Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č.15 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.15

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič,Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Príkopa,Trnovský, Richtárik, Salenka, Korenčiová

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KŽF BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ – p. Salenka, p. Trnovský

7, Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

10, Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 2/14 ( Odmeny členov RT je v bode zasadnutia).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KŽF BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložila predsedkyňa  KŽF BFZ p. Balážiková. KŽF BFZ  navrhuje za nového člena KŽF BFZ p. Moniku Korenčiovú

Uznesenie 1/15

VV schvaľuje p. Moniku Korenčiovú ako novú členku KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK

Materiál predložil predseda BFZ p. Jánošík. Bližšie Informácie o činnosti OZ Futbalistky SK predniesla p. Korenčiová, ktoré predostrela spoluprácu medzi ich OZ a BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu o OZ Futbalistky SK. Ukladá predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh zmluvy – dohody o spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky SK.

T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ                                                 Z: KŽF BFZ

K bodu 5: Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019

Návrh zloženia RT výberov BFZ predložil  predseda TMK BFZ p. Salenka. Informoval o zmenách v zložení RT v minulom roku.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/15

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na jarnú časť ročníka 2018/2019 tak, ako bol predložený predsedom TMK BFZ.

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko  BFZ trénerské vzdelanie pôsobiaci v klube pozícia v klube
VÝBER BFZ  U12 (R 2007)
Michal POLČIC Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U12 Hlavný tréner
Michal DEMETER Asistent trénera UEFA B licencia FC Petržalka U12 Hlavný tréner
Lukáš MARTINKA Vedúci družstva UEFA A licencia FKM Devínska Nová Ves U11 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U13 (R 2006)
Atilla ILLÉS Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U13 Hlavný tréner
Maroš SKOVAJSA Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U11 Hlavný tréner
Marek TVRDÝ Vedúci družstva UEFA B licencia FK Inter Bratislava U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U14 (R 2005)
Walter RISCHER Hlavný tréner UEFA A licencia FC Petržalka U14 Hlavný tréner
Ján HULLMAN  Asistent trénera UEFA B licencia SDM Domino U14 Hlavný tréner
Ondrej PENZEŠ Vedúci družstva UEFA B licencia Bez klubovej príslušnosti  
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U16 (R 2003)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Adrián LYSÁK Asistent trénera UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U15 Asistent trénera
Pavol MINÁRIK Vedúci družstva  UEFA GrasrootsC FC Slovan Častá U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U17 (R 2002)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Viktor PORTH Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U16 Hlavný tréner
Marek PORVAZNÍK Vedúci družstva UEFA B licencia ŠK Krasňany muži Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ WU14 (R 2005)/ WU13(R 2006)
Pavol BRUNNER Hlavný tréner UEFA B licencia NMŠK WU Hlavný tréner
Peter JANČOVIČ Asistent trénera UEFA A licencia   Tréner brankárov
Gabriela MATEJOVÁ Vedúci družstva      
Jozef HLAVENKA Masér / Lekár      

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na schválenie zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ predložil po prepracovaní v zmysle uznesenia VV BFZ č.2/14 predseda TMK BFZ p. Salenka

Uznesenie 3/15

VV schvaľuje zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ tak, ako bolo po prepracovaní navrhnuté predsedom TMK BFZ p. Salenkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na funkciu predsedu LPK boli na sekretariát BFZ predložené návrhy:

p.Juraj Jánošík – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

ObFZ Bratislava – mesto – navrhuje p. JUDr. Juraja Kuráňa

ObFZ Bratislava – vidiek – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

Po diskusii k navrhnutým kandidátom bolo hlasovanie v abecednom poradí a prijaté uznesenia.

Uznesenie 4 /15

VV BFZ schvaľuje p. JUDr. Juraja Kuráňa na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa: 4

Uznesenie 5 /15

VV BFZ schvaľuje p. Žanetu Surmajovú na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  1 Proti:  2  Zdržal sa: 4

Ani jeden z návrhov nebol prijatý. Nový predseda LPK BFZ nebol schválený.

K bodu 8: Informácia z konferencie BFZ

Informáciu z konferencie BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 9: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Vedúci sekretár BFZ uviedol, že kompletné vyúčtovanie bude predložené na najbližšom zasadnutí VV BFZ.

VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 10: Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ

Informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Žiadosť MŠK Senec na obsadenie R na medzinárodnom mládežníckom turnaji v júni 2019
 • Informáciu k stretnutiu ohľadne sídla BFZ
 • Informáciu o stretnutí k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu o stretnutí s primátormi miest Malacky, Pezinok a Senec
 • Informáciu o FK, ktoré nevyčerpali finančné prostriedky k projektu 2.etapy futbalovej infraštruktúry

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17:00 v sídle BFZ, Súmračná 27

Bratislava, 11.03.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.14 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.14

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Teleky, , Príkopa, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KM BFZ – p,. Teleky

4, Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ – pp. Príkopa, Teleky

5, Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ – p. Kružliak

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

7, Schválenie návrhu člena LPK BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis – p. Farbula

11, Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018 – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Po pripomienke k chybnej formulácii predloženého programu v bode 7 dal predseda návrh na zmenu v programe: Bod 7 presunúť na nasledujúce zasadnutie a na základe požiadavky predsedu TMK doplniť program o Schválenie návrhu odmien členov RT výberov BFZ ako bod 5 a pokračovať v programe.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ predložil predseda KM p. Teleky.  KM BFZ  navrhuje za nového člena KM BFZ p. Vilčinského miesto p. Michala Kováča.

Uznesenie 1/14

VV BFZ  schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena KM BFZ miesto p. Michala Kováča

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ

Informáciu k turnajom predniesol predseda KM BFZ p. Teleky spoločne s p. Príkopom

VV BFZ berie na vedomie informáciu k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL SŽ a MŽ.

Ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť náklady, spojené s oboma turnajmi na nasledujúce zasadnutie.

K bodu 5: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ predložil predseda TMK BFZ p. Salenka.

Uznesenie 2/14

VV BFZ berie na vedomie predložený materiál a ukladá predkladateľovi prepracovať materiál a predložiť na nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje zaradiť na NL D TIPOS III.ligy BFZ p. Tomáša Mókoša, ktorý ukončil aktívnu kariéru R v súťažiach SFZ.

Uznesenie 3/14

VV schvaľuje p. Tomáša Mókoša na NL D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019

Návrh rozpočtu predložil po pripomienkovaní od ostatného VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 4/14

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2019 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Tento bod prekladá VV BFZ na nasledujúce zasadnutie

K bodu 9: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Návrh programu konferencie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík

Uznesenie 5/14

VV BFZ odporúča konferencii BFZ schváliť program konferencie BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0     Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ

Návrh na ocenenia SFZ a BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje oceniť futbalových činovníkov, ktorý sa dožili životného jubilea:

Ocenenia SFZ

Ján Šuniar – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

František Zelený –  70 rokov – Bronzový odznak SFZ

Miroslav Bóc – 65 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ladislav Jaborek – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

Renáta Tomášová – 50 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ocenenia BFZ

Jozef Mesároš – 80 rokov – Funkcionár FK Rača – Plaketa BFZ

Alexander Teleky – 75 rokov –  – Plaketa BFZ

Jozef Chocholouš 70 rokov – Plaketa BFZ

Jozef Haraslín – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár FK Lamač – Plaketa BFZ

Peter Farkaš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Slávia Ekonóm – Plaketa BFZ

Stanislav Gajdoš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Rovinka – Plaketa BFZ

Alojz Banič – 70 rokov – Dlhoročný rozhodca a delegát BFZ – Plaketa BFZ

Ivan Konečný 60 rokov – Dlhoročný rozhodca a funkcionár BFZ – Plaketa BFZ

Peter Augustovič – 60 rokov – Plaketa BFZ

Uznesenie 6/14

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení tak ,ako bol predložený

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zmluvy o partnerstve medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis, ktorý je jedným s partnerov BFZ

Uznesenie 7/14

VV BFZ schvaľuje spoluprácu medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis v znení pripomienok a odporúča predsedovi BFZ podpísať zmluvu o spolupráci

Počet prítomných v čase hlasovania :  8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018

Vyúčtovanie plesu a vyhlásenia 11-ky roka 2018 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyúčtovaniu plesu BFZ a 11-ky roka 2019.

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Pripomienku p.Kovačiča k ZT seniorov BFZ
 • Informáciu k doriešeniu budovania sídla BFZ
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Podpísanie zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ k finále ZT BFZ seniorov dňa 03.03.2019 o 13:00 hod.
 • Informáciu k semináru D BFZ
 • Informáciu k prenájmu auta od SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.03.2019

Bratislava, 18.02.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.13 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.13

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský

Pozvaní: Trnovský, Balážiková, Vilčinský

Ospravedlnený: Lônčík

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu členov KŽF BFZ – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie člena TMK BFZ na základe návrhu TMK BFZ zaradiť ako bod 3, schválenie návrhu členov KŽF BFZ ako bod 4 a pokračovať v programe, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed),Uznesenie 6/12( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok:

VV BFZ k uzneseniu č.3/12 ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ dopracovať smernicu v znení pripomienok.

VV BFZ berie na vedomie dopracovanie rozpočtu BFZ na rok 2019 s pripomienkou, že finálny návrh bude prerokovaný na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena TMK BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložil predseda p. Jánošík. Na základe návrhu TMK BFZ p. Salenku navrhuje za nového člena TMK BFZ p. Vilčinského, ktorý je od 1.1.2019 regionálnym trénerom SFZ za BFZ

Uznesenie 1/13

VV schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena TMK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu členov KŽF BFZ

Návrh na schválenie členov KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Návrh bol vypracovaný predsedníčkou KŽF BFZ p. Balážikovou, ktorá za členov KŽF BFZ navrhuje p. Alexandru Štefaňákovú a p. Gabrielu Matejovú

Uznesenie  2/13

VV Schvaľuje pp. Alexandru Štefaňákovú a Gabrielu Matejovú ako členky KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že novelizácia stanov BFZ trvá pod uznesením 4/49 zo dňa 4.12.2017. Členom VV BFZ bol predložený návrh novelizácie stanov BFZ

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh novelizácie stanov BFZ. Postup tvorby stanov BFZ bude definitívne určený na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 6: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe schválenia termínu konania konferencie BFZ predkladá členom VV BFZ návrh programu konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie návrh programu konferencie BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi dopracovať program konferencie BFZ a predložiť ho na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 7: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave MHT Attract Kerobaj 2019

Informáciu ku konferencii SFZ, ktorá sa bude konať dňa 1.3.2019 v Poprade

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ

Informáciu k projektu vybudovania sídla BFZ

Informáciu k možnosti vybudovania štadióna na území mestskej časti Bratislava – Petržalka

Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Informáciu k príprave zimných seminárov R a D BFZ.

Podpredseda BFZ p. Suchý požiadal o informáciu k daľšej etape budovania futbalovej infraštruktúry. O presnú informáciu požiada predseda BFZ na zasadnutí VV SFZ a bude informovať na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.02.2019

Bratislava, 14.01.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.12 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.12

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Salenka, Teleky, Špaček, Šupková, Potuček,Medveď, Balog, Marko

Ospravedlnení: Špaček,  Šupková, Potuček, Balog, Marko

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ – p.Jánošík

6, Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka – p. Jánošík

10, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek,

Uznesenie 1/12

VV BFZ schvaľuje návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ  pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vo výške 700€ ročne pre oba ObFZ s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Po spočítaní nákladov na ZT seniorov a dorastu navrhuje nasledovné výšku štartovného vkladu:

Seniori – 570€ na družstvo

Dorast – 260€ na družstvo

Počas diskusie bol daný návrh, aby sa výška štartovného vkladu pre dorast znížila na 200€ a rozdiel bude doplatený z prostriedkov BFZ

Uznesenie 2/12

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného vkladu na ZT seniorov vo výške 570€ na družstvo a ZT dorastu vo výške 200€ na družstvo.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu č 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ predniesol a návrh rozpočtu predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2019 v znení pripomienok. Ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet a predložiť na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci január 2019

Z: predseda EK BFZ                       T: najbližšie zasadnutie  VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

V rámci prípravy rozpočtu bolo požiadané o vypracovanie smernice o využívaní služobného vozidla a prípadného referenčného vozidla zo SFZ.

Uznesenie 3/12

VV ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ vypracovať smernicu o používaní služobných motorových  vozidiel BFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                           T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na sekretariát BFZ doručený návrh od ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý navrhuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského. Priamo na zasadnutí predložil návrh na funkciu predsedu LPK BFZ predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý, kde ObFZ Bratislava – mesto  navrhuje p. Štefana Jajcaja.

Uznesenie 4/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 4  Proti:  3    Zdržal sa: 0

Uznesenie 5/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. Štefana Jajcaja

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Návrhy oboch kandidátov neboli prijaté.

Predseda BFZ podal návrh na predloženie kandidátov do termínu 31.01.2019 na sekretariát BFZ.

Uznesenie 6/12

VV BFZ schvaľuje termín podania návrhu na kandidáta predsedu LPK BFZ do termínu 31.01.2019 predložením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ

Návrh na schválenie predsedu KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na funkciu predsedu KŽF BFZ navrhuje p. Ivanu Balážikovú, ktorá bola dočasne poverená vedením KŽF BFZ

Uznesenie 7/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Ivanu Balážikovú

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019

Návrh termínu riadnej konferencie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín 07.03.2019 o 17:30 hod.

Uznesenie 8/12

VV BFZ schvaľuje termín riadnej konferencie BFZ na deň 07.03.2019 o 17:30 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík

14.januára 2019, 11.februára 2019, 11.marca 2019, 8.apríla 2019, 6.mája 2019, 3.júna 2019. Podpredseda BFZ p. Suchý navrhol, aby sa zasadnutia konali v druhom týždni v danom mesiaci

Uznesenie 9/12

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 vždy v druhom týždni v danom mesiaci

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje nový model hlasovania. Po diskusii členov VV bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 10/12

VV BFZ schvaľuje model hlasovania

16 zástupcov III.ligy BFZ

16 zástupcov  IV.ligy BFZ

8 členov VV BFZ

4 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

Tréner regionálneho výberu BFZ seniorov  – amatérov

Termín hlasovania je 27.12.2018 a hlasovanie bude zverejnené na webovej stránke BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 7.12.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2018

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu z Regions cupu 2018, ukladá DK BFZ doriešiť hráčov, ktorý sa nedostavili bez ospravedlnenia na výber BFZ seniorov – amatérov.
 • Termín konania Regions cupu 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019 v NTC Senec.
 • Informáciu zo stretnutia predsedov RFZ a prezidenta SFZ
 • Informáciu zo stretnutia predsedov družobných zväzov v Rajeckých Tepliciach
 • Informáciu k udeleniu vyznamenania BSK pre bratov Čapkovičovcov ( cena Samuela Zocha).
 • Informáciu z MHT Bratislava cup 2018

Bratislava, 10.12.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.11 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.11

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 –

5, Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ – p. Kružliak

6, Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexandra Berkoviča – p. Baxa

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal o doplnenie programu o body: Informácia k vzdaniu sa predsedu KŽF BFZ p. Šupkovej doplniť k bodu 4 a schválenie zrušenia KŽF BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 1/10 ( Pohár BFZ) trvá, Uznesenie 5/10 ( štartovné ZHL) a 6/10 ( lopty pre mládež) trvá, Uznesenie 7/10 ( ocenenia odznakmi SFZ) trvá

Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o vypracovanie dokumentácie k prevádzke motorového vozidla a pravidlá používania KIA Ceed

Uznesenie 1/11

VV BFZ schvaľuje vypracovanie dokumentácie podľa návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV BFZ odkladá bod na prejednanie po podpise zmluvy s nájomcom

K bodu č 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 a predsedníčky KŽF BFZ p. Šupkovej

Informáciu o vzdaní sa funkciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že písomnou elektronickou formou bol dňa 5.11.2018 doručený list od predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka o jeho vzdaní sa funkcie predsedu LPK BFZ z rodinných a pracovných dôvodov. Dňa 6.11.2018 doručila list o ukončení predsedkyňa KŽF BFZ p. Šupková

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka. Ukladá podpredsedom  BFZ doručiť návrh na predsedu LPK BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia BFZ                            T: 30.11.2018

VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedkyňe KŽF BFZ p. Šupkovej. Dočasne poveruje vedením KŽF BFZ p. Ivana Balážikovú. Ukladá členom VV BFZ navrhnúť personálne obsadenie KŽF BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia VV BFZ                              T: 30.11.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ

Návrh na schválenie doplnenia NL R BFZ a SFZ predložil člen VV BFZ a predseda KRaD p. Kružliak. Predseda KRaD BFZ navrhol zaradiť R na NL BFZ III.ligy týchto R

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Daľej navrhuje na základe požiadavky KR SFZ doplniť NL R SFZ KRaD BFZ navrhuje týchto R

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Lukáš Tománek – Ako Rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu SFZ

Uznesenie 2/11

VV BFZ schvaľuje návrh doplnenia NL SFZ a BFZ tak, ako bolo predložené členom VV BFZ p. Kružliakom

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/11

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 4/11

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

Uznesenie 5/11

Lukáš Tománek – Ako rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu šanca SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6: Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po vypracovaní predbežných nákladov spojených s plesom navrhuje výšku ceny vstupného na 60€.

Uznesenie 6/11

VV BFZ schvaľuje cenu výšky vstupného na ples BFZ tak, ako ho navrhuje predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

K bodu 7: Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ

Návrh predložil predseda BFZ. Predajná cena je v súčastnosti 25€. Z dôvodu nízkeho predaja navrhuje znížiť cenu na 14€. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/11

VV BFZ neschvaľuje zmenu predajnej ceny pamätnice BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ na 14€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexanderovi Berkovičovi

Návrh na ocenenie pre p.Alexandera Berkoviča predložil člen VV BFZ a podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa. Pán Berkovič sa dožil životného jubilea 80 rokov a bol dlhoročným rozhodcom, členom rôzných komisií v štruktúrach BFZ. Na základe jeho práce pre futbalové hnutie mu navrhuje strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 8/11

VV schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p.Alexandera Berkoviča. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 06.11.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018

K bodu 10: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2018
 • Príprava Regions cup 2018 seniorov
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu
 • Informáciu k ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 15:00 hod. V areáli  štadióna FK Rača

 

Bratislava, 12.11.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.10 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.10

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ – p. Trnovský

5, Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov – p.Farbula

6, Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a seniorov – p. Farbula

7, Schválenie návrhu na ocenenie p. Petra Špiláka – p. Jánošík

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak podal návrh na doplnenie bodu programu : Schválenie návrhu na zaradenie AR Tomáša Straku  na NL AR SFZ zaradiť ako bod 3 a návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca ako bod 4  v programe zasadnutia

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 2/9 ( Pohár BFZ)

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Návrh hracieho modelu pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval členov VV BFZ, že prihlásené družstvá majú záujem odohrať pohár BFZ. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/10

VV BFZ ruší uznesenie 2/9 a schvaľuje návrh  ŠTK BFZ  k poháru BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na schválenie Tomáša Straku na NL AR SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019

Návrh predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z pracovných dôvodov ukončila aktívnu činnosť  AR p. Katarína Smolíková a je potrebné doplniť NL SFZ o 1 AR. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie Tomáša Straku na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu č 4: Návrh na zaradenie R Filipa Malárika  do projektu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na zaradenie predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že na základe schválenia návrhu  p. Tomáša Straku na NL R SFZ je potrebné schváliť na jeho miesto do projektu šanca daľšieho R .Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019.

Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV Presúva tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 6: Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že vznikla potreba schváliť finančné prostriedky pre sprostredkovateľov. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za získanie partnerov , financujúcich činnosť BFZ v roku 2018 vo výške  15% z celkovej sumy na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie výšky štartovného vkladu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje ponechať výšku štartovného vkladu do ZHL starších a mladších žiakov ponechať vo výške 100€ tak ako bolo po minulé roky. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/10

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL starších a mladších žiakov vo výške 100€ na jedno družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke  v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a žiakov

Návrh na schválenie zakúpenia lôpt predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že bola uzatvorená dohoda o partnerstve so spoločnosťou TIPOS pre mládežnícke súťaže BFZ – III.liga SD a MD a II.liga SŽ a MŽ. Predložil ponuku na zakúpenie hracích lôpt pre zúčastnené družstvá v aktuálnom súťažnom ročníku 2018/2019. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/10

VV BFZ schvaľuje zakúpenie lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách SD,MD ,SŽ a MŽ tak ako bolo predložené a prerozdeliť po 5 ks na každé družstvo, hrajúce v spomínaných súťažiach.

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu na ocenenie jubilantov

Návrh na ocenenie  jubilantov predložil  predseda BFZ p. Jánošík.

Ľudovít Cvetler –  80 rokov – Zlatý odznak SFZ

Ivan Hrdlička – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

Peter Špilák – 70 rokov – Zlatý odznak SFZ

Uznesenie 7/10

VV schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov zlatým odznakom SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.10.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k nahláseniu jubilantov zo strany FK na sekretariáty ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto do termínu 30.11.2018
 • Informáciu o vzdaní sa člena DK BFZ p. Jána Barcziho
 • Informáciu o zmene predsedu JmKFS
 • Informáciu k zaslaniu pripomienok k novelizácii RaPP SFZ
 • Informáciu o turnaji DANUBE Moravia Cup 2018
 • Informáciu k udeleniu ceny Samuela Zocha zo strany BSK pre bratov Jána a Jozefa Čapkovičovcov
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu predsedu EK BFZ o príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 08.10.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.9 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.9

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Paška, Ferik, Kružliak, Trnovský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Trnovský , Richtárik

Ospravedlnení: Lônčík, Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ –  p. Farbula

4, Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ – p. Kružliak

5,Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

6, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ  Bratislava mesto – p. Jánošík

7, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 – p. Trnovský

8, Informácia k partnerom BFZ – p. Farbula

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ predložil na schválenie návrh programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá, Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol, vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k schváleniu zaradenia D pp. Ľubomíra Udvardyho a Pavla Šuniara na NL D BFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 pomerom 8 za, proti 0, zdržal sa 0 a k návrhu ŠTK o zaradení MFK Rusovce do súťaží SZRL, MZRL po odhlásení družstiev Lokomotíva D.N.Ves pomerom 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa

VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ

Návrh na úpravu odmien pre D osoby predložil predseda KRaD BFZ a člen VV BFZ p. Kružliak. Po prerokovaní návrhu prijal VV BFZ uznesenie:

Uznesenie 1/9

VV BFZ schvaľuje návrh na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ od 1.1.2019 s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval o priebehu súťaží riadených ŠTK BFZ. Súťaže prebiehajú podľa schválenej TL, z dôvodu nepriaznivého počasia boli preložené niektoré stretnutia v jednotlivých kategóriach. K poháru BFZ poznamenal, že bol posunutý termín podania prihlášok do 5.9.2018 a zatiaľ je prihlásených 10 družstiev. Navrhol, aby sa v prípade neprihlásenia najmenej 16 družstiev  táto súťaž v ročníku 2018/2019 zrušila. Po diskusii VV BFZ prijal uznesenie

Uznesenie 2/9

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o priebehu súťaží. Schvaľuje návrh predsedu ŠTK .V prípade, že sa do termínu 5.9.2018 neprihlási najmenej 16 družstiev, bude táto súťaž pre súťažný ročník 2018/2019 zrušená

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: , Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

VV BFZ prekladá tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 7: , Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k plneniu rozpočtu BFZ v znení pripomienok

K bodu 8 – Informácia k partnerom BFZ

Informáciu k partnerom BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o plnení zo strany partnerov voči BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu k partnerom BFZ bez pripomienok.

K bodu 9 – Rôzne

VV schvaľuje

Udelenie pamätnej plakety BFZ  pre p. Petra Polgára pri príležitosti ukončenia aktívnej kariéry

Predaj knižnej podoby RS pre súťažný ročník 2018/2019 v cene 5€/ks

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave medzinárodného turnaja U 15 DANUBE Moravia Cup 2018

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.10.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 04.09.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.7

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Páchnik ( podpredseda KRaD BFZ), Paška, Ferik, Richtárik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Badinský

Ospravedlnení: Baxa,Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

4, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

5, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

7, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018 – p. Jánošík

8, Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 – p. Jánošík

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený bez doplnenia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn 1/6 (TIPOS) splnené, Uzn. 4/6 ( Predloženie návrhu na prerozdelenie financií na VV SFZ) splnené, Uzn 5/6 ( Návrh na volenú funkciu M. Lônčík) splnené, Uzn 6/6 ( Návrh na volenú funkciu J. Ferik) nezaslané z dôvodu stiahnutia kandidatúry p. Feríka, Uzn 7/6 ( Družstvá TIPOS III. ligy povinne do Slovnaft cupu 2018/2019) splanené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval členov VV BFZ o skutočnosti, že RS pre súťažný ročník 2018/2019 je vo fáze dokončenia a s pracovných dôvodov ho nestihol dokončiť a predložiť na schválenie. Preto požiadal členov VV BFZ o predĺženie termínu predloženia na schválenie do 16.07.2018

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k príprave rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá pripraviť konečnú podobu RS na schválenie do termínu 15.07.2018

Z: Predseda ŠTK BFZ                                            T: 15.07.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie návrh na zaradenie družstiev do súťaží. Informoval, že termín podania prihlášok, schválený VV BFZ nedodržali dva FK a to FK Šamorín – Hamuliakovo v súťaží SD3R a ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL a MZRL. Vedúci sekretár predložil návrh na zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako bol pripravený KM BFZ.

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

MŠK Senec žiada o hrací deň a hrací čas: PIATOK 18:30

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo Šamorín-Hamuliakovo (5.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo 27.06.2018.

O zaradenie do súťaže žiada aj SDM Domino „B“, novovzniknutý klub FC Stupava, TJ Rovinka( v súťažnom ročníku 2017/2018 sa umiestnila na 2.mieste IV. ligy ObFZ BA – vidiek) a prihlášku podal aj FK Vajnory, ktorý dorast minulý rok nemal.

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Do tejto súťaže budú zaradené aj dve družstva novovzniknutého klubu FC Stupava po vytvorení konta v ISSF.

Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo ŠK Vrakuňa (8.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo po termíne 25.6. o 10,27 hod.

O zaradenie do súťaže žiada aj 3.v poradí zo súťaže SZM – FK Rusovce, ako aj novovzniknutý klub FC Stupava. Pri zaradení MFK Rusovce by v zmysle SP mal súťaž opustiť OFK D.Lužná, nakoľko by sa jednalo o postup a zostup.

Zaradenie družstiev do súťaží prípraviek pre súť. ročník 2018/2019

súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                        koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky ):   6

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Systém súťaže: 4 kolový ( D – V – D – V )

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                      koniec jesennej časti: 28.10.2018

súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

 Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )  jeseň: 12 kôl – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018:

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomašov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )    jeseň: 12 kôl  – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže: 1.9.2018             koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

KM BFZ navrhuje rozdeliť súťaž PMC2 na dve skupiny ( Okr. PK a MA spolu a BA a okres SC spolu) a hralo by sa trojkolovým systémom

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                   koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Družstvá budú rozdelené do 9 skupín po 4 účastníkoch a hrať sa bude turnajovým spôsobom tak, ako tomu bolo v minulom súťažnom ročníku

Počty družstiev podľa okresov

BA mesto: 12

Malacky: 9

Pezinok: 4

Senec: 10

ZsFZ: 1 ( FC ŠTK 1914 Šamorín )

Predbežné termíny turnajov – jesenná časť ( 4 členné skupiny )

1.turnaj: 8. – 9.9.2018

2.turnaj: 22. – 23.9.2018

3.turnaj: 6. – 7.10.2018

4.turnaj: 20. – 21.10.2018

 

Spracoval: Ivan Konečný – KM BFZ

Predkladá: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Pavel Príkopa – KM BFZ

Uznesenie 1/7

VV BFZ schvaľuje návrhy KM BFZ   na zaradenie do súťaží prípraviek a návrh, predložený predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom na zaradenie do súťaží BFZ.Schvaľuje hrací deň a hrací čas pre MŠK Senec : PIATOK 18:30 hod., zaradenie  družstiev FK Šamorín – Hamuliakovo a TJ Rovinka do súťaží SD3R a družstva ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL,MZRL

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

13         ŠK Šamorin – Hamuliakovo

14         TJ Rovinka

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

17                 FC Stupava A

18                 FC Stupava B

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

14                 ŠK Vrakuňa

Súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 9

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev: 15

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ

Vedúci sekretár   BFZ p. Farbula  predložil po dohode s predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom návrh na schválenie oficiálnej lopty Adidas Telstar OMB ( AUT FBL).Lopty pre družstvá zakúpi BFZ v počte 6 ks na jedno družstvo, 3 ks lôpt dostane každé družstvo zdarma a 3 ks lôpt zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Uznesenie 2/7

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu ADIDAS Telstar OMB pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ. Lopty v počte 6 ks na 1 FK budú zabezpečené sekretariátom BFZ, 3 ks lôpt dostane každé družstvo  TIPOS III.ligy BFZ a IV.ligy BFZ zdarma a 3 ks lôpt lopty zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie nominačných listín R a D BFZ predložil podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal.

Rozhodcovia S4BA

Bogdáň Erik, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Samko Karol, Szakáll Peter, Šimovič Dávid, Triskal James, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vasilenko Štefan, Vašš Marián.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Slezák Jozef, Vnuk Patrik.

Uznesenie 3/7

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak ,ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018

Predseda BFZ p. Jánošík predložil návrh termínov zasadnutia VV BFZ na 2.polrok

August – 6.8.2018

September – 3.9.2018

Október – 8.10.2018

November – 12.11.2018

December – 10.12.2018

Uznesenie 4/7

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie

Vedúci sekretár BFZ p. Farbula predložil na schválenie žiadosť o finančný príspevok pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové  ihrisko.

Uznesenie 5/7

VV BFZ schvaľuje nenávratný finančný  príspevok 500 € pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové ihrisko.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

Informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018

K bodu 11: Rôzne

Na rokovanie VV BFZ sa dostavil p. Dušan Badinský

Po rokovani s p. Badinským  sa VV BFZ dohodol na pokračovaní vo funkcii predsedu RK BFZ

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh KRáD BFZ k navýšeniu odmien delegovaných osôb
 • Informáciu z účasti výberu BFZ na turnaji v Györi
 • Informáciu k organizácii turnaja Danube Moravia cup 2018 v dňoch 10.12.9.2018 na území BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 02.07.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.6

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška,Ferik, Farbula

Pozvaní: Salenka, Teleky, Kováč, Richtárik

Ospravedlnení: Baxa, Badinský, Salenka

 PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ – p. Farbula

4, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

5, Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019 – p. Salenka, Teleky, Kováč

6, Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 – p. Richtárik

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ podal návrh na doplnenie bodu programu : Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu RK BFZ p. Badinského zaradiť ako bod 3 a člen VV BFZ  p. Lônčík podal návrh na doplnenie bodu programu: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe ako bod 9.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhli predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá,uzn.2/4 ( štartovný vklad do súťaží seniorov) trvá, Uzn. 3/4 ( Prihlášky do súťaží BFZ) trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn. 1-3/5 ( R a AR na NL SFZ a do projektu šanca) splnené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Projekt TIPOS – Na VV BFZ  nebola k projektu TIPOS predložená  zmluva ani nariadenie o názve súťaže, ktorú riadi BFZ, čím sú porušené stanovy BFZ

Uznesenie 1/ 6

VV BFZ úctivo žiada SFZ o zaslanie zmluvy k projektu TIPOS medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS a o spôsobe prerozdelenia finančných prostriedkov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Informácia o odstúpení predsedu RK BFZ z funkcie

Členom VV BFZ bolo doručené  písomne podanie p. Dušana Badinského o odstúpení z funkcie člena VV BFZ a predsedu RK BFZ.

VV berie na vedomie písomne podanie  p. Dušana Badinského. VV ukladá predsedovi BFZ pozvať ho na najbližšie zasadnutie VV BFZ.

Z: Predseda BFZ                                             T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia sekretárov RFZ podal vedúci sekretár BFZ    p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu vedúceho sekretára o porade vedúcich sekretárov RFZ. Úctivo Žiada exekutívu SFZ o rešpektovanie autonómie RFZ v rozhodovacej činnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k hlasovaniu per rollam

Hlasovanie per rollam bolo k žiadosti KR SFZ k doplneniu PR na NL PR SFZ   pre súťažný ročník 2018/2019. Kladne hlasovalo 6 členov VV BFZ okrem nehlasujúcich p. Baxu a p. Feríka.  VV BFZ navrhol zaradiť na NL PR SFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 p. Petra Bólla.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019

Návrh hracieho modelu súťaží prípraviek v súťažiach BFZ predložil predseda KM BFZ p. Teleky a regionálny tréner BFZ za SFZ p. Kováč.

Uznesenie 2/6

VV BFZ schvaľuje návrh hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019. (Znamená to, že navrhovaný model schválený nebol).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 0  Proti:  6    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018

Materiál k ukončeniu súťažného ročníka, vrátane zoznamu postupujúcich a zostupujúcich družstiev v súťažnom ročníku 2017/2018 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/6

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 a schvaľuje  postupujúce a zostupujúce družstvá zo súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe

Návrh predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

Uznesenie 4/6

VV BFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe tak, ako bol predložený členom VV BFZ p. Lônčíkom, zároveň ukladá predsedovi BFZ predložiť tento materiál  na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ prerokoval vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbám na volené funkcie, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ dňa 28.6.2018 v Bratislave.

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  kontrolóra SFZ ( predsedu revíznej komisie SFZ) p. Milana Lônčíka.

Uznesenie 5/6

VV BFZ schvaľuje Milana Lônčíka ako kandidáta na volenú funkciu kontrolóra – predsedu revíznej komisie SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ) p. Jaroslava Feríka.

Uznesenie 6/6

VV BFZ schvaľuje Jaroslava Ferika ako kandidáta na volenú funkciu zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie Informáciu k výberu oficiálnych lôpt súťaží III. A IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

VV BFZ sa zaoberal účasťou družstiev BFZ v Slovnaft Cupe 2018/2019.

Uznesenie 7/6

VV BFZ schvaľuje povinnosť pre FK III. ligy prihlásiť sa do Slovnaft Cupu 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.7.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 14.06.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.5 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.5

Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Ospravedlnení: Ferik, Badinský

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu tak, ako bol zaslaný v pozvánke

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie predložil predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak tak, ako bol schválený komisiou.

Návrh R a AR na NL SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodca

Marián Ruc;  19.8.1993;  Hattalova 7, 831 03 Bratislava;  reg. č. 1230123;  0949 728 040;  rucinger@yahoo.com

Asistent rozhodcu

Boris Parilák;  29.12.1989;  Matice Slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov;  reg. č. 1181852;  0903 062 507;  parilak.boris@gmail.com

Návrh R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019ň

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Náhradník

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Uznesenie 1/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenia R Mariána Ruca na nominačnú listinu SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenie AR Borisa Pariláka na nominačnú listinu AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ  na zaradenie R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 6  Proti:  1    Zdržal sa: 0

Náhradník

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 2  Proti:  2    Zdržal sa: 3

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Bratislava, 28.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.4 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.4

zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,  Badinský, Farbula

Pozvaní:   Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. Prezentácia spoločnosti Sport video – p. Caňo
 4. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik
 5. Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula
 8. Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018 – p. Farbula
 9. Informácia s VV SFZ zo dňa 1.5.2018 – p. Jánošík
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: schválenie RT výberu BFZ U12 podľa návrhu TMK BFZ ako bod 7 a ostatné body podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, ktoré navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/49 ( novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/3 splnené, poverenie sekretára BFZ ohľadne RT seniorov, Uznesenie 6/3 ( Prihlášky na finále pohára BFZ je v programe zasadnutia, Auto KIA Ceed, Uznesenie 8/3 finančná odmena víťaza pohára BFZ a finalistu trvá, uznesenie 9/3 – TL 2018/2019 trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Prezentácia spoločnosti Sport video

Prezentáciu spoločnosti Sport video vykonal zástupca spoločnosti p. Caňo. Informoval o možnosti vyhotovovania videozáznamu nielen seniorských, ale aj mládežníckych futbalových stretnutí prostredníctvom mobilnej aplikácie.

VV BFZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti Sport video

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. Informoval, že do schváleného termínu podania žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ boli na ŠTK BFZ doručené žiadosti PŠC Pezinok a OFK Dunajská Lužná. ŠTK BFZ odporúča ako dejisko finále pohára BFZ štadión OFK Dunajská Lužná.

Uznesenie 1/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje za dejisko finále pohára BFZ štadión OFK D. Lužná. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť v spolupráci s predstaviteľmi OFK Dunajská Lužná všetko potrebné k zabezpečeniu organizácie stretnutia.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                                   T: Termín konania finále pohára BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. ŠTK odporúča ponechať výšku štartovného nenávratného vkladu v súťažiach seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019  tak, ako boli schválené v minulom súťažnom ročníku.

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Uznesenie 2/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak, ako ho navrhla ŠTK BFZ:

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/4

VV BFZ  schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom  a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť  do 30.6.2018 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na sekretariát BFZ   v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2018/2019 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK64 0200 0000 0001 8293 7012 /0200) najneskôr do 30.6.2018. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne  s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0   Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie zloženia RT výberu BFZ U12

Návrh na schválenie RT výberu BFZ U12 predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bol vypracovaný TMK BFZ.

Uznesenie 4/4

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bolo vypracované a predložené TMK BFZ:

Hlavný tréner: Eduard Vilčinský ( UEFA A licencia)

Asistent trénera: Michal Polčic ( študent UEFA A licencie)

Vedúci mužstva: Lukáš Martinka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bola vypracovaná TMK BFZ s doplnením o turnaj „TROFEJ BEOGRADU“.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 9: Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018

Informáciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na sekretariát BFZ bola elektronickou poštou doručená žiadosť zo strany ZsFZ o usporiadanie Regions cupu 2018 seniorov na území BFZ z dôvodu organizácie Kvalifikácie na ME amatérov 2019 na území ZsFZ v septembri 2018.

Uznesenie 5/4

VV BFZ berie na vedomie list ZsFZ. Vzhľadom ku korektným vzťahom schvaľuje usporiadanie Regions cupu 2018 na území BFZ ako aj usporiadanie Regions cupu 2019 na území BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2018

Informáciu z VV SFZ dňa 1.5.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 0  Proti:  0    Zdržal sa:  0

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o konaní Superpohára víťazov pohárov 4.8.2018 17:30 hod. u víťaza pohára BFZ,
 • Zmenu termínu zasadnutia VV BFZ z 4.6. na 6.6.2018 o 14:00 v Dunajskej Lužnej.
 • Ukončenie súdneho sporu voči ŠK Šenkvice
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o fyzických previerkach R a o seminári projektu šanca
 • Žiadosť ŠK Slovan Bratislava k zabezpečeniu R na turnaje

Nasledujúce, výjazdové  zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 14:00 hod. v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Valko, Šurinová

Ospravedlnení : Šurinová, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ – p. Baxa

4, Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ ( p. Valko, p. Šurinová)  – p. Jánošík

5,Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

6, Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

7, Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ – p. Jánošík

8, Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018 – p. Kováč

9, Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Trnovský

10, Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed – p. Baxa

11, Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ – p. Farbula

12,Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) splnené, Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K smernici o udeľovaní ocenení navrhol člen VV BFZ p. Lônčík, aby predseda BFZ navrhol na VV SFZ vypracovať smernicu o udeľovaní ocenení SFZ a podľa tej by sa pripravila smernica pre BFZ

Uznesenie 1/3

VV BFZ poveruje predsedu BFZ predložiť návrh na vypracovanie smernice o udeľovaní ocenení SFZ. Na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ Z: Predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0
K bodu 3 – Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek predložil p. Baxa. ObFZ Bratislava – vidiek navrhuje za člena KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 2/3

VV BFZ schvaľuje p. Ivana Konečného za člena KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ

Návrh na schválenie managerov komunikácie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Ako managerov komunikácie navrhuje p. Milana Valka a p. Ninu Šurinovú. Podpredseda BFZ p. Suchý vzniesol pozmeňujúci návrh, aby managerom komunikácie bol iba p. Milan Valko.

Uznesenie 3/3

VV potvrdzuje p. Milana Valka ako managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 4/3

VV BFZ schvaľuje p. Ninu Šurinovú ako asistentku managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 , Zdržal sa : 1, Proti : 1

K bodu 5 – Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 predložil predseda KRaD a člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL delegátov pre súťažný ročník 2017/2018 III. ligy p. Petra Bólla

Uznesenie 5/3

VV BFZ schvaľuje p. Petra Bólla na NL delegátov BFZ III. ligy pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Termín predloženia žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ navrhuje 30.4.2018

Uznesenie 6/3

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ a stanovuje termín podania žiadostí o usporiadanie finále pohára BFZ do 30.4.2018 doručením predsedovi ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ

Návrh na udelenie mandátu predsedovi BFZ ohľadom rokovania k hlavnému trénerovi výberu seniorov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť hlavného trénera výberu seniorov BFZ, aby si tento mohol vybrať realizačný tím pre Regions cup 2018.

Po diskusii VV BFZ poveruje sekretára BFZ písomne osloviť hlavného trénera výberu seniorov BFZ p. Marka o potvrdení zloženia členov RT výberu seniorov BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018

Termínovú listinu akcií výberov BFZ na 1. polrok 2018 predložil regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč

VV berie na vedomie plán akcií výberov BFZ na 1.polrok 2018 bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto 

Návrh na schválenie finančných nákladov pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 7/3

VV BFZ berie na vedomie informáciu o nákladoch v sídle BFZ a stanovuje postupovať v zmysle schváleného rozpočtu BFZ na rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed

Informáciu k stavu služobného motorového vozidla KIA Ceed EČV BL 543 KE podal podpredseda BFZ p. Baxa. Informoval o stave vozidla, stave kilometrov k 30.3.2018. Na základe bezplatného zapožičania vozidla od partnera SFZ AAA Auto navrhol služobné auto KIA Ceed predať.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o stave služobného motorového vozidla KIA Ceed. Poveruje predsedu a vedúceho sekretára BFZ vypracovať materiál – alternatívy ďalšieho nakladania so služobným motorovým vozidlom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ

Návrh na schválenie finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol ponechať odmeny tak, ako boli v minulom roku a to:

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Uznesenie 8/3

VV schvaľuje výšku finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018

Informáciu zo zasadnutí VV SFZ dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ v dňoch 12.3.2018 a 4.4.2018 v znení pripomienky podpredsedu BFZ k riadeniu II. ligy SD a MD od ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 13 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k charitatívnej reklame – s podmienkou jej zverejnenia na webe BFZ

 • Informáciu o zmene termínu zasadnutia VV BFZ v mesiaci jún na 5.6.2018

 • Vstup spoločnosti TIPOS ako partnera III. ligy pre rok 2018

 • Informáciu o prihlásených družstvách do školského pohára SFZ a Mc Donalds cupu v regióne BFZ

 • Informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o pokračujúcom súdnom konaní voči ŠK Šenkvice

 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o aktuálnom stave R

 • Informáciu predsedu ŠTK o počte zahraničných hráčov v súťažných stretnutiach

 • Informáciu k prenosu vybraných stretnutí TIPOS III. ligy BFZ v mesiacoch máj a jún prostredníctvom streamu SFZ

Predseda ŠTK predložil upravenú termínovú listinu na súťažný ročník 2018/2019

Uznesenie 9/3

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 7.5.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 09.04.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Špaček, Potúček, Teleky , Šupková,

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4. Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry p. Jánošík

5. Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – p. Jánošík

6. Informácia k seminárom R a D BFZ – p. Kružliak

7. Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK – p. Richtárik

8. Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018– p. Jánošík

9. Rôzne

10.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trv., Uznesenie 2/1 ( Zrušenie matričnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 3/1 je v bode programu zasadnutia, Uzn . 7/1 ( Návrh zástupcov BFZ do komisií SFZ) trvá, Dopracovanie pripomienok do TL na ročník 2018/2019.

Uznesenie 1 / 2 k uzneseniu 3/1

VV schvaľuje zachovanie matričnej komisie BFZ, ako jednej z odborných komisií BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie zloženia členov odborných komisií predložili predsedovia odborných komisií BFZ, schválení VV BFZ na zasadnutí 12.2.2018 nasledovne

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Uznesenie 2/2

VV BFZ schvaľuje návrh na zloženie členov odborných komisií BFZ tak, ako boli predložené predsedami odborných komisií.

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 1

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry

Návrh na schválenie prerozdelenia finančných príspevkov pre FK v rámci II. etapy rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ bol predložený nasledovne:

FKM Karlova Ves – 50 000€

NMŠK 1922 Bratislava – 25 469€

ŠK Vrakuňa – 10 000€

FC Slovan Častá 10 000€

FK Slovan Ivanka pri Dunaji 17 000€

ŠK Báhoň 10 000€

FC Zohor 10 000€

ŠK Lozorno 10 000€

MŠK Senec 30 000€

FK Slovan Most pri Bratislave 10 000€

ŠK Nová Dedinka 14 000€

ŠK Tomášov 10 000€

CFK Pezinok – Cajla 14 000€

OŠK Láb 10 000€

OŠK Chorvátsky Grob 12 000€

GFC 1923 Grinava 10 000€

TJ Veľké Leváre 10 000€

OŠK Slovenský Grob 10 000€

FK Karpaty Limbach 10 000€

OFK Vysoká pri Morave 10 000€

TJ Záhoran Jakubov 10 000€

FK v Sološnici 10 000€

SFC Kalinkovo 11 500€

Uznesenie 3/2

VV BFZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre FK v rámci II. etapy podpory rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k príprave internej smernice o udeľovaní ocenení BFZ predložil predseda BFZ. Podotkol, že BFZ nemá žiadne určené pravidlá pre udeľovanie ocenení pre jubilantov, ktorý sú nahlásení FK

VV BFZ presúva bod 5 na nasledujúce zasadnutie VV BFZ dňa 9.4.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k seminárom R a D BFZ

Informáciu o seminároch R a D podal člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak

VV berie na vedomie informáciu k seminárom R a D BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK

Informáciu k ZT seniorov, dorastu a k aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ k ZT bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018, ktorý sa konal v Bratislave podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ a kongresu UEFA bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k prenájmu spoločných priestorov v sídle BFZ

Informácia k ponuke spoločnosti Sport Video

Informáciu o ustanoveniach Stanov BFZ – Zosúladenie niektorých bodov s ostatnými RFZ

Informáciu o predaji pamätnice BFZ prostredníctvom eshopfutbalsfz.sk

Informáciu k turnaju REGIONS Cup 2018

List p. Mikuláša Tarčiho

Informáciu o možnosti využitia poznatkov z GRASROOTS BFZ 2018 – Galavečer

Informáciu o konaní pracovnej porady vo štvrtok 8.3.2018 o 10:30 hod.

Informáciu predsedu BFZ o návrhu p. Jána Barcziho na člena DK SFZ

Informáciu o zmene PR Manager BFZ – Nina Šurinová miesto p. Milana Valka – VV BFZ navrhuje prizvať p. Milana Valka na nasledujúce zasadnutie dňa 9.4.2018

Informáciu k autám SFZ a BFZ ( evidencia Km, evidencia PHM).

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.4.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 05.03.2018                           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Badinský , Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia členov DK BFZ – p. Bóc

7, Schválenie zloženia členov KRaD BFZ – p. Kružliak

8, Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018 – p. Jánošík

9, Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019 – p. Richtárik

10, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ

Návrh na schválenie zástupcu BFZ v KR SFZ predložil predseda BFZ. Ako zástupcu BFZ v KR SFZ navrhol p. Ľubomíra Udvardyho, ktorý v KR SFZ ako zástupca BFZ pôsobil aj v predchádzajúcom období a prejavil záujem pokračovať v KR SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v KR SFZ na schválenie VV SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať uznesenie VV BFZ na sekretariát SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ

Návrh na schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Konštatoval, že matričná komisia zanikla aj na SFZ a nemá opodstatnenie , aby pôsobila aj na BFZ nakoľko nemá žiadne kompetencie a nie je ani poradným orgánom VV BFZ.

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

Uznesenie 2/1

VV BFZ berie na vedomie návrh predsedu BFZ a presúva problematiku zrušenia matričnej komisie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie predsedov odborných komisií predložil predseda BFZ. Predseda BFZ navrhuje za predsedov odborných komisií nasledovných činovníkov :

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Trenérsko – metodická komisia – Michal Salenka

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií tak, ako bol predložený predsedom BFZ. A ukladá vedúcemu sekretárovi v spolupráci s novozvolenými predsedami predložiť na schválenie zloženie jednotlivých komisií

Z: Vedúci sekretár a Predsedovia odborných komisií T: Nesledujúce zasadnutie VV BFZ

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Trénersko – metodická komisia – Michal Salenka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia členov DK BFZ

Návrh na schválenie predložil p. Miroslav Bóc, ktorý bol volebnou konferenciou BFZ zvolený za predsedu DK BFZ. Za členov DK BFZ navrhuje

p. Adrián Darlea , p. Ján Barczi , p. Lukáš Tománek, p. Anton Herhonek

Vedúci sekretár BFZ upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že v prípade zvolenia p. Antona Herhoneka za člena DK BFZ budú porušené stanovy BFZ tretia časť, článok 35, bod 2 – Konflikt záujmov a nezlúčiteľnosť funkcií.

Po diskusii VV prijal nasledovné uznesenie :

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje členov DK BFZ : Adrián Darlea, Ján Barczi, Lukáš Tománek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia členov KRaD BFZ

Návrh na schválenie zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ a zároveň člen VV BFZ p. Ivan Kružliak. Do KRaD BFZ navrhuje nasledovných členov:

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Posdpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje členov KRaD BFZ tak, ako bol predložený predsedom KRaD BFZ

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Podpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 8 – Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018

Návrh na schválenie zasadnutí VV BFZ na rok 2018 predložil predseda BFZ p. Jánošík

Návrh termínov

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ na rok 2018 tak, ako bol navrhnutý predsedom BFZ :

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019

Návrh termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie návrh termínovej listiny BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ zapracovať pripomienky, vznesené na zasadnutí VV BFZ k termínovej listine.

Z: Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Poznamenal, že v kategórii seniorov prišlo od 2.kola k zmene HP s UT ŠK Slovan Bratislava akadémia na Telocvičnej ulici na UT Pasienky. Všetky stretnutia ZT sa odohrali podľa harmonogramu vyžrebovania. V ZT dorastu je odložené stretnutie 2.kola na UT Budatínska ul. NMŠK 1922 – Ivanka pri Dunaji s dôvodu choroby hráčov NMŠK.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu bez pripomienok.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Rôzne

VV BFZ sa zaoberal zastúpením svojich zástupcov za BFZ do komisií SFZ.

Uznesenie 7/1

VV BFZ schvaľuje návrh zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ.

Disciplinárna komisia SFZ – Róbert Dadykin

Športovo – technická SFZ – Ján Šuniar

Komisia delegátov SFZ – Ľubomír Suchý

Komisia štadiónov a ihrísk SFZ – Miloš Kopča, Milan Vorčák

Revízna komisia SFZ – Eugen Cirák

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu k projektom TIPOS, Slovnaft a BSK

 • Informáciu o rokovaní na predĺženie nájomnej zmluvy na sídlo BFZ so spoločnosťou Z – FINANCE.

 • Informáciu s plesu BFZ a slávnostného vyhlásenia 11-ky roka BFZ

 • Informáciu o turnaji ATTRACT Kerobaj 2018 – Dohodnutá spolupráca s p. Jaborekom na ďalšie obdobie

 • Informácia k ZHL st. a mladších žiakov

 • Zoznam žiadateľov o podporu futbalovej infraštruktúry za BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.3.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 12.02.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 50 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave

Zápisnica č. 50
zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaný : Trnovský,

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Rôzne

6, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia. Predseda EK BFZ požiadal o doplnenie do bodu rôzne: Informácia o plnení rozpočtu za rok 2017.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, 1/ 49 ( rozpočet BFZ) trvá, 2/49 ( volebný a rokovací poriadok) trvá, 3/49 ( program konferencie BFZ) trvá, 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, 6/ 49 ( jubilanti na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh dopracovaného rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie dopracovaný rozpočet BFZ na rok 2018 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ

Návrh na doplnenie programu konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ o nasledovné body: Potvrdenie členov OK BFZ, RK BFZ za ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi upraviť elektronickú formu programu konferencie v bode 16 a 19 o potvrdenie členov predmetných komisií.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Rôzne

Predseda EK BFZ informoval členov VV BFZ, že na konferencii BFZ bude predložené plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017 predbežne spracované. Ukladá vedúcemu sekretárovi pred termínom konferencie zaslať, podľa možností, konečné znenie rozpočtu členom VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017.

Termín nasledujúceho  zasadnutia VV BFZ bude určený po volebnej konferencii BFZ

V Bratislave, dňa 08.01.2018                       Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Zápisnica č. 49
zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( od bodu 6) Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Teleky, Somoláni, Orlický, Potuček

Ospravedlnení: Teleky, Orlický, Somoláni,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ – p. Farbula

6, Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017 – p. Farbula

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením do bodu 4 – schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ, Uznesenie 1/48 ( Príspevok pre bratov Čapkovičovcov) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 1/49

VV súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2018 v znení pripomienok p. Suchého, ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet o náklady pre ZT seniorov a dorastu a následne ukladá predsedovi BFZ predložiť rozpočet na schválenie riadnej konferencii BFZ dňa 11.01.2018

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na odsúhlasenie volebný poriadok riadnej konferencie BFZ , ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

Vedúci sekretár predložil na odsúhlasenie Rokovací poriadok riadnej konferencie BFZ.

Uznesenie 2/49

VV BFZ súhlasí s textom rokovacieho a volebného poriadku riadnej konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční 11.01.2018 v znení pripomienok a ukladá ho predložiť na rokovanie Konferencie BFZ.

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ

Návrh programu riadnej konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 3/49

VV BFZ súhlasí s návrhom programu konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložili VV BFZ hodnotiace správy o činnosti komisií za rok 2017.

VV BFZ berie na vedomie hodnotiace správy predsedov komisií BFZ v znení pripomienok .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý predložil Návrh na novelizáciu stanov BFZ a to tak po odbornej, ako aj organizačnej stránke.

Uznesenie 4/49

VV BFZ schvaľuje návrh podpredsedu BFZ na novelizáciu stanov BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval o uskutočnení aktu krstu pamätnice BFZ

Uznesenie 5/49

VV BFZ schvaľuje každému FK v pôsobnosti BFZ zdarma darovať 1 ks pamätnice BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval, že do 11.12.2017 môžu zástupcovia FK nahlásiť na sekretariát BFZ činovníkov, ktorý sa v roku 2017 dožili významného životného jubilea a ktorých nahlásili do dňa zasadnutia na sekretariát BFZ

Uznesenie 6/49

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov, ktorý boli nahlásení na sekretariát BFZ do termínu zasadnutia VV BFZ

Jubilanti 2017

Chrenko Ivan 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Ing. Dušan Spišiak 75 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Lazar Rudolf 65 rokov – Delegát BFZ

Omaník Jaroslav 60 rokov – TJ Rovinka

Straka Branislav 60 rokov – MFK Rusovce

Imrich Koláth 60 rokov – Senec p. Matlák

Vojtech Šimon 60 rokov – Senec p. Matlák

Kinčeš Pavol 50 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Miroslav Chvíla 50 rokov – FK Karpaty Limbach

Martin Cichra 50 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Čestný člen SFZ

Čapkovič Jozef 70 rokov – Čestný člen SFZ

Čapkovič Ján 70 rokov – Čestný člen SFZ

Strieborný odznak SFZ

Tauber Rudolf 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji strieborný odznak SFZ

Miroslav Holienka 60 rokov – Senec p. Matlák strieborný odznak SFZ

Bronzový odznak SFZ

Štefan Pilván 80 rokov – MFK Záhorská Bystrica bronzový odznak SFZ

Ľudovít Šindelár 80 rokov – Funkcionár ObFZ Bratislava – vidiek bronzový odznak SFZ

Ladislav Gróf 80 rokov – OFK Dunajská Lužná bronzový odznak SFZ

Milan Košík 70 rokov – GFC 1923 Grinava bronzový odznak SFZ

Predseda BFZ dal návrh na schválenie finančného príspevku na koncoročné posedenie členov TMK a členov RT výberov BFZ.

Uznesenie 7/49

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok 550,- € pre TMK BFZ, za účelom príspevku na koncoročné posedenie komisie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Príprava ZT seniorov a dorastu,

 • Príprava MHT Bratislava cup 2017

 • Informácia o priebehu ZHL starších a mladších žiakov,

 • Informácia o príprave plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka za rok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.01.2018 o 17:00 hod. v sídle zväzu, Súmračná 27, Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.11.2017           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 48
zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ – p. Badinský

5. Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

6. Rôzne

7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uznesenie 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2018 a ukladá predsedovi EK BFZ v spolupráci s vedúcim sekretárom BFZ dopracovať rozpočet BFZ na rok 2018.

Z: Vedúci sekretár BFZ a EK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na schválenie volebný poriadok riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

VV BFZ berie na vedomie návrh volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ a ukladá predsedovi RK BFZ dopracovať volebný poriadok, v znení pripomienok členov VV BFZ

Z: predseda RK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

 

K bodu 5 – Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý dal návrh o schválenie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov.

Uznesenie 1/48

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok v čiastke 1.000,- € na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Prípravu ZT seniorov a dorastu

 • Prípravu ZHL starších a mladších žiakov

 • MHT Bratislava cup 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 04.12.2017 o 17:00 hod. v Senci.

V Bratislave, dňa 13.11.2017                   

                                                             Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                              vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 47
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula, Trnovský

Pozvaný : Bališ

Ospravedlnení : Medveď, Kružliak, Badinský, Richtárik

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM – p. Bališ

4, Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka – p. Farbula

5, Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ – p. Trnovský

6, Informácia k príprave ZHL žiakov – p. Príkopa

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uzn. 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) , Uzn. 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ), Uzn. 4/46 – hodnotiaca správa výberu BFZ seniorov

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou k uzn. 4/46 – zaslať poďakovanie na všetky FK, ktorých hráči sa zúčastnili na príprave výberu BFZ seniorov na Regions cup 2017.

List FK Borinka – Vyjadrenie k stanovisku: Požiadať o odborné stanovisko SFZ a informovať FK Borinka o odstúpení listu na SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM

Informáciu k projektu Ži Svoj sen s rešpektom predniesol VV BFZ zástupca Európskej agentúry vzdelávania p. Bališ. Informoval o celkovom zámere a cieľoch projektu a možnej ponuky spolupráce medzi BFZ a Európskou agentúrou vzdelávania.

Uznesenie 1/47

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM. Poveruje predsedu BFZ vstúpiť do zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou Európska agentúra vzdelávania.

Z: Predseda BFZ                                                       T: Ihneď

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka

Návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov predložil vedúci sekretár p. Farbula. Meno Dušana Krchňáka je viac ako 50 rokov spojené s futbalom nielen v Bratislave a na Slovensku ale v celom svete.

Uznesenie 2/47

VV BFZ odporúča SFZ podať návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka.

Z: Vedúci sekretár                                 T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK BFZ o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 bez pripomienok. Ukladá pripraviť návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 a predložiť ho na zasadnutie VV BFZ .

Z: Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ               T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k príprave ZHL žiakov

Informáciu k príprave ZHL žiakov a predbežný rozpočet celej akcie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ZHL sa bude organizovať rovnakým spôsobom , ako po minulé roky.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov.

Uznesenie 3/47

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL žiakov vo výške 100 € na družstvo.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie :

 • Informáciu o príprave ZT seniorov a pohára BFZ

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 10.10.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 46
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Richtárik, Potuček

Pozvaní : Richtárik, Potuček

Ospravedlnení : Suchý, Kružliak

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Predstavenie nového predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka – p. Jánošík

7, Informácia k prerozdeleniu projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

8, Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá.

O problematike infraštruktúry informoval predseda ŠTK. Konštatoval, že FK postupne odstránili najzávažnejšie nedostatky. Najväčším nedostatkom zostáva štadión MŠK Iskra Petržalka, kde sú v rekonštrukcii šatne. Zástupcovia MŠK Iskra Petržalka informovali riadiaci orgán, že termín ukončenia bol naplánovaný na 31.8.2017, ale práce sa nestihli dokončiť a tak treba priebežne riešiť prekladanie ich domácich stretnutí.

Uznesenie 1/46

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o aktuálnom stave ihrísk a ukladá nariadenie, spočívajúce v neumožnení preloženia domácich stretnutí pre družstvá MŠK Iskra Petržalka v súťažiach riadených ŠTK BFZ odo dňa 15.9.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Predstavenie nového predsedu LPK BFZ

Predseda BFZ privítal a predstavil členom VV BFZ nového predsedu LPK BFZ p. Potučeka, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti prezentoval svoje predstavy o práci vo funkcii predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ

Predseda BFZ navrhol termín krstu pamätnice BFZ na 24.11.2017.

Uznesenie 2/46

VV schvaľuje návrh na konanie krstu pamätnice BFZ dňa 24.11.2017 od 18:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Predseda BFZ navrhol termín volebnej konferencie BFZ na 11.januára 2018.

Uznesenie 3/46

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 11.januára 2018 o 17:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka

VV BFZ navrhuje VV SFZ schváliť návrh na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre pp. Augustína Šurana a Vladimíra Hriňáka. Ukladá doručiť žiadosti na udelenie ocenení na zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                        T: 26.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ. Informoval, že návrh zo strany VV BFZ bol VV SFZ schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení projektu financovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ. Výber BFZ U14 sa zúčastnil turnaja regionálnych výberov v Púchove, kde obsadil 3. miesto. Výber BFZ seniorov amatérov reprezentoval na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov seniorov Regions cup 2017 , na ktorom obsadil tiež 3.miesto.

Uznesenie 4/46

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch. Ukladá trénerovi výberu BFZ seniorov – amatérov vypracovať hodnotiacu správu k účasti na Regions cupe.

Z: Tréner výberu BFZ seniorov amatérov            T: 20.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

List MŠK Králová pri Senci ohľadom návrhu na doplnenie medzi možnosti čerpania prostriedkov prostredníctvom e- shopu na futbalnete – prefinancovanie nákladov klubov na školenia trénerov.

List FK Borinka ohľadom pravidiel RaPP SFZ a zároveň ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať FK Borinka listom. T: 19.9.2017

Informáciu predsedu ŠTK BFZ k priebehu súťaží, riadených ŠTK BFZ.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.10.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 11.09.2017                             Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 45
zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( po bod 6), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Bóc

Pozvaní : Bóc, Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Medveď, Kováč, Richtárik
PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ – p. Černák

4, Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“ – p. Suchý, Baxa

5,Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

6, Schválenie zloženie RT výberov BFZ – p. Kováč

7, Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Kováč

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol zmenu programu: body 6 a 7 presunúť ako body 4 a 5 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenami, ako ich navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ prerokoval žiadosť FK Rača o udelení výnimky pre ich klub pre III. ligu BFZ seniorov z dôvodu, že štadión FK Rača nevyhovuje podmienkam infraštruktúry ( Chýba prekrytie tribúny)

Uznesenie 1/45

VV BFZ schvaľuje žiadosť FK Rača a stanovuje termín realizácie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ

Informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ predložil p. Tomáš Černák. Informoval VV BFZ o textovej a fotografickej časti o histórii a súčasnosti futbalu v Bratislavskom regióne. Požiadal o oslovenie FK na doplnenie informácii do pamätnice.

VV berie na vedomie informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi elektronickou poštou osloviť zástupcov FK na doplnenie informácií

Z: Vedúci sekretár                                                                                                   BFZ T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“

Návrh FK do projektu „ Čakateľ ÚTM “ predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

Za ObFZ Bratislava – mesto – FK Rača Bratislava

Za ObFZ Bratislava – vidiek – ŠK Žolík Malacky

Uznesenie 2/45

VV BFZ schvaľuje FK: FK Rača Bratislava a ŠK Žolík Malacky, do projektu SFZ „Čakateľ ÚTM“.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Návrh FK na zaradenie do projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Uznesenie 3/45

VV BFZ odporúča komisii SFZ zaradenie nasledovných FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry:

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženie RT výberov BFZ

Návrh nového zloženia RT predložil vedúci sekretár v zastúpení regionálneho trénera.

REALIZAČNÉ TÍMY VÝBEROV BFZ : Regionálne výbery :

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Uznesenie 3/45

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ tak, ako bolo predložené TMK BFZ

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Vedúci sekretár predložil vyhodnotenie výberu BFZ U17, vypracované trénerom p. Michalom Pančíkom na turnaji „ Memoriál Františka Harašty“

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberu BFZ U17 na „Memoriály Františka Harašty“

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

Návrh na schválenie nového člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ. Informoval, že člen komisie p. Peter Chudina skončil a na jeho miesto navrhuje nového člena p. Jána Barcziho.

Návrh na doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 o doplnenie matričnej komisie do sekcie odborných komisií predložil podpredseda BFZ p. Suchý

Uznesenie 4/45

VV schvaľuje p. Jána Barcziho za nového člena DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 5/45

VV schvaľuje doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 do sekcie odborné komisie BFZ doplniť matričnú komisiu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

Informáciu o príprave II. ročníka medzinárodného turnaja U15 Danube Moravia Cup 2017, ktorý usporiada JmKFS v dňoch 25. – 27.9.2017 v Brne

Informáciu o konaní kvalifikačného turnaja seniorov „ Regions cup“ v termíne 8 -10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

VV BFZ súhlasí s rozšírením RT výberu seniorov na Regions cup o p. R. Paldana

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.09.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 07.08.2017                                                                                                                  Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                                                                                             vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 44
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Farbula, Richtárik, Kováč, Bóc, Teleky, Salenka, Slovák

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Bóc, Trnovský, Teleky, Salenka, Kováč, Potuček, Slovák

Ospravedlnení : Suchý, Trnovský, Badinský, Potuček,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018 – p. Salenka

4, Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017 – p. Farbula

5, Schválenie predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zrušenia KMaP BFZ – p. Jánošík

7,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 – p. Richtárik

8,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží – p. Farbula

10, Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

11, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

12, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

13, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017 – p. Jánošík

14, Informácia z konferencie SFZ, konanej dňa 29.6.2017 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie realizačného tímu výberu BFZ U17 ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 1/43 ( Poníženie odmeny pre ŠK Báhoň),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a pozastavuje plnenie uznesenia 1/38

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U17

Návrh na zloženie RT predložil za TMK regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč. Informoval, že doterajší tréner výberu p. Gála ukončil činnosť pri tomto výbere z pracovných dôvodov a preto TMK navrhuje nové zloženie RT ako:

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Uznesenie 1/44

VV schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U17 tak, ako bolo predložené TMK BFZ :

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za :7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018

Návrh zmien v súťažiach prípraviek predložila TMK v spolupráci s KM BFZ. Konštatovala, že družstvá zaradené do projektu futbalových akadémií a ÚTM budú zaradené do súťaží prípraviek SFZ a preto bola táto zmena nevyhnutná a prekonzultovaná s predstaviteľmi FK na stretnutí, ktoré sa konalo 21.6.2017 v sídle BFZ.

Uznesenie 2/44

VV BFZ neschvaľuje zmeny v súťažiach prípraviek tak, ako boli predložené TMK BFZ a KM BFZ, ale ponecháva doterajší model súťaží.

VV BFZ schvaľuje návrh TMK BFZ a KM BFZ pre súťaž predprípravky U8

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár predložil VV BFZ vyhodnotenie práce jednotlivých komisií okrem vyhodnotenia KMaP BFZ, ktoré predseda p. Chvíľa nedoručil na sekretariát. Vedúci sekretár zhodnotil, že práca KMaP nebola na požadovanej úrovni. Ostatné komisie pracovali podľa plánu zasadnutí

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predsedu LPK BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval VV BFZ, že predseda LPK BFZ p. Cirák mu oznámil, že s rodinných a pracovných dôvodov nemôže ďalej plnohodnotne vykonávať túto funkciu. Na miesto predsedu navrhuje p. Mária Potučeka, ktorý s kandidatúrou súhlasí. Členom VV BFZ bol zaslaný štrukturálny životopis p. Potučeka

Uznesenie 3/44

VV berie na vedomie odstúpenie s funkcie predsedu LPK BFZ p. Ciráka a schvaľuje za nového predsedu p. Mária Potučeka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zrušenia KMaP BFZ

Návrh na zrušenie KMaP BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ na základe písomného stanoviska predsedu KMaP BFZ p. Dušana Chvíľu. Vedúci sekretár už v hodnotiacej správe predsedov komisií informoval, že KMaP BFZ nepracovala na požadovanej úrovni.

Uznesenie 4/44

VV schvaľuje zrušenie KMaP BFZ ku dňu 10.7.2017 a náplň činnosti preberie EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – ,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh zaradenie družstiev do súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a KM BFZ súťaže prípraviek nasledovne

III. liga seniori – 16 účastníkov

ŠK Tomášov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Slovan Bratislava B, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Vajnory, FC Petržalka akadémia, FK Slovan Most pri Bratislave, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, ŠK Báhoň, OFK D. Lužná, ŠK Lozorno, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok

IV. liga seniori – 16 účastníkov

SDM Domino Bratislava, CFK Pezinok – Cajla, FK Lamač Bratislava, Slovan Viničné, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, MŠK Králová pri Senci, TJ Veľké Leváre, FKM K.Ves, FC malacky, FK Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, OŠK Slovenský Grob, ŠK Závod, ŠK Vrakuňa Bratislava miesto FK Borinka, ktorá sa do súťaže IV. liga neprihlásila

III. liga starší dorast – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka, FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava B, FC Rohožník, MŠK Senec, OFK D. Lužná, ŠK Šenkvice, FK Šamorín – Hamuliakovo, PŠC Pezinok

III. liga mladší dorast – 18 účastníkov

A skupina

FC Petržalka B, SDM Domino B, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 Bratislava, FC Záhorská Ves, ŠK Lozorno, ŠK Žolík Malacky B,

B skupina

MŠK Senec, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Rača Bratislava , FC Ružinov, PŠC Pezinok, FK Vajnory, ŠK Svätý Jur,OFK Pusté Úľany, SDM Domino

II. liga starší, mladší žiaci – 14 účastníkov

ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka, MŠK Senec, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Žolík Malacky, OFK D. Lužná, MŠK Iskra Petržalka, PFA ŠTK Šamorín, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva D. N.Ves, ŠK Vrakuňa Bratislava

Súťaže prípraviek

Prípravka PMA1,PMB1,PMC1 – 14 účastníkov

NMŠK 1922 Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FC Malacky, FK Rača Bratislava, FC ŠTK 1914 Šamorín, PŠC Pezinok FKP Dúbravka Bratislava, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, ŠK Vrakuňa, Lokomotíva Devínska Nová Ves, CFK Pezinok – Cajla

Prípravka PMA2,PMB2 – 7 účastníkov

MŠK Iskra Petržalka, NMŠK 1922 Bratislava „ B „, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory, FK Dúbravka Bratislava, SDM Domino B, MFK Záhorská Bystrica

Prípravka PMA3 – 10 účastníkov

FK Mariathal Bratislava, MFK Rusovce, TJ Jarovce, FC ŠTK Šamorín „ B „, FK Scorpions Bratislava, TJ Čunovo, FC Petržalka akadémia B, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač, SDM Domino C

Prípravka MA – okres Malacky – 14 účastníkov

FC Rohožník, ŠK Lozorno, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, TJ Veľké Leváre, ŠK Gajary, FC Zohor, TJ Záhoran Kostolište, FK v Sološnici, FK Borinka, FKM Stupava, OŠK Láb, TJ Záhoran Jakubov, FK Studienka

Prípravka PK – okres Pezinok – 14 účastníkov

FC Družstevník Budmerice, FC Slovan Častá, FK Karpaty Limbach, OFC 014 Vinosady, ŠFK Prenaks Jablonec, ŠK Šenkvice, OŠK Slovenský Grob, GFC Grinava, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur, ŠK Báhoň, PŠC Pezinok „B“, Slovan Vištuk, Slovan Viničné

Prípravka SC – okres Senec – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, ŠK Čataj – FO, ŠK Tomášov „A“, ŠK Tomášov „B“ , ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, SFC Kalinkovo, FK Slovan Most pri Bratislave, OŠK Chorvátsky Grob, FK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Bernolákovo, MŠK Senec B, TJ Malinovo

Prípravka PMC2 – 10 účastníkov

ŠK Šenkvice, ŠK Závod, ŠK Nová Dedinka, FK Scorpions Bratislava, FKM Stupava, ŠK Báhoň, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, SFC Kalinkovo

Predprípravka PMD – 18 účastníkov turnajovým spôsobom

FKM Karlová Ves, FK Rača Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC ŠTK 1914 Šamorín, FKP Dúbravka Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, OFK Dunajská Lužná, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, FK Karpaty Limbach, FC Rohožník, TJ Rovinka, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Petržalka akadémia

Uznesenie 5/44

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ a KM BFZ

Predseda ŠTK BFZ informoval VV BFZ o aktuálnom stave štadiónov III. a IV. ligy z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o aktuálnych stavoch štadiónov III. a IV. ligy BFZ z hľadiska infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží

Návrh na schválenie zaradenia družstiev predložil vedúci sekretár BFZ v zastúpení predsedu KŽF s odôvodnením, že do súťaže 1.liga žiačok BFZ sa prihlásili iba družstvá FC Petržalka a ŠK Svätý Jur. Preto KŽF navrhuje súťaž 1.liga žiačok BFZ neorganizovať v tomto súťažnom ročníku a spomínané družstvá zaradiť do súťaže mladší žiaci ObFZ Bratislava – mesto.

Uznesenie 6/44

VV schvaľuje návrh KŽF BFZ neorganizovať v súťažnom ročníku 2017/2018 súťaž 1.liga žiačok BFZ a požiadať ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie družstiev FC Petržalka a ŠK Svätý Jur do súťaže MZM.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                     T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2017

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 7/44

VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, predložený predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda KRaD BFZ predložil na schválenie nominačné listiny RaD pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA

Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Uznesenie 8/44

VV schvaľuje nominačné listiny RaD BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 13 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

Vedúci sekretár predložil termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

August 2017 – 7.8.2017

September 2017 – 12.9.2017

Október 2017 – 9.10.2017

November 2017 – 13.11.2017

December – 4.12.2017

Uznesenie 9/44

VV schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 15 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017

Informáciu z konferencie predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 16 – Rôzne

VV BFZ ukladá

Požiadať SFZ o pozastavenie povinného poľa tréner v súťažiach prípraviek.

Predseda ŠTK požiadal o zakúpenie hracích lôpt v počte 5 kusov na FK zn. ADIDAS pre súťaže III. a IV. liga BFZ seniorov na majstrovské stretnutia.

Uznesenie 10/44

VV schvaľuje oficiálne hracie lopty majstrovských futbalových stretnutí pre FK III. a IV. ligy BFZ nasledovne

2 ks lôpt zdarma pre každý FK III. a IV. ligy BFZ

3ks lôpt v cene 75€/ 1ks zaplatí každý FK III. a IV. ligy BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť PFA ŠTK Šamorín k odohratiu majstrovských stretnutí na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín.

Uznesenie 11/44

VV BFZ schvaľuje žiadosť PFA ŠTK Šamorín odohrať domáce stretnutia na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV berie na vedomie :

Ponuku FA Bratislava na odkúpenie akadémie na Bieloruskej ulici. VV BFZ nereflektuje na ponuku FA Bratislava.

Seminár RaD BFZ sa uskutoční 1.8.2017

Aktív BFZ sa uskutoční 2.8.2017 o 17:30 hod. v aule Domu športu.

List ŠK Báhoň – VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie DK BFZ, ktorá postupovala v zmysle platného RS pre súťažný ročník 2016/2017.

List FK Borinka o neprihlásení sa družstva seniorov do súťaže IV. liga seniorov

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.08.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 10.07.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                     Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 43
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 3 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach – p. Richtárik

4, Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

5, Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ ako bod 5 a pokračovať v poradí

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 2/42 ( Odmena pre finalistov pohára BFZ), 4/42 ( podanie prihlášok do súťaží), trvá

Uznesenie 1/43

VV schvaľuje ponížiť odmenu pre finalistu pohára BFZ ŠK Báhoň o náklady, spojené s nadobudnutím pôvodného putovného pohára BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na úpravu počtu družstiev v mládežníckych súťažiach predložil predseda ŠTK p. Richtárik. V súťaži SD3R sa s pôvodných 16 účastníkov, ktorý sa prihlásili pre začiatkom ročníka 2016/2017 počas ročníka odhlásili 4 družstvá. Z tohto dôvodu navrhuje upraviť počet v súťaži SD3R pre súťažný ročník 20417/2018 na 14 účastníkov. V súťaži SZRL,MZRL upraviť tiež počet na 14 účastníkov.

Uznesenie 2/43

VV schvaľuje počty družstiev od súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach SD3R na 14 účastníkov a v súťažiach SZRL, MZRL na 14 účastníkov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

Vedúci Sekretár BFZ predložil na zasadnutie uznesenie VV ZsFZ U36/05/2017 o počte účastníkov v súťaži II. ligy Západ U19,U17 o počte účastníkov 16 výlučne s družstvami ZsFZ.

Uznesenie 3/43

VV berie na vedomie uznesenie U36/05/2017, ukladá predsedovi BFZ a vedúcemu sekretárovi BFZ obrátiť sa na prezidenta SFZ s požiadavkou na riadenie II. ligy SD a MD priamo SFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár                             T: 16.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Predseda BFZ navrhol VV BFZ schváliť p. Ondreja Trnovského ako člena volebnej komisie SFZ za BFZ.

Uznesenie 4/ 43

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského ako kandidáta na funkciu člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 8.6.2017, prednesenú predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k súťažiam predprípraviek,

Informácia k finále pohára BFZ,

Informácia školenia sekretárov ObFZ a BFZ,

Informácia o odovzdaní pohárov pre víťazov súťaží,

Informácia k letnému športovému táboru v Stupave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať súťažné stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku Šamorín – časť Mliečno.

Uznesenie 5/43

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať domáce stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku v mestskej časti Šamorín – Mliečno.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

Žiadosť p. Alexandera Schmidta o zaradenie na NL delegátov BFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Uznesenie 6/43

VV na odporučenie KRaD BFZ schvaľuje žiadosť p. Alexandra Schmidta o zaradení na NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ, že KRaD SFZ nemení počty R v súťažiach SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.7.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 13.06.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 42
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 6 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Suchý, Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

4. Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ – p. Farbula

5. Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník

2017/2018 – p. Farbula

6. Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ pre p. Petra Židovského – p. Jánošík

7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

8. Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B.Bystrici – p. Jánošík

9. Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017 – p. Jánošík

10. Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a zaradiť ho ako bod 6 a ostatné body posunúť podľa poradia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá. Ostatné uznesenia boli splnené.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na dejisko finále pohára BFZ. V určenom termíne poslal žiadosť o usporiadanie finále pohára BFZ PŠC Pezinok,

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje usporiadanie finále pohára BFZ na štadióne PŠC Pezinok dňa 7.6.2017 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh ponechať rovnaké odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ , ako v minulom roku a to nasledovne :

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500, – € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna

Uznesenie 2/42

VV schvaľuje odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ nasledovne:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále – PŠC Pezinok : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. ligy v súťažnom ročníku 2017/2018 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2016/2017 – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €

Uznesenie 3/42

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. Ligy pre súťažný ročník 201672018 bez pripomienok – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 4/42

VV schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 13.6.2017 do 30.6.2017 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť do 30.6.2017 do 12:00 hod. osobne na sekretariát BFZ v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2017/2018 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 30.6.2017. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Petra Židovského a ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Pavla Príkopu predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Peter Židovský bol dlhoročným generálnym sekretárom SFZ a futbalovým funkcionárom v Bratislavskom regióne a p. Pavel Príkopa je do súčasnosti matrikárom a sekretárom BFZ.

Uznesenie 5/42

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Petrovi Židovskému, pri príležitostí životného jubilea 70. rokov a udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Pavla Príkopu, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Výbery BFZ sa v mesiaci máj zúčastnili a zúčastnia nasledovných podujatí

Výber BFZ U14 – ReTu Senec a okolie – 1.5-3.5 – 3.miesto

Výber BFZ U14 – Trofej Beograda ( Beograd) , 12 – 14.5

Výber BFZ U16 – Memoriál Petra Dubovského ( Bratislava) , 13 – 14.5

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na podujatiach.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B. Bystrici Predseda BFZ informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ v B. Bystrici.

VV Berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu o konaní seminárov k zákonu o športe, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 11.5. a 25.5.2017,

Informáciu o návšteve zrekonštruovaného štadióna FK Dúbravka,

Informácia o príprave Konferencie SFZ,

Informáciu o Termín konania Super pohára na Morave,

Informáciu zo seminára trénerov – predĺženie licencií.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 17:00 hod v sídle BFZ.

V Bratislave 09.05.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                 vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 41
zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík , Paška, Ferik , Kružliak , Farbula

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, 2, Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

štadiónov – p. Jánošík

3, Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ. Člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu o bod 4: vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu a posunutie bodu rôzne na bod 5

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením o bod 4: Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ

Diskusné príspevky z konferencie BFZ spracoval a predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

VV berie na vedomie informáciu o diskusných príspevkoch z konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Žiadosť na vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak.

Uznesenie 1/41

VV schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka a vyraďuje p. Tomáša Marettu z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 40
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnení: Medveď, Ferik, Kováč, Salenka, Teleky,

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie RT výberu BFZ U16 – p. Kováč

4, Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ – p. Jánošík

5, Informácia s účasti na VV ZsFZ – p. Farbula

6, Informácia predsedov odborných komisií – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ a navrhol doplnenie programu o body: Informácia z konferencie SFZ, informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017, Plnenie rozpočtu BFZ zo rok 2016, predložený predsedom EK BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá, 1/39 ( Pracovné predsedníctvo na konferenciu),2/39 ( Ocenení na konferencii BFZ), 3/39 ( prijatie čestného člena BFZ),6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK),7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj)

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U16 

Vedúci sekretár BFZ predložil v mene ospravedlneného regionálneho trénera SFZ za BFZ p. Kováča návrh na zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017.

Vedúci tréner výberu : Michal Kováč

Hlavný tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera : Michal Švihorík

Vedúci mužstva: Martin Hajtmánek

Masér: Jindřich Ditrich

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017, tak ako bolo predložené vedúcim sekretárom BFZ v zastúpení regionálneho trénera SFZ za BFZ p.Kováča bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ

Predseda BFZ informoval VV BFZ o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s členmi komisií SFZ za BFZ. Členovia VV BFZ sa vyjadrili zrealizovať stretnutie na jeseň roku 2017

VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí s členmi komisií SFZ za BFZ a odporúča stretnutie zrealizovať na jeseň 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia z účasti na VV ZsFZ

Informáciu z účasti na VV ZsFZ dňa 21.3.2017 predniesol predseda BFZ p.Jánošík. Informoval, že na VV ZsFZ za BFZ boli Juraj Jánošík, Ján Farbula a Milan Lônčík

VV berie na vedomie informáciu z účasti zástupcov BFZ na VV ZsFZ. VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi pripraviť stanovisko k spoločným mládežníckym súťažiam I.liga SŽ,MŽ a II. liga SD,MD.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                        T: 21.4.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016

Informáciu k plneniu rozpočtu BFZ predložil predseda EK p.Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ predložiť plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 konferencii BFZ na schválenie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 31.03.2017

Informáciu s konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p.Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia predsedov odborných komisií

Predsedovia odborných komisií ( DK,ŠTK,KRaD) informovali VV BFZ o práci komisií v priebehu prebiehajúcej jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Listy p.Fischera, Strassera a p. Cvajnigu

Účasť výberu BFZ v kategórii seniorov – amatérov na kvalifikačnom turnaji Regions´cup 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 8– 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

Vyžrebovanie Regions´cupu 2017. Prvé stretnutie odohrá výber BFZ proti výberu VsFZ.

Turnaj výberov RFZ II. žiackej ligy sa uskutoční 5-6.9.2017 v Púchove

Informáciu k žiadostiam na poskytnutie financií k projektu SFZ „ Infraštruktúra štadiónov“

Žiadosť ŠK Svätý Jur na poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje a zároveň ju odstupuje na VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Informáciu vedúceho sekretára BFZ o pohľadávke družstva FA Bratislava voči BFZ vo výške 755,25€ za neuhradenie mesačných zberných faktúr od septembra 2016 do 31.3.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 11.04.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Medveď, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnený: Paška, Salenka, Trnovský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ – p. Farbula

5, Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ – p. Farbula

7, Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ – p. Farbula

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede – p. Kováč

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ

Predseda BFZ predložil program konferencie a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík a hosť zo SFZ . Predsedajúceho konferencie navrhol Milana Lônčíka , hostí konferencie navrhol prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, predsedu JmKFS p. Pavla Bláhu a generálneho sekretára SFZ p. Jzefa Klimenta, zapisovateľa konferencie p. Jána Farbulu a overovateľov zápisnice pp. Dušana Pašku a Ivana Kružliaka st.

Uznesenie 1/39

VV odporúča konferencii schváliť pracovné predsedníctvo na konferenciu BFZ v zložení : Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Lônčík, zástupca SFZ, predsedajúci konferencie Milan Lônčík

Hostia konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Pavel Bláha

Zapisovateľ konferencie : Ján Farbula

Overovatelia zápisnice: Ivan Kružliak st. a Dušan Paška

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ

Predseda BFZ navrhuje oceniť na konferencii BFZ nasledovných činovníkov FK, ktorí sa dožili životného jubilea od času poslednej konferencie do termínu konania konferencie v roku 2017:

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf – ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – 60 rokov TJ Malinovo

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje predložený návrh na udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea tak, ako bol navrhnutý. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať všetkých ocenených na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T: 31.3.2017

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – TJ Malinovo 60 rokov

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ

Predseda BFZ navrhol v zmysle stanov BFZ čl. 28 bod 2 na konferencii BFZ prijať, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča

Uznesenie 3/39

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ odporučiť konferencii prijať za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať p. Milana Služaniča na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár                                                        BFZ T: 31.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Orlický písomne navrhol nové zloženie komisie:

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Uznesenie 4/39

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie komisie ženského futbalu BFZ tak, ako bolo navrhnuté

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ

Predseda KŽF BFZ navrhol zloženie RT výberu žiačok

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu žiačok BFZ tak, ako bolo predložené

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia k ZT seniorov a dorastu 

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že turnaj má svoje opodstatnenie ako spestrenie prípravy pre jednotlivé družstvá. VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu. Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie zasadnutie VV BFZ analýzu ZT seniorov a dorastu

Z: predseda ŠTK BFZ                     T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede

Informáciu s turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede predniesol regionálny tréner mládeže BFZ p. Michal Kováč

VV berie na vedomie informáciu z turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217

Informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu z otvorenia tréningového centra FK Inter Bratislava v Stupave

Informáciu k účasti zástupcov BFZ na zasadnutí VV ZsFZ dňa 21.3.2017v Nitre

Informáciu z konferencie JmKFS

Informáciu z pracovnej cesty vedenia BFZ v Prahe

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D BFZ ,
Predseda KRaD BFZ požiadal VV BFZ o zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie v cene 350€

Uznesenie 6/39

VV schvaľuje zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie KRaD BFZ v cene 350€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť MŠK Senec na finančnú pomoc na zakúpenie cien a pohárov pri organizácii 18. ročníka Medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia a tiež požiadavku na prispôsobenie termínov majstrovských stretnutí počas turnaja.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000 € pre MŠK Senec na zakúpenie cien a pohárov na 18. ročník Medzinárodný mládežnícky turnaj MŠK Senec a jeho priatelia. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ vyhovieť MŠK Senec pri požiadavkách na zmenu stretnutí tak, aby mohol turnaj bezproblémovo prebehnúť.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 14.03.2017                     Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                             Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Salenka, Richtárik, Parízek ( spol. Lucerna)

Ospravedlnený: Paška

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie – p. Parízek

4, Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 – p. Farbula

5, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ – p. Salenka

7, Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ  pre p. Petra Dubovského – p. Jánošík

8, Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ – p. Farbula

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ – p. Kružliak

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 7.2.2017 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 5/37 ( Borinka) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie

Informáciu o možnosti prenosu futbalových stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie predniesol zástupca spoločnosti LUCERNA p. Parízek

Uznesenie 1/38

VV berie na vedomie informáciu o prenose stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť detailnejšiu informáciu, ktorá bude zverejnená v US a zabezpečiť účasť p. Parizeka na Aktíve klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 dňa 8.3.2017 a odprezentovať ponuku zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Aktív ŠTK BFZ dňa 8.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

Hlavný tréner – p. Karol Marko

Asistenti – Jozef Balog, Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Uznesenie 2/38

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom.

Tréner – p. Karol Marko

Asistenti trénera – p. Jozef Balog, p. Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu BFZ U12 predložil za TMK BFZ p. Salenka

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci – Tomáš Pažitka

Uznesenie 3/38

VV schvaľuje predložený návrh TMK na zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bol predložený.

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci + tréner brankárov – Tomáš Pažitka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ

Návrh na zloženie TMK BFZ predložil na schválenie predseda TMK BFZ p. Salenka.

Zloženie TMK BFZ :

PREDSEDA TMK : Ing. Michal Salenka

PODPREDSEDA TMK : Michal Kováč

SEKRETÁR TMK : Mgr. Alexandra Števaňáková

ZLOŽENIE TMK

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – mesto : Ing. Michal Salenka

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – vidiek : Ivan Kolembus

ZLOŽENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ

ZÁSTUPCA SFZ Mgr. Martin Hasprún

VEDÚCI – Úsek analýzy súťaží : Dušan Jacko,

Zloženie komisie : Ing. Milan Gabura, Alexandra Števaňáková,

VEDÚCI – Vzdelávací úsek : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Peter Kopúň, Michal Švihorík

VEDÚCI – Úsek ženského futbalu : Alexandra Bírová

VEDÚCI – Reprezentačný úsek, Koordinátor PPTM projektov BFZ : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Walter Rischer (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – mesto), Ivan Kolembus (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – vidiek), Martin Hasprún (za SFZ) + tréneri realizačných tímov výberov BFZ

ZÁSTUPCA v ÚFTS za BFZ : Mgr. Alexandra Števaňáková

ČESTNÝ PREDSEDA Justín Javorek

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje zloženie TMK BFZ, predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ pre p. Petra Dubovského

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že v mesiaci máj 2017 by sa p. Dubovský dožil jubilea 45 rokov a počas svojej futbalovej kariéry sa hlboko zapísal do dejín československého a slovenského futbalu.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenie do siene slávy SFZ in memoriam pre p. Petra Dubovského

Z: Vedúci Sekretár BFZ                              T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú

Predseda BFZ informoval, že VV SFZ schválil bronzový odznak SFZ pri príležitosti životného jubilea 60 rokov p. Dagmar Kilovej.

Uznesenie 6/38

VV BFZ berie na vedomie schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Dagmar Kilovú.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh na konanie hodnotiacej konferencie BFZ na termín 12.4.2017 o 17:00 hod., miesto hotel Bratislava.

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termín 12.4.2017 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ

Návrh zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z komisie požiadal o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov podpredseda KRaD BFZ p. Ján Fašung.

Nové zloženie komisie :

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Smolák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Uznesenie 8/38

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o zložení KRaD BFZ bez pripomienok

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  školský a pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Slovák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Informácia z VV SFZ, konaného dňa 7.2.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.2.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 7.2.2017, v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu k žiadosti škola futbalu

Uznesenie 9/38

VV BFZ berie na vedomie informáciu k žiadosti škola futbalu a neschvaľuje finančnú ani materiálnu účasť BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vyúčtovanie plesu BFZ

Informáciu zo školenia trénerov

Informáciu zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava

Informáciu k ZT seniorov a dorastu

Informáciu o ukončení ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k financovaniu infraštruktúry štadiónov RFZ

V Bratislave 20.02.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Richtárik ,Trnovský , Bóc, Príkopa

Ospravedlnení: Kružliak, Badinský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017 – p. Žiak

4, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana – p. Jánošík

6, Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

7, Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017 – p. Kružliak

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017

Žiadosť o spoluprácu predložil OZ Šport a zdravie, zastúpené p. Tomášom Žiakom, Stanislavom Koyšom a Martinom Caňom ktorý členom VV BFZ predstavil projekt turnaja Open Summer Cup, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2017.

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje spoluprácu s OZ Šport a zdravie pri spoluorganizácii turnaja Open Summer Cup 2017 v mesiaci jún 2016. Ukladá pracovníkom aparátu BFZ súčinnosť na spomínanom turnaji.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 2/37

VV súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu BFZ na rok 2017 v znení pripomienok a ukladá predsedovi BFZ ho predložiť konferencii BFZ na schválenie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Jozefa Kšiňana predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Jozef Kšiňan dlhodobo spolupracuje s BFZ na úrovni medializácie a momentálne sa podieľa na príprave kroniky BFZ.

Uznesenie 3/37

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Jozefovi Kšiňanovi pri príležitostí životného jubilea 90.rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk

Podrobnú správu o jednotlivých štadiónoch v súťažiach III. a IV. liga predložil predseda ŠTK p. Richtárik.

Uznesenie 4/37

VV berie na vedomie správu predsedu ŠTK o pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy a schvaľuje úpravu infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017

Hodnotiacu správu o činnosti KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak st. Po jesennej časti sa členstva v komisii vzdal zo zdravotných dôvodov p. Ján Fašung. Preto navrhuje doplniť komisiu o p. Jána Pozora, ktorý bude zodpovedný za telesnú prípravu ako kondičný tréner a bude súčinný v programe talent – mentor. Vedúcim úseku delegátov bude podpredseda komisie p. Keller

VV berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Príprava plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka 2016

Príprava termínovej listiny na ročník 2017/2018

List MŠK Iskra Petržalka

List FK Inter Bratislava

Príprava turnaja Attract Kerobaj 2017.

Informáciu predsedu BFZ zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

List FK Borinka

Uznesenie 5/37

VV berie na vedomie list FK Borinka a poveruje predsedu ŠTK BFZ zorganizovať kontrolu štadióna FK Borinka do 28.2.2017.

Z: Predseda ŠTK  BFZ                                                  Termín: 28.2.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.2.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ

V Bratislave 16.01.2017                              Zapísal: Ján F a r b u l a

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský , Salenka, Bóc, Teleky, Marko, Filipko, Balog, Príkopa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

4, Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 – p. Jánošík

5, Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

6, Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK – p. Farbula

7, Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného

ročníka 2016/2017 – p. Kružliak, p. Bóc, p. Richtárik,

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 – p. Jánošík

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie výšky štartovného poplatku predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po vypracovaní rozpočtu oboch ZT navrhuje sumy:

510,- € seniori

190,- € dorast

Uznesenie 1/36

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k výške štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Seniori – 510,- €

Dorast – 190,- €

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017

Návrh plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík nasledovne :

Január 2017 – 16.1.2017

Február – 13.2.2017

Marec – 13.3.2017

Apríl – 10.4.2017

Máj – 9.5.2017

Jún – 12.6.2017

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017, predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK

Informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017

Vyhodnotenie práce odborných komisií predniesli predsedovia KRaD, ŠTK, DK, KM a TMK.

Richtárik ( ŠTK) – Všetky súťaže sú uzatvorené podľa tabuliek, zverejnených na webových stránkach

Bóc ( DK) – Predložil vyhodnotenie práce DK BFZ počas jesennej časti

Teleky ( KM) – Informoval o práci komisie počas jesennej časti, kde hlavnou náplňou práce je riadenie súťaží prípraviek, riadenie ZHL starších a mladších žiakov. Všetky stretnutia prípraviek boli za jesennú časť neboli z rôznych dôvodov odohraté a boli preložené na jar 2017. ZHL začala 3.12.2016 a potrvá do februára 2017.

Salenka, Kováč ( TMK) – Informovali o pravidelných zasadnutiach komisie každý druhý utorok v mesiaci. Počas jesennej časti TMK pripravila školenia trénerov EURO B a C licencie. p. Kováč informoval o jednotlivých výberoch BFZ od U13 až po U17.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ, prednesenú p. Jánošíkom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol pri príležitosti životného jubilea oceniť pamätnou plaketou BFZ nasledovných jubilantov na 3. reprezentačnom plese BFZ a zároveň VV BFZ navrhuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jozefa Kšiňana..

Ladislav Petráš – 70 rokov

Jozef Kšiňan – 90 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie:

Informáciu z Regions cup 2016 – Predniesol tréner výberu BFZ seniorov p. Marko

Informáciu z Bratislava cup 2016 – Predniesol regionálny tréner mládeže SFZ za BFZ p. Kováč

Informáciu k ZHL žiakov – Predniesol predseda KM BFZ p. Teleky

Informáciu o školeniach trénerov TMK BFZ,

Informáciu o príprave plesu BFZ a 11-ky roka 2016 – Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu z konferencie SFZ – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu zo zasadnutia VV RFZ v Tatranskej Lomnici – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu o príprave turnaja žiakov výberov regionálnych líg BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu o termíne kvalifikačného turnaja Regions cup 2017 – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík – Regions cup 2017, ktorý bude kvalifikačný sa uskutoční dňa 8 – 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici a organizátorom bude SsFZ.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ :

Listom poďakovať jednotlivým klubom za uvoľnenie hráčov do výberu BFZ seniorov.

V Bratislave 12.12.2016                                      Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                               Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený : Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov – p. Farbula

4, Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017 – p. Kružliak

5, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 8.11.2016 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 splnené.

Uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ. DK BFZ na základe uznesenia č. 193 zakázala uskutočňovať súťažné stretnutia na štadióne TJ Borinka od 11.11.2016 do splnenia uvedených nedostatkov a kontrole ŠTK BFZ.

Uložené nariadenia VV BFZ

Sekretárom BFZ bolo predložené vyúčtovanie MT DANUBE Cup 2016 a

Príprava propozícií k ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov

Návrh na schválenie zmeny predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ seniorov navrhuje namiesto p. Branka Kovačiča p. Miroslava Richtárika. p. Kovačič je v termíne konania ReTu odcestovaný. Miroslav Richtárik s funkciou vedúceho družstva výberu BFZ seniorov súhlasí.

Uznesenie 1/ 35

VV schvaľuje návrh zmeny v realizačnom tíme výberu BFZ seniorov na pozícii vedúceho družstva namiesto p. Branka Kovačiča vedúceho družstva p. Miroslava Richtárika

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017

Predseda KR a D BFZ predložil návrh zmien v nominačnej listine R a D pre ročník 2016/2017. KR a D BFZ navrhuje vyradiť s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Uznesenie 2/35

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KR a D .BFZ , vyraďuje s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a zaraďuje na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 5 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016 predniesol p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu zo stretnutia predsedov a sekretárov družobných futbalových zväzov v Brne
 • Informáciu o odohratých stretnutiach výberov BFZ
 • Informáciu o pripravovanej konferencii SFZ
 • Informáciu o ReTu výberov seniorov – amatérov
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK
 • Informáciu o príprave MHT Bratislava cup 2016
 • Prípravu 3. reprezentačného plesu BFZ, spojeného so slávnostným vyhlásením 11 – ky roka 2016
 • Prípravu rozpočtu BFZ na rok 2017
 • Návrh k udeleniu ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre Augustína Šurana

V Bratislave 14.11.2016                                   Zapísal: Ján Farbula

                                                                          Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 34 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský 

Ospravedlnení: Medveď , Kováč

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení -p. Farbula

3, Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

4, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – p. Trnovský

5, Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

6, Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ – p. Richtárik

7, Informácia s VV SFZ zo dňa 6.10.2016 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda požiadal o doplnenie programu o schválenie preplatenia nákladov ( cestovné na autobus + štartovný poplatok) na turnaj rozhodcov v Brne v mesiaci december.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh, presúva bod 8 na bod 9 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá, uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

Návrh na schválenie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula, nakoľko sa regionálny tréner SFZ pre BFZ p. Kováč ospravedlnil zo zasadnutia. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ U15 a U13 navrhuje TMK BFZ p. Pavla Minárika, ktorý dlhodobo pôsobil v tejto funkcii pri vekovej kategórii U14. Zároveň TMK BFZ navrhuje na pozíciu maséra výberu U15 p. Róberta Diošiho a pre výbery U14 a U15 p. Mariána Mareša.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie postov v realizačných tímoch výberov BFZ v kategóriách U15,U14 a U13 na súťažný ročník 2016/2017

p. Pavol Minárik – vedúci družstiev výberov U15 a U13

Róbert Dioši – masér výberu U15

p. Marián Mareš – masér výberov U14 a U13

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 Zdržal sa : 2 Proti : 0

K bodu 4 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Na základe požiadavky VV BFZ z ostatného zasadnutia predložil predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 voči plánu.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1. polrok 2016 voči plánu v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

Informáciu o vyhodnotení MT Danube Cup predložil tréner výberu U17 p. Vladimír Gála prostredníctvom vedúceho sekretára. Vyúčtovanie turnaja bude predložené po dodaní všetkých faktúr od subdodávateľmi.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení MT Danube cup a ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť vyúčtovanie turnaja na nasledujúce zasadnutie

Termín: Nasledujúce zasadnutie Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží predniesol predseda ŠTK p. Richtárik. Konštatoval, že súťaže prebiehajú podľa schválenej termínovej listiny, v prípade adekvátnej požiadavky a dohody klubov sa stretnutia preložia. Najväčší problém sa vyskytuje pri štartoch hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorým mnohokrát chýba súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie telovýchovného lekára.

Do pohára BFZ sa prihlásilo 15 družstiev – 6 družstiev III. liga, 5 družstiev IV. liga, 3 družstvá V. liga a 1 družstvo VI. liga.

Prihlasovanie do zimného pohára BFZ v kategórii seniorov a dorastu bude prostredníctvom ISSF systému.

VV berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží a o príprave zimného turnaja BFZ v kategóriách seniorov a dorastu.

VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK BFZ pripraviť propozície k obom turnajom.

Zodpovedný: Predseda ŠTK BFZ Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia s VV SFZ dňa 06.10.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Predseda KRaD predložil návrh na schválenie prefinancovania nákladov na turnaj rozhodcov v Brne dňa 3.12.2016. Náklady predstavujú dopravu autobusom do Brna a zaplatenie štartovného vkladu na turnaji.

Uznesenie 2/34

VV schvaľuje dotáciu na dopravu a štartovný vklad vo výške 350,- € na turnaj rozhodcov v Brne.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného poplatku na ZHL mládeže pre ročník 2016/2017

Predseda BFZ predložil návrh na výšku štartovného poplatku pre Zimnú halovú ligu prípraviek a žiakov. Suma v minulých rokoch bola 100,- € a navrhuje ju nemeniť.

Uznesenie 3/34

VV schvaľuje štartovný vklad pre zimnú halovú ligu mládeže ( prípravka a žiaci) vo výške 100,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie:

Informáciu s pracovného stretnutia na FAČR a Pražskom futbalovom zväze, ktorého sa zúčastnili predseda a vedúci sekretár.

Informáciu s pracovného stretnutia v Ljubľani

Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s predstaviteľmi FK dňa 22.11.2016

o 18:30 hod v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji.

Informáciu o stretnutí predsedov družobných zväzov v dňoch 25-27.10 v Brne.

Informáciu o príprave MHT Dan cup 2016.

Informáciu o príprave výberu BFZ seniorov

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol oceniť plaketou  in memoriamp. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

Uznesenie 4/34

VV BFZ schvaľuje oceniť plaketou  in memoriam p. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V Bratislave 10.10.2016                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Salenka, Trnovský , Božik, Skovajsa

PROGRAM:

1,Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – Skovajsa, Božik

4. Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017 – Salenka, Kováč

5. Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – Trnovský

6. Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí) – Jánošík

7. Informácia s pracovného stretnutia predsedov RFZ – Jánošík, Medveď

8, Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá,

Informáciu k zisteným nedostatkom s hľadiska infraštruktúry štadióna TJ Borinka predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a navrhol termín 30.9.2016 ako konečný pre splnenie všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez pripomienok

Uznesenie 1/33

VV BFZ stanovuje konečný termín splnenia všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka na 30.9.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov predniesli tréneri jednotlivých výberov pp. Božik a Skovajsa.

Memoriál G. Princa – Košice

Tréner p. Skovajsa – Predložil správu o príprave výberu U14, ktorá začala 8.8.2016 za účasti pozvaných 40 hráčov. Z tohto kontrolného zrazu bolo vybraných 22 hráčov ročník nar. 2002, ktorí reprezentovali BFZ na memoriáli Gejzu Princa v dňoch 21-24.8.2016. Výber BFZ všetky stretnutia prehral a umiestnil sa na 4.mieste. Vyslovil nespokojnosť s prístupom niektorých hráčov, ktoré prerokuje regionálny tréner BFZ v ich materských kluboch.

MT KOUBA CUP 2016 – Južná Morava

Tréner R. Božik – Predniesol správu o príprave. V tomto výbere mali hrať hráči, ktorí sa nedostali na turnaj do Košíc. Príprava a samotný výber bol poznačený množstvom ospravedlnených alebo zranených hráčov, preto bol tento výber doplnený o hráčov ročník 2003. Všetky ostatné mužstvá na turnaji nastúpili s hráčmi ročník 2002, kde v tejto kategórii je to veľký rozdiel. Výber odohral celkovo 6 stretnutí, v ktorých raz remizoval a  ostatné  všetky prehral a umiestnil sa na poslednom 15.mieste.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ U15 na turnajoch Memoriál Gejzu Princa a KOUBA Cup bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 4 – Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017

Regionálny tréner a predseda TMK BFZ predložili návrh na zloženie realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15, U14, U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Uznesenie 2/33

VV Schvaľuje predložený návrh regionálneho trénera BFZ a predsedu TMK BFZ o zložení realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15,U14 a U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predložil informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 a ukladá predsedovi EK dopracovať vyhodnotenie čerpania rozpočtu voči plánu

Zodpovedný: Predseda EK BFZ p. Trnovský     Termín: Nasledujúce zasadnutie VV

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí)

Predseda BFZ predložil návrh doplnenia RS 2016/2017 čl. 9.2 o povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu.

VV dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie RS 2016/2017 čl. 9.2 o zabezpečení zdravotnej služby.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ s pracovníkmi SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ a pracovníkov SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

List ŠK Lozorno a postupuje ho na zasadnutie VV ObFZ Bratislava – vidiek dňa 13.9.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

 

V Bratislave 06.09.2016                                Zapísal: Ján Farbula

                                                                       Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 32 zo zasadnutia VV BFZ dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 32
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Prítomní:Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula,

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení: Baxa , Ferík

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august 2016 – Kováč

4. Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 – p. Richtárik

5. Informácia o letnom seminári R a D BFZ  – p. Kružliak

6.Rôzne

7.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda KRaD požiadal o doplnenie a zmenu programu

Bod 5,Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Bod 6, Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Bod 7, rôzne

Bod 8, záver

VV BFZ schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

Uznesenie 2/31 – List TJ Borinka o oznámení, že majstrovské stretnutia súťaže IV. liga Bratislava odohrá na domácom štadióne a upraví HP na požiadavky z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov pre súťaže BFZ v kategórii seniorov.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje aktualizáciu infraštruktúry štadiónov pre súťaže seniorov BFZ v bode 1 ( min. rozmery HP 100×64 m mení na 100x60m) s účinnosťou od 08.08.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

Uznesenie 6/31 – Odhlásenie sa družstiev FC Ružinov zo súťaží PMA1,PMB1 a PMC na základe  neschválenia nahláseného hracieho dňa a hracieho času.

 

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení  prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august

Regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč informoval VV BFZ o príprave výberov na turnaje v kategórii U 14 ( ReTu v Košiciach a medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016 „ na Južnej Morave.

VV BFZ berie na vedomie prípravu výberov na turnaje Re Tu v Košiciach a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ na Južnej Morave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  . Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017

Informáciu o predsezónnom aktíve klubov predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval  VV BFZ o pokynoch, ktoré boli na aktíve odprezentované  pre jednotlivé stupne súťaží.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika o predsezónnom aktíve klubov bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5 – Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal  o dodatočné schválenie zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovných R

Marek Kalmár, Mgr.Štefana Vasilenko, Marek Budáč

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KraD na dodatočné zaradenie R  Mareka Kalmára,  Štefana Vasilenka a Mareka Budáča na nominačnú listinu R IV. ligy pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 –  Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Informáciu o letnom seminári R a D BFZ preniesol predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Seminára sa okrem vopred ospravedlnených R a D zúčastnili všetci ostatní R a D, ktorí boli schválení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017. Tí R a D, ktorý sa vopred ospravedlnili, absolvujú predsezónny seminár na ObFZ Bratislava – mesto.

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ o letnom seminári R a D bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu predsedu o možnosti zorganizovať zájazd na kvalifikačné stretnutie Slovinsko – Slovensko v dňoch 7 – 9.10.2016.

Informáciu k príprave 1. Ročníka medzinárodného turnaja U17 „ DANUBE CUP 2016“ v termíne 13-15.9.2016 na území BFZ.

Informáciu k regionálnemu turnaju seniorov – amatérov v dňoch 18-20.11.2016 v Tatranskej Lomnici.

List p. Antona Herhoneka k termínom mládežníckych súťaží.

Predseda ŠTK predložil žiadosť  na zaradenie družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Uznesenie 3/32

VV BFZ schvaľuje zaradenie  družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil požiadavku TJ Malinovo na príspevok k vybudovaniu futbalového ihriska.

Uznesenie 4/32

VV BFZ schvaľuje príspevok  pre TJ Malinovo za vybudovanie nového futbalového ihriska. Ukladá vedúcemu sekretárovi vyplatiť príspevok po zdokladovaní schválenej sumy a predložení potrebnej dokumentácie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za:  Proti:Zdržal sa: 0

V Bratislave 08.08.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. júla 2016

Zápisnica č. 31
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. júla 2016 v Bratislave

 Prítomní:Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Ferík ,Farbula, Richtárik, Príkopa

Pozvaní : Richtárik, Teleky

Ospravedlnení: Teleky, Suchý

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik

4,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017  – p.Richtárik

5, Schválenie RS pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Kružliak

7, Informácia o marketingových partneroch BFZ  pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.7.2016 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý  program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016

Vyhodnotenie súťaží za súťažný ročník 2015/2016 predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží za súťažný ročník 2015/2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

Návrh na zaradenie družstiev do súťaží predložil  predseda ŠTK BFZ p. Richtárik nasledovne:

TIPOS III. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev

TIPOS IV. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev –  TJ Borinka požiadala o výnimku s požiadaviek ŠTK BFZ z hľadiska infraštruktúry štadióna, FC Petržalka akadémia – ihrisko s umelou trávou.

III .liga Starší dorast – prihlásených 13 družstiev, O zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ  požiadali tieto družstvá MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo, FK Inter Bratislava „B“

III. liga mladší dorast – prihlásených 12 družstiev, ŠK Báhoň požiadal listom o povolenie hrať domáce majstrovské stretnutia na ihrisku v Pustých Úľanoch

II. liga starších a mladších žiakov – prihlásených 13 družstiev, o zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ požiadali tieto družstvá : PŠC Pezinok, MŠK Senec

I.liga žiačok BFZ – prihlásených 5 družstiev, štvorkolový systém, víťaz postupuje na MSR v kategórii žiačok za BFZ.

Súťaže prípraviek

PMA1, PMB1,PMC – Prihlásených 13 družstiev – o zaradenie požiadalo FC ŠTK 1914 Šamorín

PMA2,PMB2 – Prihlásených 11 družstiev

PMA3 – Prihlásených 7 družstiev

Pr SC – Prihlásených 15 družstiev

Pr MA – Prihlásených 12 družstiev

Pr PK – Prihlásených 15 družstiev

Uznesenie 1/31

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ o zaradení družstiev do súťaží s pripomienkami nasledovne:

III. liga –Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev nesplnil s vedomím predsedu ŠTK ŠK Báhoň, ktorý má iba dve mládežnícke družstvá. ŠK Báhoň deklaruje, že vytvorí spoločné družstvo mladšieho dorastu s FK Pusté Úľany a požiadal listom VV BFZ o odohratie domácich majstrovských stretnutí mladšieho dorastu na ihrisku FK Pusté Úľany.

VV BFZ nesúhlasí so žiadosťou ŠK Báhoň, aby družstvo mladšieho dorastu odohralo domáce stretnutia na ihrisku FK Pusté Úľany. Ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať ŠK Báhoň listom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

IV.liga – Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev splnili všetky družstvá. Z hľadiska infraštruktúry štadiónov má nedostatky štadión TJ Borinka, ktorý požiadali listom VV BFZ o udelenie výnimky pre nevyhovujúce požiadavky z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

Uznesenie 2/31

VV BFZ neschvaľuje výnimku pre TJ Borinka na odohratie majstrovských a súťažných stretnutí v kategórii seniorov v súťaži TIPOS IV. liga na ihrisku TJ Borinka. Klub TJ Borinka je povinný nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže a požiadať o schválenie  ihrisko pre domáce majstrovské stretnutia. VV ukladá vedúcemu sekretárovi informovať TJ Borinka o neschválení žiadosti a požiadať o nahlásenie ihriska pre domáce stretnutia

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ          Termín: 20.7.2016

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

III. liga starší dorast – O zaradenie do súťaží požiadali tri družstvá: MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“

Uznesenie 3/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže SD3R  podľa predloženého návrhu a rozhodol o  zaradení družstiev MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“ do súťaže SD3R.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Uznesenie 4/31

Starší a mladší žiaci – VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže II. ligy starších a mladších žiakov podľa predloženého návrhu a rozhodol o zaradení  MŠK Senec a PŠC Pezinok do súťaže II. Ligy starších a mladších žiakov.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Žiačky – VV súhlasí so zaradením  družstiev do súťaží I. ligy žiačok BFZ podľa navrhnutého  modelu súťaží štvorkolovým systémom. víťaz súťaže postupuje na M SR v kategórii žiačok.

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Prípravky – Okrem prihlásených družstiev cez elektronickú prihlášku do súťaží prípraviek  požiadalo zaradiť družstvo FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1,PMB1 a PMC, ktoré sídli na území ZsFZ. Spolu zo žiadosťou predložili aj súhlas ZsFZ na zaradenie do súťaží BFZ.

Uznesenie 5/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do všetkých súťaží  prípraviek podľa predloženého návrhu a súhlasí so  zaradením  FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1 PMB1 a PMC

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0 Proti : 0

KM BFZ požiadala VV BFZ  o rozhodnutie o udelení výnimky hracieho dňa vo štvrtok 16:00 a 17:30 pre družstvá prípravky FC Ružinov

Uznesenie 6/31

VV BFZ nesúhlasí zo žiadosťou KM BFZ o udelení výnimky pre družstvá FC Ružinov Bratislava hrať majstrovské futbalové stretnutia v kategórii prípraviek vo štvrtok, ako FC Ružinov Bratislava uviedol v elektronickej prihláške do súťaží a nariaďuje odohrať majstrovské stretnutia počas víkendu t.j. sobota alebo nedeľa. VV BFZ ukladá KM BFZ požiadať FC Ružinov Bratislava o nahlásenie hracieho dňa a času do 15.7.2016

Zodpovedný:  KM BFZ                                   Termín: 15.7.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5-  Schválenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 7/31

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ na znenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok a ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť tlač  rozpisu súťaží v náklade 300 ks.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ         Termín: Aktív klubov BFZ dňa 3.8.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 8/31

VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok tak, ako boli navrhnuté predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár BFZ predložil zoznam marketingových partnerov BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

VV BFZ  berie na vedomie predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

August 2016 – 8.8.2016

September 2016 – 5.9.2016

Október 2016 – 10.10.2016

November 2016 – 7.11.2016

December 2016 – 12.12.2016

Uznesenie 9/31

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na II.polrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 06.07.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

Predseda ŠTK predložil návrh na zakúpenie lôpt zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá, zaradené do súťaží  TIPOS III. a IV.  liga v súťažnom ročníku 2016/2017

Uznesenie 10/31

VV BFZ schvaľuje zakúpenie po 4 ks. lôpt. Zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá zaradené do súťaží TIPOS III. a IV. liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil zoznam jubilantov a návrh na udelenie odznakov SFZ

Michal Salenka – Bronzový odznak

Alexander Marczell – Bronzový odznak

Rudolf Hupka – Bronzový odznak

Karol Beňo – Bronzový odznak

Gabriel Chládek – Bronzový odznak

Milan Bródy st. – Zlatý odznak

Mikuláš Bojko – Zlatý odznak

Uznesenie 11/31

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ na udelenie odznakov SFZ podľa predloženého zoznamu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a  ukladá predsedovi rokovať na úrovni obce Veľký Biel o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a následne informovať VV BFZ

Zodpovedný: Predseda BFZ         Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Informáciu o ponuke spoločnosti OMNIA 2000 o možnosti prenájmu priestorov pre BFZ.

Informáciu o zmene regionálneho trénera BFZ p. Nováka, ktorý končí dňa 15.7 a na jeho miesto nastúpi p. Michal Kováč

List p. Miroslava Chvílu a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať p. Chvílovi

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ            Termín: do 20.7.2016

V Bratislave 11.7.2016                                  Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 30 zo zasadnutia VV BFZ dňa 30. mája 2016

Zápisnica č. 30
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 30. mája 2016 v Bratislave

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Ferík, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula, Richtárik

Pozvaný : Richtárik

Ospravedlnený: Medveď

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.5. 2016  – p. Jánošík

4. Schválenie nominácie výberu BFZ WU16  na turnaj v Paríži – p. Farbula

5. Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017 – p. Kružliak

6. Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

7. Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Farbula

8.Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

9, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol  zmenu programu zasadnutia:

Zmena programu

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

7, Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára – p. Jánošík

11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Pôvodné body v programe sa posúvajú 6 za 8, 7 za 9 , 8 za 10 , 10 za 12 a 11 za 13

Navrhnutý  program zasadnutia,so zmenami,bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 5/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 24.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ  dňa 24.5.2016

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie nominácie výberu dievčat WU16 na medzinárodný turnaj do Paríža

Sekretár BFZ predložil na schválenie nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016

Uznesenie 1/30

VV schvaľuje nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016 bez pripomienok tak, v súlade s predloženým návrhom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh odmien a náhrad pre R, AR a D za výkon funkcií v stretnutiach organizovaných BFZ, od súťažného ročníka 2016/2017

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh odmien a náhrad R, AR a D pre DO v stretnutiach organizovaných BFZ od súťažného ročníka 2016/2017 a ukladá vedúcemu sekretárovi zapracovať odmeny a náhrady do Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 tak, ako boli schválené.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ     Termín: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ od súťažného ročníka 2016/2017 tak, ako boli odsúhlasené KRaD BFZ.

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2016/20117.

R – Andrej Chromý

AR  -Katarína Smolíková

PR – Miroslav Richtárik

DS – 1, Ján Farbula

2 , Róbert Dadykin

3, Vladimír Ondrušek

VV BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu DS SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 za BFZ týchto delegátov

1, Bóc Miroslav

2, Lônčík Milan

3, Tomášová Renáta

4, Farbula Ján

5, Dadykin Róbert

6, Ondrušek Vladimír

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 7 -Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára a schválenie návrhu nového predsedu KD SFZ za BFZ – p. Jánošík

Predseda BFZ predložil návrh na odvolanie nominanta BFZ p. Františka Košičára s pozície predsedu KD SFZ na základe prijatých podnetov.

Uznesenie 4/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu BFZ a vyslovuje nedôveru predsedovi KD SFZ p. Františkovi Košičárovi. Ukladá predsedovi BFZ predložiť na zasadnutie VV SFZ návrh na jeho odvolanie s funkcie.

Zodpovedný : Predseda BFZ           Termín:Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 8 – Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

Sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ chlapcov U14 na medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016“ na Južnej Morave v mesiaci August : Tréner: WalterRischer, asistent: Rudolf Božík a na RT – memoriál Gejzu Princa v Košiciach v mesiaci august. Tréner: Igor Bôbik , asistent: Maroš Skovajsa

Uznesenie 5/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženia RT na medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP 2016“ a RT – Memoriál Gejzu Princa bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku do súťaží III. a IV. liga v súťažnom  ročníku 2016/2017 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2015/2016 – III. liga 650€ a IV. liga 450€

Uznesenie 6/30

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok III. liga 650€ a IV. liga 450€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ v kategórii seniorov – p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil VV BFZ na schválenie návrh dejiska finále pohára BFZ . Do výberového konania sa prihlásil ako jediný FK Lamač Bratislava a navrhuje ho schváliť.

Uznesenie 7/30

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ –  dejisko finále pohára BFZ na ihrisku FK Lamač Bratislava dňa 8.6.2016 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Vedúci  sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ, ktorý podlieha schváleniu VV SFZ.

Uznesenie 8/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o úprave splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ a ukladá predsedovi BFZ predložiť tento na schválenie VV SFZ

Zodpovedný: predseda  BFZ        Termín: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV Berie na vedomie:

Informáciu z družobného stretnutia predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci,

Informáciu z priateľského futbalového stretnutia výberu U15 BFZ – výber JmKFS U15,

Informáciu o aktuálnom stave štadiónov III. ligy z hľadiska ich infraštruktúry, prednesenú predsedom ŠTK BFZ,

List ŠK Lozorno–Odpovedať listom, že rozhodnutie KRaD BFZ je konečné

List ŠK Báhoň –  Žiadosť o výnimku v počte mládežníckych družstiev.

VV BFZ prediskutoval žiadosť ŠK Báhoň a prijal poplatky za chýbajúce mládežnícke družstvá od súťažného ročníka 2016/2017.

Uznesenie 9/30

VV BFZ schvaľuje výšku poplatku za chýbajúce mládežnícke družstvá pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovne

Za 1 chýbajúce družstvo 1000€

Za 2 chýbajúce družstvá 3000€ t. j 4000€

Za 3 chýbajúce družstvá 5000€ t. j 9000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

List MŠK Senec – Odstupuje na ŠTK BFZ

List FK Inter Bratislava –  Odstupuje na ŠTK BFZ

Informáciu o rokovaní  k zmene mobilného operátora

Informáciu k odovzdávanie pohárov pre víťazov jednotlivých súťaží

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 30.05.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 29 zo zasadnutia VV BFZ dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 29
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Pozvaní:  Richtárik, Novák

Ospravedlnení: Ferik , Novák , Badinský, Richtárik

 PROGRAM:

1.Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2.Kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.5.2016 – p. Jánošík

4,Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii p.Farbula

5. Schválenie účasti výberu BFZ u14 na turnaji „ Kouba cup 2016“ 21-25.8.2016 – p. Farbula

6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník  2016/2017 – p. Richtárik

7.Informácia  o plnení zmluvy so spoločnosťou TIPOS – p. Farbula

8.Informácia k pripravovanému stretnutiu predsedov a sekretárov družobných FZ – p. Jánošík

9.Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov – p.Farbula

10.Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 9.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o priebehu konferencie, diskusných príspevkoch

Uznesenie 1/29

VV vyhodnotil pripomienky, ktoré odzneli v diskusii, zároveň konštatoval, že  ich prípadné etablovanie do aplikačnej praxe je závislé od schválenia príslušnými zväzovými orgánmi.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie účasti výberu BFZ na medzinárodnom turnaji U14 „ Kouba cup 2016“

Sekretár BFZ informoval o pozvánke od družobného futbalového zväzu JmKFS na turnaj „ KOUBA CUP“ pre výber BFZ U14 v mesiaci August 2016

Uznesenie 2/29

VV schvaľuje účasť regionálneho výberu BFZ U14 Na medzinárodnom turnaji „KOUBA CUP 2016“ ukladá regionálnemu trénerovi zostaviť nomináciu a realizačný tím

Zodpovedný: Reg. Tréner p. Novák         Termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Sekretár BFZ, v zastúpení predsedu ŠTK predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/29

VV schvaľuje termín podania  prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 elektronickou prihláškou cez ISSF systém od 15.6.2016 do 4.7.2016 a ukladá  doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 4.7.2016 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 4.7.2016 do 12:00 hod. a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –  Informácia o plnení zmluvy so spločnosťou TIPOS

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o kontrole plnenia zmluvy so spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS vyhodnotila plnenie zo strany BFZ ako dostatočné – bez pripomienok

VV berie na vedomie informáciu o plnení zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Informácia o pripravovanom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci v dňoch 11 – 12.5.2016

VV berie na vedomie prípravu o stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v dňoch 11 – 12.5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Sekretár BFZ predniesol návrh na vyhlasovanie ankety o gól mesiaca počas súťažného ročníka prostredníctvom sociálnej siete, o ktorom budú hlasovať fanúšikovia a najlepší gól bude ocenený od BFZ

Uznesenie 4/29

VV schvaľuje návrh sekretára BFZ o vyhlasovaní ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o usporiadaní finále pohára BFZ zo strany  FK Lamač Bratislava

Informáciu z turnaja o „TROFEJ BELEHRADU“ kategórie U 14 v dňoch 6 – 8.5.2016, kde výber BFZ obsadil 2.miesto

Informáciu o konaní konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave

Informáciu z pracovného stretnutia k reorganizácii súťaží SFZ

Informáciu z družobných stretnutí výberov BFZ U13 a U14 na Južnej Morave

Informáciu o hlasovaní per rollam o nominácii R na licenciu P

Informáciu z fyzických previerok R dňa 3.5.2016

List TJ Záhoran Jakubov a odstupuje ho na KRaD BFZ

Predseda KRaD požiadal o finančný príspevok na 10. ročník „REFEREE CUP 2016“ , ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2016 a nie v januári 2017.

Uznesenie 5/29

VV schvaľuje finančný príspevok vo výške 250€ na 10.ročník REFEREE CUP 2016 v mesiaci jún 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV sa zaoberal požiadavkou matriky SFZ vo veci zaujatia stanoviska k schváleniu organizačno – právnej zmeny ŠK Senec a,s – ŠK 1923 Gabčíkovo a.s a ukladá sekretárovi zaslať odpoveď na SFZ

Zodpovedný: sekretár BFZ                                    Termín: 15.5.2016

Sekretár BFZ predložil cenovú ponuku na zmenu mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ.

Uznesenie 6/29

VV poveruje sekretára BFZ  rokovať o  zmene mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ

Zodpovedný: Sekretár BFZ                      Termín: Najbližšie  zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Bratislava, 09.05.2016                                            Zapísal: Ján Farbula                                                                                                          Vedúci sekretár BFZ

 

 

Zápisnica z riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Zápisnica

S riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Prítomní: viď prezenčná listina

Program konferencie

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 7. Schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018
 8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2015
 9. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ previedol predsedajúci konferencie p. Milan Lônčík.

K bodu 2 – Predsedajúci predniesol návrh VV BFZ, ktorý odporúča schváliť konferencii pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú komisiu, skrutátorov a overovateľov zápisnice

K bodu 3 – Predsedajúci predniesol návrh schválenia programu konferencie

K bodu 4 – Predseda BFZ p. Juraj Jánošík a GS SFZ p. Jozef Kliment odovzdali ocenenia zástupcom FK, ktorý sa dožili životného jubilea:

Strieborný odznak SFZ – p. Ondrej Trnovský  65 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ján Sabo  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Milan Bombala  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Anton Herhonek  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Rudolf Kovár  60 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ivan Kolembus  50 rokov

Ocenenia BFZ

Milan Lodnánek         OFK Dunajská Lužná            60 r.

Peter Kučerka             ŠK Svätý Jur                     60 r.

Jaroslav Ferík              FC Rohožník                      50 r.

Bohuslav Lopoš         TJ Slovan Viničné              85 r.

Ján Kováč                  FK Slovan Most p/BA         60 r.

Vladimír Báchor       FC Rohožník                        50 r.

Štefan Slezák             PŠC Pezinok                         75 r.

Jozef Minarovič        Rozhodca BFZ                      70 r.

Štefan Ľupták           Rozhodca BFZ                      60 r.

Rudolf  Lehuta          Rozhodca BFZ                      60 r.

Ivan Brhel                  OFK Dunajská Lužná         50 r .

Ladislav Mittuch      TJ Rovinka                            50 r.

Michal Zachar          TJ Rovinka                            50 r.

Vladimír Wänke       Funkcionár BFZ                   70r.

K bodu 5 – Správu o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ predniesol predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý zhrnul prácu predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od poslednej konferencie.

 

K bodu 6 – Správu revíznej komisie BFZ predniesol predseda RK BFZ p. Dušan Badinský. Poznamenal, že komisia nemusela počas obdobia od poslednej konferencie riešiť žiaden podnet.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015

K bodu 7 –  Predsedajúci konferencie BFZ p. Lônčík predložil konferencii informáciu s VV BFZ, ktorý zobral na vedomie návrh strategického plánu rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 a odporúča konferencii strategický plán rozvoja futbal v BFZ na roky 2016 – 2018 schváliť.

K bodu 8 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol konferenciii správu o hospodárení BFZ za rok 2015

Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok

K bodu 9 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predložil konferencii rozpočet BFZ na rok 2016, ktorý VV BFZ na svojom zasadnutí zobral na vedomie a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

K bodu 10 – V diskusných príspevkoch vystúpili

GS SFZ p. Jozef Kliment – Pozdravil všetkých delegátov od prezidenta SFZ p. Jána Kováčika. Informoval delegátov o rekonštrukcii štadiónov na Slovensku, Pripomenul úspech reprezentačného družstva seniorov, ktoré sa prebojovalo na záverečný šampionát ME do Francúzska, Informoval o finančnej podpore zo strany SFZ vo výške 2.000 000 € na výstavbu ihrísk s umelou trávou v rámci projektu HATT RICK IV. Informoval delegátov o pripravovaných novelizáciach noriem SFZ – stanovy, registračný a prestupový poriadok.

 1. Rendek ( Slovan Most pri Bratislave) – Zaujímal sa , ako bola prešetrená žiadosť FK Slovan Most pri Bratislave na činnosť delegáta stretnutia v stretnutí III. ligy Lokomotíva D. N. Ves – FK Slovan Most pri Bratislave
 2. Kostolanský ( Slovan Ivanka pri Dunaji) – Požiadal vedenie BFZ, aby sa väčšou mierov zúčastňovali predstavitelia BFZ na stretnutiach mládeže a akým spôsobom sú koordinované výbery BFZ v jednotlivých kategóriach.
 3. Badinský – Požiadal o vysvetlenie, ako má postupovať samospráva mesta Senec, keď rozhodnutím vedenia ŠK Senec a.s bolo toto preregistrované v zmysle OR na ŠK Gabčíkovo so zmenou sídla spoločnosti mimo územie nielen mesta Senec ale aj mimo Bratislavský kraj a čo sa stane shráčmi, ktorý bývajú v Senci a okolí a nemajú záujem dochádzať do Gabčíkova a v prípade prestupu do MŠK Senec alebo daľších klubov bude musieť byť vyplatené výchovné v zmysle RaPP SFZ.
 4. Salenka – Odpovedal p. Kostolanskému a vysvetlil princípy výberov BFZ
 5. Suchý – Vyslovil spokojnosť s reorganizáciou súťaží v kategórii seniorov od súťažného ročníka 2015/2016, keď sa jednotlivé stupne súťaží, najmä však IV. liga na úrovni BFZ a V. ligy na úrovni ObFZ mesto aj vidiek skvalitnili. Taktiež spomenul pripravovanú reorganizáciu súťaží SFZ, kde poznamenal že prioritu by mal mať návrh SFZ a RFZ by si nemali dokazovať svoju silu zasahovaním do reorganizácie súťaží SFZ. Samozrejme, môžu prísť rôzne návrhy, na ktorých sa nie vždy všetci zhodnú ,ale najdôležitejšie je dodržiavať stanovy SFZ , dodržiavať územné členenie RFZ a je potrebný byť v týchto veciach konzistentný. Poďakoval SFZ za umožnenie prednášky o implementácii zákona o športe v praxi na území BFZ, ktorú futbalová verejnosť v BFZ prijala s veľkým záujmom.

Pripomenul tiež, že aj zástupcovia BFZ a on bol jedným z nich sa podieľali na novelizácii noriem a predpisov a mrzí ho , že nie všetky pripomienky boli vypočuté najmä tie, ktoré vyplývajú s praxe a trpia nimi družstvá v najnižších súťažiach na úrovni ObFZ a napriek tomu sa schváli aj nezmysel,aj keď vieme ,že to nie je dobré už na začiatku. BFZ mal, má a bude mať pevné miesto v Slovenskom futbale a musí byť rešpektovaný.

Pred plénom konferencie požiadal GS SFZ, aby váhou svojej osobnosti prispel k čo najlepšej príprave noriem a aby tieto boli jasné a vyhovujúce aj pre FK na úrovni ObFZ.

 1. Straka – Predseda matričnej komisie BFZ poznamenal, že pri zostavovaní nového RaPP SFZ neboli vypočuté všetky pripomienky najmä zo strany FK, napriek tomu táto dôležitá norma bola prijatá konferenciou SFZ v júni 2015 a ukázala sa ako nedopracovaná a nevyhovujúca a po pripomienkach zo strany FIFA musí byť dopracovaná. Požiadal o prehodnotenie zrušenia hosťovania hráčov – amatérov, len v BFZ bolo v prestupovom období 1.7.2015 – 30.9.2015 a 1.1.2016 – 15.3.2016 vykonaných 1063 žiadostí o hosťovanie a v  prípade zrušenia môže mať likvidačné následky najmä na menšie FK. Predložil príklad prestupového poriadku Rakúskeho futbalového zväzu, s ktorého by si tvorcovia tejto normy mali vziať príklad. Takúto dôležitú normu je potrebné pripraviť, nechaj ju potrebný čas pripomienkovať a najlepšiu verziu prijať.

GS SFZ p. Kliment – K reorganizácii súťaží SFZ povedal, že sú zhromaždené návrhy ÚLK, RFZ a po prehodnotení bude to najlepšie navrhnuté na schválenie konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 3.6.2016 v Bratislave.Na prípravách noriem sa podieľajú ľudia s právnym vzdelaním, každá takáto norma musí byť pripomienkovaná a relavantné pripomienky musia byť zapracované do normy.

 1. Balog ( ŠK Bernolákovo) – Vystúpil s požiadavkou, aby bola zjemnená norma v pripade neskorej úhrady mesačnej zbernej faktúry, na čo doplatil aj klub ŠK Bernolákovo, keď oneskorene uhradil mesačnú zbernú faktúru a boli mu odpočítané body v tabuľke.
 2. Mesároš ( FK Lamač) – Navrhol, aby študentské hosťovania nahradil v prípade zrušenia hosťovania v novom RaPP študentský prestup bez finančného vyrovnania medzi klubmi po dobu štúdia.
 3. Wänke ( FK ŠK Danubia – Hrubý Šúr) – Pripomenul , že norma FIFA sa vzťahuje na hráčov – profesionálov a normu pre amatérov si môže upraviť každý republikový futbalový zväz podľa seba.

Bod 11 –  Predseda mandátovaj komisie predniesol správu mandátovej komisie . Celkovo bolo na konferenciu BFZ pozvaných 89 osôb, z toho 65 delegátov s právom hlasovať a 24 hostí.

Prítomných delegátov s právom hlasovať je 46 t.j 70,77%

Prítomných hostí je 16 t.j 66,67%

Mandátová komisia konštatuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Bod 12 – Predseda návrhovej komisie p. Šimonič  predložil delegátom konferencie návrh uznesenia:

Konferencia BFZ schvaľuje:

Uznesenie č. 1

Pracovné predsedníctvo konferencie BFZ : Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Mandátová komisia konferencie BFZ: Miroslav Bóc – predseda, Tomáš Straka – člen, Ľubomír Zápražný – člen

Návrhová komisia konferencie BFZ: Boris Šimonič – predseda, Tomáš Žiak – člen, Ľuboš Pavlovič – člen

Skrutátori konferencie BFZ: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ konferencie: Ján Farbula

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje predložený návrh programu konferencie bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3  

Konferencia BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 bez pripomienok

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 45 , Proti – 1, Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2016, predložený predsedom ekonomickej komisie BFZ p. Ondrejom Trnovským bez pripomienok.

Počet prítomných delegátov s právom hlasovať v čase hlasovania: 46

Za – 46 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Konferencia BFZ berie na vedomie

 1. Informáciu, že konferencia BFZ bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Konferencia berie na vedomie správu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ od poslednej konferencie
 3. Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015
 4. Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok
 5. Správnu mandátovej komisie, že konferencia BFZ je uznášaniaschopná

Konferencia BFZ ukladá:

Vyhodnotiť priebeh konferencie, diskusné príspevky a priajť k nim prípadné uznesenia

Terrmín: najbližšie zasadnutie VV BFZ                 Zodpovední : Predseda BFZ a VV BFZ

Bratislava , 21.4.2016

Zapísal: Ján Farbula

Overovatelia zápisnice:       Ivan Kružliak:                                              Dušan Paška:

Zápisnica č. 28 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. apríla 2016

Zápisnica č. 28
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. apríla 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní: , Richtárik, Teleky

 PROGRAM:

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.4. 2016 – p. Jánošík
 4. informácia z pracovného stretnutia s predstaviteľmi ZsFZ – p. Farbula
 5. Informácia o priebehu súťaží – p. Richtárik
 6. Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva – p. Farbula
 7. Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis – p. Farbula
 8. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Podpredseda BFZ p. Baxa požiadal o zmenu programu a to bod 4 schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

VV Schvaľuje požiadavku podpredsedu BFZ p. Baxu na zaradenie bodu 4 – schválenie FK Stupava na zaradenie do programu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT a tým posunutie jednotlivých bodov programu, ako bolo navrhnuté

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania

Za:  8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT

Podpredseda BFZ p. Baxa predniesol uznesenie z VV ObFZ Bratislava – vidiek zo dňa 16.3.2016, kde VV ObFZ Bratislava – vidiek schválil  FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT miesto ŠK Tomášov, ktorý listom oznámil odstúpenie od projektu

Uznesenie 1/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o odstúpení ŠK Tomášov od projektu a schvaľuje FK Stupava na zaradenie do projektu HATTRICK na vybudovanie ihriska s UT pri splnení podmienok voči SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o stretnutí s predstaviteľmi ZsFZ, s ktorého je spracované komuniké

VV berie na vedomie komuniké s pracovného stretnutia predstaviteľov BFZ a ZsFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Informácia o priebehu súťaží

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predniesol informáciu o priebehu súťaží v jednotlivých kategóriach, informoval o neodohratých stretnutiach v kategórii žiakov a dorastu, ktoré boli odložené z dovôdu nepriaznivého počasia.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 8  Zdržal sa: 8

K bodu 7 –  Príprava konferencie BFZ, návrh pracovného predsedníctva

Predseda BFZ predniesol návrh pracovného predsedníctva , predsedov mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice na konferenciu BFZ, konanú dňa 13.4.2016.

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a odporúča ho konferencii schváliť

Pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Jozef Kliment, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík

Predseda Mandátovej komisie: Miroslav Bóc

Predseda návrhovej komisie : Boris Šimonič

Skrutátori konferencie: Dušan Štofík, Mária Krčová

Overovatelia zápisnice: Dušan Paška, Ivan Kružliak

Zapisovateľ: Ján Farbula

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie spolupráce so spoločnosťou Futbalservis

Sekretár BFZ predniesol návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis, ktorá vypracovala cenovú ponuku na nákup futbalových lôpt a v prípade spolupráce predložila marketingové plnenie voči BFZ

Uznesenie 3/28

VV berie na vedomie návrh spolupráce so spoločnosťou Futbal servis  a poveruje vedúceho sekretára spoločne s predsedom komisie marketingu a partnerov jednaním na úrovni sponzorov za účelom spolupráce so spoločnosťou Futbal servis.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu pripravovanom pracovnom stretnutí predstaviteľov BFZ a Pražského futbalového zväzu v Prahe v dňoch 14 – 15.4.2016

Informáciu o pripravovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov družobných futbalových zväzov v Bratislave v dňoch 11 – 12.5.2016

Informáciu o príprave Medzinárodného turnaja dorastencov v kategórii U17 „ DANUBE CUP 2016“

Informáciu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o riešení podnetov zo strany FK, ktoré boli na komisiu zaslané podaním na komisiu cez ISSF systém a elektronickou poštou.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2016

Bratislava, 11.04.2016                                                                          Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                 Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 27 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. marca 2016

Zápisnica č. 27
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 8. marca 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik, Teleky, Medveď ( od bodu 3)

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený: Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, informácia z VV SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie pracovnej komisie – Danube cup 2016 u17 – p. Jánošík

5. Návrh doplnenia RS BFZ pre súťaže prípraviek – p. Teleky

6. Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

7. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

8. Schválenie na ocenenia bronzovým odznakom SFZ – p. Jánošík

9. Schválenie na ocenenie jubilantov v rámci BFZ – p. Farbula

10. Schválenie programu konferencie – p. Jánošík

11.Rôzne

12.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 2/26 trvá,3/26 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie pracovnej skupiny  pre organizáciu turnaja U17 Danube cup 2016

Predseda  BFZ predložil návrh pracovnej skupiny k organizácii medzinárodného futbalového turnaja U17 Danube cup v zložení: Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander  Teleky

Uznesenie 1/27

VV schvaľuje predložený návrh pracovnej skupiny pre Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj U17  Danube cup 2016 v zložení
Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander Teleky

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Návrh doplnenia RS v ročníku 2015/2016 pre súťaže prípraviek

Predseda KM BFZ predložil návrh doplnenia RS pre súťažný ročník 2015/2016. Problémom sú stretnutia tzv. dvojičiek, ktoré nehrávajú svoje stretnutia tak, ako ich majú vyžrebované a menia termíny. V mnohých zmenených stretnutiach však nastupujú tí istý hráči so súťaží PMA1, PMB1, PMC PMA2 a PMB2, ktorý v jeden deň odohrajú stretnutie za PMA1 alebo PMA2  a druhý deň za PMB1, PMB2 alebo PMC. Predseda KM BFZ navrhuje, aby sa stretnutia tzv. trojičiek a dvojičiek v súťažiach PMA1, PMB1 , PMC, PMA2 a PMB2 odohrali v ten istý deň v poradí –

1 stretnutie PMA1 2  stretnutie PMB1 a 3 stretnutie PMC

1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

Uznesenie 2/27

VV schvaľuje predložený návrh a dopĺňa znenie RS čl. 7.2 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 v znení

Stretnutia  prípraviek toho istého klubu v súťaži PMA1, PMB1, PMC, PMA2 a PMB2 odohrať vždy v sobotu alebo v nedeľu v tomto poradí

Súťaže PMA1, PMB1 a PMC: 1 stretnutie PMA1, 2 stretnutie PMB1, 3 stretnutie PMC

Súťaže PMA2- PMB2  1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

V prípade odsúhlasenia o zmene stretnutia v pracovnom dni sa stretnutia odohrajú v opačnom poradí

 Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil na schválenie termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/27

VV schvaľuje termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017, predloženú predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil VV návrh na vyradenie R p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 za hrubé porušenie štatútu  R.

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 , predložené predsedom KRaD

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie na ocenenie bronzovým odznakom SFZ

Predseda  BFZ predložil návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

K bodu 9 –  Schválenie na ocenenie jubilantov za BFZ

Sekretár BFZ predložil návrh členov BFZ, ktorý boli navrhnutý ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Uznesenie 5/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie členov BFZ, ktorý boli navrhnutí ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie programu konferencie

Predseda BFZ predložil na schválenie program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 14.4.2016 o 18:00 v DK Ružinov

Uznesenie 6/27

VV schvaľuje návrh programu riadnej konferencie BFZ, predložený predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Rôzne

.VV berie na vedomie

Informáciu o podpise protokolu s JmKFS

Informáciu so stretnutia s predstaviteľmi FS Budapest a predsedom Pražského fotbalového svazu

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D

Informáciu o lístkoch na stretnutia SR U21 a seniorov SR

Informáciu o ZHL žiakov a prípraviek – VV ukladá  vedúcemu sekretárovi  BFZ odoslať list na ŠK Šenkvice.

Informáciu o ZT BFZ seniorov – predseda ŠTK predniesol zúčtovanie ZT seniorov a dorastu.Požiadal VV BFZ o vrátenie časti poplatku vo výške 108€ pre družstvá seniorov skupiny B z dôvodu neodohratia všetkých plánovaných stretnutí.

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje vrátenie časti poplatku pre družstvá seniorov skupiny Bvo výške 108€ za neodohratie všetkých plánovaných stretnutí tak, ako navrhol predseda ŠTK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 08.03.2016

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.26 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16.02.2016

Zápisnica č. 26
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 16. februára 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik

Pozvaní: Chvíľa, Roman, Richtárik, Marko, Trnovský

Ospravedlnení: Baxa, Ferik, Chvíľa, Roman, Marko

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o pláne výberu BFZ seniorov – amatérov na rok 2016 – Marko

4, Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015- Chvíľa

5,Informácia z VV SFZ – Jánošík

6,Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe – Jánošík, Farbula

7,Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017 – Richtárik

8, Schválenie termínu superpohára – Richtárik

9,Schválenie termínu konferencie BFZ – Farbula

10,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016 – Trnovský

11, Schválenie na ocenenie pre jubilantov – Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 11/23 trvá, Uznesenie 4/ 25 je bodom programu zasadnutia, Uznesenie 5/25 trvá, Uznesenie 16/2 trvá, Ostatné uznesenia boli splnené.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Uznesenie 1/26

VV ukladá vedúcemu sekretárovi urgovať stanovisko na list GS SFZ zo dňa 18.11.2015 ( uznesenie 11/23) a požiadať, aby sa zasadil váhou svojej osobnosti o zmiernenie tvrdosti predmetnej normy, regulujúcej vylúčenia mužstiev zo súťaží z dôvodu akýchkoľvek 3 vyhlásení kontumačného výsledku ( SP čl. 84).                                         Termín: 18.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár predniesol návrh plánu o činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov. Realizačný tím bude počas jarnej časti sledovať vytipovaných hráčov pre výber seniorov – amatérov, v prípade potreby a záujmu zo strany FS Belehrad odohrá prípravné stretnutie s FS Belehrad. Od augusta 2016 bude vytvorená širšia nominácia, ktorá absolvuje tréningové jednotky v mesiacoch september a október a v mesiaci november by sa mali odohrať amatérske Majstrovstvá Slovenska. Termín bude určený neskôr.

Uznesenie 2/26

VV schvaľuje predložený návrh o pláne činnosti výberu BFZ seniorov – amatérov okrem stretnutia s FS Belehrad a výber sa začne pripravovať od mesiaca august 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Vedúci sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV BFZ berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Informácia s VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu aktívu ŠTK a prednášky o zákone o športe

Vedúci sekretár spoločne s predsedom predniesli návrh o termíne aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 spoločne  s prednáškou o implementácii zákona o športe v praxi na deň 9.3.2016

Uznesenie 3/26

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh sekretára BFZ a predsedu ŠTK o termíne konania aktívu ŠTK a prednáške o implementácii zákona o športe v praxi  a to 9.3.2016 o 17:00 hod. Aktív ŠTK a o 18:00 hod. prednášku o implementácii zákona o športe v praxi v DK Ružinov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –   Informácia o príprave termínovej listiny na ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil návrh termínovej listiny na súťažný ročník 2016/2017. Predbežný začiatok seniorských súťaží TIPOS III. a TIPOS IV. ligy sk. Bratislava, III. ligy st. dorastu  je stanovený na termín 6-7.8.2016, Súťaž SZRL a MZRL je stanovená na termín 20-21.8.2016.

VV berie na vedomie predloženú termínovú listinu na súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie termínu superpohára

Predseda ŠTK predložil návrh termínu superpohára na termín 6.8.2016 na území BFZ. S týmto termínom súhlasia aj zástupcovia JmKFS.

Uznesenie 4/26

 VV BFZ schvaľuje termín superpohára dňa 6.8.2016 o 17:00 hod. na území BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 –  Schválenie termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár predniesol návrh termínu zvolania hodnotiacej konferencie na termín 14.4.2016 o 18:00 hod.

Uznesenie 5/26

 VV schvaľuje predložený termín 14.4.2016 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 –  Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ predložili dopracovaný rozpočet na rok 2016 ku schváleniu

Uznesenie 6/26

VV súhlasí s  rozpočtom BFZ na rok 2016, predloženým  predsedom EK BFZ a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Schválenie na ocenenie pre jubilantov

Vedúci sekretár predložil zoznam jubilantov, ktorý v jednotlivých FK dovŕšili životné jubileum

VV berie na vedomie predložený zoznam jubilantov a ukladá vedúcemu sekretárovi prerozdeliť jednotlivých ocenených podľa klubovej príslušnosti na jednotlivé ObFZ.  Termín: 29.2.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 –  Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o vyhodnotení plesu BFZ a 11-ky roka 2015

Informáciu o mládežníckych družstvách FK III. a IV. ligy,

List FC Malacky a ŠK Žolík Malacky a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom T: 29.2.2016

Informáciu o úhradách ZHL, ZT seniorov a dorastu,

Informáciu o projekte turnaja U17 – 6 družstiev

Termín  pracovného stretnutia BFZ – Budapest (17.2.2016 Györ)

Termín stretnutia BFZ – JmKFS na Morave 19.2.2016 ( Pasohlávky 13:00 hod.)

Vyhodnotenie turnaja Attract Kerobaj 2016

Informáciu o zaradení ŠK Tomášov do projektu HatRick IV  namiesto PŠC Pezinok

List FK Inter Bratislava a ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať listom  T: 29.2.2016

List p. Romana Smirnova a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom  T: 29.2.2016

 

Bratislava, 16.2.2016                                                                             Zapísal: Ján Farbula                                                                                                                                                Vedúci sekretár BFZ

 

Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV BFZ dňa 18.01.2016

Zápisnica č. 25
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 18. januára 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní:Teleky, Orlický

Ospravedlnený: Orlický

PROGRAM

1, Otvorenie a schválenie programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o činnosti KŽF BFZ – p. Orlický

4. Informácia o počte mládežníckych družstiev v kluboch III. a IV. ligy – p.Teleky

5. Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS – p. Jánošík

6. Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015 – pp. Jánošík, Farbula

7. Schválenie odmeny pre p. Valka za prácu pre BFZ – p. Jánošík

8. Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Pavlíka na rok 2016 – p. Jánošík

9. Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016 – p. Trnovský

10. Rôzne

11. Záver
 K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu  
Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenia boli splnené, uznesenie, Uznesenie 16/2 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o činnosti KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ predložil písomnú hodnotiacu správu o činnosti komisie za rok 2015

VV berie na vedomie správu o činnosti KŽF BFZ za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 – Informácia o počte mládežníckych družstiev v súťažiach III. a IV. liga

Predseda KM BFZ p. Teleky predložil zoznam mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ

VV berie na vedomie informáciu o počte mládežníckych družstiev FK, ktoré sú zaradené v súťažnom ročníku 2015/2016 do III. a IV. ligy BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5- Schválenie prerozdelenia financií od spoločnosti TIPOS

Predseda BFZ oznámil členom VV BFZ, že  na konci roka 2015 bola podpísaná zmluva medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS prispeje BFZ sumou 21500€, s toho 5500€ je určených na prenájom ihriska v Dunajskej Lužnej pre výbery BFZ a 16000€ je určených pre FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov. Predseda navrhol prerozdelenie pre družstvá IV. ligy BFZ vo výške 800€/ FK a zakúpenie bannerov s logom spoločnosti TIPOS s uvedeného príspevku

Uznesenie 1/25

VV schvaľuje návrh predsedu o prerozdelení finančného príspevku spoločnosti TIPOS pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/20165 vo výške 800€ na FK, ktoré sú zaradené do IV. ligy BFZ v kategórii seniorov, zakúpenie a výrobu bannerov spoločnosti TIPOS pre každý FK IV. ligy BFZ v kategórii seniorov pre jarnú časť súťažného  ročníka 2015/2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – . Informácia o finančnom plnení partnerov BFZ za rok 2015

Sekretár BFZ predložil finančné plnenie partnerov za rok 2015.

VV berie na vedomie finančné plnenie partnerov za rok 2015

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – . Schválenie odmeny pre p.Valka za rok 2015

Predseda BFZ navrhol odmenu pre p. Valka za prípravu článkovz rôznych turnajov, ktoré sú zverejňované na web stránke BFZ

Uznesenie 2/25

VV schvaľuje odmenu  pre p. Milana Valka za prácu pre BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p.Pavlíka

Predseda BFZ predložil návrh na odmenu za prácu s ISSF systémom  za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka

Uznesenie 3/25

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ a odmenu za prácu s ISSF systémom za každé spracované kolo v roku 2016 pre p. Pavlíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predniesol návrh rozpočtu BFZ na rok 2016.

Uznesenie 4/25

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh rozpočtu BFZ na rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ spoločne so sekretárom BFZ dopracovať plán v znení pripomienok                   Termín: 31.1.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom pracovnom stretnutí zástupcov VV JmKFSa BFZ v mesiaci február na území JmKFS.

Príprava memoranda BFZ – Budapešt, BFZ – Praha ,

VV boli predložené vyjadrenia p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sietach na adresu zväzu.

Uznesenie 5/25

Na základe vyjadrení p. Jozefa Valacsaya na sociálnych sieťach na adresu futbalového zväzu VV BFZ podáva podnet na začatie disciplinárneho konania voči osobe Jozefa Valacsaya a ukladá sekretárovi, aby o podnete informoval DK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Informácia o Príprave II. Reprezentačného  plesu a 11- ky roka 2015,

Zverejniť na web stránku informáciu k 2% z daní.

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 8.2.2015 v sídle zväzu.

Zápisnica č.24 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.12.2015

Zápisnica č. 24
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11.decembra 2015, Budmerice

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Teleky, Richtárik, Trnovský, Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení:
Program :
1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík                                                                               2,kontrola plnenia uznesení – p. Farbula                                                                                       3,,informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 04.12. 2015  – p. Jánošík                                                         4,Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Jánošík                                                                                                 5,Schválenie štartovného poplatku za ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik                           6,Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek – p.Teleky                                                               7,Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016   – p. Farbula                                                       8,Rôzne                                                                                                                                                                   9,Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Pred začiatkom zasadnutia predseda BFZ požiadal šlenov VV BFZ o schválenie, či sa zasadnutia môžu zúčastniť p. Valko a p. Príkopa, ktorý boli pozvaný na 19:30.

Hlasovanie k prítomnosti p. Valka a p. Príkopu k účasti na zasadnutí VV BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 1

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4 –  Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Podpredsedovia  BFZ  navrhli na funkciu člena RK SFZ za BFZ p. Ivana Čuhara, ktorý generálnym sekretárom Slovenského futsalu a prejavil záujem pracovať v RK SFZ.

 Uznesenie 1/24

 VV súhlasí s návrhom podpredsedov BFZ a navrhuje p. Ivana Čuhara za člena RK SFZ za BFZ

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil rozpočet na ZT seniorov a dorastu a navrhol výšku štartovného poplatku na 540€ pre seniorov a 225€ pre dorast a požiadal o schválenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava o zaradenie do ZT seniorov miesto odhláseného družstva FC Malacky.

Uznesenie 2/24

 VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK na zaradenie futsalového družstva Slov – Matic FOFO Bratislava do ZT BFZ v kategórii seniorov a taktiež schvaľuje návrh predsedu ŠTK na základe rozpočtu štartovný vklad  na ZT BFZ nasledovne:

Seniori  540 €/ družstvá BFZ  a 640€/ družstvá mimo BFZ

Dorast  225 € / družstvo

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 8 , proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  6 – Informácia o priebehu ZHL žiakov a prípraviek

Predseda KM BFZ p. Alexander Teleky informoval vo všeobecnosti o turnaji v Šenkviciach za účasti družstiev zo SR a ČR, MHT Bratislava cup 2015 a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek

VV Berie na vedomie informáciu predsedu KM BFZ o uskutočnených turnajoch a o dlhodobom turnaji – Zimnej halovej ligy žiakov a prípraviek o pohár predsedu BSK

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7- Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1. Polrok 2016

Predseda BFZ  predložil návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Uznesenie 3/24

VV Schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2016

Január  -18.1.2016

Február – 8.2.2016

Marec – 7.3.2016

Apríl – 11.4.2016

Máj – 9.5.2016

Jún – 6.6.2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Prípravu 2. Reprezentačného plesu a 11- ky roka

Informáciu k MHT Bratislava cup 2015

Informáciu o vstupe spoločnosti TIPOS ako partnera IV. ligy Bratislava

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2016

Žiadosť TJ Malinovo o finančný príspevok na vybudovanie ihriska pre mládež

Informáciu o potrebnej zmene termínu Superpohára na júl 2016.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 18.1.2016.

 

Budmerice 11.12.2015                                                                    Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.23 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.11.2015

Zápisnica č. 23
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11. novembra 2015, Bratislava, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Príkopa

Ospravedlnení: Badinský

Program :
1, Otvorenie  – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení  – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5, Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

7, Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy – p. Richtárik

8, Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions cup a zmenu v RT – p. Farbula

9, Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Baxa, p. Suchý

10, Schválenie programu pracovného stretnutia zo zástupcami FK – p. Jánošík

11, Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ – p. Jánošík

12,Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11- ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Uznesenie 1/23

VV schvaľuje zakúpenie 60 ks zástav s logom BFZ o rozmere 150×300 cm a schvaľuje predajnú cenu 1ks á 25€ pre FK. Pre súťaže III. a IV. liga bude vyvesenie zástav s logom BFZ na majstrovských stretnutiach od jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 povinné.

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ

Predseda BFZ navrhol odmeny pre pracovníkov BFZ za ich prácu.

Uznesenie 2/23

VV schvaľuje odmeny pre pracovníkov BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK podal  informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu.

VV berie na vedomie informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu a presúva termín prihlásenia sa do turnajov do 30.11.2015. Výška štartovného poplatku bude schválená na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1

Bod  7 – Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy

Predseda ŠTK predložil návrh manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy.

Uznesenie 3/23

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov o podmienkach zaradenia družstiev do regionálnych súťaží seniorov od súťažného ročníka 2016/2017

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a zmenu v RT

Vedúci sekretár predložil nomináciu výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a taktiež predložil zmenu v realizačnom tíme, kde namiesto asistenta trénera p. Petra Boďa navrhuje p. Jozefa Baloga

Uznesenie 4/23

VV BFZ schvaľuje predložený návrh nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov a taktiež schvaľuje návrh na zmenu v RT na poste asistenta trénera miesto p. Petra Boďa schvaľuje p. Jozefa Baloga

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Návrh na člena RK BFZ predložia podpredsedovia BFZ do termínu 30.11.2015

Uznesenie 5/23

VV schvaľuje termín 30.11.2015 na návrh nového člena RK SFZ za BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Schválenie programu pracovného stretnutia so zástupcami FK

Predseda BFZ predložil návrh programu pracovného zasadnutia so zástupcami FK

Uznesenie 6/23

VV schvaľuje program pracovného stretnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ

Predseda BFZ informoval o príprave II. Reprezentačného plesu BFZ a navrhol cenu vstupného na 59€. Členovia VV navrhli zostať pri cene vstupného tak, ako v minulom roku t. j 50€.

Uznesenie 7/23

VV súhlasí s cenou vstupného na II. reprezentačný ples vo výške 50€ tak ako bolo v minulom roku

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11 – ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu

Predseda navrhol pracovnú skupinu k organizácii vyhlásenia 11- ky roka 2015 v zložení:

Juraj Jánošík

Vladimír Medveď

Dušan Paška

Rudolf Novák

Ján Farbula

Uznesenie 8/23

VV schvaľuje pracovnú skupúinu k organizácii 11- ky roka v navrhnutom zložení

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rozpočte na medzinárodný turnaj U17 v dňoch 13-15.9.2016, predložený p. Trnovským
 • VV berie na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení MHT Bratislava Cup v dňoch 5-6.12.2015 v dome športu.
 • VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL mládeže.
 • VV berie na vedomie finančné plnenie sponzorov BFZ.
 • VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ o príprave memoranda o spolupráci s JmKFS a Györskou župou.
 • VV berie na vedomie list od ŠK Bernolákovo
 • VV berie na vedomie informáciu p, Medveďa o možnostiach využívania ISSF systému.

Predseda BFZ predniesol informáciu o podpísaní zmluvy medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS, ktorej súčasťou je podmienka zmeny názvu súťaže III. ligy na TIPOS III. liga. Každý FK III. ligy pri dodržaní podmienok zmluvy obdrží čiastku 1000€ na súťažný ročník

Uznesenie 9/23

VV schvaľuje zmenu názvu súťaže z III. ligy Bratislava na TIPOS III. liga Bratislava

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Ondreja Trnovského a ocenenie bronzovým odznakom SFZ pre p. Rudolfa Kovára a pre p. IvanaKolembusa

Uznesenie 10/23

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ  na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ondrejovi Trnovskému a bronzovým odznakom SFZ p. Ivanovi Kolembusovi a p. Rudolfovi Kovárovi. VV ukladá predsedovi BFZ predložiť schválený návrh na ocenenie  na najbližšie zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

VV BFZ poveruje predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika prípravou listu pre GS SFZ p. Jozefa Klimenta ohľadne nejasností v normách SFZ (Súťažný poriadok) Termín: 18.11.2015

 

 Bratislava, 18.11.2015                                                     Zapísal: Ján Farbula

                                                                                         Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015

Zápisnica č. 22
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015, Terchová, Hotel Gold

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíľa

Ospravedlnení:  Medveď, Baxa

Program :

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5,Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek – p. Trnovský

6, Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach – p. Bóc

7, Schválenie nového člena KM BFZ – p. Farbula

8,Schválenie zloženia KŽF BFZ – p. Farbula

9, Schválenie zloženia RT amatérov – p. Farbula

10, Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek – p. Farbula

11, Informácia o príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

12, Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

13, Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne(Doprava+štartovné) – p. Kružliak

14, Informácia o turnajoch výberov BFZ(u17 – 15.9.2015, u13,u14 – 23.9.2015,u14 28- 30.9.2015, WU15 30.9.2015) – p. Farbula

15,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení – p. Chvíľa

16, Rôzne

17, Záver

Rôzne

Projekt BFZ – BSK, Príprava kroniky BFZ, Príprava zmluv o spolupráci BFZ – JmKFZ,BFZ – FZ Györ- Moson- Sopron, BFZ – WFV, Regions Cup, Ples BFZ 22.1.2015 + Jedenástka roka, Zakúpenie BIP zástaviek pre R , Zakúpenie zástav s logom BFZ, Príprava pracovného stretnutia zo zástupcami klubov – 20.11.2015 Vajnory, Informácia o prípravných stretnutiach reprezentácie A 13.11.2015 a 17.11.2015, Informácia o návšteve s FS Beograd 16-18.11.2015, Informácia o vyučtovaní Dôvera školský pohár a McDonald cup, Informácia predsedu DK o neuhradených faktúrach, Infomácia o turnaji „Bratislava cup“. Informácia o využití R, pôsobiacich v súťažiach SFZ v súťažiach BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek.

 

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prípravou zoznamu na prerozdelenie  nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 16.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

Uznesenie 1/22

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ  navrhuje do výkonnej komisie siene slávy za BFZ p. Jána Švehlíka a do čestnej rady siene slávy za BFZ Jána Čapkoviča, Jozefa Čapkoviča, Ladislava Jurkemika a Alexandra Vencela st.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek

Predseda EK BFZp. Ondrej Trnovský predložil návrh prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá zo SFZ v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ.

Uznesenie 2/22

VV schvaľuje podmienky prerozdelenia dotácie zo SFZ na mládežnícke družstvá (mimo ÚTM a Grassroots) podľa predloženého návrhu na 3 skupiny

 1. Skupina – FK , ktoré majú viac ako 4 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 200€ polročne
 2. Skupina – FK, ktoré majú najmenej 3 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 100€ polročne
 3. Skupina – ostatné FK ktoré majú mládežnícke družstvo vrátane dievčat – 50€ polročne

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach

Predseda DK BFZ p. Miroslav Bóc informoval o neskoro uhradených faktúrach FK ŠK Bernolákovo a ŠK Tomášov. Úhrada ŠK Bernolákovo bola realizovaná dňa 10.9.2015 a pripísané na účet SFZ dňa 14.9.2015, ŠK Tomášov bola platba realizovaná vkladom na účet dňa 12.9.2015 a pripísaná na účet SFZ dňa 16.9.2015 a navrhol pokarhanie pre oba FK a v prípade opakovania finančnú pokutu.

Uznesenie 3/22

VV berie na vedomie informáciu predsedu DK o neuhradených faktúrach FK a nesúhlasí s návrhom predsedu DK a žiada DK BFZ  postupovať v zmysle platného RS pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  7 – Schválenie nového člena KM BFZ

Predseda KM BFZ p. Teleky prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ požiadal o schválenie nového člena KM BFZ p. Róberta Polakoviča

Uznesenie 4/22

VV schvaľuje p. Róberta Polakoviča za nového člena KM BFZ s účinnosťou od 9.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie zloženia KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Martin Orlický prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ  predložil návrh zloženia KŽF BFZ.

Martin Orlický – Predseda

Roman Jasovský – Podpredseda

Balážiková Ivana – člen

Horváthová Martina – člen

Uznesenie 5/22

VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženie komisie ženského futbalu BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie zloženia RT výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na schválenie realizačného tímu výberu BFZ seniorov – amatérov, navrhnutého trénerom p. Karolom Markom

Uznesenie 6/22

VV schvaľuje realizačný tím pre výber BFZ v kategórii seniorov – amatérov v zložení

Karol Marko – Hlavný tréner

Peter Boďo – Asistent trénera

Miroslav Filipko – Asistent trénera

Andrej Halás – Fyzioterapeut, masér

Branko Kovačič – Vedúci družstva

Ján Farbula – Technický vedúci (zástupca za BFZ)

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Vedúci sekretár informoval o príprave ZHL žiakov a prípraviek. ZHL žiakov sa odohrá v telocvičniach v Mlynskej doline a na Pántoch, ZHL prípraviek sa odohrá v telocvični v Šenkviciach.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Informácia o príprave ZT seniorov

Predseda ŠTK informoval o prípravách ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie prípravu ZT seniorov a dorastu a žiada predsedu ŠTK pripraviť propozície k jednotlivým ZT do 31.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk

Predseda ŠTK informoval o príprave podmienok zaradenia do súťaží k infraštruktúre štadiónov. Kompletný manuál bude dopracovaný a predložený na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

VV berie na vedomie prípravu podmienok zaradenia družstiev do súťaží III. a IV. ligy a k infraštruktúre štadiónov.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_ Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne – štartovné + doprava

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o preplatenie štartovného a dopravy mikrobusom pre R na medzinárodný turnaj do Brna

Uznesenie 7/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške preplatenia štartovného a dopravy do výšky 300€ na medzinárodný turnaj R v Brne dňa 5.12.2015.

Počet prítomných v čase hlasovani.a  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 14 – Informácia o turnajoch výberov BFZ

Regionálny tréner BFZ p. Rudolf Novák predložil vyhodnotenia výberov BFZ v jednotlivých kategóriach na turnajoch.

VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch výberov BFZ na jednotlivých turnajoch

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 15 – Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení

Predseda komisie marketingu a partnerov p. Chvíľa predložil zoznam partnerov BFZ a finančného plnenia do 30.9.2015

VV berie na vedomie informáciu predsedu komisie marketingu a partnerov o zozname partnerov BFZ a finančnom plnení k 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 16 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Informáciu o rokovaní na BSK

Informáciu o príprave kroniky BFZ

Informáciu o príprave zmlúv medzi partnerskými zväzmi

Informáciu o príprave plesu BFZ + 11- ky roka

Zakúpenie zástav s logom BFZ pre FK III. a IV. ligy od ročníka 2016/2017

Informáciu o vyučtovaní turnajov mládeže Dôvera školský pohár a MC Donalds cup

Informáciu o príprave 21. Ročníka medzinárodného halového turnaja U14 a u15 „Bratislava – cup v dňoch 5-6.12.2015

Informáciu predsedu KRaD o využívaní R a AR , pôsobiacich v súťažiach SFZ pre potreby BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

Zmenu prezidenta OŠK Slovenský Grob

Vzdanie sa funkcie p. Jozefa Chocholouša v komisii pre štadióny a ihriská SFZ

Udelenie akreditácie na školenia trénerov I a II. Kvalifikačného stupňa

Žiadosť o poskytnutie dotácie FK Rača pri príležitosti 90-ho výročia založenia klubu.

Informáciu predsedu ŠTK o prihlásených družstvách do pohára BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Žiadosť o dotáciu pre FK Rača pri príležitosti 90. Výročia založenia FK Rača

Uznesenie 8/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške 250€ pre FK Rača na oslavy 90-ho výročia založenia klubu.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Požiadavka predsedu KRaD na zakúpenie 8 súprav BIP zástaviek pre asistentov rozhodcov

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o zakúpenie 8 sád  BIP zástaviek na náklady BFZ pre AR, zaradených do programu talent – mentor

Uznesenie 9/22

VV schvaľuje zakúpenie 8 sád BIP zástaviek na náklady BFZ pre R v programe talent mentor

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 3, proti -3, zdržal sa -0

Zakúpenie nebolo schválené

Vedúci sekretár predložil žiadosť o doplnenie výstroja pre regionálne výbery u 12 a u 13

Uznesenie 10/22

VV schvaľuje zakúpenie výstroje pre výbery BFZ u12 a u13 v množstve:

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u12

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u13

40 ks treningových tričiek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

 

 Terchová, 9.10.2015                                                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                                                  Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.9.2015

Zápisnica č. 21
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 14. septembra 2015 v Senci, NTC Senec.

Prítomní: Jánošík, Suchý,Kružliak, Lônčík, Paška, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,Orlický, Teleky,Darlea

Ospravedlnení:  Medveď, Ferik,Baxa
Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3,Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

4,Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ kategória seniori – p. Jánošík

5,Schválenie predsedu KM BFZ – p. Jánošík, p. Suchý

6,Schválenie predsedu a členov KŽF BFZ – p. Jánošík

7,Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ – p. Farbula

8. Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský

9.Informácia DK BFZ o vynesených trestoch (Závod, Viničné, FK, ktoré nepredložili LP) – p. Darlea

10,Informácia o priebehu jednotlivých súťaží – p. Richtárik

11,Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ – p. Kružliak, p. Richtárik

12,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ – p. Chvíľa

13,Rôzne

14,Záver

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – vyriešené, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prerozdelením nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4–  Schválenie realizačného tímu pre výber BFZ v kategórii seniorov „amatérov“

Regionálny tréner za BFZ p. Novák navrhol za TMK BFZ za trénera výberu BFZ v kategórii seniorov p. Michala Salenku a p. Dušana Jacka.

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu trénera výberu seniorov „amatérov“ p. Karola Marka

Uznesenie 21/1

VV BFZ schvaľuje p. Karola Marka za  trénera výberu BFZ v kategórii seniorov amatérov.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5– Schválenie predsedu KM BFZ

Predseda BFZ a podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava – mesto navrhli na funkciu predsedu KM BFZ p.Alexandra Telekyho

Uznesenie 21/2

VV BFZ  schvaľuje p. Alexandra Telekyho za predsedu KM BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie predsedu KŽF BFZ

Ku dňu 1.9. sa písomne vzdal funkcie predsedu KŽF BFZ vzdal p. Ivan Georgiev. Predseda BFZ navrhuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Martina Orlického, ktorý sa venuje ženskému futbalu vo Svätom Jure. Pán Orlický podal informáciu o ženskom futbale v regióne a predniesol návrh na obsadenie KŽF  BFZ

Uznesenie 21/3

 VV schvaľuje p. Martina Orlického za predsedu KŽF BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 7 –  Schválenie zakúpenia reklamných predmetov s logom BFZ

Vedúci sekretár BFZ navrhol zakúpiť reklamné predmety (tričká, perá, USB klúče, podložky pod optickú myš, kalendáre, diáre, kravaty atď…

Uznesenie 21/4

VV BFZ schvaľuje nákup reklamných predmetov s logom BFZ podľa predneseného zoznamu

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol správu o hospodárení BFZ za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015

Uznesenie 21/5

VV berie na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie 1.1.2015 – 31.7.2015 bez pripomienok a  ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť na každej objednávke:

 • Názov akcie, Termín konania, Stredisko rozpočtu a nákladová položka – účel.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Informácia podpredsedu DK BFZ o vynesených trestoch(Závod, Viničné,FK, ktoré nepredložili LP)

Podpredseda DK BFZ p. Darlea informoval VV BFZ o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné, Závod

Uznesenie 21/6

VV berie na vedomie informáciu o vynesených trestoch za incidenty na štadiónoch Viničné a Závod.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o priebehu jednotlivých súťaží

Predseda ŠTK informoval členov VV BFZ o priebehu súťaží. Všetky súťaže prebiehajú podľa termínovej listiny, taktiež informoval o kontumáciach v jednotlivých súťažiach. ŠTK pravidelne informuje FK prostredníctvom úradnej správy. V súťažiach SZRL,MZRL „tzv. dvojíčiek“ komisia preloží iba obe stretnutia a nie iba jedno. Predseda ŠTK vidí problém v súťažiach mládeže najmä pre prijaté nariadenie pre sezónu 2016/2017 o podmienke počtu mládežníckych družstiev, lebo v niektorých kategóriach nie sú naplnené podmienky štartu( za družstvo u12 hrajú hráči u9 za družstvo u19 hrajú hráči u14 a pod.).

Uznesenie 21/7

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o priebehu jednotlivých súťaží

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie odmien pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ –

Predseeda ŠTK a KRaD navrhli odmeny pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ nasledovne

R  8€ odmena + 42€ ostatné náhrady

AR- 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

D 6€ odmena + 34€ ostatné náhrady

Uznesenie 21/8

VV schvaľuje návrh predsedov ŠTK a KRaD o odmenách pre delegované osoby v stretnutiach pohára BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12_ Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení voči BFZ

Presúva sa na daľšie zasadnutie

K bodu 13 – rôzne

Predseda TMK BFZ p. Salenka informoval o žiadosti o pridelenie licencie na školenie trénerov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu TMK BFZ

Predseda BFZ  a vedúci sekretár BFZ informovali o podpise zmluvy medzi BFZ a SFZ

VV berie na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi SFZ a BFZ

Predseda KRaD navrhol zaradiť po absolvovaní seminára a FP R p Karola Samka

Uznesenie 21/9

VV schvaľuje p. Karola Samka na nominačnú listinu R od 14.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

 

Nesledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.10.2015

 

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.20 zo zasadnutia VV BFZ dňa 3.8.2015

Zápisnica č. 20
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 3. augusta 2015 v Bratislave, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský,

Ospravedlnení: Baxa, Trnovský

Program :

 1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2.  kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula  ( inventarizácia skladu, turnaj U17, Návšteva z FZ Belehrad –  program)
 3. Informácia z aktívu klubov – p. Richtárik
 4. Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále – p. Richtárik
 5. . Schválenie nominácie výberu BFZ U15 na memoriál G. Princa – p. Novák

 6. Schválenie dejiska turnaja U17 – p. Badinský

 7. . Schválenie nového člena LPK – p. Jánošík
 8. . Správa o hospodárení za 1.polrok 2015 – p. Trnovský
 9. Rôzne

 10. Diskusia
 11. Záver

 Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu. Predseda navrhol zmenu programu o vynechanie bodov 5 a bodu 8.

K bodu 5 – Nominácia U17 bude predložená po kontrolných zrazoch

K bodu 8 – Správa o hospodárení bude predložená po uzávierke za 1. polrok

VV schvaľuje predložený program zasadnutia s vynechaním bodu 5 a bodu 8

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Schvaľuje termín predloženia  inventarizácie skladu  ku dňu  31.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 7

Za – 7  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia z aktívu klubov

Predseda ŠTK podal informáciu o aktíve klubov, vyslovil nespokojnosť s účasťou zástupcov FK, ktorý sa zúčastnili v malom počte. Boli podané informácie k organizácii stretnutí na všetkých úrovniach súťaží. Taktiež bola podaná informácia o nedostatkoch v RS, preto bolo navrhnuté doplniť RS dodatkom k RS.

Uznesenie 20/1

VV berie na vedomie informáciu z aktívu klubov a schvaľuje návrh spracovania dodatku k RS a jeho uverejnenia na web BFZ do 7.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie odmien pre účastníkov finále pohára BFZ a pre usporiadateľa finále

Predseda ŠTK navrhol VV termín prihlášok do pohára BFZ do 30.9.2015 odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v nasledovnej podobe:

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 500€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 150€ finančná odmena a 5ks lôpt

Uznesenie 20/2

VV Schvaľuje termín podania prihlášok a odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ v súťažnom ročníku 2015/2016 nasledovne:

Termín podania prihlášok do termínu 30.9.2015

Víťaz pohára BFZ – 700€ finančná odmena a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista a porazený vo finále pohára BFZ – 350€ finančná odmena a sada dresov zn. JAKO

Organizátor finále – 250€ finančná odmena a 5ks lôpt. Usporiadateľ má nárok na výber vstupného zo stretnutia.

VV poveruje  predsedov KRaD a ŠTK vypracovaním návrhu odmien pre delegované osoby na úrovni medzi IV. a V. ligou Termín: nasledujúce zasadnutie VV

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie dejiska turnaja U17

Člen organizačného výboru k turnaju U17 p. Badinský navrhol pre usporiadanie turnaja nasledovné štadióny: Králová pri Senci a Viničné

Uznesenie 20/3

VV schvaľuje HP  MŠK Králová pri Senci a TJ Slovan Viničné na usporiadanie turnaja U17

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 7 – Schválenie nového člena LPK BFZ

Predseda BFZ predložil návrh na schválenie nového člena LPK BFZ p. Milana Romana:

Uznesenie 20/4

 VV schvaľuje p. Milana Romana za člena LPK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 9 –  Rôzne

VV obdržal listy od p. Nováka a p. Príkopu o záujme odkúpenia vozidla Škoda Fabia za odkupnú cenu 700€

Uznesenie 20/5

VV schvaľuje odpredaj vozidla zn. Škoda Fabia  pre p. Rudolfa Nováka

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -1

Člen VV p. Vladimír Medveď požiadal VV o schválenie obsadenia R z SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk. Bratislava

Uznesenie 20/6

VV schvaľuje delegovanie R zo SAE na 2 stretnutia v III. Lige sk . Bratislava v termíne 9.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol poveriť vedením KM BFZ p. Pavla Príkopu do doby definitívneho vyriešenia nového predsedu KM BFZ.

Uznesenie 20/7

VV poveruje  p. Pavla Príkopu športovo – technickým  riadením súťaží prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Uznesenie 20/8

VV schvaľuje zakúpenie smútočného venca pre zosnulého p. Štefana Farkaša.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

 Predseda KRaD informoval o skutočnosti, že neprišlo k dohode zo ZsFZ o uzatvorení dohôd s R a o obsadzovaní súťaží, riadených ZsFZ. Navrhol VV negenerovať stretnutia súťaží ZsFZ pre delegované osoby a fakturácia bude zabezpečená cez sekretariát BFZ. Tiež  požiadal o schválenie odmeny pre p. Jozefa Pavlíka za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému tak, ako bolo schválené v minulosti

Uznesenie 20/9

VV schvaľuje odmenu pre p. Jozefa Pavlíka tak, ako v minulej sezóne za každé kolo počas súťažného ročníka 2015/2026  za nahrávanie rozhodcov do ISSF systému

Počet prítomných v čase hlasovania  – 7

 Za – 7, proti -0 , zdržal sa -0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 7.9.2015 v sídle BFZ.

Zápisnica č.19 zo zasadnutia VV BFZ dňa 6.7.2015

Zápisnica č. 19
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 6. júla 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula,Prikopa, Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíla, Salenka,

Pozvaní: Predsedovia odborných komisií

Ospravedlnení : Baxa, Suchý, Straka, Somoláni. Georgiev

Neprítomny bez ospravedlnenia: Konečný

O 19:00 hod. pozvaní  členovia DK, ktorí  ukončujú svoju činnosť v komisii (Fojtík, Dubeň, Konkoly, Koštál, Mazanec P.)

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

 1. Informácia zo zasadnutia VV SFZ – p, Jánošík
 2. Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak 5. Schválenie  rozpisu súťaže pre ročník 2015/2016 – p. Richtárik
 3. Schválenie zaradenia družstiev do súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik
 4. Informácia o príprave medzinárodného turnaja U17 – p. Novák, p. Badinský
 5. Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK – p. Salenka
 6. Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov– p.Chvíľa
 7. Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015 – p. Trnovský
 8. Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015 – predsedovia komisií
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

Bod 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválenie programu bez zmien.

VV schvaľuje predložený program zasadnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 2 – Kontrola uznesení –

Uznesenie 11/8, 11/9 – trvá, Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6  , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 4– Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Predseda KRaD  predložil návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/1

VV schvaľuje návrh nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2015/2016 tak ,ako ho predkladá predseda K R a D bez pripomienok.

Rozhodcovia S3BA

Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Dobrovský Marián, Dujava Daniel ,Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Martiška Michal, Orlický Martin,Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ruc Marián, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Zálesňák Boris.

Rozhodcovia S4A

Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Brejcha Milan, Černý Pavol, Dávid Dušan, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Chálka Igor, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st., Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polakovič Andrej, Ralbovský Tomáš, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.

  Delegáti S3BA

Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

  Delegáti S4A

Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Minárik Pavol, Mydlárik Ľubomír, Pinček Juraj, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 5 – Schválenie rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/2

VV poveruje predsedu ŠTK zapracovaním pripomienok do 13.7.2015 do rozpisu súťaží pre ročník 2015/2016 a zaslať členom VV na schválenie per rollam.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod 6 – Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2015/2016

Uznesenie 19/3

VV schvaľuje predložený návrh zaradenia družstiev do súťaží pre ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga Bratislava

FC RohožníkFK Rača Bratislava, MŠK Kr.pri Senci, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Inter Bratislava, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, ŠK Lozorno, ŠK Tomášov, ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, OŠK Sl.Grob, TJ Slovan Viničné, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lok. Dev.Nová VesPŠC Pezinok

 IV.liga Bratislava

 SFC Kalinkovo, FC RužinovSDM Domino Bratislava, MFK Rusovce, TJ Čunovo, FK Vajnory, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač Bratislava, FK Stupava, FK JablonovéFK Karpaty LimbachFC Malacky, ŠK Závod, ŠK ŠenkviceTJ V. Leváre, TJ Záhoran Jakubov

III.liga dorast SD3R

FC Ružinov, MŠK Kráľová pri Senci, Lokomotíva Dev. Nová Ves, FC Rohožník, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, FK Rača, Novomestský športový klub, OFK D. Lužná, Slovan Modra, FK Jabloňové , ŠK Šenkvice , ŠK Lozorno, ŠK Igram

III.liga mladší dorast MD3R:

FK Rača, Lok. Dev. Nová Ves, Novomestský športový klub, PŠC Pezinok, FC Petržalka Akadémia ,CFK Pezinok – Cajla , TJ Veľké Leváre , OŠK Mariathal Bratislava, ŠK Šamorín – Hamuliakovo , ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vsoká , FC Ružinov, FA Bratislava

II.liga starší a mladší žiaci SZRL, MZRL

Lok.Dev. Nová Ves, ŠK Vrakuňa, Ivanka pri Dunaji, FK Rača, OFK D. Lužná, FC Ružinov, SDM Domino, Novomestský športový klub, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, Žolík Malacky, FKP Bratislava , ŠK Šenkvice.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0, zdržal sa  – 0,

K bodu 7 –  Informácia o príprave  medzinárodného turnaja U17

Uznesenie 19/4

VV schvaľuje termín štvor – stretnutia  U17 BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS na termín 15.9.2015, ubytovanie si budú hradiť jednotlivé družstvá samostatne. Stretnutia sa odohrajú na štadiónoch okresu Senec a okresu Pezinok, ktoré budú vybrané .

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 8 – Schválenie dotácie na výrobu publikácie pre TMK

Uznesenie 19/5

 VV schvaľuje náklady na výrobu publikácie pre TMK BFZ v sume 500€ a sumu 200€ brutto pre autora publikácie p. Salenku. Publikácia bude na predaj v cene 3€/ks.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 9 – Schválenie nového člena komisie pre marketing a partnerov

Uznesenie 19/6

VV schvaľuje návrh predsedu komisie pre marketing a partnerov prijať nového člena komisie p.Vladimíra Hrončeka.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 10 –  Správa o hospodárení BFZ za 1, polrok 2015

Prekladá sa na zasadnutie 3.8.2015

K bodu 11 –  Vyhodnotenie činnosti odborných komisií za ročník 2014/2015

Predsedovia jednotlivých komisií predložili VV hodnotiace správy za súťažný ročník 2015/2016

Uznesene 19/7

VV berie na vedomie správu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2014/2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Člen Matričnej komisie p. Príkopa požiadal v mene predsedu matričnej komisie o prijatie nového člena do komisie p. Rastislava Kunsta namiesto p. Emila Stranianeka.

Uznesenie 19/8

VV schvaľuje požiadavku predsedu matričnej komisie za prijatie nového člena namiesto p. Emila Stranianeka prijať p. Rastislava Kunsta

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Predseda KRaD predložil štatút  pre R a D pre súťažný ročník 2015/2016.

Uznesenie 19/9

VV schvaľuje predložený štatút R a D pre súťažný ročník 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

K bodu 12 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol odvolať z funkcie predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 19/10

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ o odvolaní predsedu KM BFZ p. Ivana Konečného z funkcie ku dňu 6.7.2015 a  poveruje predsedu BFZ navrhnutim nového kandidáta na funkciu predsedu KM BFZ do termínu najbližšieho zasadnutia VV t. j. do 3.8.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť o zakúpenie nového motorového vozidla pre účely BFZ a tiež predložil cenovú ponuku spoločnosti KIA D. Lužná a BMC Nitra.

Uznesenie 19/11

VV  schvaľuje nákup vozidla zn. KIA CEED zo spoločnosti BMC Nitra na základe predloženej ponuky a dohodnutej reklamy v RS pre ročník 2015/2016.

 Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

 Uznesenie 19/12

VV shvaľuje finančný dar vo výške 200€ netto pre J. Pavlíka pri príležitosti uzatvorenia manželstva

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 3.8.2015 v sídle BFZ.

Zápisnica č.18 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8.6.2015

Zápisnica č. 18
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 8. júna 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc ,

Ospravedlnený: Baxa,Trnovský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3, Žiadosť ŠTK 1914 Šamorín k zaradeniu družstiev prípraviek do súťaží BFZ v ročníku 2015/2016

4.informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 02.06. 2015 – p. Jánošík

5.informácia z pracovných stretnutí – BFZ – ZsFZ zo dňa 29.5. a 1.6.2015 – p. Farbula, p. Príkopa

 6. Príprava rozpisu súťaže – p. Richtárik

7. Termín zaslania prihlášok do súťaží + výška štartovného III. A IV. Liga BFZ – p. Richtárik, p.Farbula

8.Schválenie návrhu KRaD BFZ o zaradení R do súťaží SFZ – p.Kružliak

9.Schválenie nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak

10. Informácia  z pracovného stretnutia v Belehrade o spolupráci s FZ Belehrad – p. Jánošík                                                                                                 

11.Informácia z aktívu klubov –

12.Schválenie zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2015

13.Rôzne

 

K bodu 1  

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda p. Jánošík

Navhnutý program bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , zdržal sa: 0 , proti : 0

K bodu 2     

Kontrola uznesení z minulého Zasadnutia VV BFZ

Uznesenie 11/8, 11/9 – vykonanie inventarizácie skladu BFZ  do 31.5.2015 – nesplnené – termín plnenia predĺžený do 30.6.2015

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie plnenie uznesení

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , zdržal sa: 0 , proti: 0

K bodu 3

VV sa zaoberal žiadosťou FC ŠTK 1914 Šamorín o zaradení prípraviek do súťaží BFZ.

VV berie na vedomie list FC ŠTK Šamorín a zaväzuje vedúceho sekretára BFZ o informovanie ˇFC ŠTK 1914 Šamorín o doručenie súhlasu zo ZsFZ.

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ                Termín: 15.6.2015

K bodu 4

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2015

K bodu 5

Informáciu o pracovných zasadnutiach na území ZsFZ predniesol sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu z pracovných zasadnutí , prednesenú vedúcim sekretárom p. Farbulom

K bodu 6

Informáciu o príprave RS predniesol predseda ŠTK p. Richtárik.

VV berie na vedomie prípravu RS pre súťažný ročník 2015/2016.

K bodu 7

Predseda ŠTK navrhol termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou do súťaže cez ISSF systém do 30.6.2015, úhradu štartovného poplatku realizovať vkladom na účet BFZ najneskôr do  3.7.2015 do 12:00 hod. a tiež zaslanie čestného prehlásenia o finančnom a materiálnom zabezpečení, ktoré musí byť opečiatkované pečiatkou FK(FO), podpísané štatutárnymi zástupcami FK(FO) a ISSF managerom.

Uznesenie 18/1

VV schvaľuje termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou  cez ISSF do 30.6.2015 a nariaďuje vypracovať čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 3.7.2015 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (182937012/0200) najneskôr do 3.7.2016 do 12:00 a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

VV zaväzuje predsedu ŠTK a sekretára BFZ na vypracovanie čestného prehlásenia do termínu 20.6.2015

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

 Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/2

VV BFZ schvaľuje Termín začiatku súťaží III. A IV. Ligy seniorov súťažného ročníka 2015/2016 na 1-2.8.2015

 Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Predseda ŠTK navrhol, aby družstvá IV. Ligy odohrali 1.kolo Slovnaft Cup a do 2 .kola bude zaradených 24 družstiev (16 družstievIII. Ligy a 8 víťazov 1.kola SC  ).

Uznesenie 18/3

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK  na zaradenie družstiev do Slovnaft Cupu

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/4

VV schvaľuje výšku štartovného pre súťaže III. A IV. Ligy na súťažný ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga – 650€

IV. Liga – 450€

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za – 5 , proti – 1 , zdržal sa – 1

VV presúva model pohára BFZ na augustové zasadnutie

VV berie na vedomie termín konania aktívu  klubov BFZ a  ObFZ Bratislava – vidiek   dňa 28.7.2015

K bodu 8

Uznesenie 18/5

VV schvaľuje p. Mariána Vašša na nominačnú listinu R SFZ od ročníka 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Uznesenie 18/6

VV schvaľuje R A. Chromého , M. Ďurča , B. Pariláka, K. Smolíkovú, L. Lauera  a T. Straku ako prelínaciu skupinu pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 9

Uznesenie 18/7

VV berie na vedomie predloženú nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2015/2016  a  schválenie presúvá na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 10

Uznesenie 18/8

VV BFZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení spolupráce s FZ Belehrad a súhlasí s pozvaním delegácie FZ Belehrad v dňoch 16,17 a 18. 9 2015.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 11

VV berie na vedomie informáciu s aktívu klubov

K bodu 12

Uznesenie 18/9

VV schvaľuje program zasadnutí na 2 polrok 2015  6.7.2015 ,3.8.2015, 14.9.2015, 12.10.2015 , 9.11.2015, 7.12 .2015

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

 

K bodu 13

Žiadosť ŠK Senec na preplatenie vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“

Uznesenie 18/10

VV súhlasí s preplatením nákupu vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“ podľa predloženej žiadosti

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Návrh TMK na obsadenie trénerov mládežníckych výberov

Uznesenie 18/11

VV schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie trénerov výberov BFZ

Hlasovanie: Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude dňa 6.7.2015 o 17:00hod. v sídle BFZ

Bratislava dňa: 12.6.2015                                   Zapísal : Ján Farbula

.                                                                                 Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.17zo dňa 26.5.2015

                                                                      Zápisnica č. 17
Zo zasadnutia mimoriadneho  VV BFZ  dňa 26. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík,Suchý , Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Stanovisko ŠK Bernolákovo

4, Stanovisko k odhláseniu družstva ŠK Tomášov zo súťaže MD3R

5, Stanovisko k reorganizácii súťaží SFZ od ročníka 2016/2017

6, Finále pohára BFZ

K bodu 1

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík

K bodu 2

Pred schválením požiadal p. Jánošík o doplnenie programu , zmenu a doplnenie bodov: bod 2 stanovisko ŠK Bernolákovo k neodohratému stretnutiu a bod 6 finále pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3

Na VV BFZ sa dostavil štatutárny zástupca klubu ŠK Bernolákovo p. Juraj Senáši a podal vysvetlenie k neodohratiu 26,kola S3BA ŠK Bernolákovo – FC Rohožník.

Uznesenie 1/17

VV berie na vedomie vysvetlenie a odstupuje prípad na doriešenie ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

K bodu 4

 VV BFZ  sa zaoberal oficiálnym  listom ŠK Tomášov, zobral na vedomie informáciu predsedu ŠTK a sekretára BFZ o komunikácii s predstaviteľmi ŠK Tomášov

Uznesenie 2/17

VV BFZ odstupuje  prípad na doriešenie ŠTK BFZ a  DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za :6  Zdržal sa :1  Proti : 0

Uznesenie 3/17

VV BFZ zvoláva aktív klubov BFZ, OBfZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto na deň 4.6.2015 o 17:00 hod. s nasledujúcim programom

1,Otvorenie

2, Informácia predsedov ŠTK BFZ,ŠTK ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto o prebiehajúcom súťažnom ročníku

3, Informácia o aplikácii nového znenia noriem (SP, RaPP)

4,Informácia k pripravovanej  reorganizácii súťaží SFZ

5, Diskusia

6,Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5

Bod 5 sa presúva na 4.6.2015

K bodu 6

Určenie dejiska finále pohára BFZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2015. VV BFZ  určil dejisko finále pohára BFZ na štadióne ŠK Čunovo

Riadne zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 8.6.2015 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

 

Ján Farbula

Vedúci Sekretár BFZ

 

Zápisnica č.16 zo dňa 4.5.2015


Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 4. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak,

Pozvaní: Trnovský , Richtárik, Konečný

Ospravedlnení: Baxa , Badinský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 30.4. 2015  – p. Jánošík

4.Schválenie predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika – Jánošík

5.Informácia z pracovných stretnutí – reorganizácia súťaží, súťažný poriadok, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT, Slovnaft  CUP –   pp. Suchý, Farbula, Richtárik

6. Príprava Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Farbula, Konečný                                                    7.informácia o priebehu Pohára BFZ – p. Farbula

8.príprava medzinárodného turnaja „U-17“ a schválenie OV turnaja. Predpokladaný termín: august2015 – p. Jánošík  9.informácia o priebehu školských turnajoch ZŠ – MC Donald´s CUP 2014/2015, Dôvera, Školský pohár SFZ 2014/2015 – pp. Konečný, Príkopa

10.odmena pre zastupujúceho sekretára BFZ p. Príkopu a p. Pavlíka /marec – apríl 2015/     – p. Jánošík

11.rôzne

 • Listy z Novomestského futbalového klubu
 • Sťažnosť – Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava
 • Sťažnosť – FK Dúbravka – TJ Malinovo

K bodu 1

Zasadnutie otvoril predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program schválený

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 2

Kontrola uzn 15/3 – Dopracovanie strategického plánu rozvoja futbalu na roky 2015 – 2019

 Uznesenie  16/1

VV BFZ schvaľuje strategický plán rozvoja futbalu v znení zapracovaných pripomienok od p. Herhoneka na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2019

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/2

VV ukladá predsedovi BFZ predložiť strategický plán rozvoja futbalu na obdobie 1.1.2015 – 31.12.2019 na najbližšiu konferenciu BFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

Uznesenie 16/ 3

VV schvaľuje pracovnú skupinu v zložení : Predseda BFZ p. Jánošík , sekretár BFZ p. Farbula, zástupca ObFZ Bratislava – mesto a zástupca ObFZ Bratislava – vidiek  na výjazdové zasadnutie do Belehradu v dňoch 13-15.5.2015 ohľadne obnovenia spolupráce s Belehradským futbalovým zväzom.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za -7 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 3

Uznesenie 16/4

VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ  z 30.4.2015

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 1

K bodu 4

VV schvaľuje p. Miroslava Richtárika za nového predsedu ŠTK BFZ od 4.5.2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 5

VV berie na vedomie informácie o zasadnutiach pracovných skupín – reorganizácia súťaží SFZ, výstavba dvoch futbalových ihrísk s UT na území ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek a účasti na zasadnutí ŠTK SFZ ohľadne spolupráce pri organizácii SLOVNAFT CUP v ročníku 2015/2016.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za  – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 6

VV berie na vedomie informáciu o príprave RS pre ročník 2015/2016

Uznesenie 16/5

VV schvaluje predloženú termínovú listinu tréningových zrazov výberov U12- U15 v súťažnom ročníku 2015/2016, ktorá bude súčasťou RS a všetky náklady, spojené s organizáciou zrazov budú hradené s prostriedkov SFZ.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa  – 0

K bodu 7

VV Berie na vedomie informáciu o priebehu pohára BFZ .

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6, Proti – 0 , Zdržal sa – 0

K bodu 8

Uznesenie 16/6

VV súhlasí s organizáciou medzinárodného turnaja v kategórii U 17 a schvaľuje prípravný  výbor v zložení : Juraj Jánošik, Dušan Badinský, Rudolf Novák , Ján Farbula a Ivan Konečný.

VV ukladá na najbližšie zasadnutie predložiť organizačno – technické zabezpečenie turnaja.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 9

VV berie na vedomie informáciu o organizácii mládežníckych turnajov  – Dôvera Školský pohár , MC DONALD Cup ,Krajské kolo Dôvera školský pohár sa odohrá na štadióne FK BCT Bratislava nasledovne

20.5.2015 – kategória chlapci

21.5.2015 – kategória dievčatá

FináleDôvera Školský pohár sa odohra v dňoch 1-2.6.2015 v NTC Poprad

MC Donald Cup – Celoslovenského finále sa za Bratislavský kraj zúčastní ZŠ Svätý Jur. Finále MC Donald Cupu sa uskutoční v v dňoch 18- 19 . 6 2015 na štadióne FC Nitra.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0, Zdržal sa – 0

K bodu 10

Uznesenie 16/7

VV schvaľuje odmenu vo výške: 200€ netto pre zastupujúceho sekretára  p. Pavla Prikopu a 200€ pre  p. Jozefa Pavlíka za prácu, ktorá prináleži sekretárovi BFZ. Za obdobie marec – apríl 2015.

Z počtu prítomných v čase hlasovania hlasovalo:

Za – 6 , Proti – 0,Zdržal sa – 0

K bodu 11

VV sa zaoberal udalosťami po stretnutí 22.kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava a posúva list na doriešenie DK BFZ.

VV berie na vedomie list NMŠK Bratislava

VV berie na vedomie list od p. Jankyho zo stretnutia FK Dúbravka – TJ Malinovo bez daľších opatrení.

Dalšie zasadnutie VV BFZ sa bude konať dňa 8.6.2015 v sídle BFZ.

 

Zapísal:

Ján Farbula

Sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN