiach riadených ŠTK BFZ odo dňa 15.9.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Predstavenie nového predsedu LPK BFZ

Predseda BFZ privítal a predstavil členom VV BFZ nového predsedu LPK BFZ p. Potučeka, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti prezentoval svoje predstavy o práci vo funkcii predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ

Predseda BFZ navrhol termín krstu pamätnice BFZ na 24.11.2017.

Uznesenie 2/46

VV schvaľuje návrh na konanie krstu pamätnice BFZ dňa 24.11.2017 od 18:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Predseda BFZ navrhol termín volebnej konferencie BFZ na 11.januára 2018.

Uznesenie 3/46

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 11.januára 2018 o 17:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka

VV BFZ navrhuje VV SFZ schváliť návrh na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre pp. Augustína Šurana a Vladimíra Hriňáka. Ukladá doručiť žiadosti na udelenie ocenení na zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                        T: 26.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ. Informoval, že návrh zo strany VV BFZ bol VV SFZ schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení projektu financovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ. Výber BFZ U14 sa zúčastnil turnaja regionálnych výberov v Púchove, kde obsadil 3. miesto. Výber BFZ seniorov amatérov reprezentoval na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov seniorov Regions cup 2017 , na ktorom obsadil tiež 3.miesto.

Uznesenie 4/46

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch. Ukladá trénerovi výberu BFZ seniorov – amatérov vypracovať hodnotiacu správu k účasti na Regions cupe.

Z: Tréner výberu BFZ seniorov amatérov            T: 20.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

List MŠK Králová pri Senci ohľadom návrhu na doplnenie medzi možnosti čerpania prostriedkov prostredníctvom e- shopu na futbalnete – prefinancovanie nákladov klubov na školenia trénerov.

List FK Borinka ohľadom pravidiel RaPP SFZ a zároveň ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať FK Borinka listom. T: 19.9.2017

Informáciu predsedu ŠTK BFZ k priebehu súťaží, riadených ŠTK BFZ.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.10.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 11.09.2017                             Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 45
zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( po bod 6), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Bóc

Pozvaní : Bóc, Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Medveď, Kováč, Richtárik
PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ – p. Černák

4, Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“ – p. Suchý, Baxa

5,Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

6, Schválenie zloženie RT výberov BFZ – p. Kováč

7, Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Kováč

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol zmenu programu: body 6 a 7 presunúť ako body 4 a 5 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenami, ako ich navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ prerokoval žiadosť FK Rača o udelení výnimky pre ich klub pre III. ligu BFZ seniorov z dôvodu, že štadión FK Rača nevyhovuje podmienkam infraštruktúry ( Chýba prekrytie tribúny)

Uznesenie 1/45

VV BFZ schvaľuje žiadosť FK Rača a stanovuje termín realizácie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ

Informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ predložil p. Tomáš Černák. Informoval VV BFZ o textovej a fotografickej časti o histórii a súčasnosti futbalu v Bratislavskom regióne. Požiadal o oslovenie FK na doplnenie informácii do pamätnice.

VV berie na vedomie informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi elektronickou poštou osloviť zástupcov FK na doplnenie informácií

Z: Vedúci sekretár                                                                                                   BFZ T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“

Návrh FK do projektu „ Čakateľ ÚTM “ predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

Za ObFZ Bratislava – mesto – FK Rača Bratislava

Za ObFZ Bratislava – vidiek – ŠK Žolík Malacky

Uznesenie 2/45

VV BFZ schvaľuje FK: FK Rača Bratislava a ŠK Žolík Malacky, do projektu SFZ „Čakateľ ÚTM“.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Návrh FK na zaradenie do projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Uznesenie 3/45

VV BFZ odporúča komisii SFZ zaradenie nasledovných FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry:

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženie RT výberov BFZ

Návrh nového zloženia RT predložil vedúci sekretár v zastúpení regionálneho trénera.

REALIZAČNÉ TÍMY VÝBEROV BFZ : Regionálne výbery :

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Uznesenie 3/45

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ tak, ako bolo predložené TMK BFZ

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Vedúci sekretár predložil vyhodnotenie výberu BFZ U17, vypracované trénerom p. Michalom Pančíkom na turnaji „ Memoriál Františka Harašty“

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberu BFZ U17 na „Memoriály Františka Harašty“

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

Návrh na schválenie nového člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ. Informoval, že člen komisie p. Peter Chudina skončil a na jeho miesto navrhuje nového člena p. Jána Barcziho.

Návrh na doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 o doplnenie matričnej komisie do sekcie odborných komisií predložil podpredseda BFZ p. Suchý

Uznesenie 4/45

VV schvaľuje p. Jána Barcziho za nového člena DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 5/45

VV schvaľuje doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 do sekcie odborné komisie BFZ doplniť matričnú komisiu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

Informáciu o príprave II. ročníka medzinárodného turnaja U15 Danube Moravia Cup 2017, ktorý usporiada JmKFS v dňoch 25. – 27.9.2017 v Brne

Informáciu o konaní kvalifikačného turnaja seniorov „ Regions cup“ v termíne 8 -10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

VV BFZ súhlasí s rozšírením RT výberu seniorov na Regions cup o p. R. Paldana

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.09.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 07.08.2017                                                                                                                  Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                                                                                             vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 44
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Farbula, Richtárik, Kováč, Bóc, Teleky, Salenka, Slovák

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Bóc, Trnovský, Teleky, Salenka, Kováč, Potuček, Slovák

Ospravedlnení : Suchý, Trnovský, Badinský, Potuček,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018 – p. Salenka

4, Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017 – p. Farbula

5, Schválenie predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zrušenia KMaP BFZ – p. Jánošík

7,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 – p. Richtárik

8,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží – p. Farbula

10, Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

11, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

12, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

13, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017 – p. Jánošík

14, Informácia z konferencie SFZ, konanej dňa 29.6.2017 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie realizačného tímu výberu BFZ U17 ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 1/43 ( Poníženie odmeny pre ŠK Báhoň),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a pozastavuje plnenie uznesenia 1/38

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U17

Návrh na zloženie RT predložil za TMK regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč. Informoval, že doterajší tréner výberu p. Gála ukončil činnosť pri tomto výbere z pracovných dôvodov a preto TMK navrhuje nové zloženie RT ako:

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Uznesenie 1/44

VV schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U17 tak, ako bolo predložené TMK BFZ :

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za :7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018

Návrh zmien v súťažiach prípraviek predložila TMK v spolupráci s KM BFZ. Konštatovala, že družstvá zaradené do projektu futbalových akadémií a ÚTM budú zaradené do súťaží prípraviek SFZ a preto bola táto zmena nevyhnutná a prekonzultovaná s predstaviteľmi FK na stretnutí, ktoré sa konalo 21.6.2017 v sídle BFZ.

Uznesenie 2/44

VV BFZ neschvaľuje zmeny v súťažiach prípraviek tak, ako boli predložené TMK BFZ a KM BFZ, ale ponecháva doterajší model súťaží.

VV BFZ schvaľuje návrh TMK BFZ a KM BFZ pre súťaž predprípravky U8

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár predložil VV BFZ vyhodnotenie práce jednotlivých komisií okrem vyhodnotenia KMaP BFZ, ktoré predseda p. Chvíľa nedoručil na sekretariát. Vedúci sekretár zhodnotil, že práca KMaP nebola na požadovanej úrovni. Ostatné komisie pracovali podľa plánu zasadnutí

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predsedu LPK BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval VV BFZ, že predseda LPK BFZ p. Cirák mu oznámil, že s rodinných a pracovných dôvodov nemôže ďalej plnohodnotne vykonávať túto funkciu. Na miesto predsedu navrhuje p. Mária Potučeka, ktorý s kandidatúrou súhlasí. Členom VV BFZ bol zaslaný štrukturálny životopis p. Potučeka

Uznesenie 3/44

VV berie na vedomie odstúpenie s funkcie predsedu LPK BFZ p. Ciráka a schvaľuje za nového predsedu p. Mária Potučeka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zrušenia KMaP BFZ

Návrh na zrušenie KMaP BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ na základe písomného stanoviska predsedu KMaP BFZ p. Dušana Chvíľu. Vedúci sekretár už v hodnotiacej správe predsedov komisií informoval, že KMaP BFZ nepracovala na požadovanej úrovni.

Uznesenie 4/44

VV schvaľuje zrušenie KMaP BFZ ku dňu 10.7.2017 a náplň činnosti preberie EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – ,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh zaradenie družstiev do súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a KM BFZ súťaže prípraviek nasledovne

III. liga seniori – 16 účastníkov

ŠK Tomášov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Slovan Bratislava B, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Vajnory, FC Petržalka akadémia, FK Slovan Most pri Bratislave, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, ŠK Báhoň, OFK D. Lužná, ŠK Lozorno, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok

IV. liga seniori – 16 účastníkov

SDM Domino Bratislava, CFK Pezinok – Cajla, FK Lamač Bratislava, Slovan Viničné, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, MŠK Králová pri Senci, TJ Veľké Leváre, FKM K.Ves, FC malacky, FK Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, OŠK Slovenský Grob, ŠK Závod, ŠK Vrakuňa Bratislava miesto FK Borinka, ktorá sa do súťaže IV. liga neprihlásila

III. liga starší dorast – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka, FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava B, FC Rohožník, MŠK Senec, OFK D. Lužná, ŠK Šenkvice, FK Šamorín – Hamuliakovo, PŠC Pezinok

III. liga mladší dorast – 18 účastníkov

A skupina

FC Petržalka B, SDM Domino B, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 Bratislava, FC Záhorská Ves, ŠK Lozorno, ŠK Žolík Malacky B,

B skupina

MŠK Senec, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Rača Bratislava , FC Ružinov, PŠC Pezinok, FK Vajnory, ŠK Svätý Jur,OFK Pusté Úľany, SDM Domino

II. liga starší, mladší žiaci – 14 účastníkov

ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka, MŠK Senec, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Žolík Malacky, OFK D. Lužná, MŠK Iskra Petržalka, PFA ŠTK Šamorín, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva D. N.Ves, ŠK Vrakuňa Bratislava

Súťaže prípraviek

Prípravka PMA1,PMB1,PMC1 – 14 účastníkov

NMŠK 1922 Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FC Malacky, FK Rača Bratislava, FC ŠTK 1914 Šamorín, PŠC Pezinok FKP Dúbravka Bratislava, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, ŠK Vrakuňa, Lokomotíva Devínska Nová Ves, CFK Pezinok – Cajla

Prípravka PMA2,PMB2 – 7 účastníkov

MŠK Iskra Petržalka, NMŠK 1922 Bratislava „ B „, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory, FK Dúbravka Bratislava, SDM Domino B, MFK Záhorská Bystrica

Prípravka PMA3 – 10 účastníkov

FK Mariathal Bratislava, MFK Rusovce, TJ Jarovce, FC ŠTK Šamorín „ B „, FK Scorpions Bratislava, TJ Čunovo, FC Petržalka akadémia B, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač, SDM Domino C

Prípravka MA – okres Malacky – 14 účastníkov

FC Rohožník, ŠK Lozorno, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, TJ Veľké Leváre, ŠK Gajary, FC Zohor, TJ Záhoran Kostolište, FK v Sološnici, FK Borinka, FKM Stupava, OŠK Láb, TJ Záhoran Jakubov, FK Studienka

Prípravka PK – okres Pezinok – 14 účastníkov

FC Družstevník Budmerice, FC Slovan Častá, FK Karpaty Limbach, OFC 014 Vinosady, ŠFK Prenaks Jablonec, ŠK Šenkvice, OŠK Slovenský Grob, GFC Grinava, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur, ŠK Báhoň, PŠC Pezinok „B“, Slovan Vištuk, Slovan Viničné

Prípravka SC – okres Senec – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, ŠK Čataj – FO, ŠK Tomášov „A“, ŠK Tomášov „B“ , ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, SFC Kalinkovo, FK Slovan Most pri Bratislave, OŠK Chorvátsky Grob, FK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Bernolákovo, MŠK Senec B, TJ Malinovo

Prípravka PMC2 – 10 účastníkov

ŠK Šenkvice, ŠK Závod, ŠK Nová Dedinka, FK Scorpions Bratislava, FKM Stupava, ŠK Báhoň, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, SFC Kalinkovo

Predprípravka PMD – 18 účastníkov turnajovým spôsobom

FKM Karlová Ves, FK Rača Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC ŠTK 1914 Šamorín, FKP Dúbravka Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, OFK Dunajská Lužná, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, FK Karpaty Limbach, FC Rohožník, TJ Rovinka, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Petržalka akadémia

Uznesenie 5/44

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ a KM BFZ

Predseda ŠTK BFZ informoval VV BFZ o aktuálnom stave štadiónov III. a IV. ligy z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o aktuálnych stavoch štadiónov III. a IV. ligy BFZ z hľadiska infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží

Návrh na schválenie zaradenia družstiev predložil vedúci sekretár BFZ v zastúpení predsedu KŽF s odôvodnením, že do súťaže 1.liga žiačok BFZ sa prihlásili iba družstvá FC Petržalka a ŠK Svätý Jur. Preto KŽF navrhuje súťaž 1.liga žiačok BFZ neorganizovať v tomto súťažnom ročníku a spomínané družstvá zaradiť do súťaže mladší žiaci ObFZ Bratislava – mesto.

Uznesenie 6/44

VV schvaľuje návrh KŽF BFZ neorganizovať v súťažnom ročníku 2017/2018 súťaž 1.liga žiačok BFZ a požiadať ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie družstiev FC Petržalka a ŠK Svätý Jur do súťaže MZM.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                     T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2017

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 7/44

VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, predložený predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda KRaD BFZ predložil na schválenie nominačné listiny RaD pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA

Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Uznesenie 8/44

VV schvaľuje nominačné listiny RaD BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 13 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

Vedúci sekretár predložil termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

August 2017 – 7.8.2017

September 2017 – 12.9.2017

Október 2017 – 9.10.2017

November 2017 – 13.11.2017

December – 4.12.2017

Uznesenie 9/44

VV schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 15 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017

Informáciu z konferencie predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 16 – Rôzne

VV BFZ ukladá

Požiadať SFZ o pozastavenie povinného poľa tréner v súťažiach prípraviek.

Predseda ŠTK požiadal o zakúpenie hracích lôpt v počte 5 kusov na FK zn. ADIDAS pre súťaže III. a IV. liga BFZ seniorov na majstrovské stretnutia.

Uznesenie 10/44

VV schvaľuje oficiálne hracie lopty majstrovských futbalových stretnutí pre FK III. a IV. ligy BFZ nasledovne

2 ks lôpt zdarma pre každý FK III. a IV. ligy BFZ

3ks lôpt v cene 75€/ 1ks zaplatí každý FK III. a IV. ligy BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť PFA ŠTK Šamorín k odohratiu majstrovských stretnutí na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín.

Uznesenie 11/44

VV BFZ schvaľuje žiadosť PFA ŠTK Šamorín odohrať domáce stretnutia na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV berie na vedomie :

Ponuku FA Bratislava na odkúpenie akadémie na Bieloruskej ulici. VV BFZ nereflektuje na ponuku FA Bratislava.

Seminár RaD BFZ sa uskutoční 1.8.2017

Aktív BFZ sa uskutoční 2.8.2017 o 17:30 hod. v aule Domu športu.

List ŠK Báhoň – VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie DK BFZ, ktorá postupovala v zmysle platného RS pre súťažný ročník 2016/2017.

List FK Borinka o neprihlásení sa družstva seniorov do súťaže IV. liga seniorov

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.08.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 10.07.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                     Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 43
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 3 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach – p. Richtárik

4, Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

5, Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ ako bod 5 a pokračovať v poradí

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 2/42 ( Odmena pre finalistov pohára BFZ), 4/42 ( podanie prihlášok do súťaží), trvá

Uznesenie 1/43

VV schvaľuje ponížiť odmenu pre finalistu pohára BFZ ŠK Báhoň o náklady, spojené s nadobudnutím pôvodného putovného pohára BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na úpravu počtu družstiev v mládežníckych súťažiach predložil predseda ŠTK p. Richtárik. V súťaži SD3R sa s pôvodných 16 účastníkov, ktorý sa prihlásili pre začiatkom ročníka 2016/2017 počas ročníka odhlásili 4 družstvá. Z tohto dôvodu navrhuje upraviť počet v súťaži SD3R pre súťažný ročník 20417/2018 na 14 účastníkov. V súťaži SZRL,MZRL upraviť tiež počet na 14 účastníkov.

Uznesenie 2/43

VV schvaľuje počty družstiev od súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach SD3R na 14 účastníkov a v súťažiach SZRL, MZRL na 14 účastníkov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

Vedúci Sekretár BFZ predložil na zasadnutie uznesenie VV ZsFZ U36/05/2017 o počte účastníkov v súťaži II. ligy Západ U19,U17 o počte účastníkov 16 výlučne s družstvami ZsFZ.

Uznesenie 3/43

VV berie na vedomie uznesenie U36/05/2017, ukladá predsedovi BFZ a vedúcemu sekretárovi BFZ obrátiť sa na prezidenta SFZ s požiadavkou na riadenie II. ligy SD a MD priamo SFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár                             T: 16.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Predseda BFZ navrhol VV BFZ schváliť p. Ondreja Trnovského ako člena volebnej komisie SFZ za BFZ.

Uznesenie 4/ 43

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského ako kandidáta na funkciu člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 8.6.2017, prednesenú predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k súťažiam predprípraviek,

Informácia k finále pohára BFZ,

Informácia školenia sekretárov ObFZ a BFZ,

Informácia o odovzdaní pohárov pre víťazov súťaží,

Informácia k letnému športovému táboru v Stupave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať súťažné stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku Šamorín – časť Mliečno.

Uznesenie 5/43

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať domáce stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku v mestskej časti Šamorín – Mliečno.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

Žiadosť p. Alexandera Schmidta o zaradenie na NL delegátov BFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Uznesenie 6/43

VV na odporučenie KRaD BFZ schvaľuje žiadosť p. Alexandra Schmidta o zaradení na NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ, že KRaD SFZ nemení počty R v súťažiach SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.7.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 13.06.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 42
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 6 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Suchý, Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

4. Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ – p. Farbula

5. Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník

2017/2018 – p. Farbula

6. Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ pre p. Petra Židovského – p. Jánošík

7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

8. Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B.Bystrici – p. Jánošík

9. Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017 – p. Jánošík

10. Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a zaradiť ho ako bod 6 a ostatné body posunúť podľa poradia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá. Ostatné uznesenia boli splnené.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na dejisko finále pohára BFZ. V určenom termíne poslal žiadosť o usporiadanie finále pohára BFZ PŠC Pezinok,

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje usporiadanie finále pohára BFZ na štadióne PŠC Pezinok dňa 7.6.2017 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh ponechať rovnaké odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ , ako v minulom roku a to nasledovne :

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500, – € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna

Uznesenie 2/42

VV schvaľuje odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ nasledovne:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále – PŠC Pezinok : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. ligy v súťažnom ročníku 2017/2018 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2016/2017 – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €

Uznesenie 3/42

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. Ligy pre súťažný ročník 201672018 bez pripomienok – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 4/42

VV schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 13.6.2017 do 30.6.2017 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť do 30.6.2017 do 12:00 hod. osobne na sekretariát BFZ v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2017/2018 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 30.6.2017. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Petra Židovského a ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Pavla Príkopu predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Peter Židovský bol dlhoročným generálnym sekretárom SFZ a futbalovým funkcionárom v Bratislavskom regióne a p. Pavel Príkopa je do súčasnosti matrikárom a sekretárom BFZ.

Uznesenie 5/42

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Petrovi Židovskému, pri príležitostí životného jubilea 70. rokov a udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Pavla Príkopu, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Výbery BFZ sa v mesiaci máj zúčastnili a zúčastnia nasledovných podujatí

Výber BFZ U14 – ReTu Senec a okolie – 1.5-3.5 – 3.miesto

Výber BFZ U14 – Trofej Beograda ( Beograd) , 12 – 14.5

Výber BFZ U16 – Memoriál Petra Dubovského ( Bratislava) , 13 – 14.5

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na podujatiach.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B. Bystrici Predseda BFZ informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ v B. Bystrici.

VV Berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu o konaní seminárov k zákonu o športe, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 11.5. a 25.5.2017,

Informáciu o návšteve zrekonštruovaného štadióna FK Dúbravka,

Informácia o príprave Konferencie SFZ,

Informáciu o Termín konania Super pohára na Morave,

Informáciu zo seminára trénerov – predĺženie licencií.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 17:00 hod v sídle BFZ.

V Bratislave 09.05.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                 vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 41
zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík , Paška, Ferik , Kružliak , Farbula

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, 2, Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

štadiónov – p. Jánošík

3, Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ. Člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu o bod 4: vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu a posunutie bodu rôzne na bod 5

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením o bod 4: Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ

Diskusné príspevky z konferencie BFZ spracoval a predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

VV berie na vedomie informáciu o diskusných príspevkoch z konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Žiadosť na vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak.

Uznesenie 1/41

VV schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka a vyraďuje p. Tomáša Marettu z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 40
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnení: Medveď, Ferik, Kováč, Salenka, Teleky,

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie RT výberu BFZ U16 – p. Kováč

4, Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ – p. Jánošík

5, Informácia s účasti na VV ZsFZ – p. Farbula

6, Informácia predsedov odborných komisií – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ a navrhol doplnenie programu o body: Informácia z konferencie SFZ, informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017, Plnenie rozpočtu BFZ zo rok 2016, predložený predsedom EK BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá, 1/39 ( Pracovné predsedníctvo na konferenciu),2/39 ( Ocenení na konferencii BFZ), 3/39 ( prijatie čestného člena BFZ),6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK),7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj)

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U16 

Vedúci sekretár BFZ predložil v mene ospravedlneného regionálneho trénera SFZ za BFZ p. Kováča návrh na zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017.

Vedúci tréner výberu : Michal Kováč

Hlavný tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera : Michal Švihorík

Vedúci mužstva: Martin Hajtmánek

Masér: Jindřich Ditrich

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017, tak ako bolo predložené vedúcim sekretárom BFZ v zastúpení regionálneho trénera SFZ za BFZ p.Kováča bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ

Predseda BFZ informoval VV BFZ o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s členmi komisií SFZ za BFZ. Členovia VV BFZ sa vyjadrili zrealizovať stretnutie na jeseň roku 2017

VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí s členmi komisií SFZ za BFZ a odporúča stretnutie zrealizovať na jeseň 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia z účasti na VV ZsFZ

Informáciu z účasti na VV ZsFZ dňa 21.3.2017 predniesol predseda BFZ p.Jánošík. Informoval, že na VV ZsFZ za BFZ boli Juraj Jánošík, Ján Farbula a Milan Lônčík

VV berie na vedomie informáciu z účasti zástupcov BFZ na VV ZsFZ. VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi pripraviť stanovisko k spoločným mládežníckym súťažiam I.liga SŽ,MŽ a II. liga SD,MD.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                        T: 21.4.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016

Informáciu k plneniu rozpočtu BFZ predložil predseda EK p.Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ predložiť plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 konferencii BFZ na schválenie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 31.03.2017

Informáciu s konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p.Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia predsedov odborných komisií

Predsedovia odborných komisií ( DK,ŠTK,KRaD) informovali VV BFZ o práci komisií v priebehu prebiehajúcej jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Listy p.Fischera, Strassera a p. Cvajnigu

Účasť výberu BFZ v kategórii seniorov – amatérov na kvalifikačnom turnaji Regions´cup 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 8– 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

Vyžrebovanie Regions´cupu 2017. Prvé stretnutie odohrá výber BFZ proti výberu VsFZ.

Turnaj výberov RFZ II. žiackej ligy sa uskutoční 5-6.9.2017 v Púchove

Informáciu k žiadostiam na poskytnutie financií k projektu SFZ „ Infraštruktúra štadiónov“

Žiadosť ŠK Svätý Jur na poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje a zároveň ju odstupuje na VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Informáciu vedúceho sekretára BFZ o pohľadávke družstva FA Bratislava voči BFZ vo výške 755,25€ za neuhradenie mesačných zberných faktúr od septembra 2016 do 31.3.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 11.04.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Medveď, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnený: Paška, Salenka, Trnovský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ – p. Farbula

5, Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ – p. Farbula

7, Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ – p. Farbula

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede – p. Kováč

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ

Predseda BFZ predložil program konferencie a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík a hosť zo SFZ . Predsedajúceho konferencie navrhol Milana Lônčíka , hostí konferencie navrhol prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, predsedu JmKFS p. Pavla Bláhu a generálneho sekretára SFZ p. Jzefa Klimenta, zapisovateľa konferencie p. Jána Farbulu a overovateľov zápisnice pp. Dušana Pašku a Ivana Kružliaka st.

Uznesenie 1/39

VV odporúča konferencii schváliť pracovné predsedníctvo na konferenciu BFZ v zložení : Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Lônčík, zástupca SFZ, predsedajúci konferencie Milan Lônčík

Hostia konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Pavel Bláha

Zapisovateľ konferencie : Ján Farbula

Overovatelia zápisnice: Ivan Kružliak st. a Dušan Paška

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ

Predseda BFZ navrhuje oceniť na konferencii BFZ nasledovných činovníkov FK, ktorí sa dožili životného jubilea od času poslednej konferencie do termínu konania konferencie v roku 2017:

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf – ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – 60 rokov TJ Malinovo

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje predložený návrh na udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea tak, ako bol navrhnutý. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať všetkých ocenených na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T: 31.3.2017

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – TJ Malinovo 60 rokov

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ

Predseda BFZ navrhol v zmysle stanov BFZ čl. 28 bod 2 na konferencii BFZ prijať, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča

Uznesenie 3/39

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ odporučiť konferencii prijať za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať p. Milana Služaniča na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár                                                        BFZ T: 31.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Orlický písomne navrhol nové zloženie komisie:

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Uznesenie 4/39

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie komisie ženského futbalu BFZ tak, ako bolo navrhnuté

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ

Predseda KŽF BFZ navrhol zloženie RT výberu žiačok

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu žiačok BFZ tak, ako bolo predložené

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia k ZT seniorov a dorastu 

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že turnaj má svoje opodstatnenie ako spestrenie prípravy pre jednotlivé družstvá. VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu. Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie zasadnutie VV BFZ analýzu ZT seniorov a dorastu

Z: predseda ŠTK BFZ                     T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede

Informáciu s turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede predniesol regionálny tréner mládeže BFZ p. Michal Kováč

VV berie na vedomie informáciu z turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217

Informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu z otvorenia tréningového centra FK Inter Bratislava v Stupave

Informáciu k účasti zástupcov BFZ na zasadnutí VV ZsFZ dňa 21.3.2017v Nitre

Informáciu z konferencie JmKFS

Informáciu z pracovnej cesty vedenia BFZ v Prahe

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D BFZ ,
Predseda KRaD BFZ požiadal VV BFZ o zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie v cene 350€

Uznesenie 6/39

VV schvaľuje zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie KRaD BFZ v cene 350€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť MŠK Senec na finančnú pomoc na zakúpenie cien a pohárov pri organizácii 18. ročníka Medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia a tiež požiadavku na prispôsobenie termínov majstrovských stretnutí počas turnaja.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000 € pre MŠK Senec na zakúpenie cien a pohárov na 18. ročník Medzinárodný mládežnícky turnaj MŠK Senec a jeho priatelia. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ vyhovieť MŠK Senec pri požiadavkách na zmenu stretnutí tak, aby mohol turnaj bezproblémovo prebehnúť.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 14.03.2017                     Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                             Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Salenka, Richtárik, Parízek ( spol. Lucerna)

Ospravedlnený: Paška

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie – p. Parízek

4, Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 – p. Farbula

5, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ – p. Salenka

7, Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ  pre p. Petra Dubovského – p. Jánošík

8, Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ – p. Farbula

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ – p. Kružliak

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 7.2.2017 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 5/37 ( Borinka) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie

Informáciu o možnosti prenosu futbalových stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie predniesol zástupca spoločnosti LUCERNA p. Parízek

Uznesenie 1/38

VV berie na vedomie informáciu o prenose stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť detailnejšiu informáciu, ktorá bude zverejnená v US a zabezpečiť účasť p. Parizeka na Aktíve klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 dňa 8.3.2017 a odprezentovať ponuku zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Aktív ŠTK BFZ dňa 8.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

Hlavný tréner – p. Karol Marko

Asistenti – Jozef Balog, Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Uznesenie 2/38

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom.

Tréner – p. Karol Marko

Asistenti trénera – p. Jozef Balog, p. Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu BFZ U12 predložil za TMK BFZ p. Salenka

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci – Tomáš Pažitka

Uznesenie 3/38

VV schvaľuje predložený návrh TMK na zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bol predložený.

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci + tréner brankárov – Tomáš Pažitka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ

Návrh na zloženie TMK BFZ predložil na schválenie predseda TMK BFZ p. Salenka.

Zloženie TMK BFZ :

PREDSEDA TMK : Ing. Michal Salenka

PODPREDSEDA TMK : Michal Kováč

SEKRETÁR TMK : Mgr. Alexandra Števaňáková

ZLOŽENIE TMK

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – mesto : Ing. Michal Salenka

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – vidiek : Ivan Kolembus

ZLOŽENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ

ZÁSTUPCA SFZ Mgr. Martin Hasprún

VEDÚCI – Úsek analýzy súťaží : Dušan Jacko,

Zloženie komisie : Ing. Milan Gabura, Alexandra Števaňáková,

VEDÚCI – Vzdelávací úsek : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Peter Kopúň, Michal Švihorík

VEDÚCI – Úsek ženského futbalu : Alexandra Bírová

VEDÚCI – Reprezentačný úsek, Koordinátor PPTM projektov BFZ : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Walter Rischer (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – mesto), Ivan Kolembus (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – vidiek), Martin Hasprún (za SFZ) + tréneri realizačných tímov výberov BFZ

ZÁSTUPCA v ÚFTS za BFZ : Mgr. Alexandra Števaňáková

ČESTNÝ PREDSEDA Justín Javorek

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje zloženie TMK BFZ, predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ pre p. Petra Dubovského

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že v mesiaci máj 2017 by sa p. Dubovský dožil jubilea 45 rokov a počas svojej futbalovej kariéry sa hlboko zapísal do dejín československého a slovenského futbalu.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenie do siene slávy SFZ in memoriam pre p. Petra Dubovského

Z: Vedúci Sekretár BFZ                              T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú

Predseda BFZ informoval, že VV SFZ schválil bronzový odznak SFZ pri príležitosti životného jubilea 60 rokov p. Dagmar Kilovej.

Uznesenie 6/38

VV BFZ berie na vedomie schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Dagmar Kilovú.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh na konanie hodnotiacej konferencie BFZ na termín 12.4.2017 o 17:00 hod., miesto hotel Bratislava.

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termín 12.4.2017 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ

Návrh zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z komisie požiadal o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov podpredseda KRaD BFZ p. Ján Fašung.

Nové zloženie komisie :

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Smolák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Uznesenie 8/38

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o zložení KRaD BFZ bez pripomienok

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  školský a pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Slovák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Informácia z VV SFZ, konaného dňa 7.2.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.2.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 7.2.2017, v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu k žiadosti škola futbalu

Uznesenie 9/38

VV BFZ berie na vedomie informáciu k žiadosti škola futbalu a neschvaľuje finančnú ani materiálnu účasť BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vyúčtovanie plesu BFZ

Informáciu zo školenia trénerov

Informáciu zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava

Informáciu k ZT seniorov a dorastu

Informáciu o ukončení ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k financovaniu infraštruktúry štadiónov RFZ

V Bratislave 20.02.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Richtárik ,Trnovský , Bóc, Príkopa

Ospravedlnení: Kružliak, Badinský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017 – p. Žiak

4, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana – p. Jánošík

6, Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

7, Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017 – p. Kružliak

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017

Žiadosť o spoluprácu predložil OZ Šport a zdravie, zastúpené p. Tomášom Žiakom, Stanislavom Koyšom a Martinom Caňom ktorý členom VV BFZ predstavil projekt turnaja Open Summer Cup, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2017.

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje spoluprácu s OZ Šport a zdravie pri spoluorganizácii turnaja Open Summer Cup 2017 v mesiaci jún 2016. Ukladá pracovníkom aparátu BFZ súčinnosť na spomínanom turnaji.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 2/37

VV súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu BFZ na rok 2017 v znení pripomienok a ukladá predsedovi BFZ ho predložiť konferencii BFZ na schválenie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Jozefa Kšiňana predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Jozef Kšiňan dlhodobo spolupracuje s BFZ na úrovni medializácie a momentálne sa podieľa na príprave kroniky BFZ.

Uznesenie 3/37

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Jozefovi Kšiňanovi pri príležitostí životného jubilea 90.rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk

Podrobnú správu o jednotlivých štadiónoch v súťažiach III. a IV. liga predložil predseda ŠTK p. Richtárik.

Uznesenie 4/37

VV berie na vedomie správu predsedu ŠTK o pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy a schvaľuje úpravu infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017

Hodnotiacu správu o činnosti KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak st. Po jesennej časti sa členstva v komisii vzdal zo zdravotných dôvodov p. Ján Fašung. Preto navrhuje doplniť komisiu o p. Jána Pozora, ktorý bude zodpovedný za telesnú prípravu ako kondičný tréner a bude súčinný v programe talent – mentor. Vedúcim úseku delegátov bude podpredseda komisie p. Keller

VV berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Príprava plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka 2016

Príprava termínovej listiny na ročník 2017/2018

List MŠK Iskra Petržalka

List FK Inter Bratislava

Príprava turnaja Attract Kerobaj 2017.

Informáciu predsedu BFZ zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

List FK Borinka

Uznesenie 5/37

VV berie na vedomie list FK Borinka a poveruje predsedu ŠTK BFZ zorganizovať kontrolu štadióna FK Borinka do 28.2.2017.

Z: Predseda ŠTK  BFZ                                                  Termín: 28.2.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.2.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ

V Bratislave 16.01.2017                              Zapísal: Ján F a r b u l a

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský , Salenka, Bóc, Teleky, Marko, Filipko, Balog, Príkopa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

4, Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 – p. Jánošík

5, Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

6, Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK – p. Farbula

7, Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného

ročníka 2016/2017 – p. Kružliak, p. Bóc, p. Richtárik,

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 – p. Jánošík

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie výšky štartovného poplatku predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po vypracovaní rozpočtu oboch ZT navrhuje sumy:

510,- € seniori

190,- € dorast

Uznesenie 1/36

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k výške štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Seniori – 510,- €

Dorast – 190,- €

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017

Návrh plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík nasledovne :

Január 2017 – 16.1.2017

Február – 13.2.2017

Marec – 13.3.2017

Apríl – 10.4.2017

Máj – 9.5.2017

Jún – 12.6.2017

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017, predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK

Informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017

Vyhodnotenie práce odborných komisií predniesli predsedovia KRaD, ŠTK, DK, KM a TMK.

Richtárik ( ŠTK) – Všetky súťaže sú uzatvorené podľa tabuliek, zverejnených na webových stránkach

Bóc ( DK) – Predložil vyhodnotenie práce DK BFZ počas jesennej časti

Teleky ( KM) – Informoval o práci komisie počas jesennej časti, kde hlavnou náplňou práce je riadenie súťaží prípraviek, riadenie ZHL starších a mladších žiakov. Všetky stretnutia prípraviek boli za jesennú časť neboli z rôznych dôvodov odohraté a boli preložené na jar 2017. ZHL začala 3.12.2016 a potrvá do februára 2017.

Salenka, Kováč ( TMK) – Informovali o pravidelných zasadnutiach komisie každý druhý utorok v mesiaci. Počas jesennej časti TMK pripravila školenia trénerov EURO B a C licencie. p. Kováč informoval o jednotlivých výberoch BFZ od U13 až po U17.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ, prednesenú p. Jánošíkom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol pri príležitosti životného jubilea oceniť pamätnou plaketou BFZ nasledovných jubilantov na 3. reprezentačnom plese BFZ a zároveň VV BFZ navrhuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jozefa Kšiňana..

Ladislav Petráš – 70 rokov

Jozef Kšiňan – 90 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie:

Informáciu z Regions cup 2016 – Predniesol tréner výberu BFZ seniorov p. Marko

Informáciu z Bratislava cup 2016 – Predniesol regionálny tréner mládeže SFZ za BFZ p. Kováč

Informáciu k ZHL žiakov – Predniesol predseda KM BFZ p. Teleky

Informáciu o školeniach trénerov TMK BFZ,

Informáciu o príprave plesu BFZ a 11-ky roka 2016 – Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu z konferencie SFZ – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu zo zasadnutia VV RFZ v Tatranskej Lomnici – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu o príprave turnaja žiakov výberov regionálnych líg BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu o termíne kvalifikačného turnaja Regions cup 2017 – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík – Regions cup 2017, ktorý bude kvalifikačný sa uskutoční dňa 8 – 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici a organizátorom bude SsFZ.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ :

Listom poďakovať jednotlivým klubom za uvoľnenie hráčov do výberu BFZ seniorov.

V Bratislave 12.12.2016                                      Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                               Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený : Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov – p. Farbula

4, Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017 – p. Kružliak

5, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 8.11.2016 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 splnené.

Uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ. DK BFZ na základe uznesenia č. 193 zakázala uskutočňovať súťažné stretnutia na štadióne TJ Borinka od 11.11.2016 do splnenia uvedených nedostatkov a kontrole ŠTK BFZ.

Uložené nariadenia VV BFZ

Sekretárom BFZ bolo predložené vyúčtovanie MT DANUBE Cup 2016 a

Príprava propozícií k ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov

Návrh na schválenie zmeny predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ seniorov navrhuje namiesto p. Branka Kovačiča p. Miroslava Richtárika. p. Kovačič je v termíne konania ReTu odcestovaný. Miroslav Richtárik s funkciou vedúceho družstva výberu BFZ seniorov súhlasí.

Uznesenie 1/ 35

VV schvaľuje návrh zmeny v realizačnom tíme výberu BFZ seniorov na pozícii vedúceho družstva namiesto p. Branka Kovačiča vedúceho družstva p. Miroslava Richtárika

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017

Predseda KR a D BFZ predložil návrh zmien v nominačnej listine R a D pre ročník 2016/2017. KR a D BFZ navrhuje vyradiť s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Uznesenie 2/35

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KR a D .BFZ , vyraďuje s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a zaraďuje na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 5 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016 predniesol p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu zo stretnutia predsedov a sekretárov družobných futbalových zväzov v Brne
 • Informáciu o odohratých stretnutiach výberov BFZ
 • Informáciu o pripravovanej konferencii SFZ
 • Informáciu o ReTu výberov seniorov – amatérov
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK
 • Informáciu o príprave MHT Bratislava cup 2016
 • Prípravu 3. reprezentačného plesu BFZ, spojeného so slávnostným vyhlásením 11 – ky roka 2016
 • Prípravu rozpočtu BFZ na rok 2017
 • Návrh k udeleniu ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre Augustína Šurana

V Bratislave 14.11.2016                                   Zapísal: Ján Farbula

                                                                          Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 34 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský 

Ospravedlnení: Medveď , Kováč

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení -p. Farbula

3, Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

4, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – p. Trnovský

5, Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

6, Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ – p. Richtárik

7, Informácia s VV SFZ zo dňa 6.10.2016 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda požiadal o doplnenie programu o schválenie preplatenia nákladov ( cestovné na autobus + štartovný poplatok) na turnaj rozhodcov v Brne v mesiaci december.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh, presúva bod 8 na bod 9 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá, uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

Návrh na schválenie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula, nakoľko sa regionálny tréner SFZ pre BFZ p. Kováč ospravedlnil zo zasadnutia. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ U15 a U13 navrhuje TMK BFZ p. Pavla Minárika, ktorý dlhodobo pôsobil v tejto funkcii pri vekovej kategórii U14. Zároveň TMK BFZ navrhuje na pozíciu maséra výberu U15 p. Róberta Diošiho a pre výbery U14 a U15 p. Mariána Mareša.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie postov v realizačných tímoch výberov BFZ v kategóriách U15,U14 a U13 na súťažný ročník 2016/2017

p. Pavol Minárik – vedúci družstiev výberov U15 a U13

Róbert Dioši – masér výberu U15

p. Marián Mareš – masér výberov U14 a U13

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 Zdržal sa : 2 Proti : 0

K bodu 4 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Na základe požiadavky VV BFZ z ostatného zasadnutia predložil predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 voči plánu.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1. polrok 2016 voči plánu v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

Informáciu o vyhodnotení MT Danube Cup predložil tréner výberu U17 p. Vladimír Gála prostredníctvom vedúceho sekretára. Vyúčtovanie turnaja bude predložené po dodaní všetkých faktúr od subdodávateľmi.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení MT Danube cup a ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť vyúčtovanie turnaja na nasledujúce zasadnutie

Termín: Nasledujúce zasadnutie Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží predniesol predseda ŠTK p. Richtárik. Konštatoval, že súťaže prebiehajú podľa schválenej termínovej listiny, v prípade adekvátnej požiadavky a dohody klubov sa stretnutia preložia. Najväčší problém sa vyskytuje pri štartoch hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorým mnohokrát chýba súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie telovýchovného lekára.

Do pohára BFZ sa prihlásilo 15 družstiev – 6 družstiev III. liga, 5 družstiev IV. liga, 3 družstvá V. liga a 1 družstvo VI. liga.

Prihlasovanie do zimného pohára BFZ v kategórii seniorov a dorastu bude prostredníctvom ISSF systému.

VV berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží a o príprave zimného turnaja BFZ v kategóriách seniorov a dorastu.

VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK BFZ pripraviť propozície k obom turnajom.

Zodpovedný: Predseda ŠTK BFZ Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia s VV SFZ dňa 06.10.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Predseda KRaD predložil návrh na schválenie prefinancovania nákladov na turnaj rozhodcov v Brne dňa 3.12.2016. Náklady predstavujú dopravu autobusom do Brna a zaplatenie štartovného vkladu na turnaji.

Uznesenie 2/34

VV schvaľuje dotáciu na dopravu a štartovný vklad vo výške 350,- € na turnaj rozhodcov v Brne.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného poplatku na ZHL mládeže pre ročník 2016/2017

Predseda BFZ predložil návrh na výšku štartovného poplatku pre Zimnú halovú ligu prípraviek a žiakov. Suma v minulých rokoch bola 100,- € a navrhuje ju nemeniť.

Uznesenie 3/34

VV schvaľuje štartovný vklad pre zimnú halovú ligu mládeže ( prípravka a žiaci) vo výške 100,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie:

Informáciu s pracovného stretnutia na FAČR a Pražskom futbalovom zväze, ktorého sa zúčastnili predseda a vedúci sekretár.

Informáciu s pracovného stretnutia v Ljubľani

Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s predstaviteľmi FK dňa 22.11.2016

o 18:30 hod v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji.

Informáciu o stretnutí predsedov družobných zväzov v dňoch 25-27.10 v Brne.

Informáciu o príprave MHT Dan cup 2016.

Informáciu o príprave výberu BFZ seniorov

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol oceniť plaketou  in memoriamp. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

Uznesenie 4/34

VV BFZ schvaľuje oceniť plaketou  in memoriam p. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V Bratislave 10.10.2016                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Salenka, Trnovský , Božik, Skovajsa

PROGRAM:

1,Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – Skovajsa, Božik

4. Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017 – Salenka, Kováč

5. Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – Trnovský

6. Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí) – Jánošík

7. Informácia s pracovného stretnutia predsedov RFZ – Jánošík, Medveď

8, Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá,

Informáciu k zisteným nedostatkom s hľadiska infraštruktúry štadióna TJ Borinka predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a navrhol termín 30.9.2016 ako konečný pre splnenie všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez pripomienok

Uznesenie 1/33

VV BFZ stanovuje konečný termín splnenia všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka na 30.9.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov predniesli tréneri jednotlivých výberov pp. Božik a Skovajsa.

Memoriál G. Princa – Košice

Tréner p. Skovajsa – Predložil správu o príprave výberu U14, ktorá začala 8.8.2016 za účasti pozvaných 40 hráčov. Z tohto kontrolného zrazu bolo vybraných 22 hráčov ročník nar. 2002, ktorí reprezentovali BFZ na memoriáli Gejzu Princa v dňoch 21-24.8.2016. Výber BFZ všetky stretnutia prehral a umiestnil sa na 4.mieste. Vyslovil nespokojnosť s prístupom niektorých hráčov, ktoré prerokuje regionálny tréner BFZ v ich materských kluboch.

MT KOUBA CUP 2016 – Južná Morava

Tréner R. Božik – Predniesol správu o príprave. V tomto výbere mali hrať hráči, ktorí sa nedostali na turnaj do Košíc. Príprava a samotný výber bol poznačený množstvom ospravedlnených alebo zranených hráčov, preto bol tento výber doplnený o hráčov ročník 2003. Všetky ostatné mužstvá na turnaji nastúpili s hráčmi ročník 2002, kde v tejto kategórii je to veľký rozdiel. Výber odohral celkovo 6 stretnutí, v ktorých raz remizoval a  ostatné  všetky prehral a umiestnil sa na poslednom 15.mieste.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ U15 na turnajoch Memoriál Gejzu Princa a KOUBA Cup bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 4 – Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017

Regionálny tréner a predseda TMK BFZ predložili návrh na zloženie realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15, U14, U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Uznesenie 2/33

VV Schvaľuje predložený návrh regionálneho trénera BFZ a predsedu TMK BFZ o zložení realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15,U14 a U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predložil informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 a ukladá predsedovi EK dopracovať vyhodnotenie čerpania rozpočtu voči plánu

Zodpovedný: Predseda EK BFZ p. Trnovský     Termín: Nasledujúce zasadnutie VV

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí)

Predseda BFZ predložil návrh doplnenia RS 2016/2017 čl. 9.2 o povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu.

VV dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie RS 2016/2017 čl. 9.2 o zabezpečení zdravotnej služby.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ s pracovníkmi SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ a pracovníkov SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

List ŠK Lozorno a postupuje ho na zasadnutie VV ObFZ Bratislava – vidiek dňa 13.9.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

 

V Bratislave 06.09.2016                                Zapísal: Ján Farbula

                                                                       Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 32 zo zasadnutia VV BFZ dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 32
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Prítomní:Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula,

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení: Baxa , Ferík

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august 2016 – Kováč

4. Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 – p. Richtárik

5. Informácia o letnom seminári R a D BFZ  – p. Kružliak

6.Rôzne

7.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda KRaD požiadal o doplnenie a zmenu programu

Bod 5,Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Bod 6, Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Bod 7, rôzne

Bod 8, záver

VV BFZ schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

Uznesenie 2/31 – List TJ Borinka o oznámení, že majstrovské stretnutia súťaže IV. liga Bratislava odohrá na domácom štadióne a upraví HP na požiadavky z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov pre súťaže BFZ v kategórii seniorov.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje aktualizáciu infraštruktúry štadiónov pre súťaže seniorov BFZ v bode 1 ( min. rozmery HP 100×64 m mení na 100x60m) s účinnosťou od 08.08.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

Uznesenie 6/31 – Odhlásenie sa družstiev FC Ružinov zo súťaží PMA1,PMB1 a PMC na základe  neschválenia nahláseného hracieho dňa a hracieho času.

 

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení  prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august

Regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč informoval VV BFZ o príprave výberov na turnaje v kategórii U 14 ( ReTu v Košiciach a medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016 „ na Južnej Morave.

VV BFZ berie na vedomie prípravu výberov na turnaje Re Tu v Košiciach a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ na Južnej Morave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  . Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017

Informáciu o predsezónnom aktíve klubov predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval  VV BFZ o pokynoch, ktoré boli na aktíve odprezentované  pre jednotlivé stupne súťaží.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika o predsezónnom aktíve klubov bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5 – Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal  o dodatočné schválenie zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovných R

Marek Kalmár, Mgr.Štefana Vasilenko, Marek Budáč

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KraD na dodatočné zaradenie R  Mareka Kalmára,  Štefana Vasilenka a Mareka Budáča na nominačnú listinu R IV. ligy pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 –  Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Informáciu o letnom seminári R a D BFZ preniesol predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Seminára sa okrem vopred ospravedlnených R a D zúčastnili všetci ostatní R a D, ktorí boli schválení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017. Tí R a D, ktorý sa vopred ospravedlnili, absolvujú predsezónny seminár na ObFZ Bratislava – mesto.

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ o letnom seminári R a D bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu predsedu o možnosti zorganizovať zájazd na kvalifikačné stretnutie Slovinsko – Slovensko v dňoch 7 – 9.10.2016.

Informáciu k príprave 1. Ročníka medzinárodného turnaja U17 „ DANUBE CUP 2016“ v termíne 13-15.9.2016 na území BFZ.

Informáciu k regionálnemu turnaju seniorov – amatérov v dňoch 18-20.11.2016 v Tatranskej Lomnici.

List p. Antona Herhoneka k termínom mládežníckych súťaží.

Predseda ŠTK predložil žiadosť  na zaradenie družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Uznesenie 3/32

VV BFZ schvaľuje zaradenie  družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil požiadavku TJ Malinovo na príspevok k vybudovaniu futbalového ihriska.

Uznesenie 4/32

VV BFZ schvaľuje príspevok  pre TJ Malinovo za vybudovanie nového futbalového ihriska. Ukladá vedúcemu sekretárovi vyplatiť príspevok po zdokladovaní schválenej sumy a predložení potrebnej dokumentácie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za:  Proti:Zdržal sa: 0

V Bratislave 08.08.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. júla 2016

Zápisnica č. 31
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. júla 2016 v Bratislave

 Prítomní:Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Ferík ,Farbula, Richtárik, Príkopa

Pozvaní : Richtárik, Teleky

Ospravedlnení: Teleky, Suchý

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik

4,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017  – p.Richtárik

5, Schválenie RS pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Kružliak

7, Informácia o marketingových partneroch BFZ  pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.7.2016 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý  program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016

Vyhodnotenie súťaží za súťažný ročník 2015/2016 predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží za súťažný ročník 2015/2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

Návrh na zaradenie družstiev do súťaží predložil  predseda ŠTK BFZ p. Richtárik nasledovne:

TIPOS III. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev

TIPOS IV. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev –  TJ Borinka požiadala o výnimku s požiadaviek ŠTK BFZ z hľadiska infraštruktúry štadióna, FC Petržalka akadémia – ihrisko s umelou trávou.

III .liga Starší dorast – prihlásených 13 družstiev, O zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ  požiadali tieto družstvá MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo, FK Inter Bratislava „B“

III. liga mladší dorast – prihlásených 12 družstiev, ŠK Báhoň požiadal listom o povolenie hrať domáce majstrovské stretnutia na ihrisku v Pustých Úľanoch

II. liga starších a mladších žiakov – prihlásených 13 družstiev, o zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ požiadali tieto družstvá : PŠC Pezinok, MŠK Senec

I.liga žiačok BFZ – prihlásených 5 družstiev, štvorkolový systém, víťaz postupuje na MSR v kategórii žiačok za BFZ.

Súťaže prípraviek

PMA1, PMB1,PMC – Prihlásených 13 družstiev – o zaradenie požiadalo FC ŠTK 1914 Šamorín

PMA2,PMB2 – Prihlásených 11 družstiev

PMA3 – Prihlásených 7 družstiev

Pr SC – Prihlásených 15 družstiev

Pr MA – Prihlásených 12 družstiev

Pr PK – Prihlásených 15 družstiev

Uznesenie 1/31

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ o zaradení družstiev do súťaží s pripomienkami nasledovne:

III. liga –Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev nesplnil s vedomím predsedu ŠTK ŠK Báhoň, ktorý má iba dve mládežnícke družstvá. ŠK Báhoň deklaruje, že vytvorí spoločné družstvo mladšieho dorastu s FK Pusté Úľany a požiadal listom VV BFZ o odohratie domácich majstrovských stretnutí mladšieho dorastu na ihrisku FK Pusté Úľany.

VV BFZ nesúhlasí so žiadosťou ŠK Báhoň, aby družstvo mladšieho dorastu odohralo domáce stretnutia na ihrisku FK Pusté Úľany. Ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať ŠK Báhoň listom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

IV.liga – Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev splnili všetky družstvá. Z hľadiska infraštruktúry štadiónov má nedostatky štadión TJ Borinka, ktorý požiadali listom VV BFZ o udelenie výnimky pre nevyhovujúce požiadavky z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

Uznesenie 2/31

VV BFZ neschvaľuje výnimku pre TJ Borinka na odohratie majstrovských a súťažných stretnutí v kategórii seniorov v súťaži TIPOS IV. liga na ihrisku TJ Borinka. Klub TJ Borinka je povinný nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže a požiadať o schválenie  ihrisko pre domáce majstrovské stretnutia. VV ukladá vedúcemu sekretárovi informovať TJ Borinka o neschválení žiadosti a požiadať o nahlásenie ihriska pre domáce stretnutia

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ          Termín: 20.7.2016

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

III. liga starší dorast – O zaradenie do súťaží požiadali tri družstvá: MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“

Uznesenie 3/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže SD3R  podľa predloženého návrhu a rozhodol o  zaradení družstiev MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“ do súťaže SD3R.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Uznesenie 4/31

Starší a mladší žiaci – VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže II. ligy starších a mladších žiakov podľa predloženého návrhu a rozhodol o zaradení  MŠK Senec a PŠC Pezinok do súťaže II. Ligy starších a mladších žiakov.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Žiačky – VV súhlasí so zaradením  družstiev do súťaží I. ligy žiačok BFZ podľa navrhnutého  modelu súťaží štvorkolovým systémom. víťaz súťaže postupuje na M SR v kategórii žiačok.

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Prípravky – Okrem prihlásených družstiev cez elektronickú prihlášku do súťaží prípraviek  požiadalo zaradiť družstvo FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1,PMB1 a PMC, ktoré sídli na území ZsFZ. Spolu zo žiadosťou predložili aj súhlas ZsFZ na zaradenie do súťaží BFZ.

Uznesenie 5/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do všetkých súťaží  prípraviek podľa predloženého návrhu a súhlasí so  zaradením  FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1 PMB1 a PMC

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0 Proti : 0

KM BFZ požiadala VV BFZ  o rozhodnutie o udelení výnimky hracieho dňa vo štvrtok 16:00 a 17:30 pre družstvá prípravky FC Ružinov

Uznesenie 6/31

VV BFZ nesúhlasí zo žiadosťou KM BFZ o udelení výnimky pre družstvá FC Ružinov Bratislava hrať majstrovské futbalové stretnutia v kategórii prípraviek vo štvrtok, ako FC Ružinov Bratislava uviedol v elektronickej prihláške do súťaží a nariaďuje odohrať majstrovské stretnutia počas víkendu t.j. sobota alebo nedeľa. VV BFZ ukladá KM BFZ požiadať FC Ružinov Bratislava o nahlásenie hracieho dňa a času do 15.7.2016

Zodpovedný:  KM BFZ                                   Termín: 15.7.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5-  Schválenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 7/31

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ na znenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok a ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť tlač  rozpisu súťaží v náklade 300 ks.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ         Termín: Aktív klubov BFZ dňa 3.8.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 8/31

VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok tak, ako boli navrhnuté predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár BFZ predložil zoznam marketingových partnerov BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

VV BFZ  berie na vedomie predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

August 2016 – 8.8.2016

September 2016 – 5.9.2016

Október 2016 – 10.10.2016

November 2016 – 7.11.2016

December 2016 – 12.12.2016

Uznesenie 9/31

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na II.polrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 06.07.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

Predseda ŠTK predložil návrh na zakúpenie lôpt zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá, zaradené do súťaží  TIPOS III. a IV.  liga v súťažnom ročníku 2016/2017

Uznesenie 10/31

VV BFZ schvaľuje zakúpenie po 4 ks. lôpt. Zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá zaradené do súťaží TIPOS III. a IV. liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil zoznam jubilantov a návrh na udelenie odznakov SFZ

Michal Salenka – Bronzový odznak

Alexander Marczell – Bronzový odznak

Rudolf Hupka – Bronzový odznak

Karol Beňo – Bronzový odznak

Gabriel Chládek – Bronzový odznak

Milan Bródy st. – Zlatý odznak

Mikuláš Bojko – Zlatý odznak

Uznesenie 11/31

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ na udelenie odznakov SFZ podľa predloženého zoznamu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a  ukladá predsedovi rokovať na úrovni obce Veľký Biel o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a následne informovať VV BFZ

Zodpovedný: Predseda BFZ         Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Informáciu o ponuke spoločnosti OMNIA 2000 o možnosti prenájmu priestorov pre BFZ.

Informáciu o zmene regionálneho trénera BFZ p. Nováka, ktorý končí dňa 15.7 a na jeho miesto nastúpi p. Michal Kováč

List p. Miroslava Chvílu a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať p. Chvílovi

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ            Termín: do 20.7.2016

V Bratislave 11.7.2016                                  Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 30 zo zasadnutia VV BFZ dňa 30. mája 2016

Zápisnica č. 30
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 30. mája 2016 v Bratislave

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Ferík, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula, Richtárik

Pozvaný : Richtárik

Ospravedlnený: Medveď

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.5. 2016  – p. Jánošík

4. Schválenie nominácie výberu BFZ WU16  na turnaj v Paríži – p. Farbula

5. Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017 – p. Kružliak

6. Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

7. Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Farbula

8.Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

9, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol  zmenu programu zasadnutia:

Zmena programu

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

7, Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára – p. Jánošík

11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Pôvodné body v programe sa posúvajú 6 za 8, 7 za 9 , 8 za 10 , 10 za 12 a 11 za 13

Navrhnutý  program zasadnutia,so zmenami,bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 5/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 24.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ  dňa 24.5.2016

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie nominácie výberu dievčat WU16 na medzinárodný turnaj do Paríža

Sekretár BFZ predložil na schválenie nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016

Uznesenie 1/30

VV schvaľuje nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016 bez pripomienok tak, v súlade s predloženým návrhom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh odmien a náhrad pre R, AR a D za výkon funkcií v stretnutiach organizovaných BFZ, od súťažného ročníka 2016/2017

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh odmien a náhrad R, AR a D pre DO v stretnutiach organizovaných BFZ od súťažného ročníka 2016/2017 a ukladá vedúcemu sekretárovi zapracovať odmeny a náhrady do Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 tak, ako boli schválené.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ     Termín: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ od súťažného ročníka 2016/2017 tak, ako boli odsúhlasené KRaD BFZ.

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2016/20117.

R – Andrej Chromý

AR  -Katarína Smolíková

PR – Miroslav Richtárik

DS – 1, Ján Farbula

2 , Róbert Dadykin

3, Vladimír Ondrušek

VV BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu DS SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 za BFZ týchto delegátov

1, Bóc Miroslav

2, Lônčík Milan

3, Tomášová Renáta

4, Farbula Ján

5, Dadykin Róbert

6, Ondrušek Vladimír

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 7 -Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára a schválenie návrhu nového predsedu KD SFZ za BFZ – p. Jánošík

Predseda BFZ predložil návrh na odvolanie nominanta BFZ p. Františka Košičára s pozície predsedu KD SFZ na základe prijatých podnetov.

Uznesenie 4/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu BFZ a vyslovuje nedôveru predsedovi KD SFZ p. Františkovi Košičárovi. Ukladá predsedovi BFZ predložiť na zasadnutie VV SFZ návrh na jeho odvolanie s funkcie.

Zodpovedný : Predseda BFZ           Termín:Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 8 – Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

Sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ chlapcov U14 na medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016“ na Južnej Morave v mesiaci August : Tréner: WalterRischer, asistent: Rudolf Božík a na RT – memoriál Gejzu Princa v Košiciach v mesiaci august. Tréner: Igor Bôbik , asistent: Maroš Skovajsa

Uznesenie 5/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženia RT na medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP 2016“ a RT – Memoriál Gejzu Princa bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku do súťaží III. a IV. liga v súťažnom  ročníku 2016/2017 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2015/2016 – III. liga 650€ a IV. liga 450€

Uznesenie 6/30

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok III. liga 650€ a IV. liga 450€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ v kategórii seniorov – p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil VV BFZ na schválenie návrh dejiska finále pohára BFZ . Do výberového konania sa prihlásil ako jediný FK Lamač Bratislava a navrhuje ho schváliť.

Uznesenie 7/30

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ –  dejisko finále pohára BFZ na ihrisku FK Lamač Bratislava dňa 8.6.2016 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Vedúci  sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ, ktorý podlieha schváleniu VV SFZ.

Uznesenie 8/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o úprave splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ a ukladá predsedovi BFZ predložiť tento na schválenie VV SFZ

Zodpovedný: predseda  BFZ        Termín: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV Berie na vedomie:

Informáciu z družobného stretnutia predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci,

Informáciu z priateľského futbalového stretnutia výberu U15 BFZ – výber JmKFS U15,

Informáciu o aktuálnom stave štadiónov III. ligy z hľadiska ich infraštruktúry, prednesenú predsedom ŠTK BFZ,

List ŠK Lozorno–Odpovedať listom, že rozhodnutie KRaD BFZ je konečné

List ŠK Báhoň –  Žiadosť o výnimku v počte mládežníckych družstiev.

VV BFZ prediskutoval žiadosť ŠK Báhoň a prijal poplatky za chýbajúce mládežnícke družstvá od súťažného ročníka 2016/2017.

Uznesenie 9/30

VV BFZ schvaľuje výšku poplatku za chýbajúce mládežnícke družstvá pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovne

Za 1 chýbajúce družstvo 1000€

Za 2 chýbajúce družstvá 3000€ t. j 4000€

Za 3 chýbajúce družstvá 5000€ t. j 9000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

List MŠK Senec – Odstupuje na ŠTK BFZ

List FK Inter Bratislava –  Odstupuje na ŠTK BFZ

Informáciu o rokovaní  k zmene mobilného operátora

Informáciu k odovzdávanie pohárov pre víťazov jednotlivých súťaží

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 30.05.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 29 zo zasadnutia VV BFZ dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 29
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Pozvaní:  Richtárik, Novák

Ospravedlnení: Ferik , Novák , Badinský, Richtárik

 PROGRAM:

1.Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2.Kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.5.2016 – p. Jánošík

4,Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii p.Farbula

5. Schválenie účasti výberu BFZ u14 na turnaji „ Kouba cup 2016“ 21-25.8.2016 – p. Farbula

6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník  2016/2017 – p. Richtárik

7.Informácia  o plnení zmluvy so spoločnosťou TIPOS – p. Farbula

8.Informácia k pripravovanému stretnutiu predsedov a sekretárov družobných FZ – p. Jánošík

9.Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov – p.Farbula

10.Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 9.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o priebehu konferencie, diskusných príspevkoch

Uznesenie 1/29

VV vyhodnotil pripomienky, ktoré odzneli v diskusii, zároveň konštatoval, že  ich prípadné etablovanie do aplikačnej praxe je závislé od schválenia príslušnými zväzovými orgánmi.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie účasti výberu BFZ na medzinárodnom turnaji U14 „ Kouba cup 2016“

Sekretár BFZ informoval o pozvánke od družobného futbalového zväzu JmKFS na turnaj „ KOUBA CUP“ pre výber BFZ U14 v mesiaci August 2016

Uznesenie 2/29

VV schvaľuje účasť regionálneho výberu BFZ U14 Na medzinárodnom turnaji „KOUBA CUP 2016“ ukladá regionálnemu trénerovi zostaviť nomináciu a realizačný tím

Zodpovedný: Reg. Tréner p. Novák         Termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Sekretár BFZ, v zastúpení predsedu ŠTK predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/29

VV schvaľuje termín podania  prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 elektronickou prihláškou cez ISSF systém od 15.6.2016 do 4.7.2016 a ukladá  doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 4.7.2016 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 4.7.2016 do 12:00 hod. a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –  Informácia o plnení zmluvy so spločnosťou TIPOS

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o kontrole plnenia zmluvy so spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS vyhodnotila plnenie zo strany BFZ ako dostatočné – bez pripomienok

VV berie na vedomie informáciu o plnení zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Informácia o pripravovanom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci v dňoch 11 – 12.5.2016

VV berie na vedomie prípravu o stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v dňoch 11 – 12.5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Sekretár BFZ predniesol návrh na vyhlasovanie ankety o gól mesiaca počas súťažného ročníka prostredníctvom sociálnej siete, o ktorom budú hlasovať fanúšikovia a najlepší gól bude ocenený od BFZ

Uznesenie 4/29

VV schvaľuje návrh sekretára BFZ o vyhlasovaní ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o usporiadaní finále pohára BFZ zo strany  FK Lamač Bratislava

Informáciu z turnaja o „TROFEJ BELEHRADU“ kategórie U 14 v dňoch 6 – 8.5.2016, kde výber BFZ obsadil 2.miesto

Informáciu o konaní konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave

Informáciu z pracovného stretnutia k reorganizácii súťaží SFZ

Informáciu z družobných stretnutí výberov BFZ U13 a U14 na Južnej Morave

Informáciu o hlasovaní per rollam o nominácii R na licenciu P

Informáciu z fyzických previerok R dňa 3.5.2016

List TJ Záhoran Jakubov a odstupuje ho na KRaD BFZ

Predseda KRaD požiadal o finančný príspevok na 10. ročník „REFEREE CUP 2016“ , ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2016 a nie v januári 2017.

Uznesenie 5/29

VV schvaľuje finančný príspevok vo výške 250€ na 10.ročník REFEREE CUP 2016 v mesiaci jún 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV sa zaoberal požiadavkou matriky SFZ vo veci zaujatia stanoviska k schváleniu organizačno – právnej zmeny ŠK Senec a,s – ŠK 1923 Gabčíkovo a.s a ukladá sekretárovi zaslať odpoveď na SFZ

Zodpovedný: sekretár BFZ                                    Termín: 15.5.2016

Sekretár BFZ predložil cenovú ponuku na zmenu mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ.

Uznesenie 6/29

VV poveruje sekretára BFZ  rokovať o  zmene mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ

Zodpovedný: Sekretár BFZ                      Termín: Najbližšie  zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Bratislava, 09.05.2016                                            Zapísal: Ján Farbula                                                                                                          Vedúci sekretár BFZ

 

 

Zápisnica z riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Zápisnica

S riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Prítomní: viď prezenčná listina

Program konferencie

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 7. Schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018
 8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2015
 9. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ previedol predsedajúci konferencie p. Milan Lônčík.

K bodu 2 – Predsedajúci predniesol návrh VV BFZ, ktorý odporúča schváliť konferencii pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú komisiu, skrutátorov a overovateľov zápisnice

K bodu 3 – Predsedajúci predniesol návrh schválenia programu konferencie

K bodu 4 – Predseda BFZ p. Juraj Jánošík a GS SFZ p. Jozef Kliment odovzdali ocenenia zástupcom FK, ktorý sa dožili životného jubilea:

Strieborný odznak SFZ – p. Ondrej Trnovský  65 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ján Sabo  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Milan Bombala  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Anton Herhonek  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Rudolf Kovár  60 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ivan Kolembus  50 rokov

Ocenenia BFZ

Milan Lodnánek         OFK Dunajská Lužná            60 r.

Peter Kučerka             ŠK Svätý Jur                     60 r.

Jaroslav Ferík              FC Rohožník                      50 r.

Bohuslav Lopoš         TJ Slovan Viničné              85 r.

Ján Kováč                  FK Slovan Most p/BA         60 r.

Vladimír Báchor       FC Rohožník                        50 r.

Štefan Slezák             PŠC Pezinok                         75 r.

Jozef Minarovič        Rozhodca BFZ                      70 r.

Štefan Ľupták           Rozhodca BFZ                      60 r.

Rudolf  Lehuta          Rozhodca BFZ                      60 r.

Ivan Brhel                  OFK Dunajská Lužná         50 r .

Ladislav Mittuch      TJ Rovinka                            50 r.

Michal Zachar          TJ Rovinka                            50 r.

Vladimír Wänke       Funkcionár BFZ                   70r.

K bodu 5 – Správu o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ predniesol predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý zhrnul prácu predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od poslednej konferencie.

 

K bodu 6 – Správu revíznej komisie BFZ predniesol predseda RK BFZ p. Dušan Badinský. Poznamenal, že komisia nemusela počas obdobia od poslednej konferencie riešiť žiaden podnet.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015

K bodu 7 –  Predsedajúci konferencie BFZ p. Lônčík predložil konferencii informáciu s VV BFZ, ktorý zobral na vedomie návrh strategického plánu rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 a odporúča konferencii strategický plán rozvoja futbal v BFZ na roky 2016 – 2018 schváliť.

K bodu 8 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol konferenciii správu o hospodárení BFZ za rok 2015

Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok

K bodu 9 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predložil konferencii rozpočet BFZ na rok 2016, ktorý VV BFZ na svojom zasadnutí zobral na vedomie a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

K bodu 10 – V diskusných príspevkoch vystúpili

GS SFZ p. Jozef Kliment – Pozdravil všetkých delegátov od prezidenta SFZ p. Jána Kováčika. Informoval delegátov o rekonštrukcii štadiónov na Slovensku, Pripomenul úspech reprezentačného družstva seniorov, ktoré sa prebojovalo na záverečný šampionát ME do Francúzska, Informoval o finančnej podpore zo strany SFZ vo výške 2.000 000 € na výstavbu ihrísk s umelou trávou v rámci projektu HATT RICK IV. Informoval delegátov o pripravovaných novelizáciach noriem SFZ – stanovy, registračný a prestupový poriadok.

 1. Rendek ( Slovan Most pri Bratislave) – Zaujímal sa , ako bola prešetrená žiadosť FK Slovan Most pri Bratislave na činnosť delegáta stretnutia v stretnutí III. ligy Lokomotíva D. N. Ves – FK Slovan Most pri Bratislave
 2. Kostolanský ( Slovan Ivanka pri Dunaji) – Požiadal vedenie BFZ, aby sa väčšou mierov zúčastňovali predstavitelia BFZ na stretnutiach mládeže a akým spôsobom sú koordinované výbery BFZ v jednotlivých kategóriach.
 3. Badinský – Požiadal o vysvetlenie, ako má postupovať samospráva mesta Senec, keď rozhodnutím vedenia ŠK Senec a.s bolo toto preregistrované v zmysle OR na ŠK Gabčíkovo so zmenou sídla spoločnosti mimo územie nielen mesta Senec ale aj mimo Bratislavský kraj a čo sa stane shráčmi, ktorý bývajú v Senci a okolí a nemajú záujem dochádzať do Gabčíkova a v prípade prestupu do MŠK Senec alebo daľších klubov bude musieť byť vyplatené výchovné v zmysle RaPP SFZ.
 4. Salenka – Odpovedal p. Kostolanskému a vysvetlil princípy výberov BFZ
 5. Suchý – Vyslovil spokojnosť s reorganizáciou súťaží v kategórii seniorov od súťažného ročníka 2015/2016, keď sa jednotlivé stupne súťaží, najmä však IV. liga na úrovni BFZ a V. ligy na úrovni ObFZ mesto aj vidiek skvalitnili. Taktiež spomenul pripravovanú reorganizáciu súťaží SFZ, kde poznamenal že prioritu by mal mať návrh SFZ a RFZ by si nemali dokazovať svoju silu zasahovaním do reorganizácie súťaží SFZ. Samozrejme, môžu prísť rôzne návrhy, na ktorých sa nie vždy všetci zhodnú ,ale najdôležitejšie je dodržiavať stanovy SFZ , dodržiavať územné členenie RFZ a je potrebný byť v týchto veciach konzistentný. Poďakoval SFZ za umožnenie prednášky o implementácii zákona o športe v praxi na území BFZ, ktorú futbalová verejnosť v BFZ prijala s veľkým záujmom.

Pripomenul tiež, že aj zástupcovia BFZ a on bol jedným z nich sa podieľali na novelizácii noriem a predpisov a mrzí ho , že nie všetky pripomienky boli vypočuté najmä tie, ktoré vyplývajú s praxe a trpia nimi družstvá v najnižších súťažiach na úrovni ObFZ a napriek tomu sa schváli aj nezmysel,aj keď vieme ,že to nie je dobré už na začiatku. BFZ mal, má a bude mať pevné miesto v Slovenskom futbale a musí byť rešpektovaný.

Pred plénom konferencie požiadal GS SFZ, aby váhou svojej osobnosti prispel k čo najlepšej príprave noriem a aby tieto boli jasné a vyhovujúce aj pre FK na úrovni ObFZ.

 1. Straka – Predseda matričnej komisie BFZ poznamenal, že pri zostavovaní nového RaPP SFZ neboli vypočuté všetky pripomienky najmä zo strany FK, napriek tomu táto dôležitá norma bola prijatá konferenciou SFZ v júni 2015 a ukázala sa ako nedopracovaná a nevyhovujúca a po pripomienkach zo strany FIFA musí byť dopracovaná. Požiadal o prehodnotenie zrušenia hosťovania hráčov – amatérov, len v BFZ bolo v prestupovom období 1.7.2015 – 30.9.2015 a 1.1.2016 – 15.3.2016 vykonaných 1063 žiadostí o hosťovanie a v  prípade zrušenia môže mať likvidačné následky najmä na menšie FK. Predložil príklad prestupového poriadku Rakúskeho futbalového zväzu, s ktorého by si tvorcovia tejto normy mali vziať príklad. Takúto dôležitú normu je potrebné pripraviť, nechaj ju potrebný čas pripomienkovať a najlepšiu verziu prijať.

GS SFZ p. Kliment – K reorganizácii súťaží SFZ povedal, že sú zhromaždené návrhy ÚLK, RFZ a po prehodnotení bude to najlepšie navrhnuté na schválenie konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 3.6.2016 v Bratislave.Na prípravách noriem sa podieľajú ľudia s právnym vzdelaním, každá takáto norma musí byť pripomienkovaná a relavantné pripomienky musia byť zapracované do normy.

 1. Balog ( ŠK Bernolákovo) – Vystúpil s požiadavkou, aby bola zjemnená norma v pripade neskorej úhrady mesačnej zbernej faktúry, na čo doplatil aj klub ŠK Bernolákovo, keď oneskorene uhradil mesačnú zbernú faktúru a boli mu odpočítané body v tabuľke.
 2. Mesároš ( FK Lamač) – Navrhol, aby študentské hosťovania nahradil v prípade zrušenia hosťovania v novom RaPP študentský prestup bez finančného vyrovnania medzi klubmi po dobu štúdia.
 3. Wänke ( FK ŠK Danubia – Hrubý Šúr) – Pripomenul , že norma FIFA sa vzťahuje na hráčov – profesionálov a normu pre amatérov si môže upraviť každý republikový futbalový zväz podľa seba.

Bod 11 –  Predseda mandátovaj komisie predniesol správu mandátovej komisie . Celkovo bolo na konferenciu BFZ pozvaných 89 osôb, z toho 65 delegátov s právom hlasovať a 24 hostí.

Prítomných delegátov s právom hlasovať je 46 t.j 70,77%

Prítomných hostí je 16 t.j 66,67%

Mandátová komisia konštatuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Bod 12 – Predseda návrhovej komisie p. Šimonič  predložil delegátom konferencie návrh uznesenia:

Konferencia BFZ schvaľuje:

Uznesenie č. 1

Pracovné predsedníctvo konferencie BFZ : Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Mandátová komisia konferencie BFZ: Miroslav Bóc – predseda, Tomáš Straka – člen, Ľubomír Zápražný – člen

Návrhová komisia konferencie BFZ: Boris Šimonič – predseda, Tomáš Žiak – člen, Ľuboš Pavlovič – člen

Skrutátori konferencie BFZ: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ konferencie: Ján Farbula

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje predložený návrh programu konferencie bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3  

Konferencia BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 45 , Proti – 1, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2016, predložený predsedom ekonomickej komisie BFZ p. Ondrejom Trnovským bez pripomienok.

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Konferencia BFZ berie na vedomie

 1. Informáciu, že konferencia BFZ bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Konferencia berie na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ od poslednej konferencie
 3. Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015
 4. Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok
 5. Správnu mandátovej komisie, že konferencia BFZ je uznášaniaschopná

Konferencia BFZ ukladá:

Vyhodnotiť priebeh konferencie, diskusné príspevky a priajť k nim prípadné uznesenia

Terrmín: najbližšie zasadnutie VV BFZ                 Zodpovední : Predseda BFZ a VV BFZ

Bratislava , 21.4.2016

Zapísal: Ján Farbula

Overovatelia zápisnice:       Ivan Kružliak:                                              Dušan Paška:

Zápisnica č. 28 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. apríla 2016

Zápisnica č. 28
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. apríla 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní: , Richtárik, Teleky

 PROGRAM:

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.4. 2016 – p. Jánošík
 4. informácia z pracovného stretnutia s predstaviteľmi ZsFZ – p. Farbula
 5. Informácia o priebehu súťaží – p. Richtárik
 6. Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva – p. Farbula
 7. Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis – p. Farbula
 8. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Podpredseda BFZ p. Baxa požiadal o zmenu programu a to bod 4 schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

VV Schvaľuje požiadavku podpredsedu BFZ p. Baxu na zaradenie bodu 4 – schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania

Za:  8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT

Podpredseda BFZ p. Baxa predniesol uznesenie z VV ObFZ Bratislava – vidiek zo dňa 16.3.2016, kde VV ObFZ Bratislava – vidiek schválil  FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT miesto ŠK Tomášov, ktorý listom oznámil odstúpenie od projektu

Uznesenie 1/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o odstúpení ŠK Tomášov od projektu a schvaľuje FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT pri splnení podmienok voči SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o stretnutí s predstaviteľmi ZsFZ, s ktorého je spracované komuniké

VV berie na vedomie komuniké s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Informácia o priebehu súťaží

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predniesol informáciu o priebehu súťaží v jednotlivých kategóriach, informoval o neodohratých stretnutiach v kategórii žiakov a dorastu, ktoré boli odložené z dovôdu nepriaznivého počasia.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 8  Zdržal sa: 8

K bodu 7 –  Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva

Predseda BFZ predniesol návrh pracovného predsedníctva , predsedov mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice na konferenciu BFZ, konanú dňa 13.4.2016.

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a odporúča ho konferencii schváliť

Pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Predseda Mandátovej komisie: Miroslav Bóc

Predseda návrhovej komisie : Boris Šimonič

Skrutátori konferencie: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ: Ján Farbula

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis

Sekretár BFZ predniesol návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis, ktorá vypracovala cenovú ponuku na nákup futbalových lôpt a v prípade spolupráce predložila marketingové plnenie voči BFZ

Uznesenie 3/28

VV berie na vedomie návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis  a poveruje vedúceho sekretára spoločne s predsedom komisie marketingu a partnerov jednaním na úrovni sponzorov za účelom spolupráce so spoločnosťou Futbal servis.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu pripravovanom pracovnom stretnutí predstaviteľov BFZ a Pražského futbalového zväzu v Prahe v dňoch 14 – 15.4.2016

Informáciu o pripravovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov družobných futbalových zväzov v Bratislave v dňoch 11 – 12.5.2016

Informáciu o príprave Medzinárodného turnaja dorastencov v kategórii U17 „ DANUBE CUP 2016“

Informáciu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o riešení podnetov zo strany FK, ktoré boli na komisiu zaslané podaním na komisiu cez ISSF systém a elektronickou poštou.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2016

Bratislava, 11.04.2016                                                                          Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                 Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 27 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. marca 2016

Zápisnica č. 27
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 8. marca 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik, Teleky, Medveď ( od bodu 3)

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený: Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, informácia z VV SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie pracovnej komisie – Danube cup 2016 u17 – p. Jánošík

5. Návrh doplnenia RS BFZ pre súťaže prípraviek – p. Teleky

6. Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

7. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

8. Schválenie na ocenenia bronzovým odznakom SFZ – p. Jánošík

9. Schválenie na ocenenie jubilantov v rámci BFZ – p. Farbula

10. Schválenie programu konferencie – p. Jánošík

11.Rôzne

12.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 2/26 trvá,3/26 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie pracovnej skupiny  pre organizáciu turnaja U17 Danube cup 2016

Predseda  BFZ predložil návrh pracovnej skupiny k organizácii medzinárodného futbalového turnaja U17 Danube cup v zložení: Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander  Teleky

Uznesenie 1/27

VV schvaľuje predložený návrh pracovnej skupiny pre Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj U17  Danube cup 2016 v zložení
Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander Teleky

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Návrh doplnenia RS v ročníku 2015/2016 pre súťaže prípraviek

Predseda KM BFZ predložil návrh doplnenia RS pre súťažný ročník 2015/2016. Problémom sú stretnutia tzv. dvojičiek, ktoré nehrávajú svoje stretnutia tak, ako ich majú vyžrebované a menia termíny. V mnohých zmenených stretnutiach však nastupujú tí istý hráči so súťaží PMA1, PMB1, PMC PMA2 a PMB2, ktorý v jeden deň odohrajú stretnutie za PMA1 alebo PMA2  a druhý deň za PMB1, PMB2 alebo PMC. Predseda KM BFZ navrhuje, aby sa stretnutia tzv. trojičiek a dvojičiek v súťažiach PMA1, PMB1 , PMC, PMA2 a PMB2 odohrali v ten istý deň v poradí –

1 stretnutie PMA1 2  stretnutie PMB1 a 3 stretnutie PMC

1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

Uznesenie 2/27

VV schvaľuje predložený návrh a dopĺňa znenie RS čl. 7.2 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 v znení

Stretnutia  prípraviek toho istého klubu v súťaži PMA1, PMB1, PMC, PMA2 a PMB2 odohrať vždy v sobotu alebo v nedeľu v tomto poradí

Súťaže PMA1, PMB1 a PMC: 1 stretnutie PMA1, 2 stretnutie PMB1, 3 stretnutie PMC

Súťaže PMA2- PMB2  1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

V prípade odsúhlasenia o zmene stretnutia v pracovnom dni sa stretnutia odohrajú v opačnom poradí

 Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil na schválenie termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/27

VV schvaľuje termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017, predloženú predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil VV návrh na vyradenie R p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 za hrubé porušenie štatútu  R.

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 , predložené predsedom KRaD

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie na ocenenie bronzovým odznakom SFZ

Predseda  BFZ predložil návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

K bodu 9 –  Schválenie na ocenenie jubilantov za BFZ

Sekretár BFZ predložil návrh členov BFZ, ktorý boli navrhnutý ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Uznesenie 5/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie členov BFZ, ktorý boli navrhnutí ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie programu konferencie

Predseda BFZ predložil na schválenie program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 14.4.2016 o 18:00 v DK Ružinov

Uznesenie 6/27

VV schvaľuje návrh programu riadnej konferencie BFZ, predložený predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Rôzne

.VV berie na vedomie

Informáciu o podpise protokolu s JmKFS

Informáciu so stretnutia s predstaviteľmi FS Budapest a predsedom Pražského fotbalového svazu

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D

Informáciu o lístkoch na stretnutia SR U21 a seniorov SR

Informáciu o ZHL žiakov a prípraviek – VV ukladá  vedúcemu sekretárovi  BFZ odoslať list na ŠK Šenkvice.

Informáciu o ZT BFZ seniorov – predseda ŠTK predniesol zúčtovanie ZT seniorov a dorastu.Požiadal VV BFZ o vrátenie časti poplatku vo výške 108€ pre družstvá seniorov skupiny B z dôvodu neodohratia všetkých plánovaných stretnutí.

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje vrátenie časti poplatku pre družstvá seniorov skupiny Bvo výške 108€ za neodohratie všetkých plánovaných stretnutí tak, ako navrhol predseda ŠTK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 08.03.2016

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.26 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16.02.2016

Zápisnica č. 26
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 16. februára 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik

Pozvaní: Chvíľa, Roman, Richtárik, Marko, Trnovský

Ospravedlnení: Baxa, Ferik, Chvíľa, Roman, Marko

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o pláne výberu BFZ seniorov – amatérov na rok 2016 – Marko

4, Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015- Chvíľa

5,Informácia z VV SFZ – Jánošík

6,Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe – Jánošík, Farbula

7,Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017 – Richtárik

8, Schválenie termínu superpohára – Richtárik

9,Schválenie termínu konferencie BFZ – Farbula

10,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016 – Trnovský

11, Schválenie na ocenenie pre jubilantov – Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 11/23 trvá, Uznesenie 4/ 25 je bodom programu zasadnutia, Uznesenie 5/25 trvá, Uznesenie 16/2 trvá, Ostatné uznesenia boli splnené.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Uznesenie 1/26

VV ukladá vedúcemu sekretárovi urgovať stanovisko na list GS SFZ zo dňa 18.11.2015 ( uznesenie 11/23) a požiadať, aby sa zasadil váhou svojej osobnosti o zmiernenie tvrdosti predmetnej normy, regulujúcej vylúčenia mužstiev zo súťaží z dôvodu akýchkoľvek 3 vyhlásení kontumačného výsledku ( SP čl. 84).                                         Termín: 18.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár predniesol návrh plánu o činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov. Realizačný tím bude počas jarnej časti sledovať vytipovaných hráčov pre výber seniorov – amatérov, v prípade potreby a záujmu zo strany FS Belehrad odohrá prípravné stretnutie s FS Belehrad. Od augusta 2016 bude vytvorená širšia nominácia, ktorá absolvuje tréningové jednotky v mesiacoch september a október a v mesiaci november by sa mali odohrať amatérske Majstrovstvá Slovenska. Termín bude určený neskôr.

Uznesenie 2/26

VV schvaľuje predložený návrh o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov okrem stretnutia s FS Belehrad a výber sa začne pripravovať od mesiaca august 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Vedúci sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV BFZ berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe

Vedúci sekretár spoločne s predsedom predniesli návrh o termíne aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 spoločne  s prednáškou o implementácii zákona o športe v praxi na deň 9.3.2016

Uznesenie 3/26

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh sekretára BFZ a predsedu ŠTK o termíne konania aktívu ŠTK a prednáške o implementácii zákona o športe v praxi  a to 9.3.2016 o 17:00 hod. Aktív ŠTK a o 18:00 hod. prednášku o implementácii zákona o športe v praxi v DK Ružinov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –   Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil návrh termínovej listiny na súťažný ročník 2016/2017. Predbežný začiatok seniorských súťaží TIPOS III. a TIPOS IV. ligy sk. Bratislava, III. ligy st. dorastu  je stanovený na termín 6-7.8.2016, Súťaž SZRL a MZRL je stanovená na termín 20-21.8.2016.

VV berie na vedomie predloženú termínovú listinu na súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie termínu superpohára

Predseda ŠTK predložil návrh termínu superpohára na termín 6.8.2016 na území BFZ. S týmto termínom súhlasia aj zástupcovia JmKFS.

Uznesenie 4/26

 VV BFZ schvaľuje termín superpohára dňa 6.8.2016 o 17:00 hod. na území BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 –  Schválenie termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár predniesol návrh termínu zvolania hodnotiacej konferencie na termín 14.4.2016 o 18:00 hod.

Uznesenie 5/26

 VV schvaľuje predložený termín 14.4.2016 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 –  Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ predložili dopracovaný rozpočet na rok 2016 ku schváleniu

Uznesenie 6/26

VV súhlasí s  rozpočtom BFZ na rok 2016, predloženým  predsedom EK BFZ a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Schválenie na ocenenie pre jubilantov

Vedúci sekretár predložil zoznam jubilantov, ktorý v jednotlivých FK dovŕšili životné jubileum

VV berie na vedomie predložený zoznam jubilantov a ukladá vedúcemu sekretárovi prerozdeliť jednotlivých ocenených podľa klubovej príslušnosti na jednotlivé ObFZ.  Termín: 29.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 –  Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o vyhodnotení plesu BFZ a 11-ky roka 2015

Informáciu o mládežníckych družstvách FK III. a IV. ligy,

List FC Malacky a ŠK Žolík Malacky a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom T: 29.2.2016

Informáciu o úhradách ZHL, ZT seniorov a dorastu,

Informáciu o projekte turnaja U17 – 6 družstiev

Termín  pracovného stretnutia BFZ – Budapest (17.2.2016 Györ)

Termín stretnutia BFZ – JmKFS na Morave 19.2.2016 ( Pasohlávky 13:00 hod.)

Vyhodnotenie turnaja Attract Kerobaj 2016

Informáciu o zaradení ŠK Tomášov do projektu HatRick IV  namiesto PŠC Pezinok

List FK Inter Bratislava a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom  T: 29.2.2016

List p. Romana Smirnova a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom  T: 29.2.2016

 

Bratislava, 16.2.2016                                                                             Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                Vedúci sekretár BFZ

 

Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV BFZ dňa 18.01.2016

Zápisnica č. 25
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 18. januára 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní:Teleky, Orlický

Ospravedlnený: Orlický

PROGRAM

1, Otvorenie a schválenie programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o činnosti KŽF BFZ – p. Orlický

4. Informácia o počte mládežníckych družstiev v kluboch III. a IV. ligy – p.Teleky

5. Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS – p. Jánošík

6. Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015 – pp. Jánošík, Farbula

7. Schválenie odmeny pre p. Valka za prácu pre BFZ – p. Jánošík

8. Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Pavlíka na rok 2016 – p. Jánošík

9. Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016 – p. Trnovský

10. Rôzne

11. Záver
 K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu  
Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenia boli splnené, uznesenie, Uznesenie 16/2 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o činnosti KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ predložil písomnú hodnotiacu správu o činnosti komisie za rok 2015

VV berie na vedomie správu o činnosti KŽF BFZ za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 – Informácia o počte mládežníckych družstiev v súťažiach III. a IV. liga

Predseda KM BFZ p. Teleky predložil zoznam mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ

VV berie na vedomie informáciu o počte mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5- Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS

Predseda BFZ oznámil členom VV BFZ, že  na konci roka 2015 bola podpísaná zmluva medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS prispeje BFZ sumou 21500€, s toho 5500€ je určených na prenájom ihriska v Dunajskej Lužnej pre výbery BFZ a 16000€ je určených pre FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov. Predseda navrhol prerozdelenie pre družstvá IV. ligy BFZ vo výške 800€/ FK a zakúpenie bannerov s logom spoločnosti TIPOS s uvedeného príspevku

Uznesenie 1/25

VV schvaľuje návrh predsedu o prerozdelení finančného príspevku spoločnosti TIPOS pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/20165 vo výške 800€ na FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov, zakúpenie a výrobu bannerov spoločnosti TIPOS pre každý FK IV. ligy BFZ v kategórii seniorov pre jarnú časť súťažného  ročníka 2015/2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – . Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – . Schválenie odmeny pre p.Valka za rok 2015

Predseda BFZ navrhol odmenu pre p. Valka za prípravu článkovz rôznych turnajov, ktoré sú zverejňované na web stránke BFZ

Uznesenie 2/25

VV schvaľuje odmenu  pre p. Milana Valka za prácu pre BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p.Pavlíka

Predseda BFZ predložil návrh na odmenu za prácu s ISSF systémom  za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka

Uznesenie 3/25

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ a odmenu za prácu s ISSF systémom za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predniesol návrh rozpočtu BFZ na rok 2016.

Uznesenie 4/25

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu BFZ na rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ spoločne so sekretárom BFZ dopracovať plán v znení pripomienok                   Termín: 31.1.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom pracovnom stretnutí zástupcov VV JmKFSa BFZ v mesiaci február na území JmKFS.

Príprava memoranda BFZ – Budapešt, BFZ – Praha ,

VV boli predložené vyjadrenia p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sietach na adresu zväzu.

Uznesenie 5/25

Na základe vyjadrení p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sieťach na adresu futbalového zväzu VV BFZ podáva podnet na začatie disciplinárneho konania voči osobe Jozefa Valacsaya a ukladá sekretárovi, aby o podnete informoval DK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Informácia o Príprave II. Reprezentačného  plesu a 11- ky roka 2015,

Zverejniť na web stránku informáciu k 2% z daní.

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 8.2.2015 v sídle zväzu.

Zápisnica č.24 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.12.2015

Zápisnica č. 24
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11.decembra 2015, Budmerice

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Teleky, Richtárik, Trnovský, Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení:
Program :
1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík                                                                               2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula                                                                                       3,,informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 04.12. 2015  – p. Jánošík                                                         4,Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Jánošík                                                                                                 5,Schválenie štartovného poplatku za ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik                           6,Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek – p.Teleky                                                               7,Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016   – p. Farbula                                                       8,Rôzne                                                                                                                                                                   9,Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Pred začiatkom zasadnutia predseda BFZ požiadal šlenov VV BFZ o schválenie, či sa zasadnutia môžu zúčastniť p. Valko a p. Príkopa, ktorý boli pozvaný na 19:30.

Hlasovanie k prítomnosti p. Valka a p. Príkopu k účasti na zasadnutí VV BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 1

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4 –  Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Podpredsedovia  BFZ  navrhli na funkciu člena RK SFZ za BFZ p. Ivana Čuhara, ktorý generálnym sekretárom Slovenského futsalu a prejavil záujem pracovať v RK SFZ.

 Uznesenie 1/24

 VV súhlasí s návrhom podpredsedov BFZ a navrhuje p. Ivana Čuhara za člena RK SFZ za BFZ

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil rozpočet na ZT seniorov a dorastu a navrhol výšku štartovného poplatku na 540€ pre seniorov a 225€ pre dorast a požiadal o schválenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava o zaradenie do ZT seniorov miesto odhláseného družstva FC Malacky.

Uznesenie 2/24

 VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK na zaradenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava do ZT BFZ v kategórii seniorov a taktiež schvaľuje návrh predsedu ŠTK na základe rozpočtu štartovný vklad  na ZT BFZ nasledovne:

Seniori  540 €/ družstvá BFZ  a 640€/ družstvá mimo BFZ

Dorast  225 € / družstvo

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  6 – Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek

Predseda KM BFZ p. Alexander Teleky informoval vo všeobecnosti o turnaji v Šenkviciach za účasti družstiev zo SR a ČR, MHT Bratislava cup 2015 a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek

VV Berie na vedomie informáciu predsedu KM BFZ o uskutočnených turnajoch a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek o pohár predsedu BSK

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7- Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016

Predseda BFZ  predložil návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Uznesenie 3/24

VV Schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Január  -18.1.2016

Február – 8.2.2016

Marec – 7.3.2016

Apríl – 11.4.2016

Máj – 9.5.2016

Jún – 6.6.2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Prípravu 2. Reprezentačného plesu a 11- ky roka

Informáciu k MHT Bratislava cup 2015

Informáciu o vstupe spoločnosti TIPOS ako partnera IV. ligy Bratislava

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2016

Žiadosť TJ Malinovo o finančný príspevok na vybudovanie ihriska pre mládež

Informáciu o potrebnej zmene termínu Superpohára na júl 2016.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 18.1.2016.

 

Budmerice 11.12.2015                                                                    Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.23 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.11.2015

Zápisnica č. 23
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11. novembra 2015, Bratislava, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Príkopa

Ospravedlnení: Badinský

Program :
1, Otvorenie  – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení  – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5, Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

7, Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy – p. Richtárik

8, Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions cup a zmenu v RT – p. Farbula

9, Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Baxa, p. Suchý

10, Schválenie programu pracovného stretnutia zo zástupcami FK – p. Jánošík

11, Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ – p. Jánošík

12,Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11- ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Uznesenie 1/23

VV schvaľuje zakúpenie 60 ks zástav s logom BFZ o rozmere 150×300 cm a schvaľuje predajnú cenu 1ks á 25€ pre FK. Pre súťaže III. a IV. liga bude vyvesenie zástav s logom BFZ na majstrovských stretnutiach od jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 povinné.

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ

Predseda BFZ navrhol odmeny pre pracovníkov BFZ za ich prácu.

Uznesenie 2/23

VV schvaľuje odmeny pre pracovníkov BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK podal  informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu.

VV berie na vedomie informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu a presúva termín prihlásenia sa do turnajov do 30.11.2015. Výška štartovného poplatku bude schválená na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1

Bod  7 – Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy

Predseda ŠTK predložil návrh manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy.

Uznesenie 3/23

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov o podmienkach zaradenia družstiev do regionálnych súťaží seniorov od súťažného ročníka 2016/2017

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a zmenu v RT

Vedúci sekretár predložil nomináciu výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a taktiež predložil zmenu v realizačnom tíme, kde namiesto asistenta trénera p. Petra Boďa navrhuje p. Jozefa Baloga

Uznesenie 4/23

VV BFZ schvaľuje predložený návrh nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov a taktiež schvaľuje návrh na zmenu v RT na poste asistenta trénera miesto p. Petra Boďa schvaľuje p. Jozefa Baloga

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Návrh na člena RK BFZ predložia podpredsedovia BFZ do termínu 30.11.2015

Uznesenie 5/23

VV schvaľuje termín 30.11.2015 na návrh nového člena RK SFZ za BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Schválenie programu pracovného stretnutia so zástupcami FK

Predseda BFZ predložil návrh programu pracovného zasadnutia so zástupcami FK

Uznesenie 6/23

VV schvaľuje program pracovného stretnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ

Predseda BFZ informoval o príprave II. Reprezentačného plesu BFZ a navrhol cenu vstupného na 59€. Členovia VV navrhli zostať pri cene vstupného tak, ako v minulom roku t. j 50€.

Uznesenie 7/23

VV súhlasí s cenou vstupného na II. reprezentačný ples vo výške 50€ tak ako bolo v minulom roku

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11 – ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu

Predseda navrhol pracovnú skupinu k organizácii vyhlásenia 11- ky roka 2015 v zložení:

Juraj Jánošík

Vladimír Medveď

Dušan Paška

Rudolf Novák

Ján Farbula

Uznesenie 8/23

VV schvaľuje pracovnú skupúinu k organizácii 11- ky roka v navrhnutom zložení

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rozpočte na medzinárodný turnaj U17 v dňoch 13-15.9.2016, predložený p. Trnovským
 • VV berie na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení MHT Bratislava Cup v dňoch 5-6.12.2015 v dome športu.
 • VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL mládeže.
 • VV berie na vedomie finančné plnenie sponzorov BFZ.
 • VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ o príprave memoranda o spolupráci s JmKFS a Györskou župou.
 • VV berie na vedomie list od ŠK Bernolákovo
 • VV berie na vedomie informáciu p, Medveďa o možnostiach využívania ISSF systému.

Predseda BFZ predniesol informáciu o podpísaní zmluvy medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS, ktorej súčasťou je podmienka zmeny názvu súťaže III. ligy na TIPOS III. liga. Každý FK III. ligy pri dodržaní podmienok zmluvy obdrží čiastku 1000€ na súťažný ročník

Uznesenie 9/23

VV schvaľuje zmenu názvu súťaže z III. ligy Bratislava na TIPOS III. liga Bratislava

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Ondreja Trnovského a ocenenie bronzovým odznakom SFZ pre p. Rudolfa Kovára a pre p. IvanaKolembusa

Uznesenie 10/23

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ  na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ondrejovi Trnovskému a bronzovým odznakom SFZ p. Ivanovi Kolembusovi a p. Rudolfovi Kovárovi. VV ukladá predsedovi BFZ predložiť schválený návrh na ocenenie  na najbližšie zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

VV BFZ poveruje predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika prípravou listu pre GS SFZ p. Jozefa Klimenta ohľadne nejasností v normách SFZ (Súťažný poriadok) Termín: 18.11.2015

 

 Bratislava, 18.11.2015                                                     Zapísal: Ján Farbula

                                                                                         Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015

Zápisnica č. 22
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015, Terchová, Hotel Gold

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíľa

Ospravedlnení:  Medveď, Baxa

Program :

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5,Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek – p. Trnovský

6, Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach – p. Bóc

7, Schválenie nového člena KM BFZ – p. Farbula

8,Schválenie zloženia KŽF BFZ – p. Farbula

9, Schválenie zloženia RT amatérov – p. Farbula

10, Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek – p. Farbula

11, Informácia o príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

12, Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

13, Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne(Doprava+štartovné) – p. Kružliak

14, Informácia o turnajoch výberov BFZ(u17 – 15.9.2015, u13,u14 – 23.9.2015,u14 28- 30.9.2015, WU15 30.9.2015) – p. Farbula

15,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení – p. Chvíľa

16, Rôzne

17, Záver

Rôzne

Projekt BFZ – BSK, Príprava kroniky BFZ, Príprava zmluv o spolupráci BFZ – JmKFZ,BFZ – FZ Györ- Moson- Sopron, BFZ – WFV, Regions Cup, Ples BFZ 22.1.2015 + Jedenástka roka, Zakúpenie BIP zástaviek pre R , Zakúpenie zástav s logom BFZ, Príprava pracovného stretnutia zo zástupcami klubov – 20.11.2015 Vajnory, Informácia o prípravných stretnutiach reprezentácie A 13.11.2015 a 17.11.2015, Informácia o návšteve s FS Beograd 16-18.11.2015, Informácia o vyučtovaní Dôvera školský pohár a McDonald cup, Informácia predsedu DK o neuhradených faktúrach, Infomácia o turnaji „Bratislava cup“. Informácia o využití R, pôsobiacich v súťažiach SFZ v súťažiach BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek.

 

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prípravou zoznamu na prerozdelenie  nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 16.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

Uznesenie 1/22

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ  navrhuje do výkonnej komisie siene slávy za BFZ p. Jána Švehlíka a do čestnej rady siene slávy za BFZ Jána Čapkoviča, Jozefa Čapkoviča, Ladislava Jurkemika a Alexandra Vencela st.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek

Predseda EK BFZp. Ondrej Trnovský predložil návrh prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá zo SFZ v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ.

Uznesenie 2/22

VV schvaľuje podmienky prerozdelenia dotácie zo SFZ na mládežnícke družstvá (mimo ÚTM a Grassroots) podľa predloženého návrhu na 3 skupiny

 1. Skupina – FK , ktoré majú viac ako 4 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 200€ polročne
 2. Skupina – FK, ktoré majú najmenej 3 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 100€ polročne
 3. Skupina – ostatné FK ktoré majú mládežnícke družstvo vrátane dievčat – 50€ polročne

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach

Predseda DK BFZ p. Miroslav Bóc informoval o neskoro uhradených faktúrach FK ŠK Bernolákovo a ŠK Tomášov. Úhrada ŠK Bernolákovo bola realizovaná dňa 10.9.2015 a pripísané na účet SFZ dňa 14.9.2015, ŠK Tomášov bola platba realizovaná vkladom na účet dňa 12.9.2015 a pripísaná na účet SFZ dňa 16.9.2015 a navrhol pokarhanie pre oba FK a v prípade opakovania finančnú pokutu.

Uznesenie 3/22

VV berie na vedomie informáciu predsedu DK o neuhradených faktúrach FK a nesúhlasí s návrhom predsedu DK a žiada DK BFZ  postupovať v zmysle platného RS pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  7 – Schválenie nového člena KM BFZ

Predseda KM BFZ p. Teleky prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ požiadal o schválenie nového člena KM BFZ p. Róberta Polakoviča

Uznesenie 4/22

VV schvaľuje p. Róberta Polakoviča za nového člena KM BFZ s účinnosťou od 9.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie zloženia KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Martin Orlický prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ  predložil návrh zloženia KŽF BFZ.

Martin Orlický – Predseda

Roman Jasovský – Podpredseda

Balážiková Ivana – člen

Horváthová Martina – člen

Uznesenie 5/22

VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženie komisie ženského futbalu BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie zloženia RT výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na schválenie realizačného tímu výberu BFZ seniorov – amatérov, navrhnutého trénerom p. Karolom Markom

Uznesenie 6/22

VV schvaľuje realizačný tím pre výber BFZ v kategórii seniorov – amatérov v zložení

Karol Marko – Hlavný tréner

Peter Boďo – Asistent trénera

Miroslav Filipko – Asistent trénera

Andrej Halás – Fyzioterapeut, masér

Branko Kovačič – Vedúci družstva

Ján Farbula – Technický vedúci (zástupca za BFZ)

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Vedúci sekretár informoval o príprave ZHL žiakov a prípraviek. ZHL žiakov sa odohrá v telocvičniach v Mlynskej doline a na Pántoch, ZHL prípraviek sa odohrá v telocvični v Šenkviciach.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Informácia o príprave ZT seniorov

Predseda ŠTK informoval o prípravách ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie prípravu ZT seniorov a dorastu a žiada predsedu ŠTK pripraviť propozície k jednotlivým ZT do 31.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk

Predseda ŠTK informoval o príprave podmienok zaradenia do súťaží k infraštruktúre štadiónov. Kompletný manuál bude dopracovaný a predložený na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

VV berie na vedomie prípravu podmienok zaradenia družstiev do súťaží III. a IV. ligy a k infraštruktúre štadiónov.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_ Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne – štartovné + doprava

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o preplatenie štartovného a dopravy mikrobusom pre R na medzinárodný turnaj do Brna

Uznesenie 7/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške preplatenia štartovného a dopravy do výšky 300€ na medzinárodný turnaj R v Brne dňa 5.12.2015.

Počet prítomných v čase hlasovani.a  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 14 – Informácia o turnajoch výberov BFZ

Regionálny tréner BFZ p. Rudolf Novák predložil vyhodnotenia výberov BFZ v jednotlivých kategóriach na turnajoch.

VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch výberov BFZ na jednotlivých turnajoch

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 15 – Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení

Predseda komisie marketingu a partnerov p. Chvíľa predložil zoznam partnerov BFZ a finančného plnenia do 30.9.2015

VV berie na vedomie informáciu predsedu komisie marketingu a partnerov o zozname partnerov BFZ a finančnom plnení k 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 16 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Informáciu o rokovaní na BSK

Informáciu o príprave kroniky BFZ

Informáciu o príprave zmlúv medzi partnerskými zväzmi

Informáciu o príprave plesu BFZ + 11- ky roka

Zakúpenie zástav s logom BFZ pre FK III. a IV. ligy od ročníka 2016/2017

Informáciu o vyučtovaní turnajov mládeže Dôvera školský pohár a MC Donalds cup

Informáciu o príprave 21. Ročníka medzinárodného halového turnaja U14 a u15 „Bratislava – cup v dňoch 5-6.12.2015

Informáciu predsedu KRaD o využívaní R a AR , pôsobiacich v súťažiach SFZ pre potreby BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

Zmenu prezidenta OŠK Slovenský Grob

Vzdanie sa funkcie p. Jozefa Chocholouša v komisii pre štadióny a ihriská SFZ

Udelenie akreditácie na školenia trénerov I a II. Kvalifikačného stupňa

Žiadosť o poskytnutie dotácie FK Rača pri príležitosti 90-ho výročia založenia klubu.

Informáciu predsedu ŠTK o prihlásených družstvách do pohára BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Žiadosť o dotáciu pre FK Rača pri príležitosti 90. Výročia založenia FK Rača

Uznesenie 8/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške 250€ pre FK Rača na oslavy 90-ho výročia založenia klubu.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Požiadavka predsedu KRaD na zakúpenie 8 súprav BIP zástaviek pre asistentov rozhodcov

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o zakúpenie 8 sád  BIP zástaviek na náklady BFZ pre AR, zaradených do programu talent – mentor

Uznesenie 9/22

VV schvaľuje zakúpenie 8 sád BIP zástaviek na náklady BFZ pre R v programe talent mentor

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 3, proti -3, zdržal sa -0

Zakúpenie nebolo schválené

Vedúci sekretár predložil žiadosť o doplnenie výstroja pre regionálne výbery u 12 a u 13

Uznesenie 10/22

VV schvaľuje zakúpenie výstroje pre výbery BFZ u12 a u13 v množstve:

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u12

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u13

40 ks treningových tričiek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

 

 Terchová, 9.10.2015                                                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                                                  Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.9.2015

Zápisnica č. 21
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 14. septembra 2015 v Senci, NTC Senec.

Prítomní: Jánošík, Suchý,Kružliak, Lônčík, Paška, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,Orlický, Teleky,Darlea

Ospravedlnení:  Medveď, Ferik,Baxa
Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3,Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

4,Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ kategória seniori – p. Jánošík

5,Schválenie predsedu KM BFZ – p. Jánošík, p. Suchý

6,Schválenie predsedu a členov KŽF BFZ – p. Jánošík

7,Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ – p. Farbula

8. Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský

9.Informácia DK BFZ o vynesených trestoch (Závod, Viničné, FK, ktoré nepredložili LP) – p. Darlea

10,Informácia o priebehu jednotlivých súťaží – p. Richtárik

11,Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ – p. Kružliak, p. Richtárik

12,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ – p. Chvíľa

13,Rôzne

14,Záver

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – vyriešené, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prerozdelením nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4–  Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ v kategórii seniorov „amatérov“

Regionálny tréner za BFZ p. Novák navrhol za TMK BFZ za trénera výberu BFZ v kategórii seniorov p. Michala Salenku a p. Dušana Jacka.

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu trénera výberu seniorov „amatérov“ p. Karola Marka

Uznesenie 21/1

VV BFZ schvaľuje p. Karola Marka za  trénera výberu BFZ v kategórii seniorov amatérov.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5– Schválenie predsedu KM BFZ

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu predsedu KM BFZ p.Alexandra Telekyho

Uznesenie 21/2

VV BFZ  schvaľuje p. Alexandra Telekyho za predsedu KM BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie predsedu KŽF BFZ

Ku dňu 1.9. sa písomne vzdal funkcie predsedu KŽF BFZ vzdal p. Ivan Georgiev. Predseda BFZ navrhuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Martina Orlického, ktorý sa venuje ženskému futbalu vo Svätom Jure. Pán Orlický podal informáciu o ženskom futbale v regióne a predniesol návrh na obsadenie KŽF  BFZ

Uznesenie 21/3

 VV schvaľuje p. Martina Orlického za predsedu KŽF BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7 –  Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ

Vedúci sekretár BFZ navrhol zakúpiť reklamné predmety (tričká, perá, USB klúče, podložky pod optickú myš, kalendáre, diáre, kravaty atď…

Uznesenie 21/4

VV BFZ schvaľuje nákup reklamných predmetov s logom BFZ podľa predneseného zoznamu

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol správu o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Uznesenie 21/5

VV berie na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015 bez pripomienok a  ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť na každej objednávke:

 • Názov akcie, Termín konania, Stredisko rozpočtu a nákladová položka – účel.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Informácia podpredsedu DK BFZ o vynesených trestoch(Závod, Viničné,FK, ktoré nepredložili LP)

Podpredseda DK BFZ p. Darlea informoval VV BFZ o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné, Závod

Uznesenie 21/6

VV berie na vedomie informáciu o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné a Závod.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o priebehu jednotlivých súťaží

Predseda ŠTK informoval členov VV BFZ o priebehu súťaží. Všetky súťaže prebiehajú podľa termínovej listiny, taktiež informoval o kontumáciach v jednotlivých súťažiach. ŠTK pravidelne informuje FK prostredníctvom úradnej správy. V súťažiach SZRL,MZRL „tzv. dvojíčiek“ komisia preloží iba obe stretnutia a nie iba jedno. Predseda ŠTK vidí problém v súťažiach mládeže najmä pre prijaté nariadenie pre sezónu 2016/2017 o podmienke počtu mládežníckych družstiev, lebo v niektorých kategóriach nie sú naplnené podmienky štartu( za družstvo u12 hrajú hráči u9 za družstvo u19 hrajú hráči u14 a pod.).

Uznesenie 21/7

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o priebehu jednotlivých súťaží

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ –

Predseeda ŠTK a KRaD navrhli odmeny pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ nasledovne

R  8€ odmena + 42€ ostatné náhrady

AR- 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

D 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

Uznesenie 21/8

VV schvaľuje návrh predsedov ŠTK a KRaD o odmenách pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12_ Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ

Presúva sa na daľšie zasadnutie

K bodu 13 – rôzne

Predseda TMK BFZ p. Salenka informoval o žiadosti o pridelenie licencie na školenie trénerov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu TMK BFZ

Predseda BFZ  a vedúci sekretár BFZ informovali o podpise zmluvy medzi BFZ a SFZ

VV berie na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi SFZ a BFZ

Predseda KRaD navrhol zaradiť po absolvovaní seminára a FP R p Karola Samka

Uznesenie 21/9

VV schvaľuje p. Karola Samka na nominačnú listinu R od 14.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

 

Nesledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.10.2015

 

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.20 zo zasadnutia VV BFZ dňa 3.8.2015

Zápisnica č. 20
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 3. augusta 2015 v Bratislave, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,

Ospravedlnení: Baxa, Trnovský

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2.  kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula  ( inventarizácia skladu, turnaj U17, Návšteva z FZ Belehrad –  program)
 3. Informácia z aktívu klubov – p. Richtárik
 4. Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále – p. Richtárik
 5. . Schválenie nominácie výberu BFZ U15 na memoriál G. Princa – p. Novák

 6. Schválenie dejiska turnaja U17 – p. Badinský

 7. . Schválenie nového člena LPK – p. Jánošík
 8. . Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský
 9. Rôzne

 10. Diskusia
 11. Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu. Predseda navrhol zmenu programu o vynechanie bodov 5 a bodu 8.

K bodu 5 – Nominácia U17 bude predložená po kontrolných zrazoch

K bodu 8 – Správa o hospodárení bude predložená po uzávierke za 1. polrok

VV schvaľuje predložený program zasadnutia s vynechaním bodu 5 a bodu 8

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Schvaľuje termín predloženia  inventarizácie skladu  ku dňu  31.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 7

Za – 7  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia z aktívu klubov

Predseda ŠTK podal informáciu o aktíve klubov, vyslovil nespokojnosť s účasťou zástupcov FK, ktorý sa zúčastnili v malom počte. Boli podané informácie k organizácii stretnutí na všetkých úrovniach súťaží. Taktiež bola podaná informácia o nedostatkoch v RS, preto bolo navrhnuté doplniť RS dodatkom k RS.

Uznesenie 20/1

VV berie na vedomie informáciu z aktívu klubov a schvaľuje návrh spracovania dodatku k RS a jeho uverejnenia na web BFZ do 7.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále

Predseda ŠTK navrhol VV termín prihlášok do pohára BFZ do 30.9.2015 odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v nasledovnej podobe:

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 500€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 150€ finančná odmena a 5ks lôpt

Uznesenie 20/2

VV Schvaľuje termín podania prihlášok a odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v súťažnom ročníku 2015/2016 nasledovne:

Termín podania prihlášok do termínu 30.9.2015

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 350€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 250€ finančná odmena a 5ks lôpt. Usporiadateľ má nárok na výber vstupného zo stretnutia.

VV poveruje  predsedov KRaD a ŠTK vypracovaním návrhu odmien pre delegované osoby na úrovni medzi IV. a V. ligou Termín: nasledujúce zasadnutie VV

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie dejiska turnaja U17

Člen organizačného výboru k turnaju U17 p. Badinský navrhol pre usporiadanie turnaja nasledovné štadióny: Králová pri Senci a Viničné

Uznesenie 20/3

VV schvaľuje HP  MŠK Králová pri Senci a TJ Slovan Viničné na usporiadanie turnaja U17

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 7 – Schválenie nového člena LPK BFZ

Predseda BFZ predložil návrh na schválenie nového člena LPK BFZ p. Milana Romana:

Uznesenie 20/4

 VV schvaľuje p. Milana Romana za člena LPK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 9 –  Rôzne

VV obdržal listy od p. Nováka a p. Príkopu o záujme odkúpenia vozidla Škoda Fabia za odkupnú cenu 700€

Uznesenie 20/5

VV schvaľuje odpredaj vozidla zn. Škoda Fabia  pre p. Rudolfa Nováka

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -1

Člen VV p. Vladimír Medveď požiadal VV o schválenie obsadenia R z SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk. Bratislava

Uznesenie 20/6

VV schvaľuje delegovanie R zo SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk . Bratislava v termíne 9.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol poveriť vedením KM BFZ p. Pavla Príkopu do doby definitívneho vyriešenia nového predsedu KM BFZ.

Uznesenie 20/7

VV poveruje  p. Pavla Príkopu športovo – technickým  riadením súťaží prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Uznesenie 20/8

VV schvaľuje zakúpenie smútočného venca pre zosnulého p. Štefana Farkaša.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Predseda KRaD informoval o skutočnosti, že neprišlo k dohode zo ZsFZ o uzatvorení dohôd s R a o obsadzovaní súťaží, riadených ZsFZ. Navrhol VV negenerovať stretnutia súťaží ZsFZ pre delegované osoby a fakturácia bude zabezpečená cez sekretariát BFZ. Tiež  požiadal o schválenie odmeny pre p. Jozefa Pavlíka za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému tak, ako bolo schválené v minulosti

Uznesenie 20/9

VV schvaľuje odmenu pre p. Jozefa Pavlíka tak, ako v minulej sezóne za každé kolo počas súťažného ročníka 2015/2026  za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 7.9.2015 v sídle BFZ.

Zápisnica č.19 zo zasadnutia VV BFZ dňa 6.7.2015

Zápisnica č. 19
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 6. júla 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula,Prikopa, Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíla, Salenka,

Pozvaní: Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení : Baxa, Suchý, Straka, Somoláni. Georgiev

Neprítomny bez ospravedlnenia: Konečný

O 19:00 hod. pozvaní  členovia DK, ktorí  ukončujú svoju činnosť v komisii (Fojtík, Dubeň, Konkoly, Koštál, Mazanec P.)

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

 1. Informácia zo zasadnutia VV SFZ – p, Jánošík
 2. Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak 5. Schválenie  rozpisu súťaže pre ročník 2015/2016 – p. Richtárik
 3. Schválenie zaradenia družstiev do súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik
 4. Informácia o príprave medzinárodného turnaja U17 – p. Novák, p. Badinský
 5. Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK – p. Salenka
 6. Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov– p.Chvíľa
 7. Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015 – p. Trnovský
 8. Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015 – predsedovia komisií
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu bez zmien.

VV schvaľuje predložený program zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení –

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Predseda KRaD  predložil návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/1

VV schvaľuje návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 tak ,ako ho predkladá predseda K R a D bez pripomienok.

Rozhodcovia S3BA

Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Dobrovský Marián, Dujava Daniel ,Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Martiška Michal, Orlický Martin,Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ruc Marián, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Zálesňák Boris.

Rozhodcovia S4A

Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Brejcha Milan, Černý Pavol, Dávid Dušan, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Chálka Igor, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st., Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polakovič Andrej, Ralbovský Tomáš, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.

  Delegáti S3BA

Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

  Delegáti S4A

Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Minárik Pavol, Mydlárik Ľubomír, Pinček Juraj, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/2

VV poveruje predsedu ŠTK zapracovaním pripomienok do 13.7.2015 do rozpisu súťaží pre ročník 2015/2016 a zaslať členom VV na schválenie per rollam.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/3

VV schvaľuje predložený návrh zaradenia družstiev do súťaží pre ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga Bratislava

FC RohožníkFK Rača Bratislava, MŠK Kr.pri Senci, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Inter Bratislava, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, ŠK Lozorno, ŠK Tomášov, ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, OŠK Sl.Grob, TJ Slovan Viničné, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lok. Dev.Nová VesPŠC Pezinok

 IV.liga Bratislava

 SFC Kalinkovo, FC RužinovSDM Domino Bratislava, MFK Rusovce, TJ Čunovo, FK Vajnory, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač Bratislava, FK Stupava, FK JablonovéFK Karpaty LimbachFC Malacky, ŠK Závod, ŠK ŠenkviceTJ V. Leváre, TJ Záhoran Jakubov

III.liga dorast SD3R

FC Ružinov, MŠK Kráľová pri Senci, Lokomotíva Dev. Nová Ves, FC Rohožník, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, FK Rača, Novomestský športový klub, OFK D. Lužná, Slovan Modra, FK Jabloňové , ŠK Šenkvice , ŠK Lozorno, ŠK Igram

III.liga mladší dorast MD3R:

FK Rača, Lok. Dev. Nová Ves, Novomestský športový klub, PŠC Pezinok, FC Petržalka Akadémia ,CFK Pezinok – Cajla , TJ Veľké Leváre , OŠK Mariathal Bratislava, ŠK Šamorín – Hamuliakovo , ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vsoká , FC Ružinov, FA Bratislava

II.liga starší a mladší žiaci SZRL, MZRL

Lok.Dev. Nová Ves, ŠK Vrakuňa, Ivanka pri Dunaji, FK Rača, OFK D. Lužná, FC Ružinov, SDM Domino, Novomestský športový klub, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, Žolík Malacky, FKP Bratislava , ŠK Šenkvice.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0, zdržal sa  – 0,

K bodu 7 –  Informácia o príprave  medzinárodného turnaja U17

Uznesenie 19/4

VV schvaľuje termín štvor – stretnutia  U17 BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS na termín 15.9.2015, ubytovanie si budú hradiť jednotlivé družstvá samostatne. Stretnutia sa odohrajú na štadiónoch okresu Senec a okresu Pezinok, ktoré budú vybrané .

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK

Uznesenie 19/5

 VV schvaľuje náklady na výrobu publikácie pre TMK BFZ v sume 500€ a sumu 200€ brutto pre autora publikácie p. Salenku. Publikácia bude na predaj v cene 3€/ks.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 9 – Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov

Uznesenie 19/6

VV schvaľuje návrh predsedu komisie pre marketing a partnerov prijať nového člena komisie p.Vladimíra Hrončeka.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 10 –  Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015

Prekladá sa na zasadnutie 3.8.2015

K bodu 11 –  Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015

Predsedovia jednotlivých komisií predložili VV hodnotiace správy za súťažný ročník 2015/2016

Uznesene 19/7

VV berie na vedomie správu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2014/2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Člen Matričnej komisie p. Príkopa požiadal v mene predsedu matričnej komisie o prijatie nového člena do komisie p. Rastislava Kunsta namiesto p. Emila Stranianeka.

Uznesenie 19/8

VV schvaľuje požiadavku predsedu matričnej komisie za prijatie nového člena namiesto p. Emila Stranianeka prijať p. Rastislava Kunsta

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Predseda KRaD predložil štatút  pre R a D pre súťažný ročník 2015/2016.

Uznesenie 19/9

VV schvaľuje predložený štatút R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 12 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol odvolať z funkcie predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 19/10

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ o odvolaní predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného z funkcie ku dňu 6.7.2015 a  poveruje predsedu BFZ navrhnutim nového kandidáta na funkciu predsedu KM BFZ do termínu najbližšieho zasadnutia VV t. j. do 3.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť o zakúpenie nového motorového vozidla pre účely BFZ a tiež predložil cenovú ponuku spoločnosti KIA D. Lužná a BMC Nitra.

Uznesenie 19/11

VV  schvaľuje nákup vozidla zn. KIA CEED zo spoločnosti BMC Nitra na základe predloženej ponuky a dohodnutej reklamy v RS pre ročník 2015/2016.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 Uznesenie 19/12

VV shvaľuje finančný dar vo výške 200€ netto pre J. Pavlíka pri príležitosti uzatvorenia manželstva

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 3.8.2015 v sídle BFZ.

Zápisnica č.18 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8.6.2015

Zápisnica č. 18
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 8. júna 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc ,

Ospravedlnený: Baxa,Trnovský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3, Žiadosť ŠTK 1914 Šamorín k zaradeniu družstiev prípraviek do súťaží BFZ v ročníku 2015/2016

4.informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 02.06. 2015 – p. Jánošík

5.informácia z pracovných stretnutí – BFZ – ZsFZ zo dňa 29.5. a 1.6.2015 – p. Farbula, p. Príkopa

 6. Príprava rozpisu súťaže – p. Richtárik

7. Termín zaslania prihlášok do súťaží + výška štartovného III. A IV. Liga BFZ – p. Richtárik, p.Farbula

8.Schválenie návrhu KRaD BFZ o zaradení R do súťaží SFZ – p.Kružliak

9.Schválenie nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak

10. Informácia  z pracovného stretnutia v Belehrade o spolupráci s FZ Belehrad – p. Jánošík                                                                                                 

11.Informácia z aktívu klubov –

12.Schválenie zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2015

13.Rôzne

 

K bodu 1  

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda p. Jánošík

Navhnutý program bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , zdržal sa: 0 , proti : 0

K bodu 2     

Kontrola uznesení z minulého Zasadnutia VV BFZ

Uznesenie 11/8, 11/9 – vykonanie inventarizácie skladu BFZ  do 31.5.2015 – nesplnené – termín plnenia predĺžený do 30.6.2015

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie plnenie uznesení

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , zdržal sa: 0 , proti: 0

K bodu 3

VV sa zaoberal žiadosťou FC ŠTK 1914 Šamorín o zaradení prípraviek do súťaží BFZ.

VV berie na vedomie list FC ŠTK Šamorín a zaväzuje vedúceho sekretára BFZ o informovanie ˇFC ŠTK 1914 Šamorín o doručenie súhlasu zo ZsFZ.

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ                Termín: 15.6.2015

K bodu 4

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2015

K bodu 5

Informáciu o pracovných zasadnutiach na území ZsFZ predniesol sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu z pracovných zasadnutí , prednesenú vedúcim sekretárom p. Farbulom

K bodu 6

Informáciu o príprave RS predniesol predseda ŠTK p. Richtárik.

VV berie na vedomie prípravu RS pre súťažný ročník 2015/2016.

K bodu 7

Predseda ŠTK navrhol termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou do súťaže cez ISSF systém do 30.6.2015, úhradu štartovného poplatku realizovať vkladom na účet BFZ najneskôr do  3.7.2015 do 12:00 hod. a tiež zaslanie čestného prehlásenia o finančnom a materiálnom zabezpečení, ktoré musí byť opečiatkované pečiatkou FK(FO), podpísané štatutárnymi zástupcami FK(FO) a ISSF managerom.

Uznesenie 18/1

VV schvaľuje termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou  cez ISSF do 30.6.2015 a nariaďuje vypracovať čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 3.7.2015 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (182937012/0200) najneskôr do 3.7.2016 do 12:00 a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

VV zaväzuje predsedu ŠTK a sekretára BFZ na vypracovanie čestného prehlásenia do termínu 20.6.2015

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

 Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/2

VV BFZ schvaľuje Termín začiatku súťaží III. A IV. Ligy seniorov súťažného ročníka 2015/2016 na 1-2.8.2015

 Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Predseda ŠTK navrhol, aby družstvá IV. Ligy odohrali 1.kolo Slovnaft Cup a do 2 .kola bude zaradených 24 družstiev (16 družstievIII. Ligy a 8 víťazov 1.kola SC  ).

Uznesenie 18/3

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK  na zaradenie družstiev do Slovnaft Cupu

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/4

VV schvaľuje výšku štartovného pre súťaže III. A IV. Ligy na súťažný ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga – 650€

IV. Liga – 450€

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za – 5 , proti – 1 , zdržal sa – 1

VV presúva model pohára BFZ na augustové zasadnutie

VV berie na vedomie termín konania aktívu  klubov BFZ a  ObFZ Bratislava – vidiek   dňa 28.7.2015

K bodu 8

Uznesenie 18/5

VV schvaľuje p. Mariána Vašša na nominačnú listinu R SFZ od ročníka 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Uznesenie 18/6

VV schvaľuje R A. Chromého , M. Ďurča , B. Pariláka, K. Smolíkovú, L. Lauera  a T. Straku ako prelínaciu skupinu pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 9

Uznesenie 18/7

VV berie na vedomie predloženú nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2015/2016  a  schválenie presúvá na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 10

Uznesenie 18/8

VV BFZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení spolupráce s FZ Belehrad a súhlasí s pozvaním delegácie FZ Belehrad v dňoch 16,17 a 18. 9 2015.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 11

VV berie na vedomie informáciu s aktívu klubov

K bodu 12

Uznesenie 18/9

VV schvaľuje program zasadnutí na 2 polrok 2015  6.7.2015 ,3.8.2015, 14.9.2015, 12.10.2015 , 9.11.2015, 7.12 .2015

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

 

K bodu 13

Žiadosť ŠK Senec na preplatenie vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“

Uznesenie 18/10

VV súhlasí s preplatením nákupu vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“ podľa predloženej žiadosti

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Návrh TMK na obsadenie trénerov mládežníckych výberov

Uznesenie 18/11

VV schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie trénerov výberov BFZ

Hlasovanie: Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude dňa 6.7.2015 o 17:00hod. v sídle BFZ

Bratislava dňa: 12.6.2015                                   Zapísal : Ján Farbula

.                                                                                 Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.17zo dňa 26.5.2015

                                                                      Zápisnica č. 17
Zo zasadnutia mimoriadneho  VV BFZ  dňa 26. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík,Suchý , Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Stanovisko ŠK Bernolákovo

4, Stanovisko k odhláseniu družstva ŠK Tomášov zo súťaže MD3R

5, Stanovisko k reorganizácii súťaží SFZ od ročníka 2016/2017

6, Finále pohára BFZ

K bodu 1

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík

K bodu 2

Pred schválením požiadal p. Jánošík o doplnenie programu , zmenu a doplnenie bodov: bod 2 stanovisko ŠK Bernolákovo k neodohratému stretnutiu a bod 6 finále pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3

Na VV BFZ sa dostavil štatutárny zástupca klubu ŠK Bernolákovo p. Juraj Senáši a podal vysvetlenie k neodohratiu 26,kola S3BA ŠK Bernolákovo – FC Rohožník.

Uznesenie 1/17

VV berie na vedomie vysvetlenie a odstupuje prípad na doriešenie ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

K bodu 4

 VV BFZ  sa zaoberal oficiálnym  listom ŠK Tomášov, zobral na vedomie informáciu predsedu ŠTK a sekretára BFZ o komunikácii s predstaviteľmi ŠK Tomášov

Uznesenie 2/17

VV BFZ odstupuje  prípad na doriešenie ŠTK BFZ a  DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za :6  Zdržal sa :1  Proti : 0

Uznesenie 3/17

VV BFZ zvoláva aktív klubov BFZ, OBfZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto na deň 4.6.2015 o 17:00 hod. s nasledujúcim programom

1,Otvorenie

2, Informácia predsedov ŠTK BFZ,ŠTK ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto o prebiehajúcom súťažnom ročníku

3, Informácia o aplikácii nového znenia noriem (SP, RaPP)

4,Informácia k pripravovanej  reorganizácii súťaží SFZ

5, Diskusia

6,Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5

Bod 5 sa presúva na 4.6.2015

K bodu 6

Určenie dejiska finále pohára BFZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2015. VV BFZ  určil dejisko finále pohára BFZ na štadióne ŠK Čunovo

Riadne zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 8.6.2015 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

 

Ján Farbula

Vedúci Sekretár BFZ

 

Zápisnica č.16 zo dňa 4.5.2015


Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 4. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,

Pozvaní: Trnovský , Richtárik, Konečný

Ospravedlnení: Baxa , Badinský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 30.4. 2015  – p. Jánošík

4.Schválenie predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika – Jánošík

5.Informácia z pracovných stretnutí – reorganizácia súťaží, súťažný poriadok, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT, Slovnaft  CUP –   pp. Suchý, Farbula, Richtárik

6. Príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Farbula, Konečný                                                    7.informácia o priebehu Pohára BFZ – p. Farbula

8.príprava medzinárodného turnaja „U-17“ a schválenie OV turnaja. Predpokladaný termín: august2015 – p. Jánošík  9.informácia o priebehu školských turnajoch ZŠ – MC Donald´s CUP 2014/2015, Dôvera, Školský pohár SFZ 2014/2015 – pp. Konečný, Príkopa

10.odmena pre zastupujúceho sekretára BFZ p. Príkopu a p. Pavlíka /marec – apríl 2015/     – p. Jánošík

11.rôzne

 • Listy z Novomestského futbalového klubu
 • Sťažnosť – Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava
 • Sťažnosť – FK Dúbravka – TJ Malinovo

K bodu 1

Zasadnutie otvoril predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program schválený

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 2

Kontrola uzn 15/3 – Dopracovanie strategického plánu rozvoja futbalu na roky 2015 – 2019

 Uznesenie  16/1

VV BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v znení zapracovaných pripomienok od p. Herhoneka na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2019

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/2

VV ukladá predsedovi BFZ predložiť strategický plán rozvoja futbalu na obdobie 1.1.2015 – 31.12.2019 na najbližšiu konferenciu BFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/ 3

VV schvaľuje pracovnú skupinu v zložení : Predseda BFZ p. Jánošík , sekretár BFZ p. Farbula, zástupca ObFZ Bratislava – mesto a zástupca ObFZ Bratislava – vidiek  na výjazdové zasadnutie do Belehradu v dňoch 13-15.5.2015 ohľadne obnovenia spolupráce s Belehradským futbalovým zväzom.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za -7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 3

Uznesenie 16/4

VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ  z 30.4.2015

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 1

K bodu 4

VV schvaľuje p. Miroslava Richtárika za nového predsedu ŠTK BFZ od 4.5.2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 5

VV berie na vedomie informácie o zasadnutiach pracovných skupín – reorganizácia súťaží SFZ, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT na území ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek a účasti na zasadnutí ŠTK SFZ ohľadne spolupráce pri organizácii SLOVNAFT CUP v ročníku 2015/2016.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za  – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 6

VV berie na vedomie informáciu o príprave RS pre ročník 2015/2016

Uznesenie 16/5

VV schvaluje predloženú termínovú listinu tréningových zrazov výberov U12- U15 v súťažnom ročníku 2015/2016, ktorá bude súčasťou RS a všetky náklady, spojené s organizáciou zrazov budú hradené s prostriedkov SFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 7

VV Berie na vedomie informáciu o priebehu pohára BFZ .

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa – 0

K bodu 8

Uznesenie 16/6

VV súhlasí s organizáciou medzinárodného turnaja v kategórii U 17 a schvaľuje prípravný  výbor v zložení : Juraj Jánošik, Dušan Badinský, Rudolf Novák , Ján Farbula a Ivan Konečný.

VV ukladá na najbližšie zasadnutie predložiť organizačno – technické zabezpečenie turnaja.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 9

VV berie na vedomie informáciu o organizácii mládežníckych turnajov  – Dôvera Školský pohár , MC DONALD Cup ,Krajské kolo Dôvera školský pohár sa odohrá na štadióne FK BCT Bratislava nasledovne

20.5.2015 – kategória chlapci

21.5.2015 – kategória dievčatá

FináleDôvera Školský pohár sa odohra v dňoch 1-2.6.2015 v NTC Poprad

MC Donald Cup – Celoslovenského finále sa za Bratislavský kraj zúčastní ZŠ Svätý Jur. Finále MC Donald Cupu sa uskutoční v v dňoch 18- 19 . 6 2015 na štadióne FC Nitra.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 10

Uznesenie 16/7

VV schvaľuje odmenu vo výške: 200€ netto pre zastupujúceho sekretára  p. Pavla Prikopu a 200€ pre  p. Jozefa Pavlíka za prácu, ktorá prináleži sekretárovi BFZ. Za obdobie marec – apríl 2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0,Zdržal sa – 0

K bodu 11

VV sa zaoberal udalosťami po stretnutí 22.kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava a posúva list na doriešenie DK BFZ.

VV berie na vedomie list NMŠK Bratislava

VV berie na vedomie list od p. Jankyho zo stretnutia FK Dúbravka – TJ Malinovo bez daľších opatrení.

Dalšie zasadnutie VV BFZ sa bude konať dňa 8.6.2015 v sídle BFZ.

 

Zapísal:

Ján Farbula

Sekretár BFZ

Zápisnica č. 15 zo dňa 13.04.2015

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 13. apríla 2015 v Bratislave

­­­­­­­­­­­­

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Kružliak, Lônčík, Ferik, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc,
Ospravedlnení: pp. Baxa, Medveď, Badinský, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení – p. Príkopa
3. informácia z Konferencie SFZ, konanej dňa 20.3. 2015 – p. Jánošík
4. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.4. 2015 – p. Jánošík
5. prerokovanie záverov z konferencie BFZ konanej dňa 18.3. 2015 – p. Jánošík
6. informácia z výjazdového zasadnutia VV BFZ zo dňa 28.3.2015 – p. Jánošík
7. informácia zo stretnutia vedenia BFZ so starostami okresu Pezinok a Malacky – p. Jánošík
8. schválenie nového sekretára BFZ – p. Jánošík
9. informácia o hospodárskom výsledku za rok 2014 – p. Trnovský
10. výstavba dvoch futbalových ihrísk s umelou trávou v regióne BFZ – pp. Suchý, Baxa
11. reorganizácia súťaži BFZ a vplyv na pôsobnosť ObFZ BA-mesto a OBFZ BA-vidiek – pp. Jánošík, Suchý, Baxa
12. webová stránka BFZ január – apríl – schválenie vyplatenia odmeny – p. Trnovský
13. návrh KŽF BFZ na realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015 – p. Jánošík
14. príprava výjazdového zasadnutia funkcionárov BFZ a Belehradského FZ – p. Jánošík
15. príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Farbula
16. rôzne – a/ žiadosť MFK Rusovce o odpustenie poplatku

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Na ďalšie zasadnutie VV BFZ bol presunutý bod 15.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 13/11 – splnené
Uzn. 11/8, Uzn. 11/9
VV BFZ berie na vedomie a schvaľuje termín do 31.5.2015. Zároveň doporučuje zmenu tajomníka inventarizačnej komisie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia z Konferencie SFZ, konanej dňa 20.3. 2015
Uzn. 15/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.4. 2015
Uzn. 15/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 5 – prerokovanie záverov z konferencie BFZ konanej dňa 18.3. 2015
Uzn. 15/3
VV ukladá pracovnej komisie v zložení: pp. Novák, Ferik, Lônčík prehodnotiť pripomienky strategického plánu a zapracovať ich do znenia strategického plánu. T: 30.4. 2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia z výjazdového zasadnutia VV BFZ zo dňa 28.3.2015
Uzn. 15/4
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia zo stretnutia vedenia BFZ so starostami okresu Pezinok a Malacky
Uzn. 15/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Juraja Jánošíka, ktorý zároveň informoval o pripravovanom vystúpení predsedu BFZ na zasadnutí zastupiteľstva BSK dňa 24.4. 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie nového sekretára BFZ
Uzn. 15/6
VV BFZ schvaľuje do funkcie vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu nástupom od 1.5. 2015 a nariaďuje preberanie funkcie v dňoch 27. – 29.4. 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia o hospodárskom výsledku za rok 2014
Uzn. 15/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK p. Trnovského o hospodárskom výsledku za rok 2014 a o podaní daňového priznania.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 10 – výstavba dvoch futbalových ihrísk s umelou trávou v regióne BFZ.
Uzn. 15/8
VV BFZ súhlasí s výstavbou dvoch futbalových ihrísk v regióne BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 11 – reorganizácia súťaži BFZ a vplyv na pôsobnosť ObFZ BA-mesto a OBFZ BA-vidiek
Uzn. 15/9
VV BFZ berie na vedomie stav prípravy jednotlivých súťaží ObFZ BA-M a BA-V, ohľadom k reorganizácie súťaží.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6

hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 12 – webová stránka BFZ január – apríl – schválenie vyplatenia odmeny
Uzn. 15/10
VV BFZ schvaľuje odmenu pre p. Rozboru v sume 200,- €
netto.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 13 – návrh KŽF BFZ na realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015
Uzn. 15/11
VV BFZ schvaľuje realizačný tím pre výbery BFZ v kategórii dievčat pre rok 2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 14 – príprava výjazdového zasadnutia funkcionárov BFZ a Belehradského FZ
Uzn. 15/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Jánošíka o pripravovanom výjazde do Belehradu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 15 – príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016
Presunutý na najbližšie zasadnutie VV BFZ dňa 4.5. 2015.

Bod 15 – rôzne
– VV BFZ berie na vedomie list MFK Rusovce
Uzn. 15/13
VV BFZ zamieta
žiadosť MFK Rusovce o odpustenie poplatku
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

– O činnosti DK informoval predseda DK BFZ p. Bóc
Uzn. 15/14
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ p. Bóca o činnosti DK BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

– Zakúpenie venca na smútočný obrad zosnulého Františka Arpu
Uzn. 15/15
VV BFZ schvaľuje zakúpenie venca na smútočný obrad zosnulého Františka Arpu.
T: 15.4. 2015. Z: Príkopa, Lônčík.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie žiadosť o dotáciu ŠK Svätý Jur
Uzn. 15/16
VV BFZ presúva žiadosť ŠK Svätého Jura na Obl. FZ Bratislava-vidiek
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ je dňa 04.05.2015 /pondelok/ o 17,00 hod.

Zapísal: Pavel Príkopa , zast. sekretár BFZ

Uznesenie z Konferencie BFZ, konanej dňa 18. marca 2015

Konferencia BFZ konštatovala, že bola zvolaná v zmysle platných stanov BFZ a prijala nasledovné uznesenie :

Konferencia berie na vedomie :

 1. Správu o činnosti predsedu BFZ od predchádzajúcej konferencie BFZ 20.6.2014
 2. Správu o hospodárení v roku 2014
 3. Správu RK BFZ, za rok 2014
 4. Správu predsedov odborných komisií BFZ za rok 2014
 5. Správa mandátovej komisie.

Konferencia ukladá :

 1. Vyhodnotiť priebeh Konferencie a diskusné príspevky a prijať k ním prípadné uznesenia
 2. Predložiť návrh na prediskutovanie a pripomienkovanie dokumentu: „Strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ 2015-2018“ členom VV BFZ

Termín : na najbližšom zasadnutí VV                   Zodpovedný : predseda BFZ

Konferencia schvaľuje :

 1. Program konferencie zmenený na návrh p. Antona Herhonka
 2. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. Jánošík, Kliment, Suchý, Služanič, Medveď.
 3. Mandátovú komisiu v zložení : predseda : p. Bóc, členovia : pp. Straka, Peller
 4. Návrhovú komisiu v zložení :   predseda : p. Šimonič , členovia : pp. Kunst, Šebok
 5. Skrutátorov : pp. Smolíková, Matejová
 6. Zapisovateľ: p. Príkopa
 7. Overovateľov zápisnice: pp. Paška, Lônčík
 8. Rozpočet na rok 2015

 

V Bratislave 18.03.2015

Boris Šimonič v.r.
Predseda návrhovej komisie

Zápisnica z Konferencie BFZ zo dňa 18.3.2015

Zápisnica z konferencie Bratislavského futbalového zväzu,  konanej dňa 18. marca 2015 o 18.00 h v aule Domu športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave.  

Prítomní: VV BFZ, hostia, delegáti z FK podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami BFZ.
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu konferencie.
4.Odovzdanie ocenení.
5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ.
6.Správa o hospodárení BFZ za rok 2014.
7. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ a predsedov odborných komisií za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ.
8. Návrh Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015 – 2018.
9. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2015.
10. Správa mandátovej komisie.
11. Diskusia.
12. Schválenie návrhu uznesenia.
13. Záver.

Bod 1 – Otvorenie konferencie vykonal p. Vladimír Medveď a skonštatoval, že Konferencia BFZ bola zvolaná v zmysle platných Stanov Bratislavského futbalového zväzu, čo prítomní delegáti schválili počtom 55 hlasov.

Bod 2 – Konferencia schválila:
Pracovné predsedníctvo v zložení: predseda – Juraj Jánošík, členovia: Ľubomír Suchý, Jozef Kliment , Vladimír Medveď a Milan Služanič.
Mandátovú komisiu v zložení: predseda – p. Bóc, členovia: pp. Straka, Peller.
Návrhovú komisiu v zložení: predseda – p. Šimonič, členovia: pp. Kunst, Šebok.
Skrutátorov v zložení: pp. Smolíková, Matejová.
Overovateľov zápisnice v zložení: pp. Paška, Lônčík.

Zapisovateľ: p. Príkopa.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 3 – Program konferencie navrhnutý VV BFZ bol so zmenou poradia bodu č. 9 na bod č. 6 na návrh p. A. Herhonka schválený. Pred schvaľovaním vystúpili s príhovormi hostia a to generálny sekretár SFZ p. Jozef Kliment s informáciou o plnení úloh v SFZ a p. Čiernik, zástupca spoločnosti FIT CLINIC.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 4 – Odovzdanie ocenení: členovia pracovného predsedníctva odovzdali postupne ocenenia členom BFZ pri príležitosti významných osobných jubileí.

Bod 5 – Konferencia zobrala na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti BFZ od poslednej konferencie.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 6 – Konferencia zobrala na vedomie Správu o hospodárení za rok 2014 predloženú predsedom EK p. Trnovským.

Z počtu prítomných – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 7 – Správa predsedu Revíznej komisie BFZ a predsedov odborných komisií za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ. Predsedovia odborných komisií predniesli správy, ktoré konferencia zobrala na vedomie.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 8 – Návrh Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015 – 2018.

Na návrh p. A. Herhonka konferencia odporučila širšiu diskusiu k uvedenému materiálu a odložila jeho schvaľovanie na najbližšiu konferenciu.

Bod 9 – Návrh rozpočtu BFZ na rok 2015 – Návrh rozpočtu predniesol p. Trnovský v podrobnom analytickom a strediskovom členení. Po doplňujúcich vysvetleniach na základe otázok z pléna konferencia navrhnutý rozpočet schválila.

Z počtu prítomných v čase hlasovania – 60, hlasovalo: za 60, proti: 0, zdržal sa: 0.

Bod 10 – Správa mandátovej komisie. Mandátová komisia konštatovala, že z pozvaných 124 delegátov konferencie, z toho 65 s hlasom rozhodujúcim a 59 hostí je prítomných 60 delegátov s hlasom rozhodujúcim (čo je 92% delegátov a 33 hostí. Z čoho vyplýva že konferencia je uznášaniaschopná. Správu zobrala konferencia na vedomie.

Bod 11 – Diskusia.

Do diskusie sa prihlásili viacerí diskutéri s podnetnými návrhmi:

Anton Herhonek – obšírnejšie sa v diskusii zameral na pripomienky doplňujúceho charakteru k Strategickému plánu a celé ich znenie poskytol VV BFZ v písomnej podobe ako aj širšiemu futbalovému plénu. Okrem iného žiadal sprístupniť hodnotenie rozhodcov, pripraviť základný rozpis súťaže – jeho textovú formu 1 mesiac pred prihláškami, znížiť sankcie za neskorú úhradu faktúr – neaplikovať odrátanie bodov ale penalizovať vo finančnom vyjadrení a zamerať sa intenzívnejšie na dorasty.

 1. Šebok – žiadal zachovať zaradenie mužstiev podľa súťaží – úlohou sa bude zaoberať ŠTK.
 2. Šimončič – upozornil na úskalia nového registračného poriadku a spýtal sa p. Klimenta, či bude k nemu vykonávací predpis zo strany SFZ. Na jeho pripomienky reagoval p. Kliment.
 3. Peller – zniesol požiadavku, aby konferencia prijala uznesenia o anuláciii odpočtu bodov za neskoré úhrady faktúr. Členovia odborných komisii vysvetlili, že počas prebiehajúceho ročníka to nie je možné.

Do diskusie sa zapojili ešte p. Novotný, p. Suchý a to ohľadom novej pasportizácie ihrísk. Pán Suchý vysvetlil, že príslušný Oblastný futbalový zväz nemá legislatívne páky pri rušení ihrísk tak, ako sa to dialo v Bratislave.

Bod 12 – Schválenie návrhu uznesenia.
Konferencia BFZ schválila návrh uznesenia s malými doplnkami, a to počtom 60 hlasov.

Bod 13 – Záver.
Konferenciu BFZ ukončil s poďakovaním prítomným delegátom p. V. Medveď.

 

Zapísal: Pavel Príkopa

Zápisnica č. 14 zo dňa 09.03.2015

Zápisnica č. 14

zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. marca 2015 v Bratislave

­­­­­­­­­­­­

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Ferik, Badinský, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula,
Ospravedlnení: pp. Baxa, Chvíla

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ /ustanovenie členov návrhovej a mandátovej komisie, overovateľ zápisnice, zapisovateľ, pozvanie ocenených jubilantov v rámci SFZ a BFZ, hostia/
 4. schválenie odmeny pre Jozefa Pavlíka /obsadzovanie R/ pre jarnú časť 2015
 5. schválenie odmeny pre Milana Valka – manažér komunikácie BFZ
 6. schválenie nového člena Martina Malanika do komisie marketing a partnerov BFZ
 7. doplnenie rozhodcu Petra Cvengroša na nominačnú listinu rozhodcov SFZ – p. Kružliak
 8. vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov BFZ
 9. informácia zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS
 10. schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
 11. vyhodnotenie ZHL BFZ mladších a starších žiakov o Pohár ZSE,a.s.
 12. vyhodnotenie ZT BFZ seniori a dorast 2015
 13. informácia o pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu od r. 2015/2016 – p. Farbula
 14. rôzne – Žiadosť o poskytnutie dotácie FC Petržalka akadémia

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.

Ako bod 3 bol prijatý Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec za riadneho člena BFZ.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení

Uzn. 11/8 – termín inventarizácie trvá do 30.4.2015.                                                                     Uzn. 11/9 – rozdelenie športového materiálu a schválenie komisie v zložení: pp. Vlček a Pavlík za ObFZ BA-M, pp.Paška a Hupka za ObFZ BA-V. T: do 30.4.2015.                         Uzn. 12/12 – splnené.
Uzn. 13/2 – splnené.
Uzn. 13/12 – splnené.
Uzn. 13/13 – splnené.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uzn. 13/11
Na základe vzniknutých nedostatkov počas ZT na UT Montostroj Senec /skup. „B“/ VV BFZ schvaľuje a ukladá vrátiť zúčastneným družstvám sumu 150.-€. T : do 31.3. 2015.
Zodp. Pp. Farbula, Jánošík, Trnovský

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Ďalej VV BFZ ukladá rokovať s prevádzkovateľom areálu Montostroj Senec o zredukovanie finančných nákladov za ZT. T: do 31.3. 2015.                                                     Zodp. Pp. Farbula, Jánošík, Trnovský

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 3 – Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec za riadneho člena BFZ

Uzn. 14/1
VV BFZ schvaľuje
Návrh na prijatie nového člena MŠK Senec /Mládežnícky športový klub/za riadneho člena BFZ

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 4 – príprava Konferencie BFZ

Uzn. 14/2
VV BFZ berie na vedomie prípravu Konferencie BFZ, za hostí pozýva pp. Kovačika, Klimenta, Letka a Služaniča, určil za zapisovateľa p. Lončíka, moderátora p. Medveďa.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie odmeny pre Jozefa Pavlíka /obsadzovanie R/ pre jarnú časť 2015

Uzn. 14/3
VV BFZ schvaľuje odmenu Jozefovi Pavlíkovi
v sume 100,- € brutto za jedno kolo, spolu 15 kôl za obsadzovanie R v rámci ISSF.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie odmeny pre Milana Valka – manažér komunikácie BFZ

Uzn. 14/4
VV BFZ schvaľuje odmenu brutto 400,- € Milanovi Valkovi za rok 2014.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – schválenie nového člena Martina Malanika do komisie marketing a partnerov BFZ

Uzn. 14/5
VV BFZ schvaľuje p. M. Malanika do KMaP

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 8 – doplnenie rozhodcu Petra Cvengroša na nominačnú listinu rozhodcov SFZ             Uzn. 14/6

VV BFZ potvrdzuje hlasovanie PER-LORAM o zaradení R Petra Cvengroša na nominačnú listinu SFZ a R Mateja Franeka a Petru Chudú na nominačnú listinu BFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 9 – vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov BFZ

Uzn. 14/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KR p. Kružliaka.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS

Uzn. 14/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia vedenia BFZ a JmKFS.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 11 – schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga Seniorov

Uzn. 14/9
VV BFZ schvaľuje pre ročník 2015/2016 počty mládežníckych družstiev pre 3. liga a 4. liga dospelých nasledovne: 3. liga –
2 mládežnícke družstvá a 4. liga – 1 mládežnícke družstvo. Pre súťažný ročník 2016/2017 schvaľuje – 3. liga min. 3 mládežnícke družstvá a 4. liga min. 2 mládežnícke družstvá.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 12 – vyhodnotenie ZHL BFZ mladších a starších žiakov o Pohár ZSE,a.s

Uzn. 14/10
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie ZHL BFZ žiakov

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 13 – vyhodnotenie ZT BFZ seniori a dorast 2015

Uzn. 14/11
VV BFZ berie na vedomie informáciu vyhodnotení ZT dorastu s pripomienkami.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia o pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu od r. 2015/2016.

Uzn. 14/12
VV BFZ berie na vedomie prípravu
pasportizácii ihrísk a infraštruktúre štadiónov pre 3. a 4. ligu.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie list FC Petržalka akadémia

Uzn. 14/13
VV BFZ zamieta
žiadosť o poskytnutie dotácie FC Petržalka akadémia na činnosť združenia FC Petržalka

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie informáciu k výjazdovému zasadaniu VV BFZ dňa 28.3. 2015 v Rajeckých Tepliciach

Uzn. 14/14
VV BFZ schvaľuje doplnenie v termínovej listine Pohára BFZ o termín hracieho prvého kola dňa 15.4. 2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uzn. 14/15
VV BFZ schvaľuje za nového člena do ŠTK BFZ p. Martina Křivána.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

 • VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Medveďa, týkajúcu sa návrhu nového Súťažného  poriadku SFZ a žiada jeho preštudovanie a prípadné pripomienkovanie.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ je dňa 13.04.2015 /pondelok/ o 17,00 hod.

Zapísal: Pavel Príkopa , zast. sekretár BFZ

 

Zápisnica č. 13 zo dňa 09.02.2015

Zápisnica č. 13
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. februára 2015 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc, Novák, Farbula, Príkopa, Chvíľa
Ospravedlnení: pp. Baxa, Ferik, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. informácia o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu a ZHL st. a ml. žiakov – pp. Trnovský, Farbula
4. informácia o neskorej úhrade zberných FA klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo – pp. Trnovský, Bóc a Farbula
5. Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2020 – p. Novák
6. informácia z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a Plesu 2015 – p. Chvíľa
7. návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ schválenie štartovného poplatku v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
8. schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
9. doplnenie rozhodcu Pavla Piatku na nominačnú listinu rozhodcov SFZ – p. Kružliak
10. informácia zo stretnutia so zástupcami ZsFZ ohľadne obsadzovania rozhodcov a delegátov – p. Kružliak
11. informácia zo ZT BFZ seniorov a dorastu – p. Farbula
12. informácia zo ZHL st. a ml. žiakov – p. Príkopa
13. informácia z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj
14. príprava Konferencie BFZ
15. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 13/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami k Uzn. 12/2 a k spôsobu vykonávania kontroly plnenia uznesení.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu a ZHL st. a ml. žiakov
Uzn. 13/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhrade štartovného za ZT BFZ seniorov a dorastu ukladá sekretariátu BFZ urgovať FC Šamorín s okamžitou úhradou poplatku 230,- eur s upozornením.
VV BFZ schvaľuje vrátenie 50% štartovného vo výške 115,- eur FK Slovan Ivanka pri Dunaji.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 4 – informácia o neskorej úhrade zberných FA klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo
Uzn. 13/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neskorej úhrade zberných faktúr klubov ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Uzn. 13/4
VV BFZ súhlasí s predloženou koncepciou Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 a následne odporúča Konferencii BFZ na schválenie a v druhej polovici roku 2016 vyhodnotiť plnenie koncepcie Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a Plesu BFZ 2015
Uzn. 13/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu z vyhlásenia 11-tky roka 2014 a 1. reprezentačného plesu BFZ 2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ
Uzn. 13/6
VV BFZ schvaľuje návrh ocenení v rámci SFZ – BFZ – strieborný odznak: p. Michal Uhrín a bronzový odznak: pp. Stanislav Baxa a Ľudovít Horník
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie štartovného poplatku v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
Uzn. 13/7
VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK predložiť návrh výšky štartovného na súťažný ročník 2015/2016
Termín: aprílové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov
Uzn. 13/8
VV BFZ presúva schválenie počtu mládežníckych družstiev v súť. ročníku 2015/2016 – 3. a 4. liga seniorov na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – doplnenie rozhodcu Pavla Piatku na nominačnú listinu rozhodcov SFZ
Uzn. 13/9
VV BFZ schvaľuje výsledky hlasovania per rollam na zaradenie Pavla Piatku na nominačnú listinu SFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – informácia zo stretnutia so zástupcami ZsFZ ohľadne obsadzovania rozhodcov a delegátov
Uzn. 13/10
VV BFZ schvaľuje nomináciu 21 rozhodcov a 8 delegátov BFZ na stretnutia II. LSDZ a II. LMDZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia zo ZT BFZ seniorov a dorastu
Uzn. 13/11
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo ZT BFZ seniorov a dorastu a ukladá predsedovi ŠTK doriešiť nedostatky na UT Montostroj.
Zároveň ukladá sekretariátu BFZ vykonať ekonomické čerpanie rozpočtu po skončení ZT BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – informácia zo ZHL st. a ml. žiakov
Uzn. 13/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu zo ZHL starších a mladších žiakov a ukladá vykonať športovo – technické vyhodnotenie a ekonomické čerpanie rozpočtu.
Zodpovední: sekretariát BFZ a Pavel Príkopa termín: po skončení ZHL žiakov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj
VV BFZ berie na vedomie informáciu z medzinárodného turnaja Attract Kerobaj

Bod 15 – príprava Konferencie BFZ
VV BFZ sa zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 v aule Domu športu.

Bod 16 – rôzne

– VV BFZ berie na vedomie list FC Ružinov a na základe stanoviska KRaD odpovie listom predseda BFZ
– VV BFZ berie na vedomie mail ŠKP Inter Dúbravka
– Uzn. 13/13
VV BFZ odstupuje list od FK Senica Matričnej komisii BFZ na zaujatie stanoviska k odpovedi.
Termín: do 28.02.2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
– Uzn. 13/14
VV BFZ na svojom zasadnutí schválil cestovné náklady pre výber BFZ U15
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
– Uzn. 13/15
VV BFZ prerokoval predložený návrh KRaD na zaradenie na nominačnú listinu BFZ pre súťaže S4A a S4B pre jarnú časť súť. ročníka 2014/2015 rozhodcu Franeka Mateja.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 3      proti: 1      zdržal sa: 2
Návrh nebol schválený.
– VV BFZ berie na vedomie informáciu o nábore poistencov do zdravotnej poisťovne Dôvera
– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 09.03. 2015

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 12 zo dňa 12. 01. 2015

Zápisnica č. 12
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  12. januára 2015 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc
Ospravedlnení: p. Baxa

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. informácia o neuhradených faktúrach za rok 2014 – p. Trnovský
 4. návrh rozpočtu na rok 2015 – p. Trnovský
 5. ocenenia v rámci SFZ – BFZ
 6. Pohár BFZ – výška odmeny pre víťaza a finalistu
 7. informácia o ZT seniorov, dorastu – p. Farbula
 8. návrh rozhodcov a delegátov na predlicenčný seminár – p. Kružliak
 9. informácia z turnaja rozhodcov – p. Kružliak
 10. Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 – p. Novák
 11. Ples BFZ + 11-tka roka 2014
 12. určenie termínu Konferencie BFZ
 13. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 12/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 3 – informácia o neuhradených faktúrach za rok 2014
Uzn. 12/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neuhradených faktúrach FK za rok 2014 a odstupuje menované FK na riešenie DK BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh rozpočtu na rok 2015
Uzn. 12/3
VV BFZ VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2015 a odporúča ho Konferencii BFZ na schválenie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – ocenenia v rámci SFZ – BFZ
Uzn. 12/4
VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie: zlatý odznak – p. Mikuláš Tarči
strieborný odznak – pp. Ján Švehlík, Rudolf Líška, Miloš Kopča, Juraj Pogány a Kamil Somoláni
bronzový odznak – pp. Miroslav Baxa, Alexander Nagy, Eduard Chmela a Fridrich Hubert.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – Pohár BFZ – výška odmeny pre víťaza a finalistu
Uzn. 12/5
VV BFZ schvaľuje výšku odmeny pre víťaza vo výške 500,- eur a finalistu vo výške 300,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o ZT seniorov, dorastu
Uzn. 12/6
VV BFZ berie na vedomie informácie o ZT seniorov a dorastu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh rozhodcov a delegátov na predlicenčný seminár
Uzn. 12/7
VV BFZ schvaľuje návrh rozhodcov, delegátov a licenčných komisárov na predlicenčný seminár, predložený predsedom KRaD p. Kružliakom
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia z turnaja rozhodcov
Uzn. 12/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu z turnaja rozhodcov, konaného dňa 06.01.2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – Strategický plán rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018
Uzn. 12/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2015 – 2018 a schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: pp. Novák, Ferik, Lônčík a Ščibranyová.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Ples BFZ + 11-tka roka 2014
Uzn. 12/10
VV BFZ berie na vedomie informácie k pripravovanému Plesu BFZ s vyhlásením 11-tky roka 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – určenie termínu Konferencie BFZ
Uzn. 12/11
VV BFZ určuje termín Konferencie BFZ dňa 18.03.2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

Uzn. 12/12
VV BFZ schvaľuje vrátenie finančnej časti štartovného ŠK Lozorno a FK Vajnory za neodohraté stretnutia ZT BFZ 2014 v čiastke 80,- eur / FK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 09.02. 2015

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 

Zápisnica č. 11 zo dňa 16.12.2014

Zápisnica č. 11
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 16. decembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová, Príkopa
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc, Vorčák, Somoláni, Novák, Pavlík, Hupka
Ospravedlnení: pp. Baxa, Salenka, Konečný, Cirák, Chvíľa
Neospravednení: pp. Straka, Georgiev

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. schválenie odmien pre zamestnancov BFZ – p. Jánošík
4. schválenie cestovného na Turnaj rozhodcov v Brne – p. Jánošík
5. schválenie rozpočtu na ZT BFZ seniorov – p. Farbula
6. schválenie rozpočtu na ZT BFZ dorastu – p. Farbula
7. Ples BFZ + 11-tka roka – schválenie rozpočtu – p. Jánošík
8. návrh rozpočtu na rok 2015 – p. Trnovský
9. informácia o vydaní príkazu predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ – p. Jánošík
10. športový materiál – dar SFZ pre BFZ – p. Jánošík
11. informácia o možnom novom sídle BFZ – p. Jánošík
12. plán zasadnutí VV BFZ
13. informácia z Konferencie SFZ a VV SFZ – p. Jánošík
14. rôzne
15. vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií – predsedovia komisií

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – kontrola plnenia uznesení
Uzn. 11/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – schválenie odmien pre zamestnancov BFZ
Uzn. 11/2
VV BFZ schvaľuje odmeny pre zamestnancov BFZ .
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – schválenie cestovného na Turnaj rozhodcov v Brne
Uzn. 11/3
VV BFZ schvaľuje cestovné na Turnaj rozhodcov v Brne vo výške 290,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – schválenie rozpočtu na ZT BFZ seniorov
Uzn. 11/4
VV BFZ schvaľuje rozpočet na ZT BFZ seniorov, predložený predsedom ŠTK, p. Farbulom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie rozpočtu na ZT BFZ dorastu
Uzn. 11/5
VV BFZ schvaľuje rozpočet na ZT BFZ dorastu, predložený predsedom ŠTK, p. Farbulom a schvaľuje štartovné vo výške 230,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Ples BFZ + 11-tka roka – schválenie rozpočtu
Uzn. 11/6
VV BFZ schvaľuje rozpočet na 1.ples BFZ spojený s 11-tkou roka 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0

Bod 8 – návrh rozpočtu na rok 2015
Uzn. 11/7
VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2015, predložený predsedom EK p. Trnovským.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – informácia o vydaní príkazu predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ
Uzn. 11/8
VV BFZ schvaľuje Príkaz predsedu BFZ o vykonaní inventarizácie majetku BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – športový materiál – dar SFZ pre BFZ
Uzn. 11/9
VV BFZ berie na vedomie zoznam športového materiálu, darovaného zo SFZ pre BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – informácia o možnom novom sídle BFZ
Uzn. 11/10
VV BFZ schvaľuje zámer vybudovania nového sídla BFZ v areáli Novomestského športového klubu 1922 v Bratislave.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – plán zasadnutí VV BFZ
Uzn. 11/11
VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – informácia z Konferencie SFZ a VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z Konferencie SFZ a VV SFZ

Bod 14 – rôzne
– informácie o ZHL starších a mladších žiakov – p. Príkopa
– informácia z turnaja Blava CUP 2014
– pasportizácia ihrísk, schválený manuál – p. Vorčák
– Uzn. 11/12
VV BFZ schvaľuje prerozdelenie lôpt č. 3, ktoré BFZ darovala firma Demisport s.r.o.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 12.01. 2015

Bod 15 – vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií
VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií BFZ

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 10 zo dňa 11.11.2014

Zápisnica č. 10
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11. novembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Špilák, Trnovský, Salenka, Novák, Konečný, Príkopa
Ospravedlnení: pp. Badinský, Farbula

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. príprava Kroniky BFZ – p. Špilák
4. odmeny pre zamestnancov BFZ
5. návrhy KRaD – p. Kružliak
6. preukazy pre členov TMK – p. Salenka
7. informácie o príprave turnaja Bratislava CUP – p. Novák
8. informácia o halovom turnaji žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14 – p. Novák
9. rozdelenie lôpt pre prípravkárske kategórie (Demišport) – p. Konečný
10. informácia predsedu KM o činnosti komisie – p. Konečný
11. informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov – p. Príkopa
12. informácia o úhradách zberných FA – september, október – p. Trnovský
13. príprava ZT BFZ seniorov, dorastu – p. Farbula
14. informácia o príprave Pohára BFZ seniorov – p. Farbula
15. príprava 1. reprezentačného plesu BFZ – zodpovední p. Chvíľa a p. Ščibranyová
16. príprava 11-tky roka 2014 – zodpovedný p. Paška
17. žiadosť o dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov
18. podanie žiadosti o dotáciu na BSK
19. pozvánka na Halový turnaj v Brne
20. informácia z VV SFZ
21. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 8 schválený:
za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – príprava Kroniky BFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Kroniky BFZ

Bod 4 – odmeny pre zamestnancov BFZ
Uzn. 10/1
VV BFZ navrhuje dopracovať návrh odmien a odkladá na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – návrhy KRaD – p. Kružliak
Uzn. 10/2
VV BFZ súhlasí s doplnením a vyradením z nominačných listín podľa predloženého návrhu predsedu KRaD.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 10/3
VV BFZ súhlasí so schválením odmeny pre sprevádzajúceho funkcionára, ktorý absolvuje stretnutie v JmFKS, a to na úrovni delegáta stretnutia súťaže S3BA, vo výške 16 + 39 eur z prostriedkov BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – preukazy pre členov TMK
Uzn. 10/4
VV BFZ schvaľuje vstup členov TMK riešiť formou rozpočtu TMK a následným preplácaním lístkov predložených na zasadnutiach TMK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 7 – informácie o príprave turnaja Bratislava CUP
Uzn. 10/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave turnaja Bratislava CUP
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o halovom turnaji žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14
Uzn. 10/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave turnaja žiakov „O Pohár FKM Karlová Ves“ – výber U14 a schvaľuje štartovný poplatok vo výške 50,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – rozdelenie lôpt pre prípravkárske kategórie (Demišport)
Uzn. 10/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení lôpt pre prípravkárske kategórie s pripomienkami a ukladá p. Konečnému predložiť návrh na schválenie na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia predsedu KM o činnosti komisie
VV BFZ berie informáciu o činnosti Komisie mládeže na vedomie

Bod 11 – informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov
Uzn. 10/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave ZHL starších a mladších žiakov a schvaľuje nový názov „O Pohár ZSE, a.s.“
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia o úhradách zberných FA – september, október
Uzn. 10/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhradách zberných faktúr.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – príprava ZT BFZ seniorov, dorastu
VV BFZ berie informáciu o príprave ZT BFZ seniorov a dorastu na vedomie.

Bod 14 – informácia o príprave Pohára BFZ seniorov
VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu Pohára BFZ seniorov

Bod 15 – príprava 1. reprezentačného plesu BFZ
Uzn. 10/10
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave 1. reprezentačného plesu BFZ a schvaľuje p. Chvíľu predsedom organizačného výboru.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – príprava 11-tky roka 2014
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave 11-tky roka 2014.

Bod 17 – žiadosť o dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov
Uzn. 10/11
VV BFZ schvaľuje dotáciu na 8.ročník Turnaja rozhodcov vo výške prenájmu telocvične.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 18 – podanie žiadosti o dotáciu na BSK
VV BFZ berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o dotáciu na BSK

Bod 19 – pozvánka na Halový turnaj v Brne
Uzn. 10/12
VV BFZ berie na vedomie pozvánku na Halový turnaj v Brne, odstupuje na KRaD a súhlasí so štartovným vo výške 55,- eur.
Zodpovedný: p. Kružliak
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 20 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z VV SFZ

Bod 21 – rôzne
– VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie divadelného predstavenia
– VV BFZ berie na vedomie list p. Prívrackého (Slávia Ekonóm) a presúva na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
– Uzn. 10/13
VV BFZ schvaľuje účasť predsedu ObFZ Bratislava – mesto + jedného člena a predsedu ObFZ Bratislava – vidiek + jedného člena a jedného člena za BFZ na kvalifikačné medzištátne zápasy (mimo SK) na Euro 2016.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
– nasledujúce zasadnutie VV BFZ 15.12. 2014 (16.12.2014)
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 9 zo dňa 13.10.2014

Zápisnica č. 9
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  13. októbra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Chvíľa, Cirák
Ospravedlnení: p. Suchý

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení – p. Ščibranyová
 3. odvody na transparentný účet SFZ (návrh) – p. Cirák
 4. schválenie nového člena do LPK – p. Cirák
 5. poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe + informácia o vstupe nového partnera SWAN + DOXXbet do BFZ– p. Chvíľa
 6. plnenie rozpočtu k 30.06.2014 – p. Trnovský
 7. informácia o úhradách zberných FA – august, september– p. Trnovský
 8. informácie o príprave turnaja Bratislava CUP – (p. Novák) – p. Ščibranyová
 9. informácia o pripravovanom družobnom stretnutí na Morave
 10. informácie o príprave ZHL starších a mladších žiakov – (p. Príkopa) p. Jánošík
 11. príprava ZT seniorov, dorastu, zaradenie družstiev seniorov do Pohára BFZ a informácia predsedu ŠTK o priebehu súťaží – p. Farbula
 12. informácia o stretnutí ohľadne Matričného a prestupového poriadku – p. Jánošík
 13. informácia z VV SFZ – p. Jánošík
 14. rôzne

Bod 1 VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program, ktorý bol doručený v pozvánke, bol schválený.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 2 – Kontrola uznesení
Uzn. 9/1
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami.

Uzn. 9/2
VV BFZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu na dorastenecký turnaj v Šenkviciach organizovaný KM BFZ o 100,- EUR
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 9/3
VV BFZ ukladá pozvať predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného na najbližšie rokovanie VV BFZ
Zodpovedný: p. Jánošík
Termín: do 30.11.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 3 – Odvody na transparentný účet SFZ.
Uzn. 9/3
VV BFZ berie na vedomie výklad k ustanoveniu zákona 1/2014, § 23, ods. 1.
VV BFZ ukladá pri najbližšej novelizácii zákona predložiť požiadavku na financovanie systému v prospech RFZ.
Zodpovedný: p. Cirák
Termín: v texte
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 4 – Schválenie nového člena do LPK.
Uzn. 9/4
VV BFZ poveruje predsedu LPK predložiť návrh nového personálneho zloženia komisie LPK na decembrové zasadnutie VV BFZ.
Zodpovedný: p. Cirák
Termín: decembrové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – Poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe, noví partneri
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre marketing a partnerov, p. Chvíľu :
1. o finančnom a materiálovom plnení subjektov za reklamu uverejnenú v rozpise súťaží BFZ pre súťažný ročník 2014/2015 a na webovej stránke BFZ,
2. o tom, že spoločnosť SWAN zastavila rokovanie o partnerstve s BFZ,
3. o navrhovaných podmienkach spolupráce so spoločnosťou  DOXXbet ( podmienky zašle p. Chvíľa členom VV mailom).
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2014.
VV BFZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ od 1. 1. do 30. 6. 2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – Informácia o úhradách zberných faktúr.
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – Informácia o príprave turnaja Bratislava CUP
Uzn. 9/5
VV BFZ berie na vedomie informáciu o organizácii futbalového turnaja U15 Bratislava CUP a odporúča namiesto výberu U14 BFZ osloviť výbery U15 iných RFZ, resp. futbalových klubov.

Uzn. 9/6
VV BFZ nesúhlasí s navrhovanými rozpočtovanými nákladmi na turnaj v sume 1996,44 EUR a potvrdzuje sumu schválenú v rozpočte BFZ na rok 2014 v čiastke do 1500,- EUR.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – Informácia o pripravovanom družobnom stretnutí na Morave
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – Informácia o príprave ZHL starších a mladších žiakov
VV BFZ berie informáciu na vedomie.
Uzn. 9/7
VV BFZ schvaľuje štartovné družstiev vo výške 100,- EUR a doplňuje znenie rozpočtu tak, že schválené odmeny rozhodcov a organizátorov sú vrátane predpísaných odvodov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 11 – Príprava ZT seniorov a dorastu, Zaradenie družstiev seniorov do Pohára BFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave zimného turnaja seniorov a dorastu BFZ a o priebehu súťaží BFZ .
Uzn. 9/8
VV BFZ schvaľuje organizáciu Pohára BFZ – VV schvaľuje úpravu čl.22 v Rozpise súťaží pre súťažný ročník 2014/2015.
Do Pohára BFZ v súťažnom ročníku 2014/2015 budú zaradené družstvá, ktoré v Súťaži Slovnaft Cupu postúpia najdaľej a v priebežnej tabulke sa umiestnia na 1 až 28. mieste v rámci BFZ,Toto nariadenie platí pre družstvá, zaradené v súťažiach BFZ. Termínová listina je uvedená v tomto Rozpise. V zásade platí, že v každom kole hrá mužstvo z nižšej súťaže na domácom ihrisku. 

Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – Informácia o stretnutí ohľadom matričného a prestupového poriadku
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu BFZ zo stretnutia ohľadne matričného a prestupového poriadku SFZ v Trenčíne 30. 9. 2014.
Uzn. 9/9
VV BFZ schvaľuje za člena matričnej komisie BFZ p. Borisa Šimoniča
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 13 – Informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ, v znení pripomienok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – Rôzne
– Informácia o pripravovanom divadelnom stretnutí
– Príprava prvého plesu BFZ a vyhlásenie jedenástky roka BFZ za rok 2014.
Uzn. 9/10
VV BFZ schvaľuje termín 1. reprezentačného plesu BFZ s vyhlásením jedenástky roka na deň 23. 1. 2015 (piatok) v hoteli Holiday Inn v Bratislave so začiatkom o 18.00 hod. Vstupné na ples je 50,- EUR/osoba.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
– Žiadosť TMK
Uzn. 9/11
 VV BFZ nesúhlasí s požiadavkou TMK ohľadom voľného vstupu jej členov na zápasy v rámci súťaží BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0
– Ocenenie prípravy reorganizácie súťaží BFZ
Uzn. 9/12
VV BFZ schvaľuje vyplatenie odmien pracovnej skupine, ktorá sa podieľala na príprave reorganizácie súťaží v rámci BFZ od súťažného ročníka 2015/2016 a to pánom: Farbula, Hilka, Vlček, Vašš, Šuniar.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0 

– Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční 10. 11. 2014

 

Zapísal: Ondrej Trnovský

 

Zápisnica č. 8 zo dňa 9.9.2014

Zápisnica č. 8
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  09. septembra 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Bóc, Farbula, Chvíľa
Ospravedlnení: pp. Farbula, Chvíľa

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe + informácia o vstupe nového partnera SWAN do BFZ
 4. informácia o prijatí 2% z daní
 5. informácia o úhrade zálohových a vyúčtovacích faktúr FK za náklady R-AR-D
 6. informácia o úhradách zberných FA – júl a august
 7. turnaj Šenkvice – športové a ekonomické vyhodnotenie
 8. servisný poplatok – jeho výška a úlohy za FK
 9. odmeny – RS
 10. informácia zo stretnutia s predsedami komisií BFZ
 11. informácie o príprave družobných stretnutí jeseň 2014
 12. informácia z VV SFZ
 13. informácia o riešení disciplinárnych priestupkov
 14. schválenie nových členov ŠTK
 15. schválenie odmeny za jeseň p. Pavlík – ISSF
 16. informácia o pripravovanom divadelnom predstavení, schválenie termínu a ceny vstupného
 17. príprava 1. plesu BFZ + 11-tky roka 2014, schválenie termínu
 18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – poplatky za zverejnené reklamy v RS a na webe – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ
–          informácia o vstupe nového partnera SWAN do BFZ
VV BFZ berie na vedomie a ukladá predložiť návrh na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.
Zodpovedný: p. Chvíľa

Bod 4 – informácia o prijatí 2% z daní
VV BFZ berie informáciu na vedomie.

Bod 5 – informácia o úhrade zálohových a vyúčtovacích faktúr FK za náklady R-AR-D
Uzn. 8/1
VV BFZ žiada:
1. ObFZ BA – mesto uhradiť dlžnú sumu 663,62 € za FK The Dragons na účet BFZ
Termín: 15. 9. 2014 Zodpovedný: Ľubomír Suchý
2. ObFZ BA – vidiek vykonať prevod dlžnej sumy 126,17 € na účet BFZ
Termín: 15. 9. 2014 Zodpovedný: Miroslav Baxa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:                                   za: 7                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia o úhradách zberných FA
VV BFZ berie informáciu na vedomie.

Bod 7 – turnaj Šenkvice – športové a ekonomické vyhodnotenie
Uzn. 8/2
VV BFZ poveruje predsedu EK p. Trnovského rokovať s ŠK Šenkvice ohľadom vzniknutých nákladov z turnaja.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – servisný poplatok – jeho výška a úlohy za FK
Uzn. 8/3
VV BFZ schvaľuje servisný poplatok na družstvá nasledovne:
Muži: 40,- eur                                  Ženy: 20,- eur
Dorast: 20,- eur                                Žiaci: 10,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – odmeny – RS
Uzn. 8/4
VV BFZ ruší časť bodu 5.2, strana 13 Rozpisu majstrovských súťaží vo futbale súťažný ročník 2014/2015 týkajúcu sa pokynu vyplácania čiastočných náhrad vrátane tabuľky.
VV BFZ schvaľuje zmenu odmien R a AR nasledovne:
III. liga SD+MD Rozhodca odmena 5,- eur, ost. náhrady 13,- eur, AR odmena 5,- eur, ost. náhrady 8,- eur,
SZ+MZ – žiačky, Rozhodca odmena 5,- eur, ost. náhrady 9,- eur, AR odmena 4,- eur, ost. náhrady 7,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia zo stretnutia s predsedami komisií BFZ
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 11 – informácie o príprave družobných stretnutí jeseň 2014
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 12 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 13 – informácia o riešení disciplinárnych priestupkov
VV BFZ berie informáciu na vedomie

Bod 14 – schválenie nových členov ŠTK
Uzn. 8/5
VV BFZ schvaľuje nových členov ŠTK:
Ján Farbula – predseda ŠTK BFZ
Ľubomír Mydlárik – podpredseda ŠTK BFZ, referent S3BA
Marián Vašš – referent S4A a S4B
Tomáš Maretta – referent SD3R a MD3R
Marianna Orlíková – referent SZRL a MZRL
Milan Vorčák – člen ŠTK pre pasportizáciu a kontrolu štadiónov
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 15 – schválenie odmeny za jeseň p. Pavlík – ISSF
Uzn. 8/7
VV BFZ schvaľuje odmenu p. Pavlíkovi za zverejňovanie zápasov v ISSF
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 16 – informácia o pripravovanom divadelnom predstavení, schválenie termínu
Uzn. 8/8
VV BFZ schvaľuje termín divadelného predstavenia 20.10.2014 o 19,00 hod. so vstupným 8,- eur.
Termín prihlásenia najneskôr do 30.09.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 17 – príprava 1. plesu BFZ + 11-tky roka 2014, schválenie termínu
Uzn. 8/9
VV BFZ schvaľuje termín 1.plesu s 11-tkou roka 2014 na 16.01.2015 o 19,00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 18 – rôzne

 • informácia zo stretnutia na BSK – v štádiu riešenia
 • príprava turnaja dorastu – na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ predloží p. Farbula
 • list Ružinov, Lozorno – VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Kružliaka
 • na nasledujúcom zasadnutí predložiť plnenie rozpočtu k 30.06.2014 – zodpovedný: p. Trnovský
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 13.10.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 7 zo dňa 8.7.2014

Zápisnica č. 7
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. júla 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Medveď, Paška, Kružliak, Lônčík, Kyselica
Ospravedlnení: pp. Suchý, Ferik, Badinský
Pozvaní: pp. Farbula, Straka, Chvíľa

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. výsledok ankety Matričnej komisie z Konferencie BFZ – p. Straka
4. schválenie nového člena do Komory SFZ p. Mgr. Tomáša Luščoňa – p. Jánošík
5. informácia o záujme právnických subjektov o uverejnenie reklamy  spoločnosti v rozpise a na webovej stránke BFZ – p. Chvíľa
6. schválenie návrhu o úhrade nákladov FK na R – AR – D – p. Chvíľa
7. informácia z Konferencie BFZ – Prerokovanie diskusných príspevkov a námetov vyplývajúcich z rokovania Konferencie BFZ – p. Lônčík
8. schválenie RS 2014/2015, tlač – p. Farbula
9. schválenie Slovnaft CUPu + Pohára BFZ – p. Farbula
10. schválenie hracieho dňa žiakov – p. Farbula
11. schválenie víťazov súťaží BFZ 2013/2014 – p. Farbula
12. schválenie zaradenia družstiev do súťaží – p. Farbula (zarad. Do II. dorast. Ligy)
13. schválenie návrhu odmien pre R a D – p. Kružliak
14. schválenie nominačnej listiny R a D BFZ – p. Kružliak
15. rôzne
Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol po doplnení návrhu od p. Lônčíka z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. 6/12 nebolo splnené – 15.7.2014 je termín splatnosti vyúčtovacích faktúr. Kompetenciu na spárovanie platieb má sekretariát BFZ

Bod 3 – prezentácia ankety Matričnej komisie z Konferencie BFZ
Výsledky oznámil predseda MK BFZ p. Straka – väčšina klubov je za súhlas materského klubu pri akomkoľvek pohybe hráča (hosťovanie, prestup)
Uzn. 7/1
VV BFZ ukladá predsedovi MK BFZ, na základe výsledku z ankety z Konferencie BFZ, presadzovať pohyb hráčov iba so súhlasom materského klubu vo všetkých prípadoch a kategóriách, aj do zahraničia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – návrh nového člena do Komory SFZ pre riešenie sporov p. Mgr. Tomáša Luščoňa
Uzn. 7/2
VV BFZ schválil návrh nového člena do Komory SFZ pre riešenie sporov p. Mgr. Tomáša Luščoňa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – informácia o záujme právnických subjektov o uverejnenie reklamy  spoločnosti v rozpise a na webovej stránke BFZ
P. Chvíľa predstavil tabuľku partnerov reklamného plnenia od 01.08.2014 – na ihriskách musia byť naďalej umiestnené bannery BSK
Uzn. 7/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Chvíľu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – schválenie návrhu o úhrade nákladov FK na R – AR – D
Uzn. 7/4
VV schvaľuje návrh spôsobu úhrady finančných pohľadávok BFZ za činnosť FK prostredníctvom mesačnej zbernej fakturácie v rámci ISSF.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Prerokovanie diskusných príspevkov a námetov vyplývajúcich z rokovania Konferencie BFZ
Uzn. 7/5
VV BFZ nariaďuje ŠTK v spolupráci s KRaD vypracovať nový manuál na pasportizáciu ihrísk v súťažiach BFZ.
Zodpovedná: ŠTK termín: do 31.12.2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 7/6
VV BFZ sa zaoberal diskusnými príspevkami z Konferencie BFZ a stanovil úlohy na ich plnenie. Zápisnica bude uložená v časti VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – schválenie RS 2014/2015
Uzn. 7/7
VV BFZ schvaľuje návrh Rozpisu súťaží na súť. ročník 2014/2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – Slovnaft CUP + Pohár BFZ
Uzn. 7/8
VV BFZ schválil návrh na zaradenie družstiev do Slovnaft CUPu a Pohára BFZ, vypracovaný ŠTK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – schválenie hracieho dňa žiakov

Uzn. 7/9
VV BFZ schválil návrh hracieho dňa žiakov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:       za: 6       proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – schválenie víťazov súťaží BFZ 2013/2014
Uzn. 7/10
VV BFZ schválil víťazov súťaží BFZ za súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 12 – schválenie zaradenia družstiev do súťaží
Uzn. 7/11
VV BFZ schválil zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2014/2015, pripravené predsedom ŠTK p. Farbulom.
Za zaradenie do S3BA z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do S4A z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do S4B z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do II. dorasteneckej ligy – ŠKP Inter Bratislava, FK Inter a FKM Karlova Ves z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Uzn. 7/12
VV BFZ schválil zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2014/2015, pripravené predsedom ŠTK p. Farbulom.
Za zaradenie do SD3R z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
Za zaradenie do MD3R z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Za zaradenie do SZRL (16) z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
Za zaradenie do MZRL (16) z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Bod 13 – schválenie návrhu odmien pre R a D
Uzn. 7/13
VV BFZ schvaľuje návrh odmien pre R a D, vypracovaný a predložený predsedom KRaD
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – schválenie nominačnej listiny R a D BFZ
Uzn. 7/14
VV BFZ schvaľuje nominačnú listinu R a D tak, ako ju predložil predseda KRaD p. Kružliak.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0       zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne

 • informácie z VV SFZ poskytol p. Jánošík
 • informácia o Superpohári 2014 a finále Pohára BFZ
 • informácia o turnaji v Šenkviciach
 • list Slovenský Grob – odstúpené na ObFZ Bratislava – vidiek
 • Novomestský futbalový klub – čaká sa na informáciu z Matriky SFZ
 • výročia – Doľany „75“ / plaketa + ocenenia/
  Šenkvice „90“ / plaketa + ocenenia/
  VV BFZ schválil návrh na ocenenia a plakety pre TJ Družstevník Doľany a ŠK Šenkvice
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 11.08.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica z Konferencie BFZ zo dňa 20.6.2014

Zápisnica z Konferencie BFZ
konanej dňa 20.06.2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu
na Junáckej ul. V Bratislave

Prítomní: VV BFZ, hostia, delegáti z FK podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu konferencie
4. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
5. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
6. Informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014-2017
7. Návrh na reorganizáciu súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015-2016
8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2013
9. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2014
10. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013-2014, odovzdanie pohárov víťazom
11. Odovzdanie ocenení
12. Správa mandátovej komisie
13. Diskusia
14. Schválenie návrhu uznesenia
15. Záver

Bod 1 – Konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov Bratislavského futbalového zväzu.

Bod 2 – Konferencia schválila:
Pracovné predsedníctvo v zložení : predseda – Juraj Jánošík, členovia: Miroslav Baxa, Ľubomír Suchý, Milan Lônčik, Dušan Paška a Ján Farbula.
Mandátovú komisiu v zložení : predseda : Bóc, členovia : Tóth, Šebek
Návrhovú komisiu v zložení : predseda Kyselica , členovia : Vlček ,Vajda
Skrutátorov v zložení: T. Maretta , Dávid Bláha
Overovateľov zápisnice v zložení : Dušan Paška , Juraj Jánošík
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 3 – Program konferencie navrhnutý VV BFZ bol so zmenou poradia bodu č.8 a č. 9
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Konferencia schválila správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti BFZ od poslednej konferencie.
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Konferencia schválila správu predsedu revíznej komisie BFZ od poslednej konferencie
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – Konferencia berie na vedomie Informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014-2017
z počtu prítomných v čase hlasovania 48
hlasovalo:      za: 48      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – Konferencia schválila predložený návrh na reorganizáciu súťaží od súťažného ročníka 2015/2016, pripravený pracovnou skupinou v zložení pp. Farbula, Vlček, Šuniar P., Hilka a Vašš
z počtu prítomných v čase hlasovania 45
hlasovalo za ObFZ Bratislava – vidiek: za: 27 proti: 0 zdržal sa: 1
za ObFZ Bratislava – mesto:      za: 17      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2013 predloženú predsedom EK p. Trnovským
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2014, predložený predsedom EK p. Trnovským
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – Konferencia berie na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014 a predseda BFZ spolu s predsedami ObFZ odovzdali poháre víťazom súť. ročníka 2013/2014

Bod 11 – počas Konferencie VV BFZ odovzdal ocenenia jubilantom – pp. Horskému, Strakovi a Kremmerovi

Bod 12 – konferencia berie na vedomie správu mandátovej komisie, prečítanú p. Bócom

Bod 13 – diskusia
p. Herhonek – ŠK Svätý Jur
– či je schválený pasport ihrísk
p. Farbula: novým členom ŠTK sa stal p. Milan Vorčák, ktorý má na starosti štadióny a pasportizácie na SFZ, takže v priebehu jesennej časti sa vypracuje pasportizačný list, ktorý nebol dopracovaný. Vtedajší predseda pasportizačnej komisie ho nedopracoval, takže sa musí vypracovať nový.Údaje budú ťažené z pasportizácie Slovenska na nejakých 50 – 60 %, aby už kluby, ktoré budú hrať III.ligu, boli pripravené v prípade postupu do republikových súťaží.

– prihláška do súťaží
p. Farbula: s ostatnými tromi regionálnymi futbalovými zväzmi bolo dohodnuté, že sa použije prihláška SFZ, ktorá je aj zverejnená na stránke BFZ, ale po dohode s predsedom BFZ je možné použiť starú prihlášku, ktorá je upravená a v priebehu víkendu bude na stránke BFZ.

– ako je to s dohrávaním stretnutia?
p. Farbula: Čo sa týka dohrávania stretnutí, v RS ste určite čítali článok 3.5, nedohrané alebo neodohrané stretnutia. Tento rok sme ten článok zmenili, že stretnutia sa môžu aj dohrávať, lebo SP to zakazuje. V prípade zasiahnutia vyššej moci, ako sú poveternostné podmienky sa stretnutie musí opakovať.

– je potrebné pozdvihnúť mládež

p. Kovačič – FK Rača
-Ako bude fungovať systém prípraviek?
p. Farbula: nerád by som zasahoval do kompetencie komisie mládeže, nakoľko predseda p. Konečný tu nie je. Ja z mojej pozície viem povedať len toľko, že zaradenie bude tak, ako bolo doteraz, že budú trojičky, dvojičky a družstvá, ktoré majú jednu prípravku. Či sa bude hrať na šírku ihriska, to vám momentálne neviem povedať.

p. Senáši – ŠK Bernolákovo
Chcem poprosiť p. Farbulu, aby zakázal hrať najvyššiu súťaž na umelej tráve
p. Farbula: Odpoviem na to takisto v zmysle SP – na základe vypracovania pasportizácie určite budeme na tom pracovať. Ak ihrisko nebude spĺňať požiadavky, určite nebude umožnené odohrať na takomto ihrisku stretnutie.
To znamená, že to bude napísané pred súťažou?
p. Farbula: Áno, bude to v RS

Bod 14 – delegáti konferencie schválili Uznesenia z Konferencie BFZ, predložené predsedom návrhovej komisie p. Kyselicom.
z počtu prítomných 45
hlasovalo:      za: 45      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – na záver všetkým delegátom konferencie poďakoval konferenciér p. Milan Lônčík

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 6 zo dňa 9.6.2014 – doplnená

Zápisnica č. 6
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  09. júna 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Kunst, Kondrlík, Georgiev

Program :

 1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
 2. kontrola plnenia uznesení
 3. schválenie nového člena do KMaP
 4. zjednotenie poplatkov v súťažiach žien, regionálna liga žiačok
 5. riešenie situácie FC Petržalka 1898
 6. informácia o príprave Konferencie BFZ
 7. informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
 8. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
 9. príprava RS 2014/2015
 10. informácia o priebehu finálových zápasoch Pohára BFZ (dorast, seniori)
 11. informácia o príprave Superpohára 2014 (BFZ – JmFZ)
 12. príprava I.ročníka turnaja mladšieho dorastu – schválenie termínu (21.06.2014)
 13. schválenie termínu podania prihlášok do súťaží – úhrada a výška štartovného
 14. informácia o úhradách zálohových FA
 15. plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
 16. odmeny za dohody o vykonaní práce (DOVP) a dohody o pracovnej činnosti (DOPČ)
 17. informácia z Konferencie SFZ
 18. informácia z VV SFZ
 19. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – schválenie nového člena do Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 6/1
VV BFZ schvaľuje p. Ing. Vladimíra Randu za člena Komisie pre marketing a partnerov BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 2

Bod 4 – zjednotenie poplatkov v súťažiach žien, regionálna liga žiačok
Uzn. 6/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu o zjednotení poplatkov v súťažiach I. ligy v súťažiach žien a junioriek, II. ligy v súťažiach žien a junioriek a SP žien.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 8                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 6/3
VV BFZ schvaľuje zaradenie reg.ligy žiačok do mládežníckych súťaží BFZ od súť. ročníka 2014/2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 8                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 5 – riešenie situácie FC Petržalka 1898
Uzn. 6/4
VV BFZ berie na vedomie informácie zástupcov FC Petržalka 1898 a schvaľuje návrh predsedu ŠTK – prípadné zaradenie do súťaží BFZ sa bude odvíjať od výsledkov udelenia licencie Grassrouth klubu FC Petržalka academia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:                                   za: 6                       proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 6 – informácia o príprave Konferencie BFZ
Uzn. 6/5
VV berie na vedomie informáciu o pripravovanej Konferencii BFZ, ktorá sa uskutoční 20.06.2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
Uzn. 6/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
Uzn. 6/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o pripravovanej reorganizácii a odporúča Konferencii BFZ schváliť predložený návrh.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
Uzn. 6/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 10 – informácia o priebehu finálových zápasoch Pohára BFZ
Uzn. 6/9
VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu finálových zápasoch Pohár BFZ dorast a seniori.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0 

Bod 11 – informácia o príprave Superpohára 2014 (BFZ – JmFZ)
Uzn. 6/10
VV berie na vedomie informáciu o príprave Superpohára 2014 medzi družstvami FK Slovan Ivanka pri Dunaji a FK Mutěnice, ktorý sa bude konať dňa 21.06.2014 o 16,30 v Ivanke p. Dunaji
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 12 – príprava I.ročníka turnaja mladšieho dorastu – schválenie termínu
VV BFZ berie na vedomie informácie o pripravovanom turnaji mladšieho dorastu, ktorý sa bude konať dňa 21.06.2014 od 9,00 hod. v Šenkviciach

Bod 13 – schválenie termínu podania prihlášok do súťaží – úhrada a výška štartovného
Uzn. 6/11
VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášky do súťaže BFZ a to do 30.06.2014 do 14,00 hod. na sekretariáte BFZ. Štartovné do súťaží je III.liga 600,- eur a IV.liga sk.A, B 400,- eur. S prihláškou je potrebné doručiť doklad o úhrade štartovného vkladu.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Bod 14 – informácia o úhradách zálohových FA
Uzn. 6/12
VV BFZ berie na vedomie informáciu o neuhradených faktúrach FK a ukladá predsedovi EK písomne predložiť zoznam FK o neuhradených záväzkoch jednotlivým ObFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
Uzn. 6/13
a) VV BFZ ukladá: disciplinárna komisia je povinná viesť kompletnú agendu uznesení DK poplatkov, pokút, disciplinárnych opatrení priamo v ISSF. Pri zadávaní pokuty v rámci uznesenia v ISSF je tajomník komisie povinný: predmetné pokuty označiť zaškrtnutím položky povinný odvod ISBŠP
b) 50% z uhradených disciplinárnych opatrení udelených v zmysle čl. 57 a 58 DP zosumarizovať v krátkej správe vrátane 50 % finančnej sumy ktorú predloží sekretárovi BFZ na vykonanie prevodu uvedenej sumy na prevádzkový transparentný účet SFZ
Termín: priebežne zodpovedný: Miroslav Bóc
c) VV BFZ žiada ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona 1/2014 organizovanie verejných športových podujatí a úloh vyplývajúcich zo Smernice o informačnom systéme a bezpečnosti na športových podujatiach
Termín: priebežne zodpovední: predsedovia ObFZ
d) VV BFZ ukladá LPK BFZ obrátiť sa na LPK SFZ so žiadosťou o iniciovanie novely §57 a §58 týkajúcich sa 50% odvodov na transparentný účet SFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – odmeny za dohody o vykonaní práce (DOVP) a dohody o pracovnej činnosti (DOPČ)
Uzn. 6/14
VV BFZ ukladá:
1. Predsedom komisií a vedúcim jednotlivých akcií mailom predložiť všetkým prípadným spolupracovníkom – dohodárom, zoznam povinností na včasné uzatvorenie DOVP a DOPČ najmenej 3 dni pred konaním akcie – výkonom práce dohodára.
2. Predsedom komisií a vedúcim jednotlivých akcií do 5. Dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prebehol výkon práce predložiť sekretariátu BFZ – p. Ščibranyovej kompletné podklady na vyplatenie odmeny za vykonanú prácu.
Termín: priebežne Zodpovední: Predsedovia komisií a ved. jednotl. akcií
3. Odmeny za riadne a včas (do 5.dňa) odovzdané podklady odoslať na účty jednotlivým dohodárom do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení akcie.
Termín: priebežne Zodpovedná: Ščibranyová
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – informácia z Konferencie SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie z Konferencie SFZ, konanej dňa 06.06.2014

Bod 18 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie zo zasadnutia VV SFZ

Bod 19 – rôzne

 • Uzn. 6/15
  VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.06.2014 vyjadruje zásadný nesúhlas s predloženou požiadavkou generálneho sekretára SFZ adresovanou komisii rozhodcov SFZ, ohľadom stanovenia počtu rozhodcov republikových súťaží pre nominačné listiny v súťažnom ročníku 2014/2015. Táto požiadavka nezohľadňuje dlhoročnú výkonnosť rozhodcov spadajúcich pod náš regionálny zväz a naviac je v príkrom rozpore s pertraktovaným regionálnym princípom, založeným na dohode 4 regionálnych predsedov tak, ako to SFZ cestou svojich autorít ako aj svojej legislatívno – právnej komisie v období prijímania Stanov deklaroval.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
  hlasovalo:      za: 8      proti: 0      zdržal sa: 0
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 01.07.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 

 

Zápisnica č. 5 zo dňa 12.5.2014

Zápisnica č. 5
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. mája 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Medveď, Suchý
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc, Bojko, Wänke, Straka

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. príprava publikácie a historiografie BFZ – pp. Bojko, Wänke
4. prestupový poriadok SFZ – p. Straka
5. riešenie disciplinárnych priestupkov – p. Bóc
6. príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017- p. Novák
7. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
8. informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
9. príprava RS 2014/2015 p. Farbula
10. pasportizácia ihrísk – p. Farbula
11. schvaľovanie členov Komisie pre marketing a partnerov BFZ – p. Chvíľa
12. poplatky za reklamy do RS a na web stránku – p. Trnovský
13. projekt turnaja mladšieho dorastu – p. Konečný
14. schvaľovanie termínu Konferencie BFZ
15. Konferencia SFZ – 6.6.2014
16. predloženie súpisu majetku športového skladu – p. Baxa
17. informácia z VV SFZ
18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – príprava publikácie a historiografie BFZ – pp. Bojko, Wänke
Uzn. 5/1
VV BFZ berie na vedomie prípravu publikáciu a historiografie BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – prestupový poriadok SFZ – p. Straka
Uzn. 5/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Matričnej komisie p. Straku o neschválení termínu platnosti nového Matričného a prestupového poriadku SFZ. Predpokladaný termín schválenia je 01.01.2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 5/3
VV BFZ ukladá predsedovi MK p. Strakovi informovať členov VV BFZ a predkladať im informácie a materiály ohľadnom spracovania návrhu nového Prestupového poriadku.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – riešenie disciplinárnych priestupkov – p. Bóc
Uzn. 5/4
VV BFZ berie na vedomie informácie predsedu DK p. Bóca ohľadom riešenia disciplinárnych priestupkov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
Uzn. 5/5
VV berie na vedomie: Podnety a opatrenia rozvoja futbalu, vypracované p. Novákom.

VV ukladá: Oboznámiť sa s predloženým materiálom a navrhnúť doplnenia alebo zmeny.
Termín: 28.5.2014                      Zodpovední: predsedovia komisií BFZ

VV žiada: Predložiť návrhy na doplnenie strategického plánu BFZ za Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto a Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek.
Termín: 28.5.2014                     Zodpovední: pp. Suchý, Baxa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
Uzn. 5/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK p. Farbulu o pripravovanej reorganizácii súťaží v rámci regiónu, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
Uzn. 5/7
VV BFZ schvaľuje termín finálového stretnutia víťaza Pohára medzi BFZ a JmFZ dňa 21.06.2014o 16,00 hod.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
Uzn. 5/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – pasportizácia ihrísk – p. Farbula
Uzn. 5/9
VV BFZ schvaľuje p. Milana Vorčáka za člena ŠTK BFZ a berie na vedomie informáciu o pasportizácii ihrísk.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – schvaľovanie členov Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 5/10
VV BFZ schvaľuje členov do Komisie pre marketing a partnerov BFZ, navrhnutých predsedom, p. Chvílom: 
Ing. Alojz Bernát
Ing. Martin Murgač
Ing. Michal Cabala
Mgr. Matúš Martinka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – poplatky za reklamy do RS a na web stránku – p. Trnovský
Uzn. 5/11
VV BFZ berie na vedomie návrh cien za uverejnenie reklamy
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
Uzn. 5/12
VV BFZ ukladá:
1. Ekonomickej komisii doriešiť zmluvne záujemcov spoločnosti o uverejnenie ich reklám v rozpise a na webovej stránke BFZ.
Zodpovedný: p. Trnovský
2. Marketingovej komisii hľadať ďalších záujemcov o uverejnenie ich reklamy v rozpise a na webovej stránke BFZ.                                          Zodpovedný: p. Chvíla
3. V zmysle uzatvorených zmlúv alebo vystavených objednávok vyfakturovať dohodnuté sumy. Zodpovedná: p. Ščibranyová
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – projekt turnaja mladšieho dorastu – p. Konečný
Uzn. 5/13
VV BFZ schvaľuje projekt turnaja mladšieho dorastu v termíne 21.06.2014, predložený p. Konečným
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – schvaľovanie termínu Konferencie BFZ
Uzn. 5/14
VV BFZ schvaľuje termín a miesto konania riadnej Konferencie BFZ na deň 20.júna 2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – Konferencia SFZ
Uzn. 5/15
VV BFZ berie na vedomie informáciu o konaní Konferencie SFZ dňa 06.06.2014 v Senci.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – predloženie súpisu majetku športového skladu
Uzn. 5/16
VV BFZ berie na vedomie informáciu o súpise majetku športového skladu, predloženom p. Baxom a zároveň ruší Uzn.4/15
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 07.05.2014

Bod 18 – rôzne

 • Uzn. 5/17
  VV BFZ berie na vedomie list SDM Domino.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ berie na vedomie termín pracovného stretnutia VV BFZ, VV ObFZ Bratislava – mesto a VV ObFZ Bratislava – vidiek a predsedovia ŠTK, na deň 19.05.2014 o 17,00 hod. na Junáckej v Dome športu.
 • VV BFZ berie na vedomie turnaj 4-miest v Budapešti
 • Informácia o príprave plesu BFZ – 16.01.2015 v Holiday Inn a 11-tka roka 2014 – 05.02.2015
 • VV BFZ schválil jednorázovú odmenu fotografovi na akcie organizované BFZ
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 09.06.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

Zápisnica č. 4 zo dňa 7.4.2014

Zápisnica č. 4
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 7. apríla 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Kružliak, Ferik, Lônčík, Trnovský, Farbula, Badinský, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Paška
Hostia: p. Andrej Sabovčík – konateľ spoločnosti Svet českého piva

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“
4. informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr
5. finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15
6. podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014
7. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
8. informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ)
9. príprava RS 2014/2015 (v zmysle návrhu na uznesenie LPK pripraviť tlačivo pre FK na vyplnenie legislatívnych údajov o právnej forme klubu – Stanovy, štatutár klubu, rok založenia, IČO, DIČ, právna subjektivita, kontakt, počet mládežníckych družstiev v regióne v súť. r. 2014/2015 (MRB, 4.ligy)
10. schvaľovanie členov LPK
11. schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
12. informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce
13. príprava publikácie a historiografie BFZ
14. predloženie súpisu majetku športového skladu
15. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“ – p. Sabovčík
Uzn. 4/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom projekte „Svet českého piva“
Uzn. 4/2
VV BFZ ukladá sekretariátu BFZ zorganizovať stretnutia na úrovni MRB, S4A a S4B
Termín: do konca apríla 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr – p. Trnovský
Uzn. 4/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhradách zberných faktúr a ukladá predsedovi EK predložiť informáciu DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/4
VV BFZ berie na vedomie žiadosť ŠK SFM Senec a nesúhlasí. Trvá na článku 5.2.5 Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15-p. Trnovský
Uzn. 4/5
VV BFZ berie schvaľuje podklady k družobnému stretnutiu v Lozorne dňa 29.04.2014 medzi BFZ a JmFZ, pripravené p. Novákom – predsedom TMK s pripomienkou – výška odmeny pre lekára je 30,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014 – p. Trnovský
Uzn. 4/6
VV BFZ schvaľuje návrh podkladov na akcie, pripravované TMK a KM v I. polroku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
Uzn. 4/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanej reorganizácii súťaží v rámci regiónu, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ Zodpovedný: p. Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
Uzn. 4/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 medzi BFZ a JmFZ dňa 20.-21.06.2014 (termín bude upresnený) v mieste víťaza Pohára BFZ v roku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015

Bod 10 – schvaľovanie členov LPK
Uzn. 4/9
VV BFZ schvaľuje členov do Legislatívno – právnej komisie – pp. Ladislava Križana a Miroslava Hliváka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 0

Bod 11 – schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 4/10
VV BFZ schvaľuje vytvorenie Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/11
VV BFZ schvaľuje za predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ p. Dušana Chvíľu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/12
VV BFZ ukladá predsedovi komisie pre p. Chvíľovi predložiť na nasledujúce zasadnutie VV BFZ návrhy členov do Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce – p. Kružliak
Uzn. 4/13
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KRaD p. Kružliaka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 13 – príprava publikácie a historiografie BFZ – p. Jánošík
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu BFZ

Bod 14 – predloženie súpisu majetku športového skladu – p. Baxa
Uzn. 4/14
VV BFZ berie na vedomie informáciu o súpise majetku športového skladu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/15
VV BFZ ukladá vypracovať návrh na vyradenie nepotrebného športového materiálu
Zodpovedný: p. Baxa termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne
Uzn. 4/16
VV BFZ poveruje predsedu BFZ a predsedu ObFZ Ba – mesto rokovať s primátorom Magistrátu Bratislavy a so starostom MČ Ružinov o možnej dotácii pre FK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/17
VV BFZ schvaľuje dotácie na oblastné futbalové zväzy vo výške 2000,-€.Tieto peniaze budú použité na podporu mládežníckych turnajov. Oblastné futbalové zväzy sú povinné predložiť VV BFZ zúčtovanie dotácie za kalendárny rok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Termín nasledujúceho zasadnutia je 12.05.2014
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV